สพป.บึงกาฬ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
โรงเรียน    
 1.กัลยาณิวัฒนา 2 id school : 22422
 2.ชุมชนบ้านซาง id school : 22294
 3.ชุมชนบ้านตูม id school : 22185
 4.ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา id school : 22221
 5.ชุมชนบ้านหนองหิ้ง id school : 22310
 6.ชุมชนบ้านโคกอุดม id school : 22278
 7.ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) id school : 22246
 8.ชุมชนสมสนุก id school : 22217
 9.ท่าไร่วิทยา id school : 22350
 10.ธเนตรวิทยา id school : 22268
 11.บ้านกำแพงเพชร id school : 22248
 12.บ้านกุดสิม id school : 22368
 13.บ้านขามเปี้ย id school : 22443
 14.บ้านคลองทิพย์ id school : 22202
 15.บ้านคลองเค็ม id school : 22264
 16.บ้านคำบอน id school : 22326
 17.บ้านคำภู id school : 22239
 18.บ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ id school : 22393
 19.บ้านคำหมื่น "ตชด.อนุสรณ์" id school : 22235
 20.บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง id school : 22171
 21.บ้านคำแก้วโนนสามัคคี id school : 22167
 22.บ้านคำแวง id school : 22172
 23.บ้านคำไชยวาล id school : 22425
 24.บ้านคำไผ่ id school : 22191
 25.บ้านชุมภูทอง id school : 22223
 26.บ้านชุมภูพรโสกก่าม id school : 22399
 27.บ้านซ่อมกอก id school : 22296
 28.บ้านซำบอน id school : 22203
 29.บ้านดงกะพุงหนองนาแซง id school : 22329
 30.บ้านดงชมภู id school : 22395
 31.บ้านดงบัง id school : 22377
 32.บ้านดงสว่าง id school : 22356
 33.บ้านดงเสียด id school : 22283
 34.บ้านดงโทน id school : 22374
 35.บ้านดอนปอ id school : 22261
 36.บ้านดอนหญ้านาง id school : 22273
 37.บ้านดอนเสียด id school : 22335
 38.บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง id school : 22225
 39.บ้านดอนแพง id school : 22448
 40.บ้านดาลบังบด id school : 22210
 41.บ้านต้องโคกกระแซ id school : 22339
 42.บ้านต้าย id school : 22204
 43.บ้านตาลเดี่ยว id school : 22323
 44.บ้านถ้ำเจริญ id school : 22180
 45.บ้านทรัพย์วังทอง id school : 22302
 46.บ้านทองสาย id school : 22247
 47.บ้านท่ากกต้อง id school : 22317
 48.บ้านท่ากกแดง id school : 22306
 49.บ้านท่าคำรวม id school : 22187
 50.บ้านท่าดอกคำ id school : 22384
 51.บ้านท่าศรีชมชื่น id school : 22290
 52.บ้านท่าส้มโฮง id school : 22439
 53.บ้านท่าสวาทท่าลี่ id school : 22174
 54.บ้านท่าสะอาด id school : 22324
 55.บ้านท่าสำราญ id school : 22295
 56.บ้านท่าสีไค id school : 22379
 57.บ้านท่าอินทร์แปลง id school : 22230
 58.บ้านท่าเชียงเครือ id school : 22343
 59.บ้านท่าโพธิ์ id school : 22251
 60.บ้านท่าไคร้ id school : 22250
 61.บ้านท่าไร่ไทยเจริญ id school : 22383
 62.บ้านทุ่งทรายจก id school : 22333
 63.บ้านนากั้ง id school : 22205
 64.บ้านนาขาม id school : 22391
 65.บ้านนาขาม id school : 22195
 66.บ้านนาคำ id school : 22228
 67.บ้านนาคำนาใน id school : 22287
 68.บ้านนาคำแคน id school : 22420
 69.บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม id school : 22170
 70.บ้านนางัวสายปัญญา id school : 22299
 71.บ้านนาจาน id school : 22445
 72.บ้านนาซาว id school : 22292
 73.บ้านนาดง id school : 22207
 74.บ้านนาต้อง id school : 22237
 75.บ้านนาทราย id school : 22414
 76.บ้านนาป่าน id school : 22258
 77.บ้านนาสวรรค์ id school : 22243
 78.บ้านนาสะแบง id school : 22406
 79.บ้านนาสิงห์ id school : 22416
 80.บ้านนาอ่าง id school : 22397
 81.บ้านนาเจริญ id school : 22263
 82.บ้านนาเจริญวิทยา id school : 22224
 83.บ้านนาเหว่อโนนอุดม id school : 22186
 84.บ้านนาแสง id school : 22418
 85.บ้านบ่อพนา id school : 22359
 86.บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ id school : 22219
 87.บ้านบัวโคก id school : 22394
 88.บ้านบึงกาฬ id school : 22249
 89.บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี id school : 22352
 90.บ้านปรารถนาดี id school : 22276
 91.บ้านป่าไร่โนนม่วง id school : 22199
 92.บ้านพรสวรรค์ id school : 22212
 93.บ้านพันลำ id school : 22259
 94.บ้านวังยาว id school : 22281
 95.บ้านศรีชมภู id school : 22194
 96.บ้านศรีนาวา id school : 22181
 97.บ้านศรีสว่างพัฒนา id school : 22218
 98.บ้านศิริพัฒน์ id school : 22337
 99.บ้านสรรเสริญ id school : 22265
 100.บ้านสร้างคำ id school : 22282
 101.บ้านสะง้อ id school : 22269
 102.บ้านสามหนอง id school : 22188
 103.บ้านสุขสำราญ id school : 22266
 104.บ้านหนองจันทน์ id school : 22427
 105.บ้านหนองจิก id school : 22370
 106.บ้านหนองจิก id school : 22411
 107.บ้านหนองชัยวาน id school : 22345
 108.บ้านหนองตอ id school : 22242
 109.บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา id school : 22177
 110.บ้านหนองนาแซง id school : 22256
 111.บ้านหนองบัว id school : 22206
 112.บ้านหนองบัวงาม id school : 22409
 113.บ้านหนองบัวแดง id school : 22313
 114.บ้านหนองผักแว่น id school : 22285
 115.บ้านหนองพันทา id school : 22200
 116.บ้านหนองยาว id school : 22240
 117.บ้านหนองหมู id school : 22262
 118.บ้านหนองหัวช้าง id school : 22293
 119.บ้านหนองฮูฝอยลม id school : 22381
 120.บ้านหนองเข็ง id school : 22270
 121.บ้านหนองเดิ่นท่า id school : 22455
 122.บ้านหนองเดิ่นทุ่ง id school : 22453
 123.บ้านหนองแก่งทราย id school : 22347
 124.บ้านหนองแวง id school : 22184
 125.บ้านหนองแวงประชาสรรค์ id school : 22190
 126.บ้านหนองโดดอนเสียด id school : 22168
 127.บ้านห้วยก้านเหลือง id school : 22213
 128.บ้านห้วยคอม id school : 22303
 129.บ้านห้วยดอกไม้ id school : 22229
 130.บ้านห้วยทราย id school : 22173
 131.บ้านห้วยผักขะ id school : 22298
 132.บ้านห้วยลึก(ศรีวิไล) id school : 22402
 133.บ้านห้วยลึก(โซ่พิสัย) id school : 22197
 134.บ้านห้วยสามยอดเทวกุล id school : 22254
 135.บ้านห้วยเชือมใต้ id school : 22241
 136.บ้านห้วยเซือมเหนือ id school : 22233
 137.บ้านห้วยเรือ id school : 22301
 138.บ้านห้วยเล็บมือ id school : 22450
 139.บ้านห้วยไม้ซอด id school : 22215
 140.บ้านหัวแฮต id school : 22321
 141.บ้านหาดแฮ่ id school : 22432
 142.บ้านเหล่าคาม id school : 22331
 143.บ้านเหล่าถาวร id school : 22255
 144.บ้านเหล่าทองหลาง id school : 22201
 145.บ้านเหล่าหนองยาง id school : 22365
 146.บ้านเหล่าหมากผาง id school : 22385
 147.บ้านเหล่าใหญ่ id school : 22288
 148.บ้านแสงอรุณ id school : 22193
 149.บ้านแสนสำราญ id school : 22252
 150.บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย id school : 22182
 151.บ้านโคกกลาง id school : 22192
 152.บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 id school : 22226
 153.บ้านโคกนิยม id school : 22280
 154.บ้านโคกบริการสันกำแพง id school : 22297
 155.บ้านโคกสว่าง id school : 22274
 156.บ้านโคกสวาง id school : 22244
 157.บ้านโคกสะอาด id school : 22272
 158.บ้านโคกสะอาด id school : 22175
 159.บ้านโคกสำราญพรสวรรค์ id school : 22400
 160.บ้านโคกหนองลาด id school : 22289
 161.บ้านโนน id school : 22284
 162.บ้านโนนจำปา id school : 22245
 163.บ้านโนนประเสริฐ id school : 22196
 164.บ้านโนนม่วง id school : 22404
 165.บ้านโนนยาง id school : 22271
 166.บ้านโนนยางคำ id school : 22341
 167.บ้านโนนวังเยี่ยม id school : 22232
 168.บ้านโนนสวรรค์ id school : 22291
 169.บ้านโนนสวาง id school : 22183
 170.บ้านโนนสว่าง id school : 22260
 171.บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ id school : 22169
 172.บ้านโนนสา id school : 22227
 173.บ้านโนนสำราญ-ยางเรียน id school : 22361
 174.บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ id school : 22305
 175.บ้านโนนเสถียร id school : 22211
 176.บ้านโนนเหมือดแอ่ id school : 22300
 177.บ้านโนนแก้วโพนทอง id school : 22198
 178.บ้านโป่งเปือย id school : 22253
 179.บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม id school : 22315
 180.บ้านโสกก่ามนาตาไก้ id school : 22354
 181.บ้านโสกบง id school : 22208
 182.บ้านโสกโพธิ์โสกพอก id school : 22390
 183.บ้านใหม่ศรีชมภู id school : 22277
 184.บ้านใหม่สามัคคี id school : 22319
 185.บ้านไคสี id school : 22234
 186.บ้านไทรงามโนนภูดิน id school : 22178
 187.บ้านไร่สุขสันต์ id school : 22231
 188.บ้านไร่โนนสำราญ id school : 22209
 189.บึงของหลงวิทยา id school : 22389
 190.ประวิตร (หนองบ่อ) id school : 22434
 191.ประสานมิตรวิทยา id school : 22238
 192.สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา id school : 22216
 193.สังวาลย์วิทย์ 1 id school : 22179
 194.สันติสุขเจริญราษฎร์ id school : 22275
 195.สิริภัทรวิทยา id school : 22220
 196.หนองทุ่มวิทยา id school : 22363
 197.หนองสิมโนนสวรรค์ id school : 22398
 198.หนองแสงประชาสรรค์ id school : 22388
 199.หอคำพิทยาสรรค์ id school : 22267
 200.อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ id school : 22257
 201.อนุบาลบุ่งคล้า id school : 22441
 202.อนุบาลปากคาด id school : 22214
 203.อนุบาลพรเจริญ id school : 22279
 204.อนุบาลศรีวิไล id school : 22429
 205.อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย id school : 22396
 206.อนุบาลเซกา id school : 22304
 207.อนุบาลโซ่พิสัย id school : 22176
 208.เลิดสิน id school : 22222
 209.แก่งอาฮง id school : 22236
 210.โนนสาสวรรค์ id school : 22387
 211.ไทยรัฐวิทยา 51(บ้านโคกกว้าง) id school : 22437

Powered By www.thaieducation.net