สพป.นครพนม เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
โรงเรียน    
 1.ชุมชนนางัว id school : 25597
 2.ชุมชนนาพระชัย id school : 25529
 3.ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว id school : 25399
 4.ชุมชนบ้านสามผง id school : 25586
 5.ชุมชนบ้านไชยบุรี id school : 25381
 6.ชุมชนประสานมิตร id school : 25595
 7.ชุมชนเอื้องก่อนาดี id school : 25570
 8.ชุมชนไผ่ล้อม id school : 25510
 9.ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา id school : 25569
 10.บ้านกุดน้ำใส id school : 25602
 11.บ้านขว้างคลีชูชาติ id school : 25630
 12.บ้านข่า id school : 25567
 13.บ้านขามเตี้ยน้อย id school : 25620
 14.บ้านขามเตี้ยใหญ่ id school : 25619
 15.บ้านขามเปี้ย id school : 25568
 16.บ้านค้อ id school : 25629
 17.บ้านคำนกกก id school : 25535
 18.บ้านคำเตย id school : 25407
 19.บ้านคำแม่นาง id school : 25649
 20.บ้านคําสว่าง id school : 25557
 21.บ้านคําไฮ id school : 25589
 22.บ้านงิ้วสร้างแก้ว id school : 25632
 23.บ้านจอมศรี id school : 25565
 24.บ้านชัยมงคล id school : 25658
 25.บ้านดง id school : 25443
 26.บ้านดงขวาง id school : 25573
 27.บ้านดงน้อย id school : 25588
 28.บ้านดงวิทยาคาร id school : 25618
 29.บ้านดงหนองบัว id school : 25543
 30.บ้านดอนกลาง id school : 25540
 31.บ้านดอนดู่ id school : 25397
 32.บ้านดอนติ้ว id school : 25409
 33.บ้านดอนบาก id school : 25497
 34.บ้านดอนปอหนองโอง id school : 25616
 35.บ้านดอนพะธาย id school : 25610
 36.บ้านดอนมะจ่าง id school : 25547
 37.บ้านดอนยางทุ่งน้อย id school : 25621
 38.บ้านดอนศาลา id school : 25614
 39.บ้านดอนสมอ id school : 25546
 40.บ้านดอนสะฝาง id school : 25523
 41.บ้านดอนเตย id school : 25650
 42.บ้านดอนแดง id school : 25608
 43.บ้านดอนแดง id school : 25405
 44.บ้านดอนแดง id school : 25549
 45.บ้านดอนแดงดอนดู่ id school : 25654
 46.บ้านต้าย id school : 25636
 47.บ้านตาล id school : 25435
 48.บ้านตาลปากน้ำ id school : 25382
 49.บ้านตาลราษฎร์อุทิศ id school : 25604
 50.บ้านท่าจำปา id school : 25401
 51.บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) id school : 25553
 52.บ้านท่าพันโฮง id school : 25651
 53.บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี id school : 25506
 54.บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย id school : 25483
 55.บ้านท่าอุเทน id school : 25420
 56.บ้านท่าเรือ id school : 25645
 57.บ้านท่าแต้ปุ่งแก id school : 25414
 58.บ้านธาตุ id school : 25430
 59.บ้านน้อยทวย id school : 25432
 60.บ้านน้อยนาเหนือ id school : 25422
 61.บ้านนากระแต้ id school : 25542
 62.บ้านนากะทืมโนนสะอาด id school : 25596
 63.บ้านนาขมิ้น id school : 25617
 64.บ้านนาข่าคำพอก id school : 25530
 65.บ้านนาข่าท่า id school : 25455
 66.บ้านนาคอย id school : 25598
 67.บ้านนาคำ id school : 25634
 68.บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว id school : 25594
 69.บ้านนาคํา id school : 25555
 70.บ้านนางัว id school : 25489
 71.บ้านนาจาน id school : 25574
 72.บ้านนาชุมใหม่นิรมิต id school : 25564
 73.บ้านนาดอกไม้ ยุบแล้ว DELETE id school : 30873
 74.บ้านนาดีวิทยา id school : 25660
 75.บ้านนาดีหัวภู id school : 25516
 76.บ้านนาทม id school : 25653
 77.บ้านนานอ id school : 25659
 78.บ้านนาน้อย id school : 25615
 79.บ้านนาผักปอด id school : 25426
 80.บ้านนาผักหมนาหมากแงว id school : 25624
 81.บ้านนาพระโนนห้วยแคน id school : 25605
 82.บ้านนาล้อมกุดตะกล้า id school : 25625
 83.บ้านนาหนองบก id school : 25388
 84.บ้านนาหนองหวาย id school : 25587
 85.บ้านนาหว้า id school : 25603
 86.บ้านนาหัวบ่อ id school : 25626
 87.บ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา id school : 25566
 88.บ้านนาเข id school : 25485
 89.บ้านนาเดื่อ id school : 25563
 90.บ้านนาเต่า id school : 25635
 91.บ้านนาเพียง(ศรีสงคราม) id school : 25386
 92.บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ id school : 25492
 93.บ้านนาโดโพธิ์ศรี id school : 25656
 94.บ้านนาโพธิ์(บ้านแพง) id school : 25576
 95.บ้านนาโพธิ์(ศรีสงคราม) id school : 25511
 96.บ้านนาใน id school : 25623
 97.บ้านบงคํา id school : 25638
 98.บ้านบุ่ง id school : 25460
 99.บ้านปฏิรูป id school : 25582
 100.บ้านปากทวย id school : 25474
 101.บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) id school : 25584
 102.บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) id school : 25579
 103.บ้านป่าหว้าน id school : 25526
 104.บ้านพนอม id school : 25436
 105.บ้านพะทาย id school : 25453
 106.บ้านพันห่าวดอนดู่ id school : 25655
 107.บ้านพืชผล id school : 25491
 108.บ้านภูกระแต id school : 25559
 109.บ้านม่วงชี id school : 25521
 110.บ้านม่วงนาสีดา id school : 25469
 111.บ้านยางงอย ยุบแล้ว DELETE id school : 30580
 112.บ้านยางงอย ยุบแล้ว DELETE id school : 30581
 113.บ้านยางงอย id school : 25580
 114.บ้านรามราช id school : 25464
 115.บ้านวังโพธิ์ id school : 25390
 116.บ้านศรีเวินชัย id school : 25585
 117.บ้านสามัคคี id school : 25601
 118.บ้านหนองซน id school : 25657
 119.บ้านหนองดุด id school : 25613
 120.บ้านหนองท่ม id school : 25631
 121.บ้านหนองนางเลิง id school : 25644
 122.บ้านหนองบัว id school : 25607
 123.บ้านหนองบาท้าว id school : 25581
 124.บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก id school : 25627
 125.บ้านหนองผือ id school : 25571
 126.บ้านหนองสาหร่าย id school : 25447
 127.บ้านหนองหญ้าปล้อง id school : 25646
 128.บ้านหนองเทา id school : 25476
 129.บ้านหนองแวง id school : 25528
 130.บ้านหมูม้น id school : 25647
 131.บ้านห้วยพระ id school : 25403
 132.บ้านห้วยไหสมบูรณ์ id school : 25633
 133.บ้านหัวหาด id school : 25508
 134.บ้านหาดกวน id school : 25392
 135.บ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา) id school : 25590
 136.บ้านอ้วน id school : 25592
 137.บ้านอ้อวังหมากเห็บ id school : 25622
 138.บ้านอีอูด id school : 25562
 139.บ้านอุ่มไผ่ id school : 25558
 140.บ้านอูนนา id school : 25599
 141.บ้านอูนยางคำ id school : 25606
 142.บ้านเชียงยืน id school : 25472
 143.บ้านเซียงเซา id school : 25572
 144.บ้านเวินพระบาท id school : 25471
 145.บ้านเสาเล้า id school : 25643
 146.บ้านเสียววิทยา id school : 25609
 147.บ้านเสียวสงคราม id school : 25591
 148.บ้านเหล่า id school : 25561
 149.บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม id school : 25641
 150.บ้านเหล่าพัฒนา id school : 25612
 151.บ้านเหล่าศรีโหนโห่ id school : 25451
 152.บ้านเหล่าส้มป่อย id school : 25652
 153.บ้านเหล่าหนาด id school : 25450
 154.บ้านแก้วปัดโป่ง id school : 25394
 155.บ้านแค id school : 25583
 156.บ้านแพงสะพัง id school : 25465
 157.บ้านโคกพะธาย id school : 25524
 158.บ้านโคกยาว id school : 25518
 159.บ้านโคกศรี id school : 25648
 160.บ้านโคกสว่าง id school : 25457
 161.บ้านโคกสะอาด id school : 25611
 162.บ้านโคกสายทอง id school : 25487
 163.บ้านโนนกุง id school : 25600
 164.บ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา id school : 25512
 165.บ้านโพน id school : 25428
 166.บ้านโพนก่อ id school : 25467
 167.บ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์) id school : 25556
 168.บ้านโพนขาว id school : 25578
 169.บ้านโพนงาม id school : 25560
 170.บ้านโพนจาน id school : 25637
 171.บ้านโพนตูมหนองแสง id school : 25628
 172.บ้านโพนทอง id school : 25514
 173.บ้านโพนบก id school : 25639
 174.บ้านโพนสวรรค์ id school : 25642
 175.บ้านโพนสว่าง id school : 25577
 176.บ้านโพนเพ็ก id school : 25640
 177.บ้านโพนแดง id school : 25461
 178.บ้านไชยศรี id school : 25532
 179.ประชาสนธิ์นุสรณ์ id school : 25575
 180.ราษฎร์สามัคคี id school : 25593
 181.อนุบาลบ้านแพง id school : 25499
 182.อุเทนวิทยาคาร id school : 25424
 183.เพียงหลวง 10 id school : 25661
 184.ไตรราษฎร์วิทยาคาร id school : 25462

Powered By www.thaieducation.net