จำนวนโรงเรียนที่มีนักเรียน อนุบาล + ประถม ไม่เกิน 40 คน มี 2875 โรงเรียน
เขตพื้นที่ แอดมินเขต จำนวนโรงเรียน     ดูโรงเรียน
1.  สพป.กระบี่  นางพรทิพย์ ถิ่นหนองจิก - -
2.  สพป.กรุงเทพมหานคร  นางพิชญ์​สุ​กานต์​ ธ​วัล​หทัย​กุล​ - -
3.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1  นางรพีพร สิงห์เจริญ - -
4.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2  นางสาวศศิพร ศรีแก้ว - -
5.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3  นางสาวนันท์ธัญพัชร์ ทองประเทือง - -
6.  สพป.กาญจนบุรี เขต 4  นายวิทวัส จงถาวรพาณิชย์ - -
7.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1  นางอิสรีย์ แจ่มสุวรรณ์ - -
8.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2  นางวรรณภา ศรีหะสุทธิ์ - -
9.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3  นางสาวแอนนา ปัทมารัง - -
10.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1  นางจุฑามาศ รามสูต - -
11.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2  นางสาวชนม์ปกรณ์ เพ็งศิริ - -
12.  สพป.ขอนแก่น เขต 1  นางเจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ - -
13.  สพป.ขอนแก่น เขต 2  นางนิรมล เสมอหน้า - -
14.  สพป.ขอนแก่น เขต 3  นายวชิรวิทย์ นาราษฎร์ - -
15.  สพป.ขอนแก่น เขต 4  นางสุพิชฌาย์ เสาระโส - -
16.  สพป.ขอนแก่น เขต 5  นางกฤษณา วงษ์ทรงยศ - -
17.  สพป.จันทบุรี เขต 1  นางชุติกาญจน์ พูนชัย - -
18.  สพป.จันทบุรี เขต 2  นางสุชาดา ชยางคานนท์ - -
19.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1  นางฐิติรัตน์ จันทร - -
20.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2  นางหทัยกาญจน์ ส่องแสงจันทร์ - -
21.  สพป.ชลบุรี เขต 1  นางสุรพิน ธรรมพิทักษ์พงษ์ - -
22.  สพป.ชลบุรี เขต 2  นางสาวจีรนันท์ วิโรจน์ยิ่งยง - -
23.  สพป.ชลบุรี เขต 3  นางปิ่นเพชร แช่มช้อย - -
24.  สพป.ชัยนาท  นางวีนัส เปรมทอง - -
25.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  นางรัชดา จันทรวิมลพันธ์ - -
26.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2  นางศุภลักษณ์ กอบการดี - -
27.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3  นางลีลาวดี โพธิ์ทอง - -
28.  สพป.ชุมพร เขต 1  นางจันทนา ทันประจำสินธุ์ - -
29.  สพป.ชุมพร เขต 2  นางวนิดา เลาห์ประเสริฐ - -
30.  สพป.ตรัง เขต 1  นางวัชราภรณ์ มาสินธุ์ - -
31.  สพป.ตรัง เขต 2  นางสาลี ชีประวัติชัย - -
32.  สพป.ตราด  นางสาวอังควรา รมยานนท์ - -
33.  สพป.ตาก เขต 1  นางคนึงนิจ ต๊ะปินตา - -
34.  สพป.ตาก เขต 2  นางสาวเฉลิมศรี กันยารอง - -
35.  สพป.นครนายก  นางสาวชัญญา พรมอ่อน - -
36.  สพป.นครปฐม เขต 1  นางสาวณัฏฐณิชชา รินรดาพงศ์สิริ - -
37.  สพป.นครปฐม เขต 2  นางสาววีรวรรณ เจริญสุข - -
38.  สพป.นครพนม เขต 1  นางศิรินทิพย์ นึกได้ - -
39.  สพป.นครพนม เขต 2  นางศันสนีย์ ชูแหวน - -
40.  สพป.นครราชสีมา เขต 1  นางธีรนันท์ชนก ป้ายงูเหลือม - -
41.  สพป.นครราชสีมา เขต 2  นางสาวลลิตา นิยมสุข - -
42.  สพป.นครราชสีมา เขต 3  นางสิรดา ทองอินทร์ - -
43.  สพป.นครราชสีมา เขต 4  นางสาววิเชียร สุรินทร์ - -
44.  สพป.นครราชสีมา เขต 5  นางกฤษณา พลรักษ์ - -
45.  สพป.นครราชสีมา เขต 6  นายธรณัส ศรีปราชญ์ - -
46.  สพป.นครราชสีมา เขต 7  นางบุณญรัศมิ์ โทมณีสิริโชติ - -
47.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1  นางรัตติยา บุญสุภาพ - -
48.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  นางสาววิสนีย์ นุราช - -
49.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  นางวันทนา รังสิมันตุชาติ - -
50.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4  นางสุรภี พรหมสุข - -
51.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1  นายปิยฤทธิ์ จตุรทิศ - -
52.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2  นางนางกรพัฒน์ แตงทิพย์ - -
53.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3  นางนันท์ธิยา จรูญจิตรวีร์ - -
54.  สพป.นนทบุรี เขต 1  นางวสนันทน์ เจริญอาจารีวงศ์ - -
55.  สพป.นนทบุรี เขต 2  นางสาวชไมพร บูรณพล - -
56.  สพป.นราธิวาส เขต 1  นางสาวกชสม มณีมาศ - -
57.  สพป.นราธิวาส เขต 2  นายณัฏฐฐศิลป์ บุญหวังช่วย - -
58.  สพป.นราธิวาส เขต 3  นางสาวณัฏฐณิชา หมั่นสกุล - -
59.  สพป.น่าน เขต 1  นางสกาวเดือน ธนสิริโชติ - -
60.  สพป.น่าน เขต 2  นางมยุราพร อินไชย - -
61.  สพป.บึงกาฬ  นายเสนอ รัมพณีนิล - -
62.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  นางสุดาพร หงษ์นคร - -
63.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  นางปาณิสรา พลดอน - -
64.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3  นางพรนภัส ละประโคน - -
65.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  นางสาวอมรรัตน์ มะธิปะ - -
66.  สพป.ปทุมธานี เขต 1  นางสาวสมใจ แก้วเมตตา - -
67.  สพป.ปทุมธานี เขต 2  นางรัชฎาพร ไชยรส - -
68.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  นางรัชนี ปานแดง - -
69.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  นางสาวจุรีพร ศรวงศ์ - -
70.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1  นางสาวศิริพร ชัยศิรินิรันดร์ - -
71.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  นางสาวประภาภรณ์ บัวเรือง - -
72.  สพป.ปัตตานี เขต 1  นางนุชนาฎ เขียวหมี - -
73.  สพป.ปัตตานี เขต 2  นางสาวอุบลวรรณ ธรรมโชติ - -
74.  สพป.ปัตตานี เขต 3  นางสาวอาอีเสาะ เตะโระ - -
75.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  นางพนิดา สุดจะคอย - -
76.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  นางวรนุช ไทยประยูร - -
77.  สพป.พะเยา เขต 1  นางจิรพรรณ จำรัส - -
78.  สพป.พะเยา เขต 2  นางธนัญญา คำประเสริฐ - -
79.  สพป.พังงา  นางอุษา สินจำเริญ - -
80.  สพป.พัทลุง เขต 1  นางจุฑา ไชยพันธ์ - -
81.  สพป.พัทลุง เขต 2  นางสาวสิริมา ชุมแก้ว - -
82.  สพป.พิจิตร เขต 1  นางฉัตรชนก การเที่ยง - -
83.  สพป.พิจิตร เขต 2  นางสาวอัญชลี วงหลอด - -
84.  สพป.พิษณุโลก เขต 1  นางสาวจุฑารัตน์ ชมภูษา - -
85.  สพป.พิษณุโลก เขต 2  นางณิชาภา สังข์เมือง - -
86.  สพป.พิษณุโลก เขต 3  นางมัณฑนา ไกรศรศิลป์ - -
87.  สพป.ภูเก็ต  นายชัยสิทธิ์ วิจิตร - -
88.  สพป.มหาสารคาม เขต 1  นางบุญร่วม ขันแก้ว - -
89.  สพป.มหาสารคาม เขต 2  นางชไมพร ทิพย์สิงห์ - -
90.  สพป.มหาสารคาม เขต 3  นางสาวสุภาวดี แสนภักดี - -
91.  สพป.มุกดาหาร  นางสาวกิ่งปวีณ์ ทิวาพัฒน์ - -
92.  สพป.ยะลา เขต 1  นางอุบลรัตน์ กิมาคม - -
93.  สพป.ยะลา เขต 2  นางมุกดา ยะหริ่ง - -
94.  สพป.ยะลา เขต 3  นายศรัทธา สุรัชตนันท์ - -
95.  สพป.ยโสธร เขต 1  นางศิริพรรณ แถวนาชุม - -
96.  สพป.ยโสธร เขต 2  นางนางพิสมัย บวร - -
97.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  นางลำดวน พิมพ์วิชัย - -
98.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2  นางสุนันทา สิทธิสาร - -
99.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3  นางหนูรัก วิฤทธิ์ชัย - -
100.  สพป.ระนอง  นางนวลจิรา ธรรมสิริพร - -
101.  สพป.ระยอง เขต 1  นางรจนา ทับจันทร์ - -
102.  สพป.ระยอง เขต 2  นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล - -
103.  สพป.ราชบุรี เขต 1  นางจันทนา โฉมศรี - -
104.  สพป.ราชบุรี เขต 2  นางแสงเดือน สำเภา - -
105.  สพป.ลพบุรี เขต 1  นางสุมลรัตน์ ปล่องทอง - -
106.  สพป.ลพบุรี เขต 2  นางนภาดา ขุนชนะ - -
107.  สพป.ลำปาง เขต 1  นางสาวพลอยชมพู วงศ์อินทร์ - -
108.  สพป.ลำปาง เขต 2  นางพรรณพัชร พรมเพ็ชร - -
109.  สพป.ลำปาง เขต 3  นางสาวเกศสุดา ศรีใจ - -
110.  สพป.ลำพูน เขต 1  นางสาวสิรีการ ขาวแสง - -
111.  สพป.ลำพูน เขต 2  นางกรรณิการ์ โพธา - -
112.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  นางรุจิราภรณ์ หลาวทอง - -
113.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2  นางปิยะรัตน์ สาริกา - -
114.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  นางดวงพร ศรกล้า - -
115.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4  นางจิรวรรธิ์ ยังใจ - -
116.  สพป.สกลนคร เขต 1  นางวริญทิพย์ เครือทองศรี - -
117.  สพป.สกลนคร เขต 2  นางวิไลวรรณ โง่นแน่น - -
118.  สพป.สกลนคร เขต 3  นางศิริพันธุ์ บุปผาเวียง - -
119.  สพป.สงขลา เขต 1  นางสิรภัทร ปิ่นทองพันธุ์ - -
120.  สพป.สงขลา เขต 2  นางสุคนธ์ ล่องวิไล - -
121.  สพป.สงขลา เขต 3  นางภิญพัชร์ ศรีอริยฤทธิ์ - -
122.  สพป.สตูล  นางปรีดา มานะกล้า - -
123.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1  นางสุภาภรณ์ สันธนะวิทย์ - -
124.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2  นางศุกรรญา ทรัพย์สิน - -
125.  สพป.สมุทรสงคราม  นางมาลัย ฉายศรี - -
126.  สพป.สมุทรสาคร  นางสาวกัลยา คงบัน - -
127.  สพป.สระบุรี เขต 1  นางณัฐกานต์ วัฒนเวช - -
128.  สพป.สระบุรี เขต 2  นางกรกนก ชุ่มใจศรี - -
129.  สพป.สระแก้ว เขต 1  นางสาวรัชนี วิลัย - -
130.  สพป.สระแก้ว เขต 2  นายวริทธิ์ จารุเกษม - -
131.  สพป.สิงห์บุรี  นางสาวพัฒน์สิตา อธิพัฒน์เมธา - -
132.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1  นางอรุณพร กัลย์จารึก - -
133.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2  นางสาวนิสา อบจันทร์ฉาย - -
134.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3  นางอภิญญา น้ำแก้ว - -
135.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  นางสาวสุนันทินี ปลักปลา - -
136.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2  นางดวงกมล เรือนงาม - -
137.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3  นางนิภา กิตติพลจักร - -
138.  สพป.สุรินทร์ เขต 1  นางศิริพรรณ ชุมสุข - -
139.  สพป.สุรินทร์ เขต 2  นางสายทอง สุระสังข์ - -
140.  สพป.สุรินทร์ เขต 3  นางนิตยา ธรรมนาม - -
141.  สพป.สุโขทัย เขต 1  นางพรพสุนิต กระการดี - -
142.  สพป.สุโขทัย เขต 2  นางสุริรัชต์ ดีล้น - -
143.  สพป.หนองคาย เขต 1  นางจีรพรรณ จเรรัชต์ - -
144.  สพป.หนองคาย เขต 2  นางเตือนใจ บุญบุตร - -
145.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1  นางกาญจนา พวงพันธุ์ - -
146.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2  นางสาวชนัดตา ไทยถาวร - -
147.  สพป.อ่างทอง  นางสาวรัฐพร งามรุ่งโรจน์ - -
148.  สพป.อำนาจเจริญ  นางพรพิศ กาญจนีย์ - -
149.  สพป.อุดรธานี เขต 1  นางสุมาลี ผึ่งฉิมพลี - -
150.  สพป.อุดรธานี เขต 2  นางจุฬาพิศ นันทสุธา - -
151.  สพป.อุดรธานี เขต 3  นางชรินทร์ทิพย์ สิงห์บุญมี - -
152.  สพป.อุดรธานี เขต 4  นางศิริพร ชัยภูมี - -
153.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  นางพิศมัย สุขศรี - -
154.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  นางสาวจุฑามาส พงษ์โนรี - -
155.  สพป.อุทัยธานี เขต 1  นางวิลาวรรณ์ มั่นสุข - -
156.  สพป.อุทัยธานี เขต 2  นายนิติ แกว่นกสิกร - -
157.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1  นางสาวเพ็ญประภา บรรเทา - -
158.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2  นางเบญญาภา ชุมเพ็ชร์ - -
159.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3  นางคันธารัตน์ ทองเกลี้ยง - -
160.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4  นางวิวรรธนี เฉลิมทอง - -
161.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5  นางธีราภรณ์ อรจันทร์ - -
162.  สพป.เชียงราย เขต 1  นางมาลิณี ดิสกุล - -
163.  สพป.เชียงราย เขต 2  นางสาวสิริกุล เอี่ยมธีรธิติ - -
164.  สพป.เชียงราย เขต 3  นางกมลลักษณ์ ก้อนแก้ว - -
165.  สพป.เชียงราย เขต 4  นางสาวรวิสุดา สาริวงค์ - -
166.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1  นางพิกุลรัตน์ จงจรัสนุกุล - -
167.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2  นางชลธิชา ชูเชื้อ - -
168.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3  นางนารากร สินธุศรี - -
169.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4  นางชฎาพร ปราโมทย์ - -
170.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5  นางนฤมล จันทร์เขียว - -
171.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6  นางณัฐพร ดอกแก้ว - -
172.  สพป.เพชรบุรี เขต 1  นางปวรพร นกแก้ว - -
173.  สพป.เพชรบุรี เขต 2  นางสาวโสภารัตน์ คงนุ่ม - -
174.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  นางยุพา ตาลสุก - -
175.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2  นางรัชนีกร ไชยปะ - -
176.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  นางสาวจุฑารัตน์ เนียมถนอม - -
177.  สพป.เลย เขต 1  นางเกื้อกูล อาจแก้ว - -
178.  สพป.เลย เขต 2  นางสาวสรัญญา ปานะสุทธิ - -
179.  สพป.เลย เขต 3  นางสุทธิพร แสงมณี - -
180.  สพป.แพร่ เขต 1  นางจรรมณี เฮงห่อ - -
181.  สพป.แพร่ เขต 2  นางแสงหล้า สุดใจ - -
182.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  นายพิเชษฐ กันทาหอม - -
183.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  นางสาวดวงสมร อินต๊ะ - -

Powered By www.thaieducation.net