รายงานภาวะทุพโภชนาการ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
*** การนับจำนวนการส่งงานนับจากยอดการยืนยันข้อมูลโดยทางแอดมินเขต ***

ร้อยละ เขตพื้นที่ แอดมินเขต จำนวนโรงเรียน ส่งงานแล้ว เปิดดูเขต
ภาวะทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
100.00  1.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1  นางสาวศิริพร ชัยศิรินิรันดร์ 118 118
5,278 30.69%
100.00  2.สพป.จันทบุรี เขต 2  นางสุชาดา ชยางคานนท์ 106 106
6,682 33.55%
100.00  3.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  นางยุพา ตาลสุก 134 134
4,728 27.73%
100.00  4.สพป.ชลบุรี เขต 1  นางสุรพิน ธรรมพิทักษ์พงษ์ 82 82
6,501 26.04%
100.00  5.สพป.สิงห์บุรี  นางสาวพัฒน์สิตา อธิพัฒน์เมธา 99 99
3,169 24.82%
100.00  6.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3  นางสาวแอนนา ปัทมารัง 199 199
6,979 28.34%
100.00  7.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  นางพนิดา สุดจะคอย 177 177
10,749 33.95%
100.00  8.สพป.ลพบุรี เขต 1  นางสุมลรัตน์ ปล่องทอง 152 152
5,480 26.61%
100.00  9.สพป.ลำพูน เขต 2  นางกรรณิการ์ โพธา 81 81
2,012 21.87%
100.00  10.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2  นางปิยะรัตน์ สาริกา 180 180
5,381 27.07%
100.00  11.สพป.เลย เขต 1  นางเกื้อกูล อาจแก้ว 145 145
6,256 33.57%
100.00  12.สพป.อุบลราชธานี เขต 5  นางธีราภรณ์ อรจันทร์ 254 254
12,055 31.35%
100.00  13.สพป.พะเยา เขต 2  นางธนัญญา คำประเสริฐ 126 126
3,365 23.86%
100.00  14.สพป.อุบลราชธานี เขต 4  นางวิวรรธนี เฉลิมทอง 142 142
4,755 30.58%
100.00  15.สพป.ชัยภูมิ เขต 2  นางศุภลักษณ์ กอบการดี 262 262
8,041 26.39%
100.00  16.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  นางวรนุช โลมาแจ่ม 158 158
4,353 20.09%
100.00  17.สพป.กำแพงเพชร เขต 1  นางจุฑามาศ รามสูต 204 204
8,360 30.01%
100.00  18.สพป.เชียงราย เขต 3  นางกมลลักษณ์ ก้อนแก้ว 141 141
9,546 34.77%
100.00  19.สพป.พิษณุโลก เขต 2  นางสุทัศน์ จำปาศักดิ์ 127 127
4,492 26.88%
100.00  20.สพป.อุทัยธานี เขต 2  นายนิติ แกว่นกสิกร 125 125
5,290 30.66%
100.00  21.สพป.นครปฐม เขต 2  นายวีรวรรณ เจริญสุข 118 118
7,465 28.07%
100.00  22.สพป.เชียงใหม่ เขต 4  นางชฎาพร ปราโมทย์ 88 88
3,661 28.07%
100.00  23.สพป.นครราชสีมา เขต 3  นางสิรดา ทองอินทร์ 183 183
6,962 26.92%
100.00  24.สพป.เชียงราย เขต 2  นางสาวสิริกุล เอี่ยมธีรธิติ 151 151
6,143 29.64%
100.00  25.สพป.สมุทรปราการ เขต 1  นางสุภาภรณ์ สันธนะวิทย์ 72 72
10,082 31.42%
100.00  26.สพป.นครราชสีมา เขต 6  นายธรณัส ศรีปราชญ์ 181 181
4,606 26.34%
100.00  27.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  นางรัชนี ปานแดง 120 120
5,890 26.84%
100.00  28.สพป.ยะลา เขต 2  นางมุกดา ยะหริ่ง 68 68
6,770 42.27%
100.00  29.สพป.เชียงใหม่ เขต 1  นางพิกุลรัตน์ จงจรัสนุกุล 87 87
5,502 29.98%
100.00  30.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1  นางรัตติยา บุญสุภาพ 109 109
4,432 24.55%
100.00  31.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4  นางพัชรี สามารถ 210 210
8,946 26.26%
100.00  32.สพป.กาญจนบุรี เขต 3  นางสาวนันท์ธัญพัชร์ ทองประเทือง 80 80
5,506 27.19%
100.00  33.สพป.ระยอง เขต 1  นางรจนา ทับจันทร์ 114 114
11,577 28.68%
100.00  34.สพป.นครราชสีมา เขต 5  นางกฤษณา พลรักษ์ 213 213
6,996 28.46%
100.00  35.สพป.นครปฐม เขต 1  นางสาวณัฏฐณิชชา รินรดาพงศ์สิริ 121 121
8,521 27.82%
100.00  36.สพป.กาญจนบุรี เขต 4  นายวิทวัส จงถาวรพาณิชย์ 92 92
3,452 24.11%
100.00  37.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4  นางสุรภี พรหมสุข 133 133
5,605 25.30%
100.00  38.สพป.ยโสธร เขต 2  นางนางพิสมัย บวร 184 184
3,782 22.30%
100.00  39.สพป.ชลบุรี เขต 3  นางปิ่นเพชร แช่มช้อย 81 81
11,214 30.96%
100.00  40.สพป.พิจิตร เขต 2  นางสาวอัญชลี วงหลอด 125 125
3,480 23.28%
100.00  41.สพป.หนองคาย เขต 1  นางจีรพรรณ จเรรัชต์ 154 154
5,756 28.36%
100.00  42.สพป.เชียงใหม่ เขต 2  นางชลธิชา ชูเชื้อ 142 142
6,124 31.98%
100.00  43.สพป.พะเยา เขต 1  นางนางจิรพรรณ จำรัส 84 84
2,187 25.89%
100.00  44.สพป.ลำปาง เขต 1  นางวันเพ็ญ เมฆบังวัน 94 94
4,774 32.13%
100.00  45.สพป.ราชบุรี เขต 2  นางแสงเดือน สำเภา 147 147
5,562 26.89%
100.00  46.สพป.สุโขทัย เขต 1  นางพรพสุนิต กระการดี 128 128
4,711 25.82%
100.00  47.สพป.เชียงใหม่ เขต 6  นางณัฐพร ดอกแก้ว 99 99
3,827 32.75%
100.00  48.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1  นางอิสรีย์ แจ่มสุวรรณ์ 173 173
5,933 29.07%
100.00  49.สพป.สงขลา เขต 2  นางสุคนธ์ ล่องวิไล 127 127
7,122 32.02%
100.00  50.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2  นางละอองทิพย์ พวงศรีเคน 331 331
9,243 27.71%
100.00  51.สพป.ปทุมธานี เขต 1  นางสาวสมใจ แก้วเมตตา 103 103
9,495 27.03%
100.00  52.สพป.ยโสธร เขต 1  นางศิริพรรณ แถวนาชุม 190 190
3,996 22.79%
100.00  53.สพป.นนทบุรี เขต 2  นางสาวชไมพร บูรณพล 63 63
6,752 30.41%
100.00  54.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3  นางนิภา กิตติพลจักร 154 154
7,241 29.54%
100.00  55.สพป.ระยอง เขต 2  นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล 87 87
4,383 24.94%
100.00  56.สพป.ตรัง เขต 1  นางวัชราภรณ์ มาสินธุ์ 132 132
6,454 30.87%
100.00  57.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3  นายนันธิชัย หิรัญวงษ์ 128 128
6,090 32.81%
100.00  58.สพป.นครสวรรค์ เขต 3  นางนันท์ธิยา จรูญจิตรวีร์ 198 198
5,514 28.34%
100.00  59.สพป.อุบลราชธานี เขต 2  นางเบญญาภา ชุมเพ็ชร์ 217 217
6,121 24.13%
100.00  60.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  นางลีลาวดี โพธิ์ทอง 188 188
6,123 26.92%
100.00  61.สพป.สงขลา เขต 1  นางสิรภัทร ปิ่นทองพันธุ์ 139 139
5,425 25.45%
100.00  62.สพป.ลำปาง เขต 2  นางพรรณพัชร พรมเพ็ชร 109 109
3,207 30.10%
100.00  63.สพป.นราธิวาส เขต 1  นางสาวกชพรรณ มณีมาศ 148 148
13,235 43.14%
100.00  64.สพป.จันทบุรี เขต 1  นางชุติกาญจน์ พูนชัย 83 83
3,918 23.96%
100.00  65.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  นางจุฑารัตน์ เนียมถนอม 189 189
6,871 28.82%
100.00  66.สพป.เชียงราย เขต 1  นางมาลิณี ดิสกุล 104 104
4,801 27.51%
100.00  67.สพป.ตาก เขต 1  นางคนึงนิจ ต๊ะปินตา 108 108
4,698 34.23%
100.00  68.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  นางสาวดวงสมร อินต๊ะ 176 176
2,785 20.42%
100.00  69.สพป.ปัตตานี เขต 1  นางนุชนาฎ เขียวหมี 136 136
9,101 33.09%
100.00  70.สพป.สตูล  นางปรีดา มานะกล้า 159 159
7,803 31.55%
100.00  71.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1  นางเสาวรส สร้อยทอง 138 138
7,549 26.39%
100.00  72.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  นางดวงพร ศรกล้า 198 198
9,010 30.79%
100.00  73.สพป.ชัยนาท  นางวีนัส เปรมทอง 163 163
6,896 35.58%
100.00  74.สพป.แพร่ เขต 2  นางแสงหล้า สุดใจ 122 122
2,343 26.84%
100.00  75.สพป.กาญจนบุรี เขต 1  นางรพีพร สิงห์เจริญ 139 139
6,011 28.10%
100.00  76.สพป.อุดรธานี เขต 2  นางจุฬาพิศ นันทสุธา 195 195
5,490 24.45%
100.00  77.สพป.นครราชสีมา เขต 1  นางธีรนันท์ชนก ป้ายงูเหลือม 143 143
10,999 31.70%
100.00  78.สพป.เลย เขต 2  นางสาวณัฐจรีย์ กาญจนรจิต 157 157
4,699 25.05%
100.00  79.สพป.ยะลา เขต 1  นางอุบลรัตน์ กิมาคม 111 111
7,028 31.79%
100.00  80.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2  นางสาวนิสา อบจันทร์ฉาย 134 134
5,026 25.07%
100.00  81.สพป.สระบุรี เขต 1  นางณัฐกานต์ วัฒนเวช 121 121
6,707 36.10%
100.00  82.สพป.ขอนแก่น เขต 4  นางสุพิชฌาย์ เสาระโส 175 175
4,646 24.52%
100.00  83.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3  นางหนูรัก วิฤทธิ์ชัย 215 215
6,943 30.00%
100.00  84.สพป.เลย เขต 3  นางสาวสุทธิพร โคตรนรินทร์ 107 107
1,842 27.22%
100.00  85.สพป.อุทัยธานี เขต 1  นางวิลาวรรณ์ มั่นสุข 85 85
2,225 26.63%
100.00  86.สพป.นครราชสีมา เขต 7  นางบุณญรัศมิ์ โทมณีสิริโชติ 225 225
8,462 28.44%
100.00  87.สพป.สมุทรสงคราม  นางมาลัย ฉายศรี 71 71
2,616 27.37%
100.00  88.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  นางสาวเพ็ญประภา บรรเทา 239 239
9,155 29.82%
100.00  89.สพป.พิษณุโลก เขต 3  นางมัณฑนา ไกรศรศิลป์ 163 163
5,860 33.12%
100.00  90.สพป.อุดรธานี เขต 1  นางสุมาลี ผึ่งฉิมพลี 223 223
12,241 36.67%
100.00  91.สพป.นนทบุรี เขต 1  นางวสนันทน์ เจริญอาจารีวงศ์ 32 32
3,751 24.05%
100.00  92.สพป.มหาสารคาม เขต 3  นางสาวสุภาวดี แสนภักดี 145 145
4,621 28.25%
100.00  93.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  นางสาวจุรีพร ศรวงศ์ 89 89
4,211 29.39%
100.00  94.สพป.แพร่ เขต 1  นางเบญญพร โกสินทร์ 115 115
4,598 43.04%
100.00  95.สพป.เชียงราย เขต 4  นางจันทรา บุญเที่ยง 135 135
5,479 30.90%
100.00  96.สพป.ตาก เขต 2  นางสาวเฉลิมศรี กันยารอง 121 121
13,092 34.78%
100.00  97.สพป.ชุมพร เขต 2  นางวนิดา เลาห์ประเสริฐ 119 119
6,742 34.05%
100.00  98.สพป.สระบุรี เขต 2  นางกรกนก ชุ่มใจศรี 136 136
7,138 32.37%
100.00  99.สพป.บึงกาฬ  นายเสนอ รัมพณีนิล 211 211
10,338 28.91%
100.00  100.สพป.สระแก้ว เขต 1  นางสาวลออ แก้วศรี 145 145
6,209 23.37%
100.00  101.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2  นางสาวชนัดตา ไทยถาวร 103 103
4,216 26.98%
100.00  102.สพป.ลพบุรี เขต 2  นางสาวนภาดา โพธิ์ศรี 139 139
5,783 30.48%
100.00  103.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  นางสาวประภาภรณ์ บัวเรือง 111 111
4,164 30.03%
100.00  104.สพป.ชลบุรี เขต 2  นางสาวจีรนันท์ วิโรจน์ยิ่งยง 112 112
7,335 31.72%
100.00  105.สพป.กระบี่  นางพรทิพย์ ถิ่นหนองจิก 211 211
9,915 26.77%
100.00  106.สพป.อุบลราชธานี เขต 3  นางคันธารัตน์ ทองเกลี้ยง 209 209
8,556 28.11%
100.00  107.สพป.สกลนคร เขต 2  นางวิไลวรรณ โง่นแน่น 255 255
9,631 29.02%
100.00  108.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2  นางดวงกมล เรือนงาม 181 181
8,551 30.95%
100.00  109.สพป.อุดรธานี เขต 3  นางชรินทร์ทิพย์ สิงห์บุญมี 203 203
7,530 25.79%
100.00  110.สพป.ขอนแก่น เขต 2  นางนิรมล เสมอหน้า 207 207
5,664 29.88%
100.00  111.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  นางสาวสุนันทินี ปลักปลา 119 119
7,993 32.60%
100.00  112.สพป.อุดรธานี เขต 4  นางศิริพร ชัยภูมี 143 143
5,116 24.85%
100.00  113.สพป.ตราด  นางสาวอังควรา รมยานนท์ 108 108
5,134 25.23%
100.00  114.สพป.พัทลุง เขต 2  นางสาวสิริมา ชุมแก้ว 114 114
4,532 24.39%
100.00  115.สพป.เชียงใหม่ เขต 3  นางนารากร สินธุศรี 154 154
10,052 29.63%
100.00  116.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3  นางพรนภัส ละประโคน 214 214
11,659 31.86%
100.00  117.สพป.มุกดาหาร  นางสาวกิ่งปวีณ์ ทิวาพัฒน์ 244 244
8,719 31.38%
100.00  118.สพป.เชียงใหม่ เขต 5  นางนฤมล จันทร์เขียว 99 99
3,975 32.61%
100.00  119.สพป.ลำปาง เขต 3  นางสาวเกศสุดา ศรีใจ 93 93
1,526 24.20%
100.00  120.สพป.ปทุมธานี เขต 2  นางรัชฎาพร ไชยรส 67 67
5,478 24.18%
100.00  121.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  นางสาวอมรรัตน์ มะธิปะ 192 192
7,017 27.63%
100.00  122.สพป.สงขลา เขต 3  นางภิญพัชร์ ศรีอริยฤทธิ์ 193 193
10,350 27.32%
100.00  123.สพป.ราชบุรี เขต 1  นางปิยการย์ ครุฑเหิร 177 177
10,482 32.91%
100.00  124.สพป.กำแพงเพชร เขต 2  นางสาวชนม์ปกรณ์ เพ็งศิริ 184 184
5,091 25.20%
100.00  125.สพป.สระแก้ว เขต 2  นายวริทธิ์ จารุเกษม 118 118
4,635 23.84%
100.00  126.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  นางลำดวน พิมพ์วิชัย 231 231
6,448 26.35%
100.00  127.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  นางรัชดา จันทรวิมลพันธ์ 228 228
7,669 25.49%
100.00  128.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  นางรุจิราภรณ์ หลาวทอง 258 258
8,569 26.61%
100.00  129.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2  นางรัชนีกร ไชยปะ 129 129
4,252 26.52%
100.00  130.สพป.สุรินทร์ เขต 3  นางนิตยา ธรรมนาม 233 233
12,441 27.73%
100.00  131.สพป.สุรินทร์ เขต 1  นางศิริพรรณ ชุมสุข 292 292
13,711 28.04%
100.00  132.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  นายพิเชษฐ กันทาหอม 132 132
4,045 30.28%
100.00  133.สพป.พัทลุง เขต 1  นางจุฑา ไชยพันธ์ 117 117
4,563 27.93%
100.00  134.สพป.ลำพูน เขต 1  นางพนมรัก นันพนัก 94 94
2,155 22.17%
100.00  135.สพป.อ่างทอง  นางสาวรัฐพร งามรุ่งโรจน์ 144 144
4,162 22.60%
100.00  136.สพป.พิษณุโลก เขต 1  นายพรประเสริฐ ประจันตะเสน 114 114
6,882 36.40%
100.00  137.สพป.พิจิตร เขต 1  นางฉัตรชนก การเที่ยง 134 134
4,325 27.58%
100.00  138.สพป.นครนายก  นางสาวชัญญา พรมอ่อน 131 131
4,560 24.10%
100.00  139.สพป.กาญจนบุรี เขต 2  นางสาวศศิพร ศรีแก้ว 100 100
3,498 23.90%
100.00  140.สพป.ยะลา เขต 3  นายศรัทธา สุรัชตนันท์ 32 32
2,653 33.73%
100.00  141.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2  นางหทัยกาญจน์ ส่องแสงจันทร์ 149 149
6,690 26.19%
100.00  142.สพป.ระนอง  นางนวลจิรา ธรรมสิริพร 79 79
3,249 22.26%
100.00  143.สพป.น่าน เขต 1  นางสกาวเดือน ธนสิริโชติ 176 176
4,349 27.14%
100.00  144.สพป.นครสวรรค์ เขต 2  นางนางกรพัฒน์ แตงทิพย์ 145 145
6,177 31.57%
100.00  145.สพป.สกลนคร เขต 3  นางศิริพันธุ์ บุปผาเวียง 182 182
8,397 30.08%
100.00  146.สพป.สมุทรปราการ เขต 2  นางศุกรรญา ทรัพย์สิน 71 71
8,021 28.03%
100.00  147.สพป.สกลนคร เขต 1  นางวริญทิพย์ เครือทองศรี 175 175
9,889 31.14%
100.00  148.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2  นางวรรณภา ศรีหะสุทธิ์ 168 168
5,257 30.19%
100.00  149.สพป.สุรินทร์ เขต 2  นางสายทอง สุระสังข์ 218 218
8,472 31.85%
100.00  150.สพป.เพชรบุรี เขต 2  นางสาวลำภู ประเทืองผล 123 123
3,300 22.19%
100.00  151.สพป.ตรัง เขต 2  นางสาลี ชีประวัติชัย 135 135
7,022 31.39%
100.00  152.สพป.สมุทรสาคร  นางสาวกัลยา คงบัน 103 103
10,192 30.15%
100.00  153.สพป.นครราชสีมา เขต 2  นางสาวลลิตา นิยมสุข 175 175
7,338 30.68%
100.00  154.สพป.ชุมพร เขต 1  นางจันทนา ทันประจำสินธุ์ 111 111
4,839 21.97%
100.00  155.สพป.มหาสารคาม เขต 1  นางบุญร่วม ขันแก้ว 196 196
6,809 30.41%
100.00  156.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  นางสาววิสนีย์ นุราช 189 189
10,514 32.64%
100.00  157.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  นางพิศมัย สุขศรี 148 148
5,046 30.03%
100.00  158.สพป.พังงา  นางอุษา สินจำเริญ 139 139
5,812 26.99%
100.00  159.สพป.ปัตตานี เขต 3  นางสาวอาอีเสาะ เตะโระ 67 67
4,127 37.39%
100.00  160.สพป.นราธิวาส เขต 2  นายณัฏฐฐศิลป์ บุญหวังช่วย 117 117
11,777 39.14%
100.00  161.สพป.น่าน เขต 2  นางมยุราพร อินไชย 147 147
4,132 26.05%
100.00  162.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  นางสาวจุฑามาส พงษ์โนรี 76 76
1,764 24.10%
100.00  163.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1  นางกาญจนา พวงพันธุ์ 201 201
6,259 27.75%
100.00  164.สพป.นราธิวาส เขต 3  นางสาวณัฏฐณิชา หมั่นสกุล 75 75
7,728 43.28%
100.00  165.สพป.เพชรบุรี เขต 1  นางปวรพร นกแก้ว 91 91
3,192 26.09%
100.00  166.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  นางวันทนา รังสิมันตุชาติ 232 232
6,095 23.15%
100.00  167.สพป.สุโขทัย เขต 2  นางสุริรัชต์ ดีล้น 162 162
5,068 27.22%
100.00  168.สพป.หนองคาย เขต 2  นางญานิชศา บางเมืองแสน 105 105
3,767 25.51%
100.00  169.สพป.อำนาจเจริญ  นางพรพิศ กาญจนีย์ 252 252
6,937 25.62%
100.00  170.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1  นางอรุณพร กัลย์จารึก 135 135
4,783 24.13%
100.00  171.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  นางปาณิสรา พลดอน 229 229
10,417 28.38%
99.55  172.สพป.มหาสารคาม เขต 2  นางชไมพร ทิพย์สิงห์ 221
6,148 28.13%
98.91  173.สพป.นครราชสีมา เขต 4  นางสาววิเชียร สุรินทร์ 181
8,109 29.69%
98.77  174.สพป.นครสวรรค์ เขต 1  นายปิยฤทธิ์ จตุรทิศ 162
5,153 27.23%
97.96  175.สพป.ภูเก็ต  นายชัยสิทธิ์ วิจิตร 49
5,809 34.58%
97.51  176.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  นางสุดาพร หงษ์นคร 203
8,533 31.88%
97.19  177.สพป.นครพนม เขต 1  นางศิรินทิพย์ นึกได้ 249
9,655 32.36%
96.86  178.สพป.ขอนแก่น เขต 5  นางกฤษณา วงษ์ทรงยศ 255
9,033 30.48%
89.19  179.สพป.กรุงเทพมหานคร  นางพิชญ์​สุ​กานต์​ ธ​วัล​หทัย​กุล​ 37
7,939 33.53%
82.61  180.สพป.ปัตตานี เขต 2  นางสาวอุบลวรรณ ธรรมโชติ 115
6,578 48.42%
72.38  181.สพป.นครพนม เขต 2  นางศันสนีย์ ชูแหวน 181
6,257 31.83%
72.04  182.สพป.ขอนแก่น เขต 3  นายวชิรวิทย์ นาราษฎร์ 186
3,143 30.52%
10.76  183.สพป.ขอนแก่น เขต 1  นางเจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ 158
199 19.61%
จำนวนโรงเรียน   27,079
รายงานแล้ว   26,800
ยังไม่ได้ตรวจ   38
ไม่ได้รายงาน   241


สรุปภาวะทุพโภชนาการ
จัดลำดับเขต

 

Powered By www.thaieducation.net