แอดมินโรงเรียน School Lunch System

อันดับ 1
วิลุนพร อุ่นทรพันธุ์
โคกเครือวิทยา
เข้าระบบ 215 ครั้ง
อันดับ 2
ไพวัลย์ บัณฑิต
โนนสูงวิทยา
เข้าระบบ 165 ครั้ง
อันดับ 3
ไพเราะ ภูมิสายดอน
ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำ
เข้าระบบ 146 ครั้ง
อันดับ 4
สายฝน คำภูบาล
หลักด่านวิทยา
เข้าระบบ 131 ครั้ง
อันดับ 5
อัยลฎา ภูมิชูชิต
ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร
เข้าระบบ 119 ครั้ง
อันดับ 6
ภัทรา พิลาลัย
โนนศิลาสว่างวิทย์
เข้าระบบ 118 ครั้ง
อันดับ 7
บัวลอย มะลิสา
ฮ่องฮีวิทยา
เข้าระบบ 108 ครั้ง
อันดับ 8
พัชราวลัย ภูสีเขียว
ดอนยานางศึกษา
เข้าระบบ 101 ครั้ง
อันดับ 9
รฐิยา โคตรบรรเทา
คำบอนวิทยาสรรพ์
เข้าระบบ 98 ครั้ง
อันดับ 10
วิลาวัลย์ ภูกิจเย็น
นาแกราษฎร์อำนวย
เข้าระบบ 91 ครั้ง
อันดับ 11
สุปัญญา สุนทรภักดิ์
คำถาวรเจริญวิทย์
เข้าระบบ 88 ครั้ง
อันดับ 12
ศุภลักษณ์ ผิวนวลสุคนธ์
หนองบัวหน่วยอำนวยวิท
เข้าระบบ 87 ครั้ง
อันดับ 13
สุรินธร กองเพชร
หนองกุงศรีวิทยาคม
เข้าระบบ 85 ครั้ง
อันดับ 14
อัมพวัน ภูขีดขำ
วัดบ้านดอนกลาง
เข้าระบบ 84 ครั้ง
อันดับ 15
xxxxxxxxxxx
เชียงงามวิทยาคาร
เข้าระบบ 84 ครั้ง
อันดับ 16
บัวเงิน ภูงามแสง
นาดีหลุมข้าววิทยา
เข้าระบบ 83 ครั้ง
อันดับ 17
สุจิตรา ภูผาดาว
ห้วยเตยวิทยา
เข้าระบบ 79 ครั้ง
อันดับ 18
กุสุมา มูลเอก
หนองบัววิทยาเสริม
เข้าระบบ 75 ครั้ง
อันดับ 19
สำรวย เลื่อมใส
ลาดสระบัวหนองลุมพุกว
เข้าระบบ 74 ครั้ง
อันดับ 20
วนัชพร พุธพาลี
ยางอู้มวิทยาคาร
เข้าระบบ 72 ครั้ง
อันดับ 21
อภิเดช วรสาร
กุดจิกวิทยาคาร
เข้าระบบ 71 ครั้ง
อันดับ 22
วราพงษ์ ภูเมฆ
บ้านโคกศรี
เข้าระบบ 68 ครั้ง
อันดับ 23
บุญญาพร ขันธวิชัย
ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ปร
เข้าระบบ 67 ครั้ง
อันดับ 24
สุภัคสินี สันประภา
ชุมชนหนองหินวิทยาคาร
เข้าระบบ 67 ครั้ง
อันดับ 25
ปภัสสร หลอดคำ
ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 26
ปิยวรรณ นาแฉล้ม
หนองโนวิทยา
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 27
เพลินจิต ภูบรรพระ
หนองกุงไทยวิทยาคม
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 28
ชณัชชา ภูช่างทอง
บ้านหนองหัวช้าง
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 29
กิติมา กุลาสา
บ้านกุดท่าลือ
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 30
สุภามัย ภูกองไชย
หนองปะโอประชาอุทิศ
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 31
สังวรณ์ ชำนิกุล
สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 32
สุรพงษ์ พลนาคู
ท่อนสังข์วิทยา
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 33
พงษ์สิทธิ์ พิณพงษ์
บ้านดงอัคคะประชาสามั
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 34
สุภาภรณ์ ภูอุ้ม
ผดุงราษฎร์วิทยา
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 35
พรนภา ยุทธไกร
คำไฮวิทยา(หนองกุงศรี
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 36
วงจันทร์ นามทอง
โนนชัยประชาสรรค์
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 37
ณัฐรวดี โฮชิน
เสริมเสาเล้าวิทยา
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 38
ชัญญานุช สีหาทัพ
บ้านหนองแวงบ่อแก้ว
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 39
ดวงจันทร์ ภูธาตุเพชร
ชุมชนดอนยูงวิทยายน
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 40
จตุพร พลเกิ้น
ยางคำวิทยา
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 41
วัชรินทร์ โกสุม
ดงสมบูรณ์ประชารัฐ
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 42
ศิริชัย โพบุตตะ
นาค้อวิทยาคม
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 43
นงลักษณ์ พลนาคู
ไชยวารวิทยาคม
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 44
อรดี ภูนาคเกี้ยว
หนองไม้พลวงวิทยาคม
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 45
สุเนตร ภวสุริยกุล
นาสีนวลอุดมเวศม์
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 46
สำเนียง ภูจอมผา
บ้านเสียววิทยาสรรพ์
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 47
สุพัตรา ขันตี
ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 48
คำมุข บุญชู
หนองแวงประชาสรรพ์
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 49
สุภัทร์ บุตรชา
สะอาดนาดีศิลาวิทย์
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 50
ิอนงค์ วันดี
โนนเตาไหหนองแก
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 51
ฉัฐพร แก้วธานี
ท่าแห่วิทยาคม
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 52
พิกุล สายนาโก
นาตาลวิทยาคม
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 53
เดือนฉาย ภูกันดาร
โพนสิมอนุเคราะห์
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 54
พรศิล ฉายบุญครอง
พรมลีศรีสว่าง
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 55
กิตติชัย ไกรพินิจ
ดงบังวิทยา
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 56
วิไลลักษณ์ ศุภภูธร
หนองแฝกหนองหว้าวิทยา
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 57
มาลินี โพธิ์แสง
หนองแข้วิทยา
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 58
ประคอง รัตน์แสง
ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 59
วีรพงษ์ วงค์ไชยา
บ้านโคกกลาง
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 60
ศิริพร​ บุษดี
หนองกุงราษฎร์วิทยา
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 61
จักรกฤษ ภูจอมคา
ดงสวรรค์อุดมมิตร
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 62
ลัดดา เรืองเลิศ
โคกกลางเหนือพิทยาสรร
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 63
สมพร นาสวาสดิ์
ป่าหวายศึกษา
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 64
ภิระพันธ์ วงศ์ภักดี
บ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 65
อนงค์ ภูดอนม่วง
ชุมชนดอนม่วงงาม
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 66
สมปอง รักสุทธี
คำมันปลาผดุงวิทย์
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 67
อัมพร นาสมพันธ์
เหล่ากลางร่วมวงศ์วิท
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 68
วราภรณ์ สายเสมา
บ้านชัยศรีสุข
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 69
พรสุดา ภูผาจง
บ้านหนองขาม
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 70
ฐณพร วุทธพันธ์
ไทรทองวิทยาคาร
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 71
ไพฑูรย์ ภูมิโคก
บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 72
วินิจฉัย อาสนาทิพย์
สำราญ - ประภาศรี
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 73
ดำรง คำพิชิต
บ้านหนองแสง
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 74
อรณิชชา อัศวภูมิ
ไชยศรีเรืองวิทย์วิทย
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 75
อัมพิกา อนันตปัญญาสกุล
บ้านหนองแซง
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 76
สุพรม วิชาชัย
ภูฮังวิทยาคาร
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 77
พันนา ธงหาร
หนองมันปลาวิทยา
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 78
ชลดา มินาคูณ
โคกประสิทธิ์วิทยา
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 79
ชรินทร์ มินทระ
บ้านโนนอำนวย
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 80
จักรพันธ์ นาทองไชย
หัวงัววิทยาคาร
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 81
xxxxxxxxxxx
ดงสวรรค์อุดมมิตร(สาข
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 82
รุจี อุดรรัตน์
โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยา
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 83
ประภา ชินโณ
โคกคำวิทยา
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 84
เพชรรัตน์ เค้าแคน
เชียงสาศิลปสถาน
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 85
สายใจ สีหาจ่อง
บ้านหนองชุมแสง
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 86
ปราณี สังฆขมณี
คำขามวิทยา
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 87
ศิริญญา ภูครองนา
ดอนขีวิทยา
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 88
นภาวรรณ หอมชื่น
นาเชือกวิทยาสรรพ์
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 89
ผ่องศรี ภูช่างทอง
พินิจราษฎร์บำรุง
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 90
ยุภาพร พรพนม
นางามแก่นลำดวนวิทยา
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 91
กฤตยา ฝ่ายไธสงค์
นามูลสมบูรณ์วิทย์
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 92
อรทัย พรหมมากุล
คำไฮวิทยา(ะยางตลาด)
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 93
บังอร ทิพย์อาสน์
โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 94
ไสว ชาติแพงตา
วังยางวิทยาคาร
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 95
อุไลพร อินธิบาล
หนองบัวชุม
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 96
ศิริพร จำปารัตน์
บ้านหนองแวงฮี
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 97
อัลดา กุลาสา
ชุมชนบ้านป่าแดง
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 98
ประไพศรี ภูเนตร
ขอนแก่นวิทยาเสริม
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 99
ภาคิน ภูจอมนิล
ท่าคันโทวิทยายน
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 100
คมฤทธิ์ โคตะรุชัย
หนองไผ่รัฐบำรุง
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 101
ฤทัยรัตน์ วิเศษ
สระแก้ววิทยานุกูล
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 102
ลลิพัฒน์ สายสุริย์
จินดาสินธวานนท์
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 103
ชญาณี มีแสนสัตย์
สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำ
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 104
สุรศักดิ์ ภูบัวเพชร
ขมิ้นพัฒนวิทย์
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 105
วิไลวรรณ เสนฤทธิ์
คำใหญ่วิทยา
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 106
นวพร ภูกาบเพชร
ชุมชนกุดโดนวิทยาคม
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 107
รำไพ แสงนิกุล
โคกศรีวิทยายน
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 108
พนมวัลย์ แดงบุสดี
บ้านแกวิทยาคม
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 109
เกษร สิงขรเขต
หนองบัวคุรุรัฐประชาส
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 110
กระแส นาถมทอง
น้อยดอนข่าประชาสามัค
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 111
ขนิษฐา จิตศรัทธา
ปอแดงวิทยา
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 112
ณัฐวุฒิ ใจแน่น
หนองอิเฒ่าวิทยา
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 113
กิตติพล กุลชะโมรินทร์
ดงน้อยโนนสวรรค์
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 114
กาญจนา เหล่านิล
บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 115
ธงชัย ฐานโอภาส
นากุงวิทยาเสริม
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 116
บุญเหลือ นาทองหล่อ
หนองคูวังเดือนห้าวิท
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 117
มลิวรรณ สกุลเดช
โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 118
กัลยา แก้วเหล่ายูง
บ้านชัยศรี
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 119
ศิวนาถ ศรีวรสาร
คำโองวิทยา
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 120
ณัฐฑริกาญจน์ ประทุมวัน
เนินลาดวิทยา
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 121
เพียงณภัส ศรีบุรัมย์
ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอ
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 122
นันธิดา การนา
ดงบังอำนวยวิทย์
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 123
ณัฐนันท์ ไชยวารี
หนองโนวิทยาคม
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 124
วรัญญา ประพันธ์
หนองกาวคุรุราษฎร์บำร
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 125
ละออง นระแสน
วัดบ้านกุดสังข์
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 126
บุญช่วย เอกบุตร
บ้านแสนสุข
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 127
อลอน หงสกล
หัวนาคำจรูญศิลป์
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 128
รติพร เนตรมุข
ประชารัฐศึกษา
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 129
ไมตรี อินอุ่นโชติ
บ้านขามวิทยาคม
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 130
สุภาพร ภูการุณย์
บ้านหนองเสือ
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 131
จิราวรรณ วิเศษรัตนวงศ์
หนองหอไตรราษฎร์บำรุง
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 132
นิรันดร์ ก้อนวิมล
บ้านชาดวิทยาคาร
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 133
xxxxxxxxxxx
หัวดงวิทยา
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 134
จรัสศรี อุตวัฒน์
บ้านเว่อวิทยานุกูล
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 135
สุขสันต์ พลอาจทัน
โคกคันจ้องหนองแต้สาม
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 136
จบ แพงขวา
พิมูลวิทยา
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 137
ระวิวรรณ์ โขมพันธ์
บ้านทรายทองวิทยาคม
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 138
ดารุณี เสนาวัง
ท่าเมืองสำราญวิทย์
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 139
พัชราภรณ์ ปรีพูล
หนองแวงม่วง
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 140
สุภัสสร อัศวภูมิ
โคกเจริญวิทยา
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 141
อุไรรัตน์ ภูคงคา
หนองสวงวิทยาคม
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 142
ฉลองรัตน์ วิเศษศรี
บ้านหาดทรายมูล
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 143
วชิราภรณ์ สุภารี
ท่าเยี่ยมหนองคล้าประ
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 144
ดาหวัน ซ้ายยศ
หน่อคำประชานุเคราะห์
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 145
เข็มทิศ จรทะผา
หัวหินราษฎร์บำรุง
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 146
ราตรี ปาละนันทน์
ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 147
อัญนิกานต์ ทิพยการย์สิริ
บ้านหนองไผ่
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 148
ธนา กมลตรี
กุดฆ้องชัยวิทยา
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 149
ฮงศิริ หาวิเศษ
หนองใหญ่วิทยา
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 150
กรรณิกา ผิวละมัย
นาบงวิทยา
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 151
ศรมณี กุโรรัตน์
สายปัญญาสมาคม
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 152
กรรณิการ์ เกศคำขวา
บ้านสาวิทยาสรรพ์
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 153
ละอองดาว อรรคฮาดศรี
สว่างกิจวิทยา
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 154
กรรณิการ์ แสงบุตร
บ้านคำแคน
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 155
สรนัย สุริสาร
คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิ
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 156
นวลจันทร์ สืบกินนอน
คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 157
วไลพร มาตรา
โคกก่องราษฎร์นุกูล
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 158
รุ่งบุรี ผิวผัน
บ้านหนองตอกแป้นวิทยา
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 159
เรณู ภูนายาว
อุ่มเม่าวิทยา
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 160
ดาวรุ่ง ไชยศรี
บ้านหนองบัว
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 161
สมประกร ภูถมทอง
นาอวนวิทยาสิทธิ์
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 162
ศิริลักษณ์ งามชื่น
หนองเม็กวิทยา
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 163
ภัทรพงษ์ เพ็ชรจำนงค์
โนนสะอาดราษฎร์อำนวย
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 164
จงกล ภูลวรรณ
โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎ
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 165
ดวงใจ พัฒเพ็ง
บัวสะอาดส่งเสริม
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 166
ลัดดา คำเรืองศรี
ห้วยยางดงวิทยา
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 167
พันนิดา วันชา
หนองแสงวิทยา
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 168
แสวง ห้าวจันทึก
เดชอุดมพิทยาคม
เข้าระบบ 15 ครั้ง

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net