สพป.สกลนคร เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
โรงเรียน    
 1.กุดจิกนาสมบูรณ์ id school : 24972
 2.คำเจริญวิทยา id school : 24970
 3.จงกลกิตติขจรวิทยา id school : 25228
 4.ชุมชนดงม่วงไข่ id school : 24843
 5.ชุมชนบงเหนือ id school : 25096
 6.ชุมชนบดมาดพอกน้อย id school : 30514
 7.ชุมชนบ้านท่าศิลา id school : 25167
 8.ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ id school : 24710
 9.ชุมชนบ้านฝั่งแดง id school : 24854
 10.ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง id school : 25150
 11.ชุมชนบ้านหนองปลิง id school : 24951
 12.ชุมชนส่องดาว id school : 25243
 13.ชุมพลศึกษา id school : 24968
 14.ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา id school : 25041
 15.ทุ่งเจริญพัฒนา id school : 25339
 16.บงใต้โนนรังพัฒนา id school : 25081
 17.บ้านกลางหนองดินดำ id school : 24704
 18.บ้านกุดตะกาบ id school : 24917
 19.บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) id school : 25278
 20.บ้านกุดน้ำขุ่น id school : 24670
 21.บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) id school : 25234
 22.บ้านขมิ้น id school : 24809
 23.บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) id school : 24963
 24.บ้านขาว id school : 25104
 25.บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ id school : 24860
 26.บ้านค้อโพนสวางยางชุม id school : 25145
 27.บ้านค้อใต้ id school : 24959
 28.บ้านคันชา id school : 25072
 29.บ้านคางฮุงเจริญศิลป์ id school : 24755
 30.บ้านคำก้าว id school : 25170
 31.บ้านคำข่า id school : 24798
 32.บ้านคำชนดงต้อง id school : 25147
 33.บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) id school : 25143
 34.บ้านคำนาดี id school : 25093
 35.บ้านคำบ่อ id school : 24867
 36.บ้านคำบอน id school : 25261
 37.บ้านคำบิดโคกโพนยาง id school : 24871
 38.บ้านคำสะอาด id school : 24979
 39.บ้านคำสะแนน id school : 25128
 40.บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง id school : 25136
 41.บ้านคำเม็ก id school : 25322
 42.บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) id school : 25061
 43.บ้านคำแหว id school : 24796
 44.บ้านคำไชยวาน id school : 25123
 45.บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) id school : 25156
 46.บ้านงิ้วพังฮอ id school : 24892
 47.บ้านจำปานาถ่อน id school : 25109
 48.บ้านจำปาศิริราษฎร์ id school : 24920
 49.บ้านชัยชนะ id school : 25166
 50.บ้านช้างมิ่ง id school : 24662
 51.บ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น id school : 25165
 52.บ้านดงคำโพธิ์ id school : 24878
 53.บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) id school : 24988
 54.บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ) id school : 25321
 55.บ้านดงบังป่าโจด id school : 24861
 56.บ้านดงบาก id school : 25319
 57.บ้านดงสง่า id school : 25342
 58.บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) id school : 25157
 59.บ้านดงสวรรค์หนองนกกด id school : 24859
 60.บ้านดงสว่าง id school : 24929
 61.บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) id school : 25231
 62.บ้านดอนกอย id school : 24812
 63.บ้านดอนชัยวิทยา id school : 25299
 64.บ้านดอนดู่ id school : 24830
 65.บ้านดอนตาลโนนสูง id school : 24840
 66.บ้านดอนม่วงไข่ id school : 25121
 67.บ้านดอนม่วย id school : 24659
 68.บ้านดอนยานาง(วาริชภูมิ) id school : 24881
 69.บ้านดอนยานาง(สว่างแดนดิน) id school : 25059
 70.บ้านดอนยาวประชากรอุปการ id school : 24925
 71.บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม id school : 24863
 72.บ้านดอนหวาย id school : 24846
 73.บ้านดอนหัน id school : 25102
 74.บ้านดอนเชียงยืน id school : 25146
 75.บ้านต้นผึ้ง id school : 24819
 76.บ้านตาดภูวง id school : 24873
 77.บ้านต้ายนาคูณวิทยา id school : 25118
 78.บ้านตาล id school : 25004
 79.บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) id school : 25031
 80.บ้านตาลเลียน id school : 24665
 81.บ้านตาลโกน id school : 25007
 82.บ้านถ่อน ต.พันนา id school : 25142
 83.บ้านถ่อน ต.เชิงชุม id school : 24676
 84.บ้านถ่อนคุรุราษฎร์สามัคคี id school : 25133
 85.บ้านทันสมัย id school : 25249
 86.บ้านท่าลาด id school : 24855
 87.บ้านท่าวารี id school : 30515
 88.บ้านท่าสองคอน id school : 24728
 89.บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) id school : 25002
 90.บ้านทิดไทย id school : 24767
 91.บ้านทุ่งคำ id school : 25269
 92.บ้านทุ่งปลากัด id school : 25138
 93.บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา id school : 25300
 94.บ้านทุ่งเชือก id school : 24864
 95.บ้านทุ่งแก id school : 25293
 96.บ้านธาตุ id school : 25078
 97.บ้านธาตุกุดพร้าว id school : 24912
 98.บ้านนาขามผดุงวิทยา id school : 24673
 99.บ้านนางัว id school : 25148
 100.บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี id school : 25088
 101.บ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง) id school : 24975
 102.บ้านนาดี id school : 25275
 103.บ้านนาตากาง id school : 24731
 104.บ้านนาถ่อน id school : 24817
 105.บ้านนาทม id school : 25126
 106.บ้านนาบ่อ id school : 24888
 107.บ้านนาล้อม id school : 24823
 108.บ้านนาสาวนาน id school : 24705
 109.บ้านนาสีนวล id school : 25335
 110.บ้านนาเตียง id school : 25037
 111.บ้านนาเลา id school : 24683
 112.บ้านนาเหมือง id school : 24838
 113.บ้านนาแยง id school : 24847
 114.บ้านนาใน id school : 24690
 115.บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต) id school : 25085
 116.บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพที่ 36) id school : 25215
 117.บ้านบะทองนาหัวช้าง id school : 24749
 118.บ้านบะหัวเมย id school : 24736
 119.บ้านบะฮี id school : 24725
 120.บ้านบัว (สระพังวิทยา) id school : 24810
 121.บ้านบาก id school : 25106
 122.บ้านบึง id school : 24806
 123.บ้านบึงโน id school : 24991
 124.บ้านปทุมวาปี id school : 25171
 125.บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา id school : 24982
 126.บ้านผักคำภู id school : 24694
 127.บ้านผักตบ id school : 24883
 128.บ้านผ้าขาวโพนแพง id school : 24844
 129.บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง id school : 24761
 130.บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) id school : 24836
 131.บ้านพันนา id school : 25141
 132.บ้านภูตะคาม id school : 30516
 133.บ้านภูเพ็ก id school : 24717
 134.บ้านม่วงคำ id school : 24845
 135.บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) id school : 24745
 136.บ้านม้า id school : 25055
 137.บ้านยางคำ id school : 24976
 138.บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) id school : 25083
 139.บ้านวังยาง(วังยางวัทยานุกูล) id school : 24804
 140.บ้านสงเปลือย id school : 24856
 141.บ้านสมสะอาด(พรรณานิคม) id school : 24850
 142.บ้านสมสะอาด(พังโคน) id school : 24758
 143.บ้านสร้างขุ่ย id school : 24842
 144.บ้านสร้างฟาก id school : 25272
 145.บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ id school : 24734
 146.บ้านสร้างแป้น id school : 25154
 147.บ้านสว่าง id school : 24811
 148.บ้านสีสุกห้วยโมง id school : 25169
 149.บ้านสุวรรณคาม id school : 24935
 150.บ้านสูงเนินสามัคคี id school : 24764
 151.บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) id school : 24865
 152.บ้านหนองกุง(สว่างแดนดิน) id school : 25116
 153.บ้านหนองกุง(ส่องดาว) id school : 25252
 154.บ้านหนองชาด id school : 25155
 155.บ้านหนองดินดำ id school : 25018
 156.บ้านหนองตาล id school : 25137
 157.บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) id school : 25159
 158.บ้านหนองทุ่มหนองโจด id school : 25256
 159.บ้านหนองน้อย id school : 25306
 160.บ้านหนองบัว id school : 24848
 161.บ้านหนองบัว(สาขานาเชือก) id school : 24853
 162.บ้านหนองบัวบาน id school : 24941
 163.บ้านหนองบัวแพ id school : 25135
 164.บ้านหนองผือนาในวิทยาคาร id school : 24681
 165.บ้านหนองม่วง id school : 25222
 166.บ้านหนองลาดวิทยาคาร id school : 24923
 167.บ้านหนองหญ้าปล้อง id school : 24841
 168.บ้านหนองหมากแซว id school : 24985
 169.บ้านหนองหลักช้าง id school : 25034
 170.บ้านหนองหว้า id school : 25064
 171.บ้านหนองหวาย(พรรณานิคม) id school : 24807
 172.บ้านหนองหวาย(สว่างแดนดิน) id school : 25039
 173.บ้านหนองหอย id school : 25075
 174.บ้านหนองหอยคัน id school : 25139
 175.บ้านหนองฮังแหลว id school : 25284
 176.บ้านหนองเดิ่นดอนขาว id school : 24661
 177.บ้านหนองเบญจ id school : 24933
 178.บ้านหนองแคนโคกสะอาด id school : 24851
 179.บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) id school : 24966
 180.บ้านหนองแปน(วาริชภูมิ) id school : 24866
 181.บ้านหนองแปน(เจริญศิลป์) id school : 25345
 182.บ้านหนองแวง id school : 24908
 183.บ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย) id school : 25205
 184.บ้านหนองแวงน้อย id school : 25317
 185.บ้านหนองแสง id school : 25310
 186.บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ id school : 24663
 187.บ้านหนองไผ่ id school : 24993
 188.บ้านหนองไฮ id school : 24852
 189.บ้านหนามแท่ง id school : 25131
 190.บ้านห้วยบาง id school : 24902
 191.บ้านห้วยบุ่นนาทัน id school : 24679
 192.บ้านห้วยเหล็กไฟ id school : 24927
 193.บ้านหวาย id school : 25161
 194.บ้านหินแตก id school : 24803
 195.บ้านหินโงมโนนสร้างไพ id school : 25066
 196.บ้านอุ่มเหม้า id school : 24858
 197.บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง id school : 24664
 198.บ้านอูนดง id school : 24687
 199.บ้านอูนโคก id school : 24937
 200.บ้านเชิงชุม id school : 24666
 201.บ้านเตาไหสร้างแก้ว id school : 25048
 202.บ้านเปือย id school : 24808
 203.บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ id school : 25160
 204.บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) id school : 25016
 205.บ้านเสาขวัญกุดก้อม id school : 24801
 206.บ้านเหล่าบ้านถ่อน id school : 25313
 207.บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง id school : 24905
 208.บ้านแกดำ id school : 25281
 209.บ้านแร่ id school : 24849
 210.บ้านแวง id school : 25151
 211.บ้านโคก id school : 24800
 212.บ้านโคกคอนดอนม่วย id school : 24990
 213.บ้านโคกดินแดง id school : 25163
 214.บ้านโคกตาดทอง id school : 24862
 215.บ้านโคกมะนาวทันสมัย id school : 24945
 216.บ้านโคกศาลา id school : 24882
 217.บ้านโคกศิลา id school : 25254
 218.บ้านโคกสวัสดี id school : 25111
 219.บ้านโคกสะอาด id school : 25226
 220.บ้านโคกสามัคคี id school : 24834
 221.บ้านโคกสำราญ id school : 25164
 222.บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) id school : 24989
 223.บ้านโคกสีไค id school : 25149
 224.บ้านโคกหนองกุง id school : 25090
 225.บ้านโคกหลวง id school : 25069
 226.บ้านโนนขมิ้น id school : 24832
 227.บ้านโนนทรายคำ id school : 24813
 228.บ้านโนนพอก id school : 24667
 229.บ้านโนนสะอาด id school : 25113
 230.บ้านโนนอุดม id school : 24799
 231.บ้านโนนเรือตอเรือ id school : 24697
 232.บ้านโนนเสาขวัญ id school : 25152
 233.บ้านโพนงาม id school : 25153
 234.บ้านโพนบกหนองผือ id school : 25320
 235.บ้านโพนสวาง id school : 25213
 236.บ้านโพนสวางกลางเจริญ id school : 24821
 237.บ้านโพนสูง id school : 25144
 238.บ้านโพนไผ่ id school : 24895
 239.บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) id school : 25140
 240.บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) id school : 25295
 241.บ้านไทยเจริญ id school : 25237
 242.บ้านไร่บ้านไฮ่ id school : 24797
 243.บ้านไฮ่ปลาโหล id school : 24885
 244.บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) id school : 24857
 245.วัดสุทธิมงคล id school : 24742
 246.วาริชภูมิพิทยาคาร id school : 24910
 247.หนองจาน id school : 25303
 248.หนองหลวงวิทยานุกูล id school : 25162
 249.หนองใสพรเจริญวิทยา id school : 25245
 250.อนุบาลพรรณานิคม id school : 24739
 251.อนุบาลสว่างแดนดิน id school : 25158
 252.อนุบาลเจริญศิลป์ id school : 25264
 253.อภัยดำรงธรรม id school : 25219
 254.อุดมสังวรวิทยา id school : 25240
 255.ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) id school : 24700

Powered By www.thaieducation.net