แอดมินโรงเรียน School Lunch System

อันดับ 1
บ้านตาบา
เข้าระบบ 189 ครั้ง
อันดับ 2
บ้านลูโบ๊ะลือซง
เข้าระบบ 149 ครั้ง
อันดับ 3
บ้านปูยู
เข้าระบบ 142 ครั้ง
อันดับ 4
บ้านจุฬาภรณ์ 12
เข้าระบบ 138 ครั้ง
อันดับ 5
บ้านโคกตา
เข้าระบบ 135 ครั้ง
อันดับ 6
บ้านเจ๊ะยอ
เข้าระบบ 133 ครั้ง
อันดับ 7
บ้านมือบา
เข้าระบบ 128 ครั้ง
อันดับ 8
บ้านกาวะ
เข้าระบบ 126 ครั้ง
อันดับ 9
บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง
เข้าระบบ 115 ครั้ง
อันดับ 10
บ้านบือราแง
เข้าระบบ 112 ครั้ง
อันดับ 11
บ้านเจ๊ะเหม
เข้าระบบ 110 ครั้ง
อันดับ 12
วัดโบราณสถิตย์
เข้าระบบ 109 ครั้ง
อันดับ 13
บ้านสะหริ่ง
เข้าระบบ 109 ครั้ง
อันดับ 14
วัดโคกมะม่วง
เข้าระบบ 109 ครั้ง
อันดับ 15
บ้านแขยง
เข้าระบบ 108 ครั้ง
อันดับ 16
บ้านตะเหลี่ยง
เข้าระบบ 107 ครั้ง
อันดับ 17
บ้านฆอเลาะทูวอ
เข้าระบบ 107 ครั้ง
อันดับ 18
บ้านกูแบอีแก
เข้าระบบ 106 ครั้ง
อันดับ 19
บ้านโผลง
เข้าระบบ 104 ครั้ง
อันดับ 20
บ้านโคกมือบามิตรภาพท
เข้าระบบ 101 ครั้ง
อันดับ 21
บ้านบางขุนทอง
เข้าระบบ 100 ครั้ง
อันดับ 22
บ้านลาแล
เข้าระบบ 99 ครั้ง
อันดับ 23
บ้านบอเกาะ
เข้าระบบ 95 ครั้ง
อันดับ 24
บ้านน้ำทุเรียน
เข้าระบบ 94 ครั้ง
อันดับ 25
บ้านบาโง
เข้าระบบ 93 ครั้ง
อันดับ 26
บ้านปูโป๊ะ
เข้าระบบ 93 ครั้ง
อันดับ 27
บ้านโต๊ะเวาะ
เข้าระบบ 92 ครั้ง
อันดับ 28
นิคมสร้างตนเองแว้ง
เข้าระบบ 92 ครั้ง
อันดับ 29
บ้านบาลูกายาอิง
เข้าระบบ 91 ครั้ง
อันดับ 30
บ้านภูเขาทอง
เข้าระบบ 90 ครั้ง
อันดับ 31
บ้านไอบาตู
เข้าระบบ 87 ครั้ง
อันดับ 32
บ้านศาลาใหม่
เข้าระบบ 86 ครั้ง
อันดับ 33
นิคมพัฒนา2
เข้าระบบ 86 ครั้ง
อันดับ 34
บ้านกรือซอ
เข้าระบบ 86 ครั้ง
อันดับ 35
สุคิริน
เข้าระบบ 84 ครั้ง
อันดับ 36
บ้านคลองตัน
เข้าระบบ 80 ครั้ง
อันดับ 37
ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้าน
เข้าระบบ 80 ครั้ง
อันดับ 38
บ้านน้ำใส
เข้าระบบ 80 ครั้ง
อันดับ 39
บ้านมูโนะ
เข้าระบบ 79 ครั้ง
อันดับ 40
บ้านตอออ
เข้าระบบ 79 ครั้ง
อันดับ 41
บ้านปลักปลา
เข้าระบบ 78 ครั้ง
อันดับ 42
รักไทย
เข้าระบบ 77 ครั้ง
อันดับ 43
บ้านแว้ง
เข้าระบบ 77 ครั้ง
อันดับ 44
บ้านเกาะสะท้อน
เข้าระบบ 75 ครั้ง
อันดับ 45
บ้านตําเสาพัฒนา
เข้าระบบ 74 ครั้ง
อันดับ 46
บ้านบาโงฮูมอ
เข้าระบบ 74 ครั้ง
อันดับ 47
บ้านตะโละบูเก๊ะ
เข้าระบบ 74 ครั้ง
อันดับ 48
บ้านโคกยามู
เข้าระบบ 73 ครั้ง
อันดับ 49
บ้านบูเกะตา
เข้าระบบ 70 ครั้ง
อันดับ 50
บ้านสามแยก
เข้าระบบ 69 ครั้ง
อันดับ 51
นิคมพัฒนา 6
เข้าระบบ 69 ครั้ง
อันดับ 52
บ้านกูบู
เข้าระบบ 66 ครั้ง
อันดับ 53
บ้านซรายอ
เข้าระบบ 66 ครั้ง
อันดับ 54
บ้านกลูบี
เข้าระบบ 65 ครั้ง
อันดับ 55
นิคมพัฒนา7
เข้าระบบ 65 ครั้ง
อันดับ 56
บ้านตาเซะเหนือ
เข้าระบบ 65 ครั้ง
อันดับ 57
วัดชลธาราสิงเห(เสาร์
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 58
บ้านหัวคลอง
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 59
บ้านปอเนาะ
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 60
วัดประชุมชลธารา
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 61
บ้านไม้แก่น
เข้าระบบ 62 ครั้ง
อันดับ 62
บ้านบางขุด
เข้าระบบ 62 ครั้ง
อันดับ 63
บ้านตือมายู
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 64
วัดพระพุทธ
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 65
บ้านศรีพงัน
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 66
นิคมพัฒนา10
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 67
บ้านดอเฮะ
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 68
บ้านตอหลัง
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 69
บ้านจือแร
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 70
บ้านกวาลอซีรา
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 71
บ้านแอแว
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 72
บ้านตาเซะใต้
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 73
วัดสิทธิสารประดิษฐ์
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 74
บ้านโคกงู
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 75
ราชภักดี
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 76
วัดประดิษฐ์บุปผา
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 77
บ้านสากอ
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 78
บ้านยะหอ
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 79
บ้านสายะ
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 80
บ้านกูวา(ปาดี)
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 81
ราชประชานุเคราะห์ 44
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 82
บ้านแฆแบ๊ะ
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 83
บ้านปะดะดอ
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 84
บ้านร่วมใจ
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 85
บ้านละหาน
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 86
บ้านจะมาแกะ
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 87
บ้านสะปอม
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 88
บ้านบาโงมาแย
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 89
บ้านปาดังยอ
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 90
บ้านบาโงกือเต
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 91
บ้านไพรวัน
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 92
บ้านกูวา(แว้ง)
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 93
บ้านปะลุกา
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 94
วัดเกษตรธิการาม
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 95
บ้านตอแล
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 96
บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 97
เทพประทานไทยยืนยง
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 98
บ้านโต๊ะเด็ง
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 99
อิสลามบํารุง
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 100
บ้านไม้ฝาด
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 101
บ้านแม่ดง
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 102
บ้านตือระ มิตรภาพที่
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 103
นิคมสร้างตนเองแว้งสา
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 104
นิคมพัฒนา 4
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 105
นิคมพัฒนา5
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 106
บ้านตลิ่งสูง
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 107
บ้านนูโร๊ะ
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 108
บ้านสุไหงโก-ลก
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 109
บ้านลูโบ๊ะซามา
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 110
นิคมพัฒนา9
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 111
เพลินพิศ
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 112
วัดเกาะสวาด
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 113
เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 114
วัดโคกมะเฟือง
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 115
บ้านศาลาอูมา
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 116
บ้านปะลุรู
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 117
วัดทรายขาว
เข้าระบบ 20 ครั้ง

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net