สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
โรงเรียน    
 1.กุดจิกวิทยา id school : 22724
 2.กุดหานสามัคคี id school : 22705
 3.ชุมชนนาคำไฮวิทยา id school : 22322
 4.ชุมชนบ้านกุดดู่ id school : 22452
 5.ชุมชนบ้านนากอก id school : 22571
 6.ดอนปอวิทยา id school : 22708
 7.ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี id school : 22462
 8.ทุ่งโปร่งประชาสรรค์ id school : 22312
 9.นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา id school : 22597
 10.นิคมวัฒนา 6 id school : 22503
 11.นิคมสงเคราะห์ 2 id school : 22459
 12.นิคมสงเคราะห์ 3 id school : 22509
 13.นิคมสงเคราะห์ 4 ยุบแล้ว DELETE id school : 22475
 14.นิคมสงเคราะห์วิทยา id school : 22471
 15.นิคมโคกม่วงศรีสมพร id school : 22494
 16.บ้านกองแป่มหนองสวรรค์ id school : 22426
 17.บ้านกุดกวางสร้อย id school : 22498
 18.บ้านกุดคอเมย id school : 22460
 19.บ้านกุดจิก id school : 22316
 20.บ้านกุดฉิม(เมืองหนองบัวลำภู) id school : 22325
 21.บ้านกุดฉิม(โนนสัง) id school : 22492
 22.บ้านกุดดุกสุขเกษม id school : 22575
 23.บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง id school : 22530
 24.บ้านกุดเต่า id school : 22334
 25.บ้านกุดแท่น id school : 22542
 26.บ้านกุดแห่ id school : 22488
 27.บ้านข้องโป้ id school : 22364
 28.บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ id school : 22357
 29.บ้านข่าดอนเข็ม id school : 22442
 30.บ้านข่าน้อย id school : 22463
 31.บ้านค้อ id school : 22489
 32.บ้านคอกวัว id school : 22684
 33.บ้านคึมชาดห้วยบง id school : 22401
 34.บ้านดงบาก id school : 22473
 35.บ้านดอนข่า id school : 22561
 36.บ้านดอนนาดี id school : 22362
 37.บ้านดอนยานาง id school : 22424
 38.บ้านดอนหัน id school : 22447
 39.บ้านดอนเกล็ด id school : 22664
 40.บ้านดินทรายอ่อน id school : 22444
 41.บ้านตะเคียนทอง id school : 22604
 42.บ้านตำแย id school : 22311
 43.บ้านถิ่น id school : 22496
 44.บ้านทรายงาม id school : 22328
 45.บ้านทรายมูล id school : 22554
 46.บ้านท่าลาด id school : 22514
 47.บ้านท่าศิลา id school : 22487
 48.บ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม id school : 22621
 49.บ้านนาชุมแสง id school : 22549
 50.บ้านนาดีคุรุราษฎร์บำรุง id school : 22735
 51.บ้านนาทม id school : 22547
 52.บ้านนาทับควาย id school : 22711
 53.บ้านนามะเฟือง id school : 22327
 54.บ้านนาวังเวิน id school : 22403
 55.บ้านนาสำราญรุ่งเรือง id school : 22692
 56.บ้านนาอ่าง id school : 22336
 57.บ้านนาเลิง id school : 22344
 58.บ้านนาแพง id school : 22674
 59.บ้านบกโนนเรียง id school : 22371
 60.บ้านบุ่งบก id school : 22375
 61.บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด id school : 22715
 62.บ้านป่าคา id school : 22665
 63.บ้านผาสุก id school : 22686
 64.บ้านฝายหิน ยุบแล้ว DELETE id school : 22485
 65.บ้านพร้าว id school : 22369
 66.บ้านภูพานคำ id school : 22353
 67.บ้านภูพานทอง id school : 22417
 68.บ้านมอเหนือ id school : 22610
 69.บ้านมอใต้ id school : 22654
 70.บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย id school : 22663
 71.บ้านลาด id school : 22382
 72.บ้านลำภู id school : 22405
 73.บ้านวังคูณ id school : 22544
 74.บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ id school : 22412
 75.บ้านวังมน id school : 22465
 76.บ้านวังมนสาขาชัยมงคล id school : 22466
 77.บ้านวังโปร่ง id school : 22632
 78.บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง id school : 22634
 79.บ้านวังไฮ id school : 22592
 80.บ้านศรีบุญเรือง id school : 22668
 81.บ้านศรีสุขนาล้อม id school : 22372
 82.บ้านสร้างเสี่ยน id school : 22721
 83.บ้านสันป่าพลวง id school : 22666
 84.บ้านสำราญสุข id school : 22704
 85.บ้านสุขเกษม id school : 22413
 86.บ้านหนองกุง id school : 22320
 87.บ้านหนองกุงคำไฮ id school : 22526
 88.บ้านหนองกุงแก้ว id school : 22678
 89.บ้านหนองขามท่างาม id school : 22559
 90.บ้านหนองขามท่างามสาขาบ้านกุดหัวแฮด ยุบแล้ว DELETE id school : 22563
 91.บ้านหนองคังคา id school : 22689
 92.บ้านหนองตานา id school : 22468
 93.บ้านหนองทุ่งมน id school : 22659
 94.บ้านหนองทุ่ม id school : 22490
 95.บ้านหนองนกเขียน id school : 22491
 96.บ้านหนองบัวน้อย id school : 22671
 97.บ้านหนองบัวเงิน id school : 22504
 98.บ้านหนองบัวโซม id school : 22430
 99.บ้านหนองปลาขาว id school : 22433
 100.บ้านหนองผำโคกสวรรค์ id school : 22438
 101.บ้านหนองผือท่าปากเป่ง id school : 22583
 102.บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง id school : 22421
 103.บ้านหนองลุมพุก id school : 22523
 104.บ้านหนองศาลาโนนสว่าง id school : 22332
 105.บ้านหนองสะแบง id school : 22469
 106.บ้านหนองอุ id school : 22557
 107.บ้านหนองอุสาขาเหล่านาดี ยุบแล้ว DELETE id school : 22565
 108.บ้านหนองเม็ก id school : 22456
 109.บ้านหนองเล้าข้าว id school : 22493
 110.บ้านหนองเหมือดแอ่ id school : 22511
 111.บ้านหนองแตง id school : 22672
 112.บ้านหนองแวง id school : 22454
 113.บ้านหนองแวงงิ้วตาก id school : 22486
 114.บ้านหนองแวงป่งสัง id school : 22506
 115.บ้านหนองแสงนาล้อม id school : 22451
 116.บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา id school : 22703
 117.บ้านหนองโน id school : 22718
 118.บ้านห้วยกวางทอง id school : 22731
 119.บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ id school : 22318
 120.บ้านห้วยค้อ id school : 22366
 121.บ้านห้วยทราย id school : 22415
 122.บ้านห้วยบง id school : 22479
 123.บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19) id school : 22645
 124.บ้านห้วยบ่อทอง id school : 22568
 125.บ้านห้วยลึก id school : 22392
 126.บ้านห้วยหว้าวังทอง id school : 22673
 127.บ้านห้วยหามต่าง id school : 22386
 128.บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย id school : 22669
 129.บ้านห้วยโจด id school : 22340
 130.บ้านห้วยไผ่ id school : 22651
 131.บ้านห้วยไร่ id school : 22346
 132.บ้านหัวขัว id school : 22458
 133.บ้านหินคูณ id school : 30988
 134.บ้านหินลับศิลามงคล id school : 22428
 135.บ้านหินสิ่ว id school : 22495
 136.บ้านอ่างบูรพา id school : 22351
 137.บ้านเพ็กเฟื้อย id school : 22436
 138.บ้านเสาเล้า id school : 22419
 139.บ้านแกท่าวารี id school : 22585
 140.บ้านโคกกลาง id school : 22483
 141.บ้านโคกกลางโนนงาม id school : 22431
 142.บ้านโคกกุง id school : 22358
 143.บ้านโคกน้ำเกี้ยง id school : 22380
 144.บ้านโคกป่ากุง id school : 22520
 145.บ้านโคกม่วงชุม id school : 22480
 146.บ้านโคกม่วย id school : 22367
 147.บ้านโคกล่าม id school : 22577
 148.บ้านโคกสนั่น id school : 22580
 149.บ้านโคกสะอาด id school : 22472
 150.บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ id school : 22670
 151.บ้านโคกใหญ่ id school : 22467
 152.บ้านโต่งโต้น id school : 22624
 153.บ้านโนนขมิ้น id school : 22338
 154.บ้านโนนข่า(พอง) id school : 22594
 155.บ้านโนนคูณ id school : 22342
 156.บ้านโนนงาม id school : 22578
 157.บ้านโนนตาล id school : 22476
 158.บ้านโนนทัน id school : 22349
 159.บ้านโนนปอแดง id school : 22470
 160.บ้านโนนม่วง id school : 22449
 161.บ้านโนนสงเปลือย id school : 22481
 162.บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา id school : 22330
 163.บ้านโนนสวรรค์หนองแก id school : 22446
 164.บ้านโนนสว่าง โนนสง่า id school : 22477
 165.บ้านโนนสว่าง(โนนสัง) id school : 22662
 166.บ้านโนนสะอาด id school : 22611
 167.บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์ id school : 22680
 168.บ้านโนนสำราญสมสนุก id school : 22588
 169.บ้านโนนสูงหนองสวรรค์ id school : 22497
 170.บ้านโนนสูงใหม่วังทอง id school : 22373
 171.บ้านโนนหว้าทอง id school : 22602
 172.บ้านโนนอุดม id school : 22308
 173.บ้านโนนเมือง id school : 22478
 174.บ้านโนนเสถียร id school : 22551
 175.บ้านโปร่งแจ้ง id school : 22728
 176.บ้านโสกก้านเหลือง id school : 22499
 177.บ้านโสกจาน id school : 22484
 178.บ้านโสกช้าง id school : 22457
 179.ปรางค์กู่ id school : 22501
 180.ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล id school : 22376
 181.ฝายหินประชารักษ์ id school : 22607
 182.ยางหลวงพิทยาคม id school : 22309
 183.ร่มเกล้า id school : 22348
 184.วังแคนวังคูณวิทยา id school : 22642
 185.หนองกุงจารย์ผางวิทยา id school : 22518
 186.หนองบัววิทยายน id school : 22410
 187.หนองปิงบุ่งบกวิทยา id school : 22464
 188.หนองม่วงชมพูทอง id school : 22648
 189.หนองหว้าวิทยาสรรค์ id school : 22435
 190.หนองแกสระแก้ววิทยา id school : 22702
 191.หัวนาศึกษาวิทย์ id school : 22440
 192.หินตลาดศรีสง่าวิทยา id school : 22637
 193.หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง id school : 22638
 194.อนุบาลหนองบัวลำภู id school : 22407
 195.เมืองใหม่วิทยา id school : 22656
 196.โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง id school : 22378
 197.โคกม่วงทองวิทยา id school : 22573
 198.โคกม่วงประชาสรรค์ id school : 22461
 199.โนนข่าประชาสรรค์ ยุบแล้ว DELETE id school : 30932
 200.โนนคูณวิทยา id school : 22613
 201.โนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา id school : 22599
 202.โนนสมบูรณ์วิทยา id school : 22667
 203.โนนสังวิทยาสรรค์ id school : 22482
 204.โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา id school : 22307
 205.โสกแคนหนองหญ้าปล้อง id school : 22500
 206.ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์) id school : 22423

Powered By www.thaieducation.net