แอดมินโรงเรียน School Lunch System

อันดับ 1
สุมาลี เซ็ม
บ้านคลอง 14
เข้าระบบ 218 ครั้ง
อันดับ 2
ชุลีพร เพาะบุญ
บ้านปลายคลอง 22
เข้าระบบ 144 ครั้ง
อันดับ 3
โรงเรียนวัดโคกสว่าง .
วัดโคกสว่าง
เข้าระบบ 142 ครั้ง
อันดับ 4
กัลยา​ มั่งคั่ง
วัดเกาะกา
เข้าระบบ 112 ครั้ง
อันดับ 5
พรประสิทธิ์ แต้ใหม่
วัดหนองทองทราย
เข้าระบบ 111 ครั้ง
อันดับ 6
ปริยาภัทร แสงอรุณรัตน์
วัดวังทิพย์พันธาราม
เข้าระบบ 110 ครั้ง
อันดับ 7
วินัย อ่ำประเวทย์
อนุบาลองครักษ์(ผดุงอ
เข้าระบบ 110 ครั้ง
อันดับ 8
ลลิตา สว่างเวียง
วัดวังไทร
เข้าระบบ 103 ครั้ง
อันดับ 9
กนกวรรณ สนัย
วัดคลองโพธิ์
เข้าระบบ 93 ครั้ง
อันดับ 10
ศรีวรา วงค์เรือน
วัดศรีสุวรรณ
เข้าระบบ 86 ครั้ง
อันดับ 11
เฉลา อินศิริ
วัดประสิทธิเวช
เข้าระบบ 83 ครั้ง
อันดับ 12
ปราณี ศรีสาคร
บ้านชวดบัว
เข้าระบบ 82 ครั้ง
อันดับ 13
นงลักษณ์ ดุงโคกกรวด
หัวเขาแก้ว
เข้าระบบ 82 ครั้ง
อันดับ 14
พัชรินทร์ แก่นทองแดง
วัดศรีจุฬา
เข้าระบบ 77 ครั้ง
อันดับ 15
ลำพวน เขียวชะอุ่ม
วัดอรุณรังษี
เข้าระบบ 74 ครั้ง
อันดับ 16
ชุติมา สวยสม
วัดเอี่ยมประดิษฐ์
เข้าระบบ 72 ครั้ง
อันดับ 17
ยุทธพงศ์ อ่ำสุด
บ้านดอนกลาง(กิดารีศึ
เข้าระบบ 72 ครั้ง
อันดับ 18
ศศิวิมล อินศิริ
บ้านปากคลอง31
เข้าระบบ 72 ครั้ง
อันดับ 19
วรรณภา แปนเมือง
วัดทองหลาง(สุขชมวิทย
เข้าระบบ 69 ครั้ง
อันดับ 20
พงศ์ลดา เดชพลกรัง
ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิล
เข้าระบบ 68 ครั้ง
อันดับ 21
ศันสนีย์ ศรีสุข
อนุบาลเมืองนครนายก(ศ
เข้าระบบ 68 ครั้ง
อันดับ 22
จินตนา สิริสุทธิสาร
อนุบาลอำเภอปากพลี(ชุ
เข้าระบบ 67 ครั้ง
อันดับ 23
มาริสา ศิริมงคล
วัดสุนทรพิชิตาราม
เข้าระบบ 67 ครั้ง
อันดับ 24
บุษบา เครื่องสาย
บ้านชุมพล(อ้นอารีศึก
เข้าระบบ 66 ครั้ง
อันดับ 25
ศิริประภา เนตร์สว่าง
บ้านคลอง 31
เข้าระบบ 66 ครั้ง
อันดับ 26
ชัชฎา มาตรทอง
บ้านเขาดิน(แสงสว่างว
เข้าระบบ 65 ครั้ง
อันดับ 27
ยุวดี จันทศรีคำ
วัดธรรมปัญญา
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 28
วิไล ธนธรรม
วัดท่ามะปราง
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 29
พนิดา มิศิริ
บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศ
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 30
นุชนารถ ประเสริฐศิลป์
อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 31
วิภา สุขโสม
บ้านช่องตะเคียน(ละเอ
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 32
วรวรรณ สุริย์ฉาย
วัดทวีพูลรังสรรค์
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 33
สมปอง ศรแก้ว
วัดทองจรรยา
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 34
ธนกร อิ่มใจ
วัดพลอยกระจ่างศรี
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 35
วัชรี หงษ์ทอง
ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 36
เพชรรัตน์ แย้มกลีบ
บ้านคลอง 3 วิทยา(ประ
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 37
วิไลลักษณ์ ลาดไธสง
สาริกา
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 38
ชุติมา เคลื่อนกลางดอน
วัดอัมพวัน(ทองโสภณวิ
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 39
เบญญาพร นาคฤทธิ์
วัดหนองเตยตั้งตรงจิต
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 40
ชัยวัฒน์ จันทัน
บ้านคลอง 33
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 41
นพรดา พฤกษศรี
วัดตำหนัก(ละเอียดชำน
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 42
นางสาวสะใบแพร มุ่งชู
วัดวังยายฉิม
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 43
วนิดา เจือจันทร์
วัดปากคลองพระอาจารย์
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 44
ศวิตา ย่อมกระโทก
วัดกุดตะเคียน
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 45
อธิชา คะประสบ
วัดแหลมไม้ย้อย
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 46
จุฑาภรณ์ อิศรากร
บ้านคลอง 23
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 47
โกสุม บุญสร้าง
บ้านคลอง 30
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 48
นภาลัย บุญปลูก
บ้านคลอง 24
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 49
ไมตรี วงษ์ยืน
วัดเกาะพิกุล
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 50
รัชฎาภรณ์ สมบูรณ์
บ้านดงวิทยาคาร
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 51
เกียรติ์ชู อุมาธันยพัฒน์
ชลนายกสงเคราะห์
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 52
ดัชนี แฝดกลาง
วัดสันติธรรมราษฎร์บำ
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 53
อรวรรณ ขุนชนะ
วัดพราหมณี
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 54
สุจิตรา กองจันดา
วัดหุบเมย
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 55
รัตนาภรณ์ ระแสนพรม
วัดคีรีวัน
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 56
วนิภา มุ่งหน้าที่
บ้านดงแขวน
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 57
กนกวลี สุขปลั่ง
วัดโพธิ์แก้วเบญจธารา
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 58
ปรารถนา เข็มทอง
วัดเกาะกระชาย
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 59
อรุณวรรณ นาคทองดี
วัดพรหมเพชร
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 60
เต็มจิต ธานีเจตน์
วัดท่าชัย
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 61
สมหมาย เกษร
วัดสว่างอารมณ์(ศรีวั
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 62
กุลวีณ์ บัณฑิต
วัดบางปรัง
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 63
นิตยารัตน์ หุ่มมี
วัดท่าทราย
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 64
ประภาศรี พระสนชุ่ม
วัดโพธิ์
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 65
หทัยกร สุวรรณะ
วัดวังปลาจีด
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 66
ชไมพร จันทร์ประสพโชค
บ้านชะวากยาว
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 67
ประภาวรรณ พุมมา
วัดโบสถ์การ้อง
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 68
สุนันทา เผือกรักษา
อนุบาลนครนายก
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 69
นัฐริกา คำเงิน
วัดกุฎีเตี้ย
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 70
สวนีย์ เพชรมณีจันทร์
วัดวังตูม
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 71
รัตนาภรณ์ อินทร์จันทร์
วัดท่าช้าง(แสงปัญญาว
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 72
กมลชนก นิลวิเศษ
ไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 73
กัญญรัตน์ รุ่งเรืองขจรกิจ
วัดท่าด่าน
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 74
พรพิชิต อุยสาห์
บ้านเขาส่องกล้อง
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 75
วรรณฤดี สุขชื่น
วัดหนองเคี่ยม
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 76
วิวัตรธนากรณ์ บุญกิม
วัดโคกลำดวน
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 77
อรระวี ฮานาฟี
วัดราษฎร์ประดิษฐ์
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 78
อารี สืบจากน้อย
วันครู 2504
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 79
ปสุตา ณรงค์ธนทัต
วัดทางกระบือ (เอื้อด
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 80
จักรกฤษณ์ เทพสงเคราะห์
วัดสันติวัฒนาราม
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 81
กฤษฎา ชำนาญกิจ
วัดท่าทราย(พิมพานุสร
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 82
ประไพ เรืองประยูร
บ้านดอนเจริญ
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 83
นุชนารถ แก่นใจเด็ด
วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโก
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 84
สายทอง มณีเชษฐา
วัดสมบูรณ์สามัคคี(ปา
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 85
กัลยา ดาวศรี
วัดโพธิ์แทน
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 86
ทิพวัลย์ ขุนเทือง
วัดสบกเขียว
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 87
จันทนา แก้วพาณิชย์
ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 88
สุรีรัตน์ วรวงศ์
วัดเลขธรรมกิตต์(กรีเ
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 89
ปิยชาติ สุดใจ
บ้านทำนบ(เลิศสินอนุส
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 90
รัตติกาล แสนสุข
วัดลำบัวลอย
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 91
สวรรค์ สมสาย
บ้านคลอง 1
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 92
วิชุดา เหนือเกาะหวาย
บ้านบุ่งเข้
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 93
พิมพ์ลดา ปัญญามี
วัดทองย้อย(วุฒิกรประ
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 94
เบญจมาศ วงศ์วาลย์
วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาร
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 95
อรวรรณ พวงดอกไม้
บ้านคลองใหญ่
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 96
ศิริกุล พูลสมบัติ
บ้านหนองกันเกรา
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 97
นิภาพรรณ จันทร์ทอง
วัดสุตธรรมาราม
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 98
บุษยา บุญสมบัติ
บ้านกำแพงเศียร
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 99
วะยุรา กุลทอง
วัดดอนยอ
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 100
วิมลชัย กะมัย
วัดสะพาน(ศิษย์สมพงษ์
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 101
วรรณรัตน์ แหยมศิริ
บ้านเขาเพิ่ม
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 102
มาเลียม เพลินสุขดี
บ้านกลางคลอง 30
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 103
วีรศักดิ์ ทับทิมไทร
บ้านเขาไม้ไผ่
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 104
มาเรียม ประไพ
บ้านเตยใหญ่
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 105
ดวงนภา แก่นคำ
วัดบางหอย
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 106
ละอองแก้ว สุวรรณวงศ์
วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิ
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 107
วันเพ็ญ มนตรี
วังดอกไม้
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 108
ธัญญลักษณ์ แก้วคำ
วัดหนองรี
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 109
สวัสดิ์ เดชกัลยา
วัดบ้านพริก
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 110
กชพรรณ สายทอง
บ้านคลอง 22(อาจเอิบจ
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 111
ศุภโชค เหล็กแก้ว
ชุมชนบ้านคลองเหมือง
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 112
พรทิพย์ ถนนทอง
วัดโบสถ์เจริญธรรม
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 113
กัลยาณี มะเดื่อ
วัดนาหินลาด
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 114
อุบลวรรณ สุขปลั่ง
บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษ
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 115
จีรพงษ์ เขตรำพรรณ
วัดหนองคันจาม
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 116
ณัฐวดี ทองคง
บ้านหัวหมอน
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 117
ศศิวิมล บุญยิ่ง
วัดพิกุลแก้ว
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 118
วนิดา เชอรัมย์
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 119
สุเนตร์ ฉ่ำประวิง
วัดอารีราษฎร์
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 120
ปรีญาพรรณ พุ่มจันทร์
ชุมชนบ้านวังไทร(วังไ
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 121
ดาวิกา เณิณลีลา
ชุมชนวัดป่าขะ
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 122
กัญรินทร์ ชอบสุข
วัดสันตยาราม
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 123
ศิริพร เชื้ออินทร์
วัดจันทร์เรือง
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 124
วิลาวัณย์ ปังพูนทรัพย์
บ้านโคกสว่าง
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 125
อโณทัย เมียะแก้ว
บ้านเขาหัวนา
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 126
ดวงพร สิงทยม
วัดเนินสะอาด
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 127
เรวดี จิตรีเนื่อง
วัดเนินหินแร่ (เหมยา
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 128
ไลลา เก็มกาแมน
บ้านคลองหกวา
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 129
เทิดชาย ทองอ่อน
วัดเข็มทอง
เข้าระบบ 14 ครั้ง
อันดับ 130
ชูศรี ศักดิ์ระพี
บ้านปากคลอง 17
เข้าระบบ 14 ครั้ง
อันดับ 131
ปัทมวรรณ ด่านยุทธศิลป์
วัดเจดีย์ทอง(สุขวิทย
เข้าระบบ 12 ครั้ง

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net