สพป.อุดรธานี เขต 4 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
โรงเรียน    
 1.กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ id school : 23025
 2.คำบงเจริญสุข id school : 23059
 3.จอมศรีโคกก่องวิทยา id school : 23132
 4.ชายแดนประชาสรรค์ id school : 23208
 5.ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน id school : 22981
 6.ชุมชนบ้านสร้างแป้น id school : 22977
 7.ชุมชนบ้านแวง id school : 23121
 8.ชุมชนสงเคราะห์ id school : 23135
 9.ชุมชนหนองแปนหินโงม id school : 22979
 10.ชุมพลนาคลัง id school : 23211
 11.ดอนตาลดงบังวิทยา id school : 23099
 12.น้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) id school : 23165
 13.นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 1 ยุบแล้ว DELETE id school : 30908
 14.นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 id school : 23011
 15.บริบาลภูมิเขตต์ id school : 23123
 16.บ้านกานต์สามัคคี id school : 22993
 17.บ้านกาลึม id school : 23133
 18.บ้านกุดจับ id school : 22967
 19.บ้านกุดเม็ก id school : 23145
 20.บ้านขอนยูง id school : 22970
 21.บ้านขัวล้อ id school : 23080
 22.บ้านข่า id school : 23000
 23.บ้านข้าวสาร id school : 23030
 24.บ้านค้อปัญญานุสรณ์ id school : 23037
 25.บ้านคำด้วง id school : 23046
 26.บ้านคูดงประชาสรรค์ id school : 23104
 27.บ้านจำปาทอง id school : 23173
 28.บ้านดงธาตุ id school : 22964
 29.บ้านดงน้อย id school : 23007
 30.บ้านดงบัง id school : 22963
 31.บ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ id school : 23163
 32.บ้านดงหมูชัยเจริญ id school : 23061
 33.บ้านดงหวาย id school : 22965
 34.บ้านดงหวายดงขวาง id school : 23146
 35.บ้านตาดน้ำพุ id school : 23052
 36.บ้านติ้ว id school : 23125
 37.บ้านถิ่น id school : 22974
 38.บ้านท่าลี่ id school : 23176
 39.บ้านท่าโปงทอง id school : 23221
 40.บ้านท่าโสม id school : 23178
 41.บ้านทุ่งทอง id school : 23175
 42.บ้านธาตุประชานุกูล id school : 23154
 43.บ้านนาคำ id school : 23156
 44.บ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) id school : 23228
 45.บ้านนาคำน้อย id school : 23227
 46.บ้านนาคูณ id school : 23116
 47.บ้านนางัว id school : 23162
 48.บ้านนางาม id school : 23134
 49.บ้านนางิ้ว id school : 23044
 50.บ้านนาจานโนนนาโพธิ์ id school : 23179
 51.บ้านนาต้องนาสมนึก id school : 23213
 52.บ้านนาตูม id school : 23225
 53.บ้านนายูง id school : 23215
 54.บ้านนารายณ์ id school : 23118
 55.บ้านนาล้อม id school : 23070
 56.บ้านนาสี id school : 23039
 57.บ้านนาหลวง id school : 23056
 58.บ้านนาอ่าง id school : 23094
 59.บ้านนาเก็น id school : 23194
 60.บ้านนาเตย id school : 23101
 61.บ้านนาเมืองไทย id school : 23167
 62.บ้านนาแค id school : 23209
 63.บ้านนาแคทุ่งขวาง ยุบแล้ว DELETE id school : 30911
 64.บ้านนาไฮ id school : 23103
 65.บ้านน้ำขุ่นโนนผางาม id school : 23174
 66.บ้านน้ำซึม id school : 23199
 67.บ้านน้ำทรง id school : 23180
 68.บ้านน้ำปู่ id school : 23177
 69.บ้านปากเจียงโนนทอง id school : 23223
 70.บ้านผักบุ้ง id school : 23023
 71.บ้านภูดิน id school : 23124
 72.บ้านม่วง id school : 23091
 73.บ้านลาดหอคำ id school : 23054
 74.บ้านลาน id school : 23096
 75.บ้านลำภู id school : 22969
 76.บ้านวังบง id school : 23202
 77.บ้านวังเลาโสมสวรรค์ id school : 23218
 78.บ้านวังแข้ id school : 23204
 79.บ้านสมประสงค์ id school : 23231
 80.บ้านสระคลองพัฒนา id school : 23049
 81.บ้านสร้างก่อ id school : 23022
 82.บ้านสวัสดี id school : 23187
 83.บ้านสว่างปากราง id school : 23216
 84.บ้านสะคุวิทยา id school : 23139
 85.บ้านสาครพัฒนา id school : 23196
 86.บ้านสามัคคี id school : 23182
 87.บ้านหนองกบนาแมน id school : 23127
 88.บ้านหนองกุงหนองเจริญ id school : 22972
 89.บ้านหนองฆ้องนาสีนวล id school : 22971
 90.บ้านหนองทุ่ม id school : 23016
 91.บ้านหนองนกเขียน id school : 23148
 92.บ้านหนองบอนเวียงชัย id school : 23138
 93.บ้านหนองสร้างไพร id school : 22990
 94.บ้านหนองหัวคู id school : 23143
 95.บ้านหนองแวง(น้ำโสม) id school : 23198
 96.บ้านหนองแวง(บ้านผือ) id school : 23136
 97.บ้านหนองโนไชยวาน id school : 22966
 98.บ้านหยวก id school : 23172
 99.บ้านหลุมข้าว id school : 23036
 100.บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า id school : 22973
 101.บ้านหันเทาผักกาดย่า id school : 22995
 102.บ้านหัวขัว id school : 22999
 103.บ้านหัวช้าง id school : 23191
 104.บ้านหายโศก id school : 23153
 105.บ้านหินตั้ง id school : 23031
 106.บ้านเขือน้ำ id school : 23032
 107.บ้านเจริญสุข id school : 23160
 108.บ้านเชียงดีกุดเชือม id school : 23220
 109.บ้านเชียงเพ็ง id school : 22980
 110.บ้านเทพประทาน id school : 23171
 111.บ้านเทื่อม id school : 23034
 112.บ้านเพิ่ม(อณุโรอุปถัมภ์) id school : 23206
 113.บ้านเม็ก id school : 23028
 114.บ้านเหล่าตำแย id school : 22982
 115.บ้านแดง id school : 23082
 116.บ้านแหลมทองพัฒนา id school : 23137
 117.บ้านโคกวิชัยโนนไชยพร id school : 22968
 118.บ้านโคกสว่าง id school : 22989
 119.บ้านโคกสะอาด id school : 23201
 120.บ้านโคกสีแก้ว id school : 23151
 121.บ้านโชคเจริญ id school : 23185
 122.บ้านโนนฐานะ id school : 23018
 123.บ้านโนนดู่ id school : 23109
 124.บ้านโนนทอง ยุบแล้ว DELETE id school : 30854
 125.บ้านโนนสมบูรณ์ (น้ำโสม) id school : 23169
 126.บ้านโนนสว่าง id school : 23078
 127.บ้านโนนสะอาด id school : 23041
 128.บ้านโนนอุดม id school : 23158
 129.บ้านโนนแดง id school : 23097
 130.บ้านโพธิ์ id school : 23141
 131.บ้านโพธิ์โนนแดง id school : 22992
 132.บ้านโพน ยุบแล้ว DELETE id school : 30912
 133.บ้านโสกแกคำเจริญ id school : 23005
 134.บ้านโสมเยี่ยม id school : 23189
 135.บ้านใหม่ id school : 23131
 136.ปะโคสามัคคีวิทยา ยุบแล้ว DELETE id school : 30910
 137.ยางโกนวิทย์ id school : 23140
 138.ราษฎร์จุฬาสามัคคี id school : 23057
 139.หนองกุงวังแสง id school : 23150
 140.อนุบาลบ้านก้องวิทยา id school : 23230
 141.อนุบาลบ้านผือ id school : 23119
 142.อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ยุบแล้ว DELETE id school : 30909
 143.อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 id school : 23009
 144.อุดรวัฒนานุสรณ์ id school : 23051
 145.เตชะไพบูลย์ (2) id school : 23193
 146.เมืองพานบ้านโก่มวิทยา id school : 23129
 147.โนนทองโนนหวาย id school : 23107
 148.โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา id school : 23013
 149.โนนสูงวิทยา id school : 22998

Powered By www.thaieducation.net