สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
โรงเรียน    
 1.ชุมชนบ้านนาโพธิ์ id school : 21554
 2.ชุมชนบ้านบุเปือย id school : 21529
 3.ชุมชนบ้านปลาขาว id school : 21535
 4.ชุมชนบ้านหนองยาว id school : 21459
 5.ชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ id school : 21581
 6.ชุมชนบ้านโนนแดง id school : 21492
 7.ดำรงสินสงเคราะห์ id school : 21383
 8.ดำรงสินอุทิศ id school : 21468
 9.ตชด.บ้านค้อ id school : 21520
 10.ตชด.บ้านเกษตรสมบูรณ์ id school : 21531
 11.นาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) id school : 21474
 12.นาเกษมเจริญวิทยา id school : 21601
 13.น้ำยืน id school : 21540
 14.นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ id school : 21458
 15.บ้านกระเบื้อง id school : 21438
 16.บ้านกลาง id school : 21380
 17.บ้านกวางดีด id school : 21482
 18.บ้านกุดประทาย id school : 21390
 19.บ้านกุดเชียงมุน id school : 21522
 20.บ้านกุดเรือ id school : 21595
 21.บ้านขอนแป้น id school : 21546
 22.บ้านขี้เหล็ก id school : 21617
 23.บ้านค้อ id school : 21515
 24.บ้านคอแลน id school : 21545
 25.บ้านคำกลาง id school : 21510
 26.บ้านคำกลางวังม่วง id school : 21600
 27.บ้านคำครั่ง id school : 21405
 28.บ้านคำนาแซง id school : 21396
 29.บ้านคำบอน id school : 21491
 30.บ้านคำบาก id school : 21589
 31.บ้านคำม่วง id school : 21503
 32.บ้านคำสำราญ id school : 21410
 33.บ้านคำอุดม id school : 21489
 34.บ้านคุ้มแสนชะนี id school : 21498
 35.บ้านจันลา id school : 21523
 36.บ้านซำงู id school : 21594
 37.บ้านซำสะกวยน้อย id school : 21625
 38.บ้านซำหวาย id school : 21542
 39.บ้านดงกระชู id school : 21538
 40.บ้านดงขวางคำโทน id school : 21479
 41.บ้านดงเมย id school : 21544
 42.บ้านดวน id school : 21514
 43.บ้านดอนกลาง id school : 21425
 44.บ้านดอนชัยชนะ id school : 21504
 45.บ้านดอนม่วย id school : 21389
 46.บ้านดอนยาว id school : 21490
 47.บ้านดอนโจด id school : 21564
 48.บ้านดอนโมกข์ id school : 21627
 49.บ้านตบหู id school : 21487
 50.บ้านตายอย id school : 21525
 51.บ้านตาเกาตาโกย id school : 21623
 52.บ้านตาโม id school : 21516
 53.บ้านตาโอง id school : 21614
 54.บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) id school : 21495
 55.บ้านทองสวัสดิ์ id school : 21609
 56.บ้านทับไฮ id school : 21505
 57.บ้านท่าก่อ id school : 21480
 58.บ้านท่าหลวงนาคำ id school : 21473
 59.บ้านท่าโพธิ์ศรี id school : 21414
 60.บ้านทุ่งช้าง id school : 21596
 61.บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ id school : 21493
 62.บ้านทุ่งเทิง id school : 21419
 63.บ้านทุ่งเพียง id school : 21501
 64.บ้านนากระแซง id school : 21428
 65.บ้านนาทุ่ง id school : 21387
 66.บ้านนานวล id school : 21403
 67.บ้านนาประดู่ id school : 21402
 68.บ้านนาสมบูรณ์ id school : 21404
 69.บ้านนาส่วง id school : 21441
 70.บ้านนาสามัคคี id school : 21541
 71.บ้านนาห้วยแคน id school : 21440
 72.บ้านนาห่อม id school : 21604
 73.บ้านนาอุดม id school : 21395
 74.บ้านนาเจริญ id school : 21437
 75.บ้านนาเลิง id school : 21452
 76.บ้านนาแก id school : 21447
 77.บ้านนาแคน id school : 21565
 78.บ้านนาโดม id school : 21576
 79.บ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า id school : 21606
 80.บ้านบก id school : 21585
 81.บ้านบัวงาม id school : 21448
 82.บ้านบัวทอง id school : 21453
 83.บ้านบัวเจริญ id school : 21422
 84.บ้านบัวเทียม id school : 21384
 85.บ้านบุ่งคำ id school : 21499
 86.บ้านประหูต id school : 21399
 87.บ้านป่าก้าว id school : 21486
 88.บ้านป่าตาว id school : 21406
 89.บ้านป่าพอก id school : 21481
 90.บ้านป่าสน id school : 21569
 91.บ้านป่าหวาย id school : 21456
 92.บ้านป่าเตี้ย id school : 21573
 93.บ้านป่าแขมหนองเรือ id school : 21548
 94.บ้านป่าโมง id school : 21457
 95.บ้านป่าไร่ id school : 21507
 96.บ้านฝั่งเพ id school : 21497
 97.บ้านม่วง id school : 21496
 98.บ้านม่วงนาดี id school : 21418
 99.บ้านม่วงโนนกระแต id school : 21439
 100.บ้านยาง id school : 21401
 101.บ้านยางกลาง id school : 21533
 102.บ้านยางใหญ่ id school : 21536
 103.บ้านราษฎร์สามัคคี id school : 21454
 104.บ้านวารีอุดม ยุบแล้ว DELETE id school : 21415
 105.บ้านสมพรรัตน์ id school : 21583
 106.บ้านสมสะอาด id school : 21467
 107.บ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว id school : 21579
 108.บ้านสร้างหอม id school : 21588
 109.บ้านสวนสวรรค์ id school : 21445
 110.บ้านสว่างโนนทอง id school : 21420
 111.บ้านสองคอน id school : 21412
 112.บ้านสุขสมบูรณ์ id school : 21386
 113.บ้านหนองกบ id school : 21547
 114.บ้านหนองขอน id school : 21518
 115.บ้านหนองขี้เห็น id school : 21613
 116.บ้านหนองคู(น้ำยืน) id school : 21394
 117.บ้านหนองคู(เดชอุดม) id school : 21534
 118.บ้านหนองดินดำ id school : 21616
 119.บ้านหนองดุม id school : 21630
 120.บ้านหนองถาวร id school : 21603
 121.บ้านหนองทัพ id school : 21512
 122.บ้านหนองบัว(บุณฑริก) id school : 21443
 123.บ้านหนองบัว(เดชอุดม) id school : 21552
 124.บ้านหนองบัวหลวง id school : 21471
 125.บ้านหนองบัวอารี id school : 21607
 126.บ้านหนองบัวแดง id school : 21435
 127.บ้านหนองม่วง id school : 21582
 128.บ้านหนองยู id school : 21556
 129.บ้านหนองสนม id school : 21449
 130.บ้านหนองสนมพะลาน id school : 21599
 131.บ้านหนองสำราญ id school : 21469
 132.บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว id school : 21597
 133.บ้านหนองหัวลิงหนองขอน id school : 21619
 134.บ้านหนองอ้ม id school : 21608
 135.บ้านหนองเงินฮ้อย id school : 21431
 136.บ้านหนองเทา id school : 21517
 137.บ้านหนองเม็ก id school : 21592
 138.บ้านหนองแต้ id school : 21427
 139.บ้านหนองแปก id school : 21593
 140.บ้านหนองแปน id school : 21587
 141.บ้านหนองแสง id school : 21461
 142.บ้านหนองแสงเจริญพัฒนา id school : 21570
 143.บ้านหนองโด id school : 21631
 144.บ้านหนองไฮ id school : 21426
 145.บ้านหม้อทอง id school : 21423
 146.บ้านหมากมาย id school : 21381
 147.บ้านหมากแหน่ง id school : 21624
 148.บ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ id school : 21574
 149.บ้านห้วยข่า id school : 21591
 150.บ้านห้วยทราย id school : 21549
 151.บ้านห้วยปอ id school : 21561
 152.บ้านห้วยยาง id school : 21621
 153.บ้านห้วยสำราญ id school : 21400
 154.บ้านห้วยเสลา id school : 21618
 155.บ้านห้วยแก้ว id school : 21539
 156.บ้านห่องคำ id school : 21433
 157.บ้านห่องปอ id school : 21612
 158.บ้านห่องเตย id school : 21432
 159.บ้านหัวแข้ id school : 21560
 160.บ้านหาดทรายคูณ id school : 21566
 161.บ้านอิสานเศรษฐกิจ id school : 21632
 162.บ้านอุดมชาติ id school : 21577
 163.บ้านอุดมสุข id school : 21388
 164.บ้านเก่ากลาง id school : 21586
 165.บ้านเก่าขาม id school : 21511
 166.บ้านเตย id school : 21424
 167.บ้านเบญจ์โนนดู่ id school : 21611
 168.บ้านเปือย id school : 21530
 169.บ้านเม็กใหญ่ id school : 21382
 170.บ้านเสาเล้า id school : 21442
 171.บ้านแก้ง id school : 21397
 172.บ้านแก้งขอ id school : 21500
 173.บ้านแก้งขี้เหล็ก id school : 21475
 174.บ้านแก้งยาง id school : 21550
 175.บ้านแก้งสมบูรณ์ id school : 21590
 176.บ้านแก้งสว่าง id school : 21584
 177.บ้านแก้งโตน id school : 21528
 178.บ้านแข้ด่อน id school : 21519
 179.บ้านแขมเจริญ id school : 21465
 180.บ้านแปดอุ้ม id school : 21524
 181.บ้านแมด id school : 21568
 182.บ้านแสนถาวร id school : 21626
 183.บ้านแสนสุข id school : 21393
 184.บ้านโคกชำแระ id school : 21598
 185.บ้านโคกน้อย id school : 21494
 186.บ้านโคกเทียม id school : 21483
 187.บ้านโคกใหญ่ id school : 21476
 188.บ้านโชคชัย id school : 21434
 189.บ้านโซง id school : 21513
 190.บ้านโนน id school : 21421
 191.บ้านโนนกอย id school : 21391
 192.บ้านโนนกาหลงน้อย id school : 21567
 193.บ้านโนนกาเร็น id school : 21408
 194.บ้านโนนขาม id school : 21392
 195.บ้านโนนค้อ(บุณฑริก) id school : 21455
 196.บ้านโนนค้อ(เดชอุดม) id school : 21557
 197.บ้านโนนคูณแสนสุข id school : 21484
 198.บ้านโนนจานหนองสีขา id school : 21605
 199.บ้านโนนจิก(บุณฑริก) id school : 21436
 200.บ้านโนนจิก(เดชอุดม) id school : 21580
 201.บ้านโนนน้อย id school : 21571
 202.บ้านโนนบก id school : 21485
 203.บ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 id school : 21563
 204.บ้านโนนยาง id school : 21620
 205.บ้านโนนรังหนองบัวดง id school : 21610
 206.บ้านโนนว่าน id school : 21488
 207.บ้านโนนสนาม ยุบแล้ว DELETE id school : 21472
 208.บ้านโนนสมบูรณ์ id school : 21444
 209.บ้านโนนสวรรค์(น้ำขุ่น) id school : 21385
 210.บ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) id school : 21615
 211.บ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) id school : 21559
 212.บ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย) id school : 21460
 213.บ้านโนนสวาง(น้ำยืน) id school : 21537
 214.บ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) id school : 21558
 215.บ้านโนนสว่าง(เดชอุดม) id school : 21506
 216.บ้านโนนสวาง(เดชอุดม) id school : 21430
 217.บ้านโนนสว่างวังเสือ id school : 21628
 218.บ้านโนนสำราญ id school : 21551
 219.บ้านโนนสูง id school : 21572
 220.บ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) id school : 21521
 221.บ้านโนนหมากเดือย id school : 21555
 222.บ้านโนนหลี่ id school : 21417
 223.บ้านโนนหุ่ง id school : 21575
 224.บ้านโนนเขืองจงเจริญ id school : 21553
 225.บ้านโนนเลียงกรุงเจริญ id school : 21578
 226.บ้านโนนแก้ง id school : 21411
 227.บ้านโนนแคน id school : 21407
 228.บ้านโนนแฝก id school : 21450
 229.บ้านโนนใหญ่ id school : 21602
 230.บ้านโพธิ์สง่า id school : 21416
 231.บ้านโพธิ์ไทร id school : 21409
 232.บ้านโพนดวน id school : 21413
 233.บ้านโพนทอง id school : 21526
 234.บ้านโพนแอวขัน id school : 21508
 235.บ้านโสกแสง id school : 21502
 236.บ้านไพบูลย์ id school : 21629
 237.บ้านไฮตาก id school : 21398
 238.ประชานุเคราะห์ศึกษา id school : 21451
 239.ประชาสามัคคี id school : 21466
 240.ผอบ ณ นคร 2 id school : 21477
 241.พิชัยศึกษา id school : 21429
 242.รัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา id school : 21532
 243.ศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด) id school : 21622
 244.สมสะอาดสวนฝ้าย id school : 21470
 245.สมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง) id school : 21478
 246.หนองโพดวิทยา id school : 21527
 247.อนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม id school : 21464
 248.อนุบาลน้ำขุ่น id school : 21633
 249.อนุบาลบุณฑริก id school : 21562
 250.อุดมสามัคคี id school : 21446
 251.เจริญศึกษา id school : 21543
 252.เมืองเดช id school : 21462
 253.เวตวันวิทยา id school : 21463
 254.โนนสูงโนนโฮมวิทยา id school : 21509

Powered By www.thaieducation.net