สพป.นครพนม เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
โรงเรียน    
 1.ชายแดนอนุสรณ์ ยุบแล้ว DELETE id school : 30880
 2.ชุมชนนามนวิทยาคาร id school : 25217
 3.ชุมชนบ้านพิมาน id school : 25486
 4.ชุมชนบ้านพุ่มแก id school : 25496
 5.ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น id school : 25425
 6.ชุมชนหนองฮีสามัคคี id school : 25307
 7.ดงสว่างเจริญวิทย์ id school : 25223
 8.ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ id school : 25323
 9.ดอนเหลืองทองวิทยา id school : 25434
 10.ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล id school : 25444
 11.ธารน้ำใจ id school : 25484
 12.นางามวิทยาคาร id school : 25393
 13.นาถ่อนท่าวิทยาคาร id school : 25333
 14.นาถ่อนวิทยานุกูล id school : 25332
 15.นาผือบอนราษฎร์นุกูล id school : 25439
 16.นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี id school : 25459
 17.นาเหนือทุ่งทองวิทยา id school : 25480
 18.บ่อดอกซ้อนท่าวัด id school : 25478
 19.บ้านกกไฮ id school : 25192
 20.บ้านกล้วย id school : 25179
 21.บ้านกลางน้อย id school : 25211
 22.บ้านกลางบ้านหนาด id school : 25214
 23.บ้านกลางมูลอ้น id school : 25440
 24.บ้านกอก id school : 25285
 25.บ้านกุงโกน id school : 25312
 26.บ้านกุดฉิม id school : 25316
 27.บ้านกุตาไก้ id school : 25255
 28.บ้านกุรุคุ id school : 25173
 29.บ้านขอนกองโพนทอง id school : 25343
 30.บ้านขอนขว้าง id school : 25341
 31.บ้านขามเฒ่า id school : 25182
 32.บ้านคับพวง id school : 25351
 33.บ้านคำชะอี id school : 25346
 34.บ้านคำผาสุก id school : 25412
 35.บ้านคำพอก id school : 25246
 36.บ้านคำสว่าง id school : 25235
 37.บ้านคำเตย id school : 25183
 38.บ้านคำเม็ก id school : 25522
 39.บ้านจรุกเตย id school : 25311
 40.บ้านจอมมณี id school : 25493
 41.บ้านจำปา id school : 25437
 42.บ้านชะโงมนาโดน id school : 25181
 43.บ้านชะโนต id school : 25180
 44.บ้านชาติพัฒนาสันติสุข id school : 25371
 45.บ้านดงดู่งาม id school : 25513
 46.บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) id school : 25216
 47.บ้านดงติ้ว id school : 25212
 48.บ้านดงน้อยพัฒนา id school : 25490
 49.บ้านดงบาก id school : 25404
 50.บ้านดงป่ายูง id school : 25338
 51.บ้านดงมะเอก id school : 25410
 52.บ้านดงยอ (อ.ธาตุพนม) id school : 25210
 53.บ้านดงยอ(อ.เมือง) id school : 25334
 54.บ้านดงอินำ id school : 25481
 55.บ้านดงโชค id school : 25244
 56.บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา id school : 25396
 57.บ้านดอนกลาง id school : 25301
 58.บ้านดอนขาว id school : 25384
 59.บ้านดอนข้าวหลาม id school : 25347
 60.บ้านดอนดู่ id school : 25258
 61.บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) id school : 25318
 62.บ้านดอนม่วง id school : 25225
 63.บ้านดอนยานาง id school : 25199
 64.บ้านดอนสวรรค์ id school : 25369
 65.บ้านดอนแดง id school : 25331
 66.บ้านดอนแดงเจริญทอง id school : 25187
 67.บ้านดอนโทน id school : 25431
 68.บ้านดินดำหมากเฟือง id school : 25517
 69.บ้านต้นแหน"ราษฎร์ต้นแหนวิทยานุกูล" ยุบแล้ว DELETE id school : 30947
 70.บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) id school : 25355
 71.บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี id school : 25304
 72.บ้านตับเต่าโนนจันทร์ id school : 25503
 73.บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ id school : 25365
 74.บ้านถาวรนาอุดม id school : 25292
 75.บ้านทรายมูลคำผักแพว id school : 25352
 76.บ้านทันสมัย id school : 25296
 77.บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) id school : 25195
 78.บ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) id school : 25378
 79.บ้านทุ่งมน id school : 25189
 80.บ้านทุ่งสว่าง id school : 25423
 81.บ้านทู้(สามัคคีวิทยา) id school : 25353
 82.บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์ -ประชาอุปถัมภ์) id school : 25361
 83.บ้านนกเหาะ id school : 25273
 84.บ้านน้อยใต้ id school : 25208
 85.บ้านนากุงยางคำ id school : 25519
 86.บ้านนาขาม (อ.ปลาปาก) id school : 25282
 87.บ้านนาขาม (อ.เรณูนคร) id school : 25385
 88.บ้านนาขามส้มป่อย id school : 25544
 89.บ้านนาคอกควาย id school : 25191
 90.บ้านนาคำ id school : 25350
 91.บ้านนาคำโนนขาม id school : 25200
 92.บ้านนาคู่ id school : 25446
 93.บ้านนางาม id school : 25260
 94.บ้านนางเลิศ id school : 25500
 95.บ้านนาฉันทะญาณวิโรอนุสรณ์ ยุบแล้ว DELETE id school : 30870
 96.บ้านนาดอกไม้ id school : 25262
 97.บ้านนาดี id school : 25429
 98.บ้านนาทราย id school : 25197
 99.บ้านนาทุ่งมั่ง id school : 25473
 100.บ้านนาบัว id school : 25375
 101.บ้านนาบั่ว id school : 25417
 102.บ้านนาป่ง id school : 25178
 103.บ้านนาป่งคอง id school : 25445
 104.บ้านนามนดงติ้ววิทยา id school : 25458
 105.บ้านนาม่วง id school : 25376
 106.บ้านนามะเขือ id school : 25277
 107.บ้านนามูลฮิ้น id school : 25198
 108.บ้านนายอ id school : 25391
 109.บ้านนายอน้อย id school : 25398
 110.บ้านนาราชควาย id school : 25201
 111.บ้านนาราชควายน้อย id school : 25203
 112.บ้านนาสะเดา id school : 25308
 113.บ้านนาสีนวล id school : 25266
 114.บ้านนาหนาด id school : 25344
 115.บ้านนาหลวง id school : 25194
 116.บ้านนาหัวบ่อ id school : 25253
 117.บ้านนาเชือก id school : 25305
 118.บ้านนาเลียง id school : 25454
 119.บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์) id school : 25463
 120.บ้านนาแกบึงเหล็ก id school : 25325
 121.บ้านนาโดนเก่า id school : 25421
 122.บ้านนาโดนใหม่ id school : 25374
 123.บ้านนาโสก id school : 25470
 124.บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) id school : 25349
 125.บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) id school : 25348
 126.บ้านน้ำบ่อ id school : 25449
 127.บ้านปลาปากน้อย id school : 25289
 128.บ้านปากบัง id school : 25495
 129.บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง id school : 25537
 130.บ้านผึ้ง id school : 25218
 131.บ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) id school : 25356
 132.บ้านพระซองเหนือ id school : 25479
 133.บ้านพิมานท่า id school : 25488
 134.บ้านม่วง id school : 25271
 135.บ้านมหาชัย id school : 25294
 136.บ้านยอดชาดวิทยา id school : 25536
 137.บ้านวังกระแส id school : 25220
 138.บ้านวังกะเบา id school : 25265
 139.บ้านวังตามัว id school : 25239
 140.บ้านวังม่วง id school : 25298
 141.บ้านวังยาง(อ.ปลาปาก) id school : 25379
 142.บ้านวังยาง(อ.วังยาง) id school : 25541
 143.บ้านวังสิม id school : 25290
 144.บ้านวังโพธิ์ id school : 25257
 145.บ้านวังไฮหนองกุง id school : 25188
 146.บ้านศรีธน id school : 25267
 147.บ้านสร้างหิน id school : 25204
 148.บ้านสร้างเม็ก id school : 25380
 149.บ้านสร้างแป้น id school : 25395
 150.บ้านสร้างแห่ id school : 25315
 151.บ้านสว่างสำราญ id school : 25268
 152.บ้านสามแยกหัวภูธร id school : 25550
 153.บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164 id school : 25505
 154.บ้านสุขเกษม id school : 25230
 155.บ้านสุขเจริญ id school : 25221
 156.บ้านสําราญ id school : 25248
 157.บ้านหนองกกคูณ id school : 25314
 158.บ้านหนองกุง(อ.นาแก) id school : 25377
 159.บ้านหนองกุง(อ.เรณูนคร) id school : 25502
 160.บ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) id school : 25525
 161.บ้านหนองกุดแคน id school : 25362
 162.บ้านหนองคอง id school : 25456
 163.บ้านหนองค้าโคกกุง id school : 25232
 164.บ้านหนองจันทน์ id school : 25196
 165.บ้านหนองญาติ id school : 25242
 166.บ้านหนองดินแดง id school : 25186
 167.บ้านหนองนางด่อน id school : 25545
 168.บ้านหนองบ่อ id school : 25515
 169.บ้านหนองบัว id school : 25286
 170.บ้านหนองบัวคำ id school : 25274
 171.บ้านหนองบัวด่านเก่า id school : 25174
 172.บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง id school : 25297
 173.บ้านหนองบัวหนองแวง id school : 25206
 174.บ้านหนองบัวหน้าฐานบิน id school : 25227
 175.บ้านหนองบึง id school : 25538
 176.บ้านหนองปลาดุก id school : 25224
 177.บ้านหนองยอโพนแพง id school : 25475
 178.บ้านหนองยาว id school : 25185
 179.บ้านหนองสะโน id school : 25324
 180.บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ id school : 25548
 181.บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง id school : 25507
 182.บ้านหนองหญ้าม้า id school : 25340
 183.บ้านหนองหญ้าไซ id school : 25175
 184.บ้านหนองหอยคำอ้อม id school : 25477
 185.บ้านหนองหอยใหญ่ id school : 25498
 186.บ้านหนองห้าง id school : 25520
 187.บ้านหนองแคน id school : 25539
 188.บ้านหนองแซง(อ.เมือง) id school : 25373
 189.บ้านหนองแซง(อ.เรณูนคร) id school : 25236
 190.บ้านหนองแสง id school : 25279
 191.บ้านหนองโพธิ์วังโน id school : 25552
 192.บ้านห้วยทราย id school : 25364
 193.บ้านห้วยไหล่ id school : 25291
 194.บ้านหัวขัวใต้ id school : 25427
 195.บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ) id school : 25329
 196.บ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ) id school : 25330
 197.บ้านเนินสะอาด id school : 25202
 198.บ้านเหล่าทุ่ง id school : 25509
 199.บ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ id school : 25247
 200.บ้านเหล่าสำราญ id school : 25402
 201.บ้านเหิบ id school : 25387
 202.บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี id school : 25466
 203.บ้านแก่งโพธิ์ id school : 25354
 204.บ้านแขนนาง id school : 25448
 205.บ้านแสนพันหมันหย่อน id school : 25366
 206.บ้านโคกกลาง(อ.ปลาปาก) id school : 25287
 207.บ้านโคกกลาง(อ.เรณูนคร) id school : 25418
 208.บ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ id school : 25442
 209.บ้านโคกก่อง id school : 25233
 210.บ้านโคกสว่าง id school : 25263
 211.บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ) id school : 25326
 212.บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87 id school : 25533
 213.บ้านโคกสูง id school : 25270
 214.บ้านโคกหินแฮ่ id school : 25372
 215.บ้านโชคอํานวย id school : 25238
 216.บ้านโนนสวรรค์ id school : 25400
 217.บ้านโนนสังข์ id school : 25415
 218.บ้านโนนหอม id school : 25534
 219.บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา id school : 25357
 220.บ้านโพธิ์ตาก id school : 25229
 221.บ้านโพธิ์ศรี id school : 25468
 222.บ้านโพนค้อโพนสวรรค์ id school : 25184
 223.บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ id school : 25504
 224.บ้านโพนทัน id school : 25309
 225.บ้านโพนทา id school : 25259
 226.บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร id school : 25336
 227.บ้านโพนป่าหว้าน id school : 25190
 228.บ้านโพนสวางหนองแหน id school : 25554
 229.บ้านโพนสาวเอ้ id school : 25416
 230.บ้านโพนแพง id school : 25363
 231.บ้านโสกแมว id school : 25370
 232.บ้านใหม่วังเซือม id school : 25288
 233.บ้านไทยสามัคคี id school : 25177
 234.ปลาปากราษฎร์บำรุง id school : 25280
 235.พระกลางวิทยาคาร id school : 25358
 236.พระซองวิทยาคาร id school : 25482
 237.มรุกขนคร id school : 25359
 238.รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ id school : 25176
 239.ลาดสว่างวิทยา id school : 25383
 240.ลาดสว่างวิทยา ยุบแล้ว DELETE id school : 30883
 241.วัดบ้านดงก้อม ยุบแล้ว DELETE id school : 30958
 242.วัดพระธาตุพนม id school : 25327
 243.ศรีโพนทองวิทยา id school : 25433
 244.สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) id school : 25209
 245.หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี id school : 25531
 246.หนองสังข์ราษฎร์บำรุง id school : 25527
 247.อนุบาลนครพนม id school : 25207
 248.อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ id school : 25441
 249.อุ่มเหม้าวิทยาคาร id school : 25368
 250.เมืองนครพนม id school : 25241
 251.เรณูวิทยาคาร id school : 25413
 252.โพนทองวิทยาคาร id school : 25408
 253.โพนสวางนางิ้ววิทยา id school : 25276
 254.ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) id school : 25438

Powered By www.thaieducation.net