แอดมินโรงเรียน School Lunch System

อันดับ 1
ธัญญาพร หยีปอง
บ้านหินแก้ว
เข้าระบบ 192 ครั้ง
อันดับ 2
จันทร์ทิพย์ จันทรประภาศ
วัดหาดทรายแก้ว
เข้าระบบ 169 ครั้ง
อันดับ 3
นิตยา เสียมศักดิ์
ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้าน
เข้าระบบ 146 ครั้ง
อันดับ 4
ธีรพล โชติธรรมสุธี
บ้านหาดหงส์
เข้าระบบ 125 ครั้ง
อันดับ 5
ผลึก เรืองสังข์
บ้านบางไม้แก้วประชาส
เข้าระบบ 123 ครั้ง
อันดับ 6
รุ่งฤดี พลวัชรินทร์
บ้านบึงลัด
เข้าระบบ 120 ครั้ง
อันดับ 7
ณัฐปภัสร์ เณรศรี
บ้านศาลาลอย
เข้าระบบ 92 ครั้ง
อันดับ 8
อัญชัญ ศักดิ์ภิรมย์
บ้านหนองเรือ
เข้าระบบ 90 ครั้ง
อันดับ 9
อัจฉรา ตุมระวัต
บ้านคันธทรัพย์
เข้าระบบ 90 ครั้ง
อันดับ 10
อาภรณ์ ธรรมนารักษ์
บ้านทรัพย์สมบูรณ์
เข้าระบบ 88 ครั้ง
อันดับ 11
จารุวรรณ อินทะเสม
บ้านกลาง
เข้าระบบ 88 ครั้ง
อันดับ 12
อารมณ์ เทพไพฑูรย์
บ้านบางจาก
เข้าระบบ 83 ครั้ง
อันดับ 13
แสงเพ็ญ ฉิมมณี
บ้านละมุ
เข้าระบบ 82 ครั้ง
อันดับ 14
ออยนงค์ เพชรรัตน์
บ้านท่าลานทอง
เข้าระบบ 81 ครั้ง
อันดับ 15
จุฑาพร ศรีภิรมย์
ชุมชนประชานิคม
เข้าระบบ 81 ครั้ง
อันดับ 16
วรรณา สิทธิโยธา
บ้านเขาวง
เข้าระบบ 80 ครั้ง
อันดับ 17
เสาวณีย์ วงศ์ภักดี
ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้าน
เข้าระบบ 79 ครั้ง
อันดับ 18
พรพิมล ศรีชาย
บ้านสามเสียม
เข้าระบบ 77 ครั้ง
อันดับ 19
สาโรจน์ อินทร์สังข์
บ้านทุ่งเรี้ย
เข้าระบบ 76 ครั้ง
อันดับ 20
เบญญาภา เภาวิเศษ
อนุบาลชุมพร
เข้าระบบ 74 ครั้ง
อันดับ 21
สุทิดา มีหาดยาย
วัดหูรอ
เข้าระบบ 74 ครั้ง
อันดับ 22
สุดารัตน์ สังข์อุ่น
บ้านถ้ำธง
เข้าระบบ 73 ครั้ง
อันดับ 23
จิราภรณ์ จันทะฤทธิ์
วัดดอนมะม่วง
เข้าระบบ 70 ครั้ง
อันดับ 24
จินตนา แก้วนาโพธิ์
อนุบาลเมืองชุมพรวัดส
เข้าระบบ 69 ครั้ง
อันดับ 25
อรทัย จิตณรงค์
บ้านบางหลง
เข้าระบบ 67 ครั้ง
อันดับ 26
สมฤทัย เพ็ชรคีรี
วัดนาทุ่ง
เข้าระบบ 67 ครั้ง
อันดับ 27
ประไพ พาลีวล
บ้านทุ่งมะขาม
เข้าระบบ 65 ครั้ง
อันดับ 28
จันจิรา เนตรประไพ
บ้านยายไท
เข้าระบบ 65 ครั้ง
อันดับ 29
ยุทธนา ทองภูเบศร์
ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์
เข้าระบบ 65 ครั้ง
อันดับ 30
สุภาวดี บัวยง
บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒ
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 31
อารีย์ ภู่ไพบูลย์
บ้านดอนไทรงาม
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 32
รัตนา คุณวุฒิ
บ้านหัวว่าว
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 33
นันทา วงค์อนันต์
บ้านหนองเนียน
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 34
ฉัตราพร ธนบัตร
ไทยรัฐวิทยา 78 (วัดส
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 35
ปิยาภรณ์ เพชรประดับ
บ้านทรายขาว
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 36
ผกามาส รวบดี
บ้านดอนทราย
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 37
ภาวัช ศรีวลี
วัดดอนยาง
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 38
นางสวาท เกษแดงสกลวุฒิ
บ้านดอนเคี่ยม
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 39
ศิริวรรณ ตุลปันโต
ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านน
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 40
อรอุมา ฤทธิคง
บ้านนาแซะ
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 41
อมลรัตน์ โพธิสุวรรณ
อนุบาลปะทิว(บางสนพิพ
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 42
สำรวม สนพิพัฒน์
วัดเชิงกระ
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 43
ประสิทธิ์ คงบุญแก้ว
วัดดอนรวบ
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 44
สุนิษา กรีพันธุ์
บ้านหัวถนน
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 45
บูรพา เดชานุวัฒน์
บ้านบางคอย
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 46
สายใจ ชินวงค์
บ้านบ่ออิฐ
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 47
สุรีย์ษา มาจันทร์
บ้านในห้วย
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 48
จริยา นาครักสุด
เมืองชุมพรบ้านเขาถล่
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 49
วัลย์นภัสร์ นวลละออง
วัดวังไผ่
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 50
จันทนา โตคีรี
บ้านใหม่พัฒนา
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 51
พนิชดา พรหมพาหกุล
บ้านพรุตะเคียน
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 52
รัชดาภรณ์ พรหมสุวรรณ
บ้านห้วยรากไม้
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 53
xxxxxxxxxxx
บ้านเขาเลี้ยว
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 54
ทิพาวรรณ นุ่นแก้ว
ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 55
ราวณีย์ ดีทองหลาง
อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่า
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 56
นางสาววรรณลิษา ลือชัย
บ้านหาดทรายรี
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 57
ณัฐศภรณ์ ยังสุข
วัดทุ่งคา
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 58
วาสนา กสิวงค์
บ้านเหมืองทอง
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 59
ณิชกมล นิลเขียว
วัดหัวกรูด
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 60
วลัยมาศ บัวชาวเกาะ
บ้านหินกบ
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 61
นางมยุรี พรมประสิทธิ์
บ้านจันทึง
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 62
จีรนันท์ สังวรกาญจน์
วัดพิชัยยาราม
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 63
ขวัญณภา สุวรรณศิลป์
บ้านทรายแก้ว
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 64
ธัญญา ลิมาลัย
วัดขุนกระทิง
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 65
กานต์รวี สร้างเกตุ
วัดควนมณี
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 66
ศันสนีย์ พนัสนาชี
ชุมชนบ้านคุริง (มิตร
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 67
ปรานอม รองมาลี
บ้านท่าไม้ลาย
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 68
จินตนา จัตุธรรม
วัดบางลึก
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 69
กฤติยา ศรีสิริ
บ้านเขาชันโต๊ะ
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 70
สุชาดา สุทธิโยค
บ้านน้ำพุ
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 71
ฉัตร์วดี ระวังวงศ์
อนุบาลบ้านเนินสำลี
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 72
นิติมา แดงสกล
วัดคูขุด
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 73
กนกวรรณ อัคคี
บ้านหาดภราดรภาพ
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 74
อุษา เสวกวัชรี
บ้านคอกม้า
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 75
บัณฑิตา มะเล็ก
บ้านคอเตี้ย
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 76
พรพรรณ ไชยทอง
วัดดอนทรายแก้ว
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 77
สุดา คล่องดี
บ้านสวนทรัพย์
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 78
วาสนา ชูราช
ประชานิคม 4
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 79
ลักขณา อินคาคร
บ้านเขาบ่อ
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 80
สุภาภรณ์ หาญณรงชัยกิจ
ชุมชนมาบอำมฤต
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 81
สุพณา แดงเดช
บ้านไชยราช
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 82
ทิพวรรณ ชนะแดง
ประชาพัฒนา
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 83
วรัญญา ขวัญทอง
บ้านหาดใน
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 84
กมลวรรณ ดวงกมล
บ้านวังช้าง
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 85
อัจฉรา มีสติ
บ้านดอนตะเคียน
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 86
xxxxxxxxxxx
ประชาสันติ
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 87
สุชญา เพชรน้อย
วัดน้อมถวาย
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 88
นิภา สุวรรณฉวี
บ้านชุมโค
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 89
ไพลิน ทิพย์กรรณ
บ้านปากคลอง
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 90
วรรณี สอนสุภา
บ้านร้านตัดผม
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 91
วราพร นวนนุ่น
บ้านหาดส้มแป้น
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 92
พวงวรรณ์ บุญเสริม
บ้านคลองสูบ
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 93
อารีย์ ไกรเทพ
บ้านแก่งเพกา
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 94
ดาริกา จันทรพาส
บ้านสะพลี(บางกอกโพสต
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 95
ณฤดี ชุมรัมย์
บ้านธรรมเจริญ
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 96
พจนีย์ รอดสิน
ประชานิคม 2
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 97
กาญจนา นวลศิริ
บ้านทุ่งหงษ์
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 98
ศรีสุดา เพ็ชศรี
บ้านเขาพาง
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 99
อุไร พงษ์สุริยา
วัดดอนเมือง
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 100
วรภรณ์ สุตราม
ชุมชนบ้านนาชะอัง
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 101
ภัทรีพันธุ์ ภู่ศิริมงคลชัย
บ้านงาช้าง
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 102
วิชิต วงศ์ลีลากรณ์
บ้านคอสน
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 103
สรวงสุดา พรหมศรี
บ้านเนินทอง
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 104
พรรณจิรา สุขพล
วัดบางแหวน
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 105
จีรพรรณ นันทตันติ
บ้านปากน้ำ (เผดิมจีน
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 106
ปัทมา สังขกูล
บ้านตาหงษ์
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 107
นิศานาถ ตะเภาน้อย
บ้านท่ามะปริง
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 108
ญาติมา ฤทธิ์ธาร
บ้านเขายาวราษฎร์พัฒน
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 109
สุมาลี สงัดกิจ
บ้านน้ำเย็น
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 110
มัตติกา เกษม
บ้านใหม่สมบูรณ์
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 111
ทัศนีย์ พลรักดี
ชุมชนวัดหาดพันไกร
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 112
กนกกาญจน์ กูลสุวรรณ์
บ้านรับร่อ
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 113
xxxxxxxxxxx
วัดวังครก
เข้าระบบ 9 ครั้ง

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net