แอดมินโรงเรียน School Lunch System

อันดับ 1
ณัฐสุดา สุ่มมาตย์
บ้านโนนเที่ยง
เข้าระบบ 208 ครั้ง
อันดับ 2
สุวีนา รูไธสง
นาโกพิศาลราษฎร์อุปถั
เข้าระบบ 98 ครั้ง
อันดับ 3
วิไลพร วงศ์วิเศษ
ดงบังนาแก้ววิทยา
เข้าระบบ 93 ครั้ง
อันดับ 4
สุพัตรา สนธิรักษ์
หนองห้างฉวีวิทย์
เข้าระบบ 87 ครั้ง
อันดับ 5
สุนิษา คนสัตย์
บ้านนาคู
เข้าระบบ 81 ครั้ง
อันดับ 6
พิกุล นาคขำ
หนองแสงวิทยาเสริม
เข้าระบบ 81 ครั้ง
อันดับ 7
ไพร พันธุโพธิ์
บ้านขุมขี้ยาง
เข้าระบบ 77 ครั้ง
อันดับ 8
อภิสิทธิ์ นันททรัพย์
ชุมชนบ้านบอนวิทยา
เข้าระบบ 74 ครั้ง
อันดับ 9
กัญญ์วรา สีหลิ่ง
หนองบัววิทยาสรรพ์
เข้าระบบ 72 ครั้ง
อันดับ 10
สายฝน วิชาสาร
บ้านหนองขามป้อม
เข้าระบบ 71 ครั้ง
อันดับ 11
พิศมัย จงกลกลาง
สังคมพัฒนา
เข้าระบบ 68 ครั้ง
อันดับ 12
เพ็ญศิริ ไพรสณฑ์
บ้านหนองสระพัง
เข้าระบบ 67 ครั้ง
อันดับ 13
ธิติพร แช่มช้อย
เย็นสยามวิทยา
เข้าระบบ 66 ครั้ง
อันดับ 14
อานัชภร เวงวิถา
ชุมชนหนองยางวิทยาคม
เข้าระบบ 65 ครั้ง
อันดับ 15
ณัฐวดี อำนักขันธ์
มหาไชยโคกกว้างวิทยา
เข้าระบบ 65 ครั้ง
อันดับ 16
พุสดี สงตลาด
บ้านหนองมะงง
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 17
เกษสุดา เถาว์ชาลี
โคกหวายราษฎร์สามัคคี
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 18
รุ่งฟ้า แสงบุตร
ดงเหนือประชาสรรค์
เข้าระบบ 62 ครั้ง
อันดับ 19
ฉวีวรรณ อินทรีย์
ไค้นุ่นวิทยาพูน
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 20
วลัยภรณ์ วิศรียา
บ้านบึงโคกสะอาด
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 21
ธงชัย เบียดนอก
บ้านดงมัน
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 22
รุ่งนภา เพียรสบาย
นิคมกุฉินารายณ์ หมู่
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 23
ศิริพร สาระขันธ์
โพธิ์คำประชาสรรค์
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 24
วนิดา คนกล้า
บ้านห้วยม่วง
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 25
ณัฏฐ์ธภร พันธุ์ขันธ์
คำเม็กวิทยา
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 26
เสาวนี ขานโส
บ้านบัวขาว(วันครู 25
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 27
ลาวดี รัตนศรี
ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 28
สุภาภรณ์ โรยรส
บ้านนาไร่เดียว
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 29
บานเย็น สิงห์นาคลอง
บ้านน้ำปุ้น
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 30
พรรณา รังรส
นางามวิทยา
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 31
ปวีณา ถวิลการ
บ้านโพธิ์ไทร
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 32
วิสุทัศ ยงพฤกษา
กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 33
เยาวเรศ ศรีประไหม
กุดสิมวิทยาสาร
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 34
ศุภนุช เก้าลิ้ม
บ้านคุย
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 35
เจษราภรณ์ ม่วงจันทร์
ทุ่งคลองวิทยา
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 36
ธีรยา เหล่าลือชา
บ้านโนนค้อ
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 37
เพ็ญศรี ศรีทอง
บ้านสร้างแก้ว
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 38
ระอองดา่ว เทียมทัน
นิคมกุฉินารายณ์ หมู่
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 39
อนงรัก ญาติสังกัด
กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุ
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 40
พิจิตรา ดอกดู่
บ้านชาด
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 41
ศิริจันทร์ สายสมบูรณ์
บ้านสุขเจริญ
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 42
คิดสนา แท่นจันทร์
บ้านคำพิมูล
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 43
ขวัญจิต พิมเสน
หนองห้างอำนวยวิทย์
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 44
วันทนีย์ ตาลจำลอง
หนองขามวิทยา
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 45
ศิริวัฒน์ หาชื่น
บ้านนากระเดา
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 46
กนกวรรณ ตาสา
บ้านจอมศรี
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 47
สมบูรณ์ เพ็งลุน
บ้านพรหมสว่าง
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 48
ยุพิน ตาลพันธุ์
คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎ
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 49
ชญาดา ศรีสมพร
ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำร
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 50
นางชุติมา สุระเสียง
บ้านหนองเม็ก
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 51
พรนภัส ฤทธิ์คำหาญ
โคกนาดี
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 52
สุภณิดา ศรีวงศ์แสง
บ้านหนองผ้าอ้อม
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 53
จุฑาภรณ์ ทิพโชติ
ยิ่งสันต์วิทยา
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 54
ปวีณา ภูถาวร
นาโกวิทยาสูง
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 55
ทองแตง ภูดี
บ้านโจดนาตาล
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 56
มะลิวัลย์ ไพรสณฑ์
บ้านใหม่ชัยมงคล
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 57
รัชนีเพ็ญ ไทยแท้
บ้านกุดฝั่งแดง
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 58
วิบูลย์ศิลป์ ดรละคร
กุดค้าวเทพพิทยา
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 59
ยุพาวดี สายสมบูรณ์
บ้านดอนอุมรัว
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 60
วัชราภรณ์ ธนิตกุล
หนองแวงวิทยานุกูล
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 61
อรพิมพ์ วงศ์เพชรชัย
หนองบัวทองวิทยาเสริม
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 62
พัฒตา เศษฤทธิ์
บ้านส้มป่อย
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 63
ธิติ ทรงสมบูรณ์
บ้านแก้งกะอาม
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 64
ธิติมา ยาดี
บ้านบัวสามัคคี
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 65
ดวงจันทร์ ปลุกกระโทก
บ้านวังมน
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 66
นุกุล เพียรภูเขา
บ้านเหล่าสีแก้ว
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 67
จุฬาลักษณ์ อรรคชัย
บ้านดงแหลม
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 68
เสรี ทองรุ่ง
บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิ
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 69
อมรวรรณ โนวะ
บ้านเหล่าภูพานวิทยา
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 70
ทศพร ประมายะยัง
หนองบัวโดน (วรนารถปร
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 71
บัวไข พันนาดี
หนองโพนสูง
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 72
อาทิตย์ อรัญรุท
บ้านโนนชาด
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 73
สมนึก ปัตลา
กุดหว้าวิทยา
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 74
รุจิกร ป้องวิชัย
ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 75
แพรพรรณ พิมพ์สิน
บ้านโพนนาดี
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 76
วิไลพร ศรีขันธ์
นักธุรกิจ(บ้านโคกสนา
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 77
สาคร สีดามาตย์
คำไผ่ประชาสามัคคี
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 78
สัณห์สิตา เถื่อนสันเทียะ
นาทันวิทยา
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 79
ละภาวรรณ คะโยธา
ชุมชนภูแล่นช้างคเชนท
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 80
มาลากูล ไชยสะอาด
กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 81
กัลยาณี นันทอัมพร
บ้านโนนศาลา
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 82
ธวัชชัย โกษารักษ์
บ้านโนนชาด(สาขาสวนป่
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 83
อุไร สิทธิดุลย์
บ้านโนนยาง
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 84
มุกดา ศรีดารา
แจนแลนวิทยา
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 85
มัชฌิมา มาตผุด
บอนเขียวราษฎร์บำรุง
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 86
สุนิต บุญชัยยง
สงเปลือยวิทยายน
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 87
อรพิน จันทุย
หนองสนมราษฎร์อำนวย
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 88
สุนันท์ อาริสาโพธิ์
เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุง
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 89
สุรีพร ชาระ
บ้านห้วยผึ้ง
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 90
หนูสิน ศรล้อม
บ้านโพนสวาง
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 91
ศุภมาส ทิพย์สิงห์
บ้านนาทัน
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 92
ชชลณ์ คำหนูไทย
บ้านเหล่าภูพานวิทยา
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 93
วณี ไชยทอง
บ้านแก้งเดื่อ
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 94
ลักขณา พลไกรสร
บ้านคำหม่วย
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 95
สายัญ พิมพ์สวัสดิ์
นาสีนวลวิทยา
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 96
ธีระเดช จิตจักร
หนองสระพังวิทยาคาร
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 97
นางสาววลัยลักษณ์ ภักดีกำจร
บ้านคำกุงหนองอิดุม
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 98
กอบกุล อุทัยแสง
สมสะอาดพิทยาสรรพ์
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 99
วณิชยา สะท้านธรนินทร์
บ้านดินจี่
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 100
วารินทร์ ทองฤทธิ์
โป่งนกเปล้า
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 101
เปรมฤทัย พึงประภา
บ้านหนองผือ
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 102
ครองขวัญ อารามพงษ์
บ้านโพนแพง
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 103
มัญจณา ศรีเจริญ
โคกมะลิวิทยา
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 104
ชอบใจ วุฒิสาร
คำบงพิทยาคม
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 105
จิราภรณ์ เกตุชาติ
หนองบัวใน
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 106
ประยูร สายสมบูรณ์
หัวงัววิทยาคม
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 107
สุขศรี เทศารินทร์
สะพานหินวิทยาคม
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 108
ประไพพร แคล่วคล่อง
บ้านดงหมู
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 109
ชัญชนก การวิจิตต์
นาขามวิทยา
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 110
กรองแก้ว เสนาจิตร
หนองหญ้าปล้อง
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 111
ภิญญาภัทร จรุณราช
ทุ่งมนบะเอียดราษฏร์บ
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 112
นางสาวสมควร พลหาญ
เหล่าไฮงามวิทยาสูง
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 113
สิมาภรณ์ เศรษฐสิงห์
บ้านบึงทอง
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 114
ควรินทร์ ทักษิโณ
ค่ายลูกเสือจังหวัดกา
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 115
สายัณห์ชัย อุดมวงษ์
ดงสวางวรวิทย์
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 116
สิริกร จิตภักดี
นิคมกุฉินารายณ์ หมู่
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 117
วราภรณ์ พลนาคู
บ้านบ่อแก้ว
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 118
พิกุล แสบงบาล
หนองอีบุตรไพรเวทย์
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 119
สริตา ศรีแนน
บ้านนาเหนือ
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 120
เอมอร สำราญจักร
สามเพื่อนพัฒนา
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 121
เดือนเพ็ญ นีระโคตร
บ้านเก่าเดื่อ
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 122
ประทวน มาตสะอาด
ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทย
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 123
สาวิตรี พิมพ์ทอง
นามนราษฎร์สงเคราะห์
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 124
ภัทิรา สหัสนา
สามัคคีวิทยาคม
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 125
ลัครฎา ปุราถานัง
บ้านดงสวนพัฒนา
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 126
วิลาวัลย์ คนขยัน
หนองคอนเตรียมราษฎร์บ
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 127
ชนาภา เพาะนาไร่
บ้านขมิ้น
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 128
สุทิน ช่วยบุญ
บ้านคำป่าหว้าน
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 129
สุลักษณา ศรีสองเมือง
บ้านกอกวิทยาคม
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 130
ช่อมะลิ กาฬหว้า
ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 131
สุพิศ การปรีชา
บ้านสร้างแสน
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 132
สมฤทัย ไชยขันธ์
บ้านโนนสวรรค์
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 133
เอราวรรณ สีหลิ่ง
สมเด็จประชานุเคราะห์
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 134
นิตยา พันธุโพธิ์
บ้านหนองโง้ง
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 135
นัฐริยา แจ่มเพลง
บ้านกุดกอก
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 136
อภิญญา ศรีหาตา
ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริ
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 137
อาริยา กรรณิการ์
คำหมุนผดุงเวทย์
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 138
ถิรเดช ศรีวรสาร
บ้านหนองป่าอ้อย
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 139
สุณี คุณสุทธิ์
บ้านห้วยฝา
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 140
ธิดาวัณย์ โคตรคำ
หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิ
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 141
วิไล อ่อนธรรมา
หนองบัวนอก
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 142
มิ่งกมล แสนพวง
นาไคร้ประชาสรรค์
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 143
จีรสมัย บุ่งสุด
บ้านสวนผึ้ง
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 144
ธัญญพร แก้วโคตร
บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภ
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 145
ละเอียด อุดมจิตร
บ้านกุดตาใกล้
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 146
นิรวัลย์ ปะมาคะเต
บ้านวังเวียง
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 147
ธีรวัฒน์ ชูวิชัย
บ้านหนองแสง
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 148
นิรันดร สาจันทร์
บ้านคำอีหงษ์
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 149
สุดารัตน์ บุตรวัง
บ้านหนองม่วง
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 150
วนิดา ภูจริต
บ้านโนนสะอาด
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 151
พลอย จันนามิตร์
แก่งพฤๅชัยวิทยา
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 152
เสงี่ยม โยธารินทร์
บ้านจอมทอง
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 153
ศรีสุดา นันททรัพย์
โคกกลางสมเด็จ
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 154
ดรุณี แสงพิศาล
สามขาราษฎร์บำรุง
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 155
อรทัย ศรีเมือง
บ้านหนองห้าง
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 156
พิสมัย ปัตบุตร
บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 157
ภาวนา เหล่าสักสาม
บ้านนากุดสิม
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 158
รุ่งอรุณ กุลศรี
แซงบาดาลบ้านบากวิทยา
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 159
พิศมัย ฤทธิ์ธรรม
บ้านนาบอน
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 160
ยุวศักดิ์ ประชาชิตร
หนองซองแมวผดุงวิทย์
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 161
ศิริเพ็ญ ศรีแนน
บ้านห้วยแดง
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 162
วราภรณ์ ระบาเลิศ
หนองกุงสมเด็จ
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 163
รัตนาภรณ์ ภูธรเลิศ
บ้านหนองขอนแก่น
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 164
จิรวรรณ แสงชมภู
สามัคคีบัวขาว
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 165
ไพบูลย์ ทิพย์ศรี
หนองบัวกลาง
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 166
ดานุวัฒธกุล ถึงคำภู
บ้านคำม่วง
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 167
ธิดารัตน์ ไตรทิพย์
บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำ
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 168
ทัศนีย ไชยโคตร
บ้านสี่แยกสมเด็จ
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 169
ทิพาพรรณ บุ่งอุทุม
จุมจังอุปกรณ์เจริญเว
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 170
จุฑารัตน์ ข้อสกุล
บ้านหนองไผ่
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 171
วิภารัตน์ เดชสะท้าน
คำเมยราษฎร์พัฒนา
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 172
พิกุลไทย ภูสนิท
บ้านปลาขาว
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 173
นงลักษณ์ นนท์คำวงค์
รัชมังคลาภิเษก(บ้านน
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 174
สุกิจ คนซื่อ
บ้านนาวี
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 175
สังวาลย์ ซาเกิม
หนองจระเข้เรืองศิลป์
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 176
นิวรรณ์ กั้วมาลา
สูงเนินวิทยาคม
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 177
วรวุฒิ แก้วบับภา
บ้านม่วงกุล
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 178
จันทร์เพ็ญ สำราญรักษ์
คำยิ่งหมีมณีเวทย์
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 179
เย็น เวียงอินทร์
บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 180
วัชรพงษ์ อินทพรม
บ้านแห่เจริญวิทย์
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 181
แว่นทิพย์ ไกยวรรณ์
บ้านกลาง
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 182
จักรกฤษณ์ จิตจักร
มะนาววิทยาเสริม
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 183
บุญกว้าง ไวแสน
บ้านจาน
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 184
อรทัย อาริสาโพธิ์
หนองแห้วคุรุราษฎร์บู
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 185
ลำเพียร ไชยขันธ์
บ้านโคกโก่ง
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 186
ขวัญ ชื่นชม
บ้านผึ้ง
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 187
ทิพเนตร วรรณเสน
บ้านโนนสำราญ
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 188
ริกูล นาสมปอง
หนองแสงถวิลราษฎร์
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 189
ปราณี นาชัยโชติ
หนองแวงหนองน้อยวิทยา
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 190
รัตนา ศรีคิรินทร์
บ้านโนนศรีสวัสดิ์
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 191
บัวพันธ์ โชติจำลอง
ชุมชนโพนพิทยาคม
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 192
วิยะดา พรมคำบุตร
หินลาดนารายณ์สาร
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 193
บุญเลิศ เจนคจบ
อุปรีศรีวิทยา
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 194
มะลิวรรณ์ กางทา
ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 195
จิรภา แสนณรงค์
บ้านกกตาล
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 196
ชนาภา เพาะนาไร่
บ้านขมิ้น (สาขาภูเงิ
เข้าระบบ 14 ครั้ง
อันดับ 197
นฤมล ศรีหาคลัง
หนองหูลิงเจริญเวทย์
เข้าระบบ 13 ครั้ง
อันดับ 198
ศุภมิตร ทะเสนฮด
โคกกลางราษฎร์พิทักษ์
เข้าระบบ 13 ครั้ง
อันดับ 199
รำไพ จันทร์เพ็ญ
คำม่วงจรัสวิทย์
เข้าระบบ 12 ครั้ง

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net