แอดมินโรงเรียน School Lunch System

อันดับ 1
สุนันธิญา แบบประเสริฐ
บ้านบุรีรัมย์
เข้าระบบ 109 ครั้ง
อันดับ 2
นวลนุช เฮงหวาน
บ้านไทรทองสามัคคี
เข้าระบบ 104 ครั้ง
อันดับ 3
กัลยา พิลึก
บ้านมาบแก
เข้าระบบ 86 ครั้ง
อันดับ 4
นางสาวเฉลิมวัน ทรายแก้ว
บ้านตลุกข่อยน้ำ
เข้าระบบ 81 ครั้ง
อันดับ 5
ธนา ไชยวงศ์คต
บ้านใหม่ศรีนคร
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 6
นางวาสนา ทองแพ
บ้านเนินใหม่
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 7
พิมพา คงกลิ่น
บ้านปางสุด
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 8
กรองจิตต์ ทองพายัพ
วัดเขาสมุก
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 9
วีรญา อุไรกุล
สามัคคีธรรมราษฎร์บำร
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 10
น้ำอ้อย โสภา
บ้านท่ามะกรูด
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 11
ฤทัยรัตน์ สุกร
อนุบาลแม่เปิน(บ้านตล
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 12
อำนาจ ชาติสุทธิ์
วัดบ้านพลัง
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 13
ชยพล จุลทะศรี
วัดธรรมรักขิตาราม
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 14
สุดารัตน์ ทิวาสัจจากุล
บ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 15
กิจจา สุขบาง
วัดหนองปลาไหล
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 16
สมเจตร์ ทรัพย์สมาน
วัดเกาะเปา
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 17
ภัค สุขชัยสงค์
วัดบ้านคลอง
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 18
ขวัญดาว สมชัย
บ้านหนองจิกรี
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 19
กัลยณัฏฐ์ เมฆสินธุ์
บ้านหนองน้ำแดง
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 20
พรพรรณ เขม้นกิจ
บ้านหนองละมาน
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 21
วิรัลพัชร มาตร์เจริญวงษ์
โรงเรียนบ้านปางชัย
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 22
บุญเรือง จันแรง
วัดอ่างทอง
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 23
จุฑารัตน์ แนวเนือง
สวนป่าแม่กะสี
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 24
รัตนา ศรีวงษ์ชัย
บ้านศรีไกรลาศ
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 25
เพ็ญนภา ปรีชานุวัฒน์
บ้านคลองไทร
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 26
ดารารัตน์ บุตสบา
บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 27
นัยนา ทรัพย์มาหา
บ้านเขาจั๊กจั่น
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 28
บังอร เพ็งสืบ
วัดเขาห้วยลุง
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 29
มณฑณา ลอยลิ่ว
บ้านวังซ่าน
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 30
จันทิมา ศรีบัวคำ
บ้านคลองไทร สาขาบ้าน
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 31
พรญาณี ศรีสวัสดิ์
วัดมงคลสถิตย์
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 32
มงคล อู๋สูงเนิน
อนุบาลลาดยาว
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 33
นิคม จูแจ่ม
บ้านหินดาด
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 34
นิภาภรณ์ บัวบาง
วัดสระแก้ว
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 35
วสุกาญจน์ วันเที่ยง
วัดท่าแรต
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 36
สุจิตรา คุ้มปริยัติ
วัดสังขสุทธาวาส
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 37
สุทธญาณ์ อินทวัน
บ้านดอนพลอง
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 38
ศิราณี ศรทอง
บ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 39
สมัย แสงวัชรสุนทร
บ้านคลองโพธิ์พัฒนา
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 40
ภุมรินทร์ มุจรินทร์
บ้านดงคู้
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 41
วิบูลย์ศรี ประสิทธิโชค
หัดไทยวิทยาอุทิศ
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 42
สุดตา ยาสุทธิ
วัดคลองสาลี
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 43
กัลยานิษฐ์ โพธิ์อ่อง
ไทยรัฐวิทยา 59 (วัดส
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 44
ขนิษฐา เผ่าม่วง
บ้านดอนกระดูกเนื้อ
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 45
สุจิตรา จิตต์นอก
บ้านวังสำราญ
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 46

อนุบาลชุมตาบง
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 47
จิตลดา สุมาลี
บ้านทุ่งรวงทอง
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 48
นิ่มนวล ศรชัย
วัดสังฆวิถี
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 49
พัฒนี นิยมกุล
บ้านบึงหล่ม
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 50
คุณน้ำค้าง สาติบุตร
วัดบ้านไผ่
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 51
สมพร ธไนสวรรค์
วัดเทพสถาพร
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 52
จีรนันท์ สมน้อย
บ้านคลองม่วง
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 53
กุสุมา หอมจันทร์
บ้านตะแบกงาม
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 54
สุนทรี เอี่ยมอ่ำ
บ้านงิ้วแบ้
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 55
กาญจนา ปาเวียง
บ้านวังชุมพร
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 56
วัชราภรณ์ บัวเทศ
วัดหูกวาง(เปรื่องอุ่
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 57
ยุพาวรรณ เรืองขจร
วัดจันทร์ทอง
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 58
ณฐพร ประสาทแก้ว
วัดเจริญผล
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 59
วารุณี กรัดเนียม
บ้านไร่ไทรทองพระยาลั
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 60
พิชญาภา สอนสร้อยทอง
บ้านวังน้ำขาว
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 61
พัชราภรณ์ น่าบูรณะ
วัดคลองสองหน่อ
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 62
ทัศนีย์ ระถี
บ้านตะกรุด
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 63
ฐิติรัตน์ โห่ชัย
วัดบางแก้ว(บางแก้วพิ
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 64
อรรถพล ฉวีอินทร์
จันทราราษฎร์
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 65
ณัฐกานต์ หมู่พยัคฆ์
บ้านตะเคียนงาม
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 66
ปาริชาติ ยกรัตน์
วัดหนองมะขาม
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 67
ณัฐริกา ดำอ่อน
วัดด่านช้าง
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 68
พนัสชัย วิเชียร
บ้านคลองน้ำโจน
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 69
ทวีธรรม คำวงษ์
อนุบาลบรรพตพิสัย(วัด
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 70
ลาวัลย์ แม้นเขียว
วัดวิมลประชาราษฎร์
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 71
ทองทด โฉมศรี
บ้านท่าตะโก
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 72
สุนิจสา จันทร์ศรี
บ้านดงสีเสียด
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 73
สุภาภรณ์ พงษ์พรต
บ้านหนองไม้
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 74
ศลิษา รามันพงษ์
บ้านเขาแม่กระทู้
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 75
ชญาดา วิมลรัตนผ์
ชุมชนบ้านดอนโม่
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 76
สุชา รอดวิหก
เขาหินกราวประชาสรรค์
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 77
ละออง พิลึก
บ้านคลองสมบูรณ์
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 78
วิชิดา ตึ้งเจริญ
บ้านยอดห้วยแก้ว
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 79
นรินทิพย์ ศาสตร์สุโข
วัดตาสังใต้
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 80
อุษณีย์ อรุณ
บ้านหนองบอนใต้
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 81
ผกาพรรณ จันทะ
บ้านปางงู
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 82
ณัฐพงศ์ ประทักษ์
วัดท่างิ้ว
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 83
เชิดเกียรติ เก็งเขตร์
ไตรราษฎร์อุปถัมภ์
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 84
สมบัติ สาระไกร
วัดบ้านไร่
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 85
พนิตพิชา หนุนทรัพย์
วัดสวนขวัญ
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 86
อโณทัย นางแย้ม
บ้านทุ่งท่าเสา
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 87
สุวรรณ์ ชาวลุ่มบัว
บ้านยุบใหญ่
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 88
เพชรา ลัยวงษ์
บ้านบึงราษฎร์
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 89
สุดาทิพย์ พรหมศิลป์
ไตรประชาสามัคคี
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 90
นิธิพร เฟื่องคร
บ้านบ่อกะปุง
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 91
กิตติมา เกตุหนู
วัดคลองธรรม
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 92
นิตา ภิบาลศิลป์
วัดประสาทวิถี
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 93
พิชญาภาณ์ ปุกคำ
วัดดงหนองหลวง
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 94
วรรณรัตน์ รุ่งแสง
บ้านหนองแฟบ
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 95
ชุติมา เกิดวาระ
วัดบ้านแดน
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 96
ฐฤต ชื่นเรือง
วัดศรีกัลยานุสรณ์
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 97
จีรวัฒน์ เมณฑ์กูล
บ้านทุ่งตัน
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 98
ศิริประภา พรายนาค
บ้านวังยิ้มแย้ม
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 99
สิริลักษณ์ สายสุวรรณ
วัดหนองยาว
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 100
ทักษกร แก้ววิเชียร
วัดหนองตางู
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 101
ศุจิดา เถื่อนปาน
บ้านหนองน้ำเขียว
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 102
นรินทร์ คนมาก
บ้านชุมม่วง
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 103
บุญรอด เหล็งไทย
วัดศรลัมพ์ราษฎร์สามั
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 104
บุบผา แตงอ่ำ
วัดธรรมจริยาวาส
เข้าระบบ 14 ครั้ง
อันดับ 105
สมฤดี หงษ์เวียงจันทร์
บ้านดอนจังหัน
เข้าระบบ 14 ครั้ง
อันดับ 106
กนกลักษณ์ มาพิจารณ์
บ้านหนองชำนาญ
เข้าระบบ 14 ครั้ง
อันดับ 107
ปาริฉัตร ศรีพล
วัดหนองกรด
เข้าระบบ 13 ครั้ง
อันดับ 108
ลำไพ มะสันเทียะ
วัดหนองไร่
เข้าระบบ 13 ครั้ง
อันดับ 109
สลิลรัตน์ วรรณสอน
บ้านปางสวรรค์
เข้าระบบ 13 ครั้ง
อันดับ 110
พรรณษา ธนูศิลป์
บ้านตะแบกงาม สาขาธาร
เข้าระบบ 13 ครั้ง
อันดับ 111
มนทกานต์ เหมือนดี
บ้านหนองนมวัว
เข้าระบบ 13 ครั้ง
อันดับ 112
อมรรัตน์ ศิลประเสริฐ
วัดบ้านวัง
เข้าระบบ 13 ครั้ง
อันดับ 113
วินัย เสือนุ่ม
บ้านหนองจิก
เข้าระบบ 13 ครั้ง
อันดับ 114
สุดารัตน์ พลบุตร
บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
เข้าระบบ 13 ครั้ง
อันดับ 115
ธิติมา นวลแตง
บ้านพนาสวรรค์
เข้าระบบ 12 ครั้ง
อันดับ 116
ภัททิยา กลิ่นบุหงัน
วัดวังม้า(ชนประสิทธิ
เข้าระบบ 12 ครั้ง
อันดับ 117
จุฑามาศ มูลกระโทก
อนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤ
เข้าระบบ 11 ครั้ง
อันดับ 118
นุกูล พรหมวิหาร
บ้านหนองเจ็ดหาบ
เข้าระบบ 11 ครั้ง
อันดับ 119
สุภาวัลย์ เจริญภู่ทอง
บ้านหนองคล้า
เข้าระบบ 11 ครั้ง
อันดับ 120
เบญญาภา เอี่ยมสุข
วัดหนองกระทุ่ม
เข้าระบบ 11 ครั้ง
อันดับ 121
ปภาดา ปะสิริ
บ้านปางขนุน
เข้าระบบ 11 ครั้ง
อันดับ 122
นายผดุงเกียรติ แตงน้อย
วัดมาบมะขาม
เข้าระบบ 11 ครั้ง
อันดับ 123
ธนัชชา โพธิกุล
ราษฎร์ร่วมสามัคคี
เข้าระบบ 11 ครั้ง
อันดับ 124
พัชริญา ศิริดล
วัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริ
เข้าระบบ 11 ครั้ง
อันดับ 125
กุสุมา รอบุญ
บ้านยอดห้วยแก้วสาขาป
เข้าระบบ 10 ครั้ง
อันดับ 126
ยุพา เชิดสุข
บ้านเทพมงคลทอง
เข้าระบบ 10 ครั้ง
อันดับ 127
นฤภร พิลึก
วัดจิกลาด
เข้าระบบ 10 ครั้ง
อันดับ 128
เนตรนภา สุมังคะละ
บ้านโคกกว้าง
เข้าระบบ 10 ครั้ง
อันดับ 129
ปัทมา อินทร์อภัย
บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี
เข้าระบบ 10 ครั้ง
อันดับ 130
บุญส่ง สุขเกษม
บ้านหนองเสือ
เข้าระบบ 10 ครั้ง
อันดับ 131
บงกช ลัคนาชาติพันธ์
บ้านศรีทอง
เข้าระบบ 9 ครั้ง
อันดับ 132
เปมิกา สุขสำราญ
วัดสวนหลวง
เข้าระบบ 9 ครั้ง
อันดับ 133
ศรันยู ป้อมขำ
วัดใหม่สามัคคี
เข้าระบบ 9 ครั้ง
อันดับ 134
สิณี ร่มจำปา
บ้านเปราะ
เข้าระบบ 9 ครั้ง
อันดับ 135
บุญเชิด ศรีพล
ชุมชนบ้านคลองเคียน(ป
เข้าระบบ 9 ครั้ง
อันดับ 136
อิฐ แย้มยิ้ม
บ้านตลิ่งสูงสามัคคี
เข้าระบบ 8 ครั้ง
อันดับ 137
วันนิสา กลิ่นสอน
วัดคลองจินดา
เข้าระบบ 8 ครั้ง
อันดับ 138
อุไร ฉายแสง
วัดวิวิตตาราม
เข้าระบบ 8 ครั้ง
อันดับ 139
อัมพิรา พรมโชติ
วัดแหลมทองธรรมจักร
เข้าระบบ 8 ครั้ง
อันดับ 140
ทิพยาภรณ์ คันศร
วัดโพธิ์ขวัญ
เข้าระบบ 8 ครั้ง
อันดับ 141
สุริยัน โมทิม
บ้านวังหิน
เข้าระบบ 7 ครั้ง
อันดับ 142
พรไพลิน กุดจอก
บ้านสะเดาซ้าย
เข้าระบบ 5 ครั้ง
อันดับ 143
อัญชลี ปรารมภ์
บ้านคลองสำราญ
เข้าระบบ 4 ครั้ง
อันดับ 144
นิภาวรรณ นนทพา
ชุมชนวัดเนินม่วง
เข้าระบบ 4 ครั้ง
อันดับ 145
จิรภา ทองแซง
บ้านลานตะแบก
เข้าระบบ 3 ครั้ง

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net