สพป.สกลนคร เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
โรงเรียน    
 1.กุดบากราษฎร์บำรุง id school : 24816
 2.งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง id school : 24580
 3.ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ id school : 24570
 4.ชุมชนนิรมัย id school : 24688
 5.ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211 id school : 24715
 6.ชุมชนบ้านกุดไห id school : 24822
 7.ชุมชนบ้านสร้างค้อ id school : 24792
 8.ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ id school : 24585
 9.ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม id school : 24636
 10.ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ id school : 24607
 11.ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ id school : 24582
 12.ท่าศาลาราษฎร์วิทยา id school : 24777
 13.ท่าแร่วิทยา id school : 24622
 14.ทุ่งมนพิทยาคาร id school : 24583
 15.ธาตุนาเวงวิทยา id school : 24635
 16.นางอยโพนปลาโหล id school : 24724
 17.นายอวัฒนา id school : 24576
 18.นาอ้อยคำสะอาด id school : 24632
 19.นาเพียงสว่างวิทยานุกูล id school : 24689
 20.นาเพียงสว่างวิทยานุกูล (สาขาศรีคงคำ) id school : 24695
 21.นาแก้วพิทยาคม id school : 24765
 22.น้ำพุงจัดระเบียบวิทยา id school : 24805
 23.บ้านกกปลาซิวนาโด่ id school : 24784
 24.บ้านกกส้มโฮง id school : 24634
 25.บ้านกลาง id school : 24824
 26.บ้านกลางนาเดื่อ id school : 24766
 27.บ้านกวนบุ่น id school : 24722
 28.บ้านกุงศรี id school : 24692
 29.บ้านกุดน้ำใส id school : 24829
 30.บ้านกุดสะกอย id school : 24711
 31.บ้านกุดฮู id school : 24708
 32.บ้านกุดแข้ id school : 24609
 33.บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง id school : 24818
 34.บ้านค้อน้อย id school : 24825
 35.บ้านค้อใหญ่ id school : 24826
 36.บ้านงิ้ว ยุบแล้ว DELETE id school : 30887
 37.บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง id school : 24719
 38.บ้านจันทร์เพ็ญ id school : 24720
 39.บ้านชมภูพาน id school : 24793
 40.บ้านซ่งเต่า id school : 24691
 41.บ้านดงขวาง id school : 24611
 42.บ้านดงขุมข้าว id school : 24644
 43.บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ id school : 24614
 44.บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ id school : 24643
 45.บ้านดงหนองเหียน id school : 24759
 46.บ้านดงหลวง id school : 24732
 47.บ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงวิทย์) id school : 24674
 48.บ้านดอนสัมพันธ์ id school : 24653
 49.บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี id school : 24581
 50.บ้านดอนเชียงคูณ id school : 24606
 51.บ้านดอนแคน(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) id school : 24651
 52.บ้านด่านม่วงคำ id school : 24733
 53.บ้านตองโขบ id school : 24748
 54.บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ id school : 24802
 55.บ้านท่าม่วง id school : 24652
 56.บ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์ id school : 24677
 57.บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง id school : 24640
 58.บ้านน้อยจอมศรี id school : 24682
 59.บ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน) id school : 24650
 60.บ้านนากับแก้ id school : 24618
 61.บ้านนาขาม id school : 24833
 62.บ้านนาคำวิทยาคาร id school : 24658
 63.บ้านนาจาน id school : 24783
 64.บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา id school : 24680
 65.บ้านนาดี id school : 24703
 66.บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ id school : 24772
 67.บ้านนาตาลคำข่า id school : 24729
 68.บ้านนามนประชาสามัคคี id school : 24741
 69.บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา id school : 24828
 70.บ้านนาสีนวล id school : 24744
 71.บ้านนาอ่างม่วงคำ id school : 24727
 72.บ้านนาเดื่อ id school : 24771
 73.บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี id school : 24696
 74.บ้านนาแก id school : 24610
 75.บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา id school : 24699
 76.บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ id school : 24778
 77.บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง id school : 24669
 78.บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ id school : 24701
 79.บ้านบ่อเดือนห้า id school : 24787
 80.บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี id school : 24820
 81.บ้านประชาสุขสันติ์ id school : 24565
 82.บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา id school : 24737
 83.บ้านป่าผาง id school : 24773
 84.บ้านป่าหว้าน id school : 24602
 85.บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง id school : 24774
 86.บ้านพะเนาว์ สาขาบ้านนาขาม id school : 24657
 87.บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง id school : 24668
 88.บ้านพะโค id school : 24621
 89.บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ id school : 24642
 90.บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ id school : 24646
 91.บ้านพานสหราษฎร์บำรุง id school : 24564
 92.บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ id school : 24649
 93.บ้านม่วงวิทยา id school : 24702
 94.บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ id school : 24740
 95.บ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์ id school : 24789
 96.บ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์) id school : 24660
 97.บ้านลาดค้อ id school : 24735
 98.บ้านวังปลาเซือม id school : 24782
 99.บ้านศรีวิชา คุรุราษฎร์อุทิศ id school : 24656
 100.บ้านสนามบิน id school : 24716
 101.บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา id school : 24791
 102.บ้านสะพานสาม id school : 24794
 103.บ้านสายปลาหลาย (คุรุราษฎร์ผดุง) id school : 24655
 104.บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา id school : 24768
 105.บ้านหนองกอมป่าขาว id school : 24738
 106.บ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ id school : 24785
 107.บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา id school : 24831
 108.บ้านหนองนาเลิศ id school : 24648
 109.บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร id school : 24718
 110.บ้านหนองบึงทวาย id school : 24730
 111.บ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา id school : 24641
 112.บ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร) id school : 24693
 113.บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) id school : 24675
 114.บ้านหนองมะเกลือ id school : 24608
 115.บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) id school : 24654
 116.บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง id school : 24678
 117.บ้านหนองสระ id school : 24672
 118.บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ id school : 24837
 119.บ้านหนองหอย id school : 24603
 120.บ้านหนองแข้โนนมาลา id school : 24747
 121.บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา id school : 24671
 122.บ้านหนองไผ่ id school : 24619
 123.บ้านหลุบเลา id school : 24815
 124.บ้านห้วยกอกหนองเค็ม id school : 24709
 125.บ้านห้วยยาง id school : 24757
 126.บ้านห้วยหวด id school : 24721
 127.บ้านห้วยหีบวิทยาธาร id school : 24743
 128.บ้านห้วยแคน id school : 24746
 129.บ้านอีกุด id school : 24686
 130.บ้านอุ่มจาน id school : 24712
 131.บ้านฮ่องสิมประชาสรร id school : 24814
 132.บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ id school : 24684
 133.บ้านเชิงดอย id school : 24839
 134.บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย id school : 24763
 135.บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา id school : 24760
 136.บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง id school : 24776
 137.บ้านแมดนาท่ม id school : 24752
 138.บ้านโคกกลาง id school : 24723
 139.บ้านโคกกลาง ยุบแล้ว DELETE id school : 30928
 140.บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร id school : 24573
 141.บ้านโคกภู id school : 24786
 142.บ้านโคกม่วง id school : 24698
 143.บ้านโคกสะอาด id school : 24713
 144.บ้านโคกสูง(สหราษฎร์บำรุง) id school : 24575
 145.บ้านโคกแก้ว id school : 24770
 146.บ้านโนนกุง id school : 24762
 147.บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิท id school : 24645
 148.บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ id school : 24616
 149.บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา id school : 24835
 150.บ้านโพนทองประชาอุทิศ id school : 24754
 151.บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา id school : 24568
 152.บ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา id school : 24639
 153.บ้านโพนวัฒนาวิทยา id school : 24781
 154.บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 id school : 24707
 155.บ้านใหม่พัฒนา id school : 24795
 156.บ้านไร่นาดี id school : 24756
 157.ผักแพวบำรุงวิทยา id school : 24638
 158.ศรีบุญเรืองวิทยาคาร id school : 24572
 159.ศิริราษฎร์วิทยาคาร id school : 24604
 160.สกลนคร(วันครู2501) id school : 24627
 161.หนองผือเทพนิมิต id school : 24769
 162.ห้วยทรายวิทยา id school : 24647
 163.ห้วยปลาใยผดุงวิทยา id school : 24637
 164.อนุบาลกุสุมาลย์ id school : 24685
 165.อนุบาลภูพาน id school : 24788
 166.อนุบาลสกลนคร id school : 24624
 167.อนุบาลเต่างอย id school : 24726
 168.อนุบาลโคกศรีสุพรรณ id school : 24751
 169.อนุบาลโพนนาแก้ว id school : 24780
 170.เขื่อนน้ำพุง id school : 24790
 171.เชิงชุมราษฎร์นุกูล id school : 24626
 172.เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) id school : 24633
 173.แก้งคำประชาสามัคคี id school : 24714
 174.โคกเลาะวิทยาคาร id school : 24567
 175.โพนงามโคกวิทยาคาร id school : 24775
 176.โพนบกผดุงศาสตร์ id school : 24779
 177.ไพศาลวิทยา id school : 24706

Powered By www.thaieducation.net