แอดมินโรงเรียน School Lunch System

อันดับ 1
เพ็ญรุ่ง หนูหน่าย
สามัคคีวิทยา(เชื้อผู
เข้าระบบ 190 ครั้ง
อันดับ 2
จันทร์จิรา รุ่งศรี
ชุมชนวัดไทรน้อย
เข้าระบบ 189 ครั้ง
อันดับ 3
กาญจนา ก่องแก้ว
วัดเสนีวงศ์
เข้าระบบ 153 ครั้ง
อันดับ 4
ณชาลินี ลิอินทร์
แสงประทีปรัฐบำรุง
เข้าระบบ 152 ครั้ง
อันดับ 5
สุวรรณี โชติสกุลบุญฑวิไล
วัดบางรักใหญ่(สายอัก
เข้าระบบ 152 ครั้ง
อันดับ 6
สุรีรัตน์ พีระณรงค์
ประสานสามัคคีวิทยา
เข้าระบบ 143 ครั้ง
อันดับ 7
อิศราภรณ์ เรืองแก้ว
วัดคลองตาคล้าย
เข้าระบบ 133 ครั้ง
อันดับ 8
กัญญปภา อัมพรสุวรรณา
วัดปรมัยยิกาวาส(แสนส
เข้าระบบ 133 ครั้ง
อันดับ 9
พรศิริ นรขุน
บ้านคลองฝรั่ง บัวเอี
เข้าระบบ 128 ครั้ง
อันดับ 10
ณัฐพงษ์ สีเหลือง
วัดกลางเกร็ด
เข้าระบบ 119 ครั้ง
อันดับ 11
เกรียงศักดิ์ ทับล้อม
วัดโมลี(นันทวิมล)
เข้าระบบ 94 ครั้ง
อันดับ 12
ปนัดดา มาแก้ว
วัดเชิงเลน
เข้าระบบ 89 ครั้ง
อันดับ 13
นายณัฐวุฒิ ระดมงาม
บ้านคลองพระพิมล
เข้าระบบ 84 ครั้ง
อันดับ 14
ธีมาพร พรมราช
วัดลากค้อน
เข้าระบบ 72 ครั้ง
อันดับ 15
อัสนีพร เบ็ญกาโต
ประชารัฐบำรุง
เข้าระบบ 62 ครั้ง
อันดับ 16
กัญยรัตน์ ผาแดง
วัดคลองขวาง(จรูญชนม์
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 17
วิภาพร ปะทังเว
แก้วอินทร์สุธาอุทิศ
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 18
ทิพย์พมาศ ศิริรัตนพงษ์
ดีมากอุปถัมภ์
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 19
จิรกร เปลี่ยนชื่น
เจริญรัฐอุปถัมภ์
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 20
วรนิตย์ ลือชา
วัดตำหนักเหนือ(ชื่นว
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 21
นันทิมา พรหมทอง
ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาว
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 22
ศิริธร รอดไทร
อนุบาลบางใหญ่
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 23
นันท์นภัส บุญยิ่ง
วัดลาดปลาดุก
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 24
สันต์ชัย รุ่งรัศมีสกุล
วัดศรีราษฎร์(เอนกนาค
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 25
ทิพรัตน์ ยิ้มแย้ม
วัดตาล
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 26
อัมพิกา คำศรี
บ้านดอนตะลุมพุก(เจริ
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 27
อัจจิมา สมทรัพย์
วัดสังวรพิมลไพบูลย์(
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 28
รักชาติ ประทุมสิทธิ์
วัดคลองเจ้า
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 29
รัตนา ศรีสาเอี่ยม
บ้านคลองโต๊ะนุ้ย
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 30
อัมมา มั่งมี
แสงประเสริฐ
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 31
ภัทราภรณ์ กุญชนะรงค์
วัดศาลากุล
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 32
ภัทธีมา จันทร์อ่อน
บ้านหนองเพรางาย (สลา
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 33
วีณา อาจหาญ
สุเหร่าปากคลองลำรี
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 34
น้ำฝน สีหา
ประเสริฐอิสลาม
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 35
สาวิตรี นพเก้า
วัดพระเงิน(อิศราวิทย
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 36
จุฑามาศ ไทยสุชาติ
วัดท่าเกวียน(ศึกษาปร
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 37
บังอร ศรีปรีเปรม
วัดไทรใหญ่
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 38
สายรุ้ง ตุ่มม่วง
วัดผาสุกมณีจักร
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 39
เพียรพนม เคียงวงค์
วัดสพานสูง(รถไฟนุเคร
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 40
ชลลดา เจริญสุข
สุเหร่าเขียว
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 41
ภาณุมาศ ศรีสุนนท์
สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 42
อรุณ มีสัตย์
วัดคลองขุนศรี
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 43
ธนัญกรณ์ สิงหรา ณ อยุธยา
ชุมชนวัดราษฎร์นิยม
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 44
เสาวลักษณ์ โพธิ์ศรีคุณ
บ้านราษฎร์นิยม
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 45
วานิดา มิงสะเมาะ
วัดมะสงมิตรภาพที่ 55
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 46
ิอติรัตน์ ดำเนื้อดี
รุ่งเรืองวิทยา
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 47
เสาวภา ใจกล้า
วัดบางพูดใน (นนทวิทย
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 48
สุพรรณี สนหอม
วัดอินทาราม(สงค์วอนอ
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 49
กนกกาญจน์ ไชยชมภู
วัดอินทร์
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 50
วรินญา โลศิริ
ชุมชนไมตรีอุทิศ
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 51
ณรัญญา มีคำ
ชลประทานสงเคราะห์
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 52
ศรุตาภา ผ่องอำไพ
คลองเกลือ
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 53
วิริยาภรณ์ เปสะพันธุ์
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พ
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 54
มุทิตา ไหลหรั่ง
ชุมชนวัดบางไผ่
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 55
นฤณี เตชะอิง
คล้ายสอนศึกษา
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 56
พัชรา สุวรรณปักษ์
ไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพ
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 57
ภัทช์เกตุ ทัพกาญจน์
วัดยอดพระพิมล
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 58
สุภาภรณ์ ปักกาเวสา
วัดเอนกดิษฐาราม
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 59
มาณพ แสงงาม
วัดศรีเขตนันทาราม
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 60
ทรายแก้ว ภักตร์ขำ
วัดลำโพ
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 61
อาริศษา งาช้าง
ชุมชนวัดบางโค(แม่นาง
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 62
เนาวรัตน์ จันทรมาลี
วัดเพรางาย
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 63
เนตรชนก พันธุ์นาค
วัดโพธิ์บ้านอ้อย
เข้าระบบ 13 ครั้ง

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net