สพป.ยโสธร เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
โรงเรียน    
 1.กุดพันเขียว id school : 21805
 2.คำเขื่อนแก้ว id school : 21744
 3.คูสองชั้น id school : 21804
 4.ชุมชนกู่จาน id school : 21713
 5.ชุมชนดงแคนใหญ่ id school : 21721
 6.ชุมชนบ้านดอนผึ้ง id school : 21767
 7.ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา id school : 21774
 8.ชุมชนบ้านสำโรง id school : 21760
 9.ชุมชนบ้านหนองคู id school : 21695
 10.ชุมชนบ้านหัวเมือง id school : 21800
 11.ชุมชนย่อวิทยา id school : 21739
 12.ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง id school : 21645
 13.บ้านกลางนา id school : 21718
 14.บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง id school : 21647
 15.บ้านกุดกง id school : 21644
 16.บ้านกุดกุง id school : 21708
 17.บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก id school : 21681
 18.บ้านกุดตากล้า id school : 21753
 19.บ้านกุดน้ำใส ยุบแล้ว DELETE id school : 30967
 20.บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย id school : 21807
 21.บ้านกุดระหวี่ id school : 21689
 22.บ้านกุดเป่ง id school : 21754
 23.บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ id school : 21636
 24.บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี id school : 21784
 25.บ้านขาม id school : 21758
 26.บ้านขุมเงิน id school : 21640
 27.บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง id school : 21648
 28.บ้านคำน้ำสร้าง id school : 21650
 29.บ้านคำน้ำเกี้ยง id school : 21673
 30.บ้านคำม่วง id school : 21740
 31.บ้านคำฮี id school : 21637
 32.บ้านคำเม็ก id school : 21672
 33.บ้านคำแหลม id school : 21724
 34.บ้านคุ้ม id school : 21757
 35.บ้านคุยตับเต่า id school : 21642
 36.บ้านคูเมือง id school : 21759
 37.บ้านจานทุ่ง id school : 30542
 38.บ้านชาดศาลา id school : 21679
 39.บ้านซำ id school : 21799
 40.บ้านดงขวาง id school : 21798
 41.บ้านดงจงอาง id school : 21772
 42.บ้านดงบัง id school : 21696
 43.บ้านดงมะหรี่ id school : 21815
 44.บ้านดงยาง id school : 21770
 45.บ้านดงเจริญ id school : 21723
 46.บ้านดวนบากน้อย id school : 21823
 47.บ้านดอนกลองหนองไฮ id school : 21701
 48.บ้านดอนกลอย id school : 21649
 49.บ้านดอนขะยอม id school : 21750
 50.บ้านดอนมะยาง กม.3 id school : 21669
 51.บ้านดอนยางกล้วยสำโรง ยุบแล้ว DELETE id school : 21651
 52.บ้านดู่ทุ่งคำบอน id school : 21657
 53.บ้านตับเต่า id school : 21683
 54.บ้านตาดทอง id school : 21666
 55.บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) id school : 21806
 56.บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) id school : 21809
 57.บ้านทรายงาม id school : 21711
 58.บ้านท่าช้าง id school : 21766
 59.บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ id school : 21790
 60.บ้านท่าเยี่ยม id school : 21652
 61.บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) id school : 21676
 62.บ้านทุ่งมน id school : 21726
 63.บ้านทุ่งแต้ id school : 21671
 64.บ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร) id school : 21659
 65.บ้านนาคำปักแฮด id school : 21735
 66.บ้านนาดีดอนจาน id school : 21660
 67.บ้านนาดีนาอุดม id school : 21801
 68.บ้านนาถ่ม id school : 21719
 69.บ้านนาสะไมย์ id school : 21677
 70.บ้านนาสีนวลโนนสะอาด id school : 21700
 71.บ้านนาหลู่เหล่าตอง id school : 21730
 72.บ้านนาห่อม id school : 21734
 73.บ้านนาเวียงคำศิริ id school : 21714
 74.บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก id school : 21729
 75.บ้านนาโพธิ์ id school : 21712
 76.บ้านน้ำคำน้อย id school : 21684
 77.บ้านน้ำคำใหญ่(ประกาศราษฎร์รังสรรค์) ยุบแล้ว DELETE id school : 21682
 78.บ้านน้ำอ้อม id school : 21817
 79.บ้านน้ำเกลี้ยง ยุบแล้ว DELETE id school : 21736
 80.บ้านน้ำโผ่ id school : 21664
 81.บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน id school : 21720
 82.บ้านบ่อบึงโพนจาน id school : 21797
 83.บ้านบัวขาว id school : 21791
 84.บ้านบาก id school : 21663
 85.บ้านบากเรือ id school : 21769
 86.บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ id school : 21820
 87.บ้านบุ่งหวาย id school : 21752
 88.บ้านปลาอีด id school : 21732
 89.บ้านปอแดงโคกสะอาด id school : 21768
 90.บ้านผักบุ้ง id school : 21722
 91.บ้านผิผ่วน id school : 21812
 92.บ้านผือฮี id school : 21775
 93.บ้านผือฮีนาลานาจาน id school : 21678
 94.บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา id school : 21654
 95.บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) id school : 21781
 96.บ้านพลับหนองคำ id school : 21656
 97.บ้านพลไว id school : 21761
 98.บ้านฟ้าห่วน id school : 21825
 99.บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม) id school : 21789
 100.บ้านมะพริกดู่โพนสิม id school : 21728
 101.บ้านยางกลาง id school : 21764
 102.บ้านยางน้อย id school : 21773
 103.บ้านยางเครือ id school : 21771
 104.บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม id school : 21697
 105.บ้านราชมุนี id school : 21762
 106.บ้านศิริพัฒนา id school : 21821
 107.บ้านสงยาง id school : 21796
 108.บ้านสงเปือย id school : 21751
 109.บ้านสมสะอาดหนองแวง id school : 21680
 110.บ้านสร้างแป้น id school : 21795
 111.บ้านสว่างดอนดู่ id school : 21741
 112.บ้านสว่างดอนดู่ ยุบแล้ว DELETE id school : 30965
 113.บ้านสว่างเชียงหวาง id school : 21688
 114.บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร) ยุบแล้ว DELETE id school : 21667
 115.บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) id school : 21639
 116.บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) id school : 21808
 117.บ้านสามเพียแสนจำปา id school : 21655
 118.บ้านสำราญ id school : 21686
 119.บ้านสำโรง id school : 21737
 120.บ้านสิงห์ id school : 21690
 121.บ้านหนองขอนโพนสิม id school : 21691
 122.บ้านหนองตุ id school : 21803
 123.บ้านหนองทองหลางโนนกุง id school : 21703
 124.บ้านหนองบกโนนสวาท id school : 21704
 125.บ้านหนองบั่ว id school : 21635
 126.บ้านหนองบัว id school : 21641
 127.บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว) id school : 21638
 128.บ้านหนองยาง id school : 21802
 129.บ้านหนองหงอก id school : 21707
 130.บ้านหนองหอย ยุบแล้ว DELETE id school : 21643
 131.บ้านหนองหิน id school : 21705
 132.บ้านหนองเทา id school : 21731
 133.บ้านหนองเป็ด id school : 21706
 134.บ้านหนองเป้า id school : 21674
 135.บ้านหนองเรือ id school : 21702
 136.บ้านหนองเสียว ยุบแล้ว DELETE id school : 30966
 137.บ้านหนองเสียวชัยมงคล id school : 21715
 138.บ้านหนองแฝก ยุบแล้ว DELETE id school : 21668
 139.บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว id school : 21675
 140.บ้านหนองไร่จันทร์เกษม id school : 21692
 141.บ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์ id school : 21792
 142.บ้านหมากมาย id school : 21816
 143.บ้านห้องข่าหนองเสือตาย id school : 21685
 144.บ้านหัวขัว id school : 21733
 145.บ้านหัวดง id school : 21782
 146.บ้านหัวดอน id school : 21776
 147.บ้านเขื่องคำ id school : 21646
 148.บ้านเชือก id school : 21658
 149.บ้านเชือกน้อย id school : 21634
 150.บ้านเดิด id school : 21662
 151.บ้านเปือย ยุบแล้ว DELETE id school : 21777
 152.บ้านเลียบ id school : 21763
 153.บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง) id school : 21778
 154.บ้านเหมือดขาว id school : 21794
 155.บ้านเหมือดป่าตอง id school : 21787
 156.บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) id school : 21814
 157.บ้านเหล่าฝ้าย id school : 21749
 158.บ้านเหล่ามะเขียว id school : 21710
 159.บ้านเหล่าหุ่ง id school : 21756
 160.บ้านเหล่าใหญ่ id school : 21793
 161.บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์ id school : 21755
 162.บ้านแข่โพนเมือง id school : 21824
 163.บ้านแคนน้อยหนองเลิง id school : 21717
 164.บ้านแจ้งน้อย id school : 21653
 165.บ้านแจนแลน id school : 21810
 166.บ้านแดง id school : 21765
 167.บ้านแดงประชาสรรค์ id school : 21780
 168.บ้านแหล่งหนู id school : 21725
 169.บ้านแหล่งแป้น id school : 21748
 170.บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์) id school : 21746
 171.บ้านโคกป่าจิก id school : 21742
 172.บ้านโต่งโต้น id school : 21699
 173.บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา) id school : 21779
 174.บ้านโนนค้อ id school : 21698
 175.บ้านโนนทรายงาม ยุบแล้ว DELETE id school : 21694
 176.บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา) id school : 21788
 177.บ้านโนนม่วง id school : 21709
 178.บ้านโนนยาง id school : 21783
 179.บ้านโนนหนองแฝก id school : 21747
 180.บ้านโพนทัน id school : 21738
 181.บ้านโพนแบง id school : 21818
 182.บ้านใหม่ชุมพร id school : 21665
 183.ประชาสงเคราะห์ id school : 21716
 184.มหาชนะชัย id school : 21786
 185.วัดบ้านเปาะ id school : 21819
 186.วุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์ id school : 21745
 187.สหประชาสรรค์ id school : 21811
 188.หนองแสง id school : 21693
 189.อนุบาลค้อวัง id school : 21813
 190.อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม id school : 21785
 191.อนุบาลยโสธร id school : 21670
 192.อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) id school : 21743
 193.โซงเหล่าโป่วิทยา id school : 21727
 194.โรงเรียนเมืองยโสธร id school : 21687
 195.ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) id school : 21661

Powered By www.thaieducation.net