แอดมินโรงเรียน School Lunch System

อันดับ 1
รอฮีหม๊ะ ดือราฮิง
บ้านบายอ
เข้าระบบ 308 ครั้ง
อันดับ 2
กามีละห์ ปาแย
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภ
เข้าระบบ 252 ครั้ง
อันดับ 3
ศุภัชชา กาบพลอย
บ้านยือนัง
เข้าระบบ 231 ครั้ง
อันดับ 4
อามาล. กุเดร์ดาเก็ง
เขื่อนบางลาง
เข้าระบบ 214 ครั้ง
อันดับ 5
เก็จมณี แก้วมณี
บ้านตังกาเด็ง
เข้าระบบ 175 ครั้ง
อันดับ 6
นางสาวนูรีซัน อิสัน
บ้านฉลองชัย
เข้าระบบ 123 ครั้ง
อันดับ 7
สุภาวดี จินดารัตน์
บ้านทำนบ
เข้าระบบ 118 ครั้ง
อันดับ 8
รอฮานี นาคอ
บ้านบางลาง
เข้าระบบ 112 ครั้ง
อันดับ 9
โซรีนา มาสาระกามา
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภ
เข้าระบบ 104 ครั้ง
อันดับ 10
มัสนะห์ หะยีปะดอเห็ง
บ้านลือเน็ง
เข้าระบบ 101 ครั้ง
อันดับ 11
สุวัฒนา ทวีสันทนีนุกูล
บ้านบันนังกูแว
เข้าระบบ 94 ครั้ง
อันดับ 12
ชาริฟา สุไลมาน
บ้านปะแต
เข้าระบบ 94 ครั้ง
อันดับ 13
แอเสาะ ลีปะ
บ้านลูโบ๊ะปันยัง
เข้าระบบ 90 ครั้ง
อันดับ 14
ไซอีน๊ะ ดาราแม
บ้านบาจุ
เข้าระบบ 88 ครั้ง
อันดับ 15
ปิยภรณ์ ตวันดือราแม
บ้านหลักเขต
เข้าระบบ 85 ครั้ง
อันดับ 16
รูสียะห์ สะอิ
บ้านเตาปูน (ธนาคารกร
เข้าระบบ 81 ครั้ง
อันดับ 17
นางอัจฉรา วงศ์เอี่ยม
บ้านคชศิลา
เข้าระบบ 80 ครั้ง
อันดับ 18
ศรีอายู มูหนะ
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภ
เข้าระบบ 80 ครั้ง
อันดับ 19
อานุวา มามะ
สามัคคี
เข้าระบบ 76 ครั้ง
อันดับ 20
น้อมจิต เต็มรัตน์
บ้านพงกูแว
เข้าระบบ 70 ครั้ง
อันดับ 21
ซัลบีย๊ะ บุซา
บ้านคลองน้ำใส
เข้าระบบ 69 ครั้ง
อันดับ 22
มาเรียม สมัยอุดม
บ้านบูเก๊ะฆลูโฆ
เข้าระบบ 67 ครั้ง
อันดับ 23
สุชาดา สุขาเขิน
บ้านบาละ
เข้าระบบ 67 ครั้ง
อันดับ 24
ดารุณี เบ็ญดาโอะ
บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน
เข้าระบบ 66 ครั้ง
อันดับ 25
มุฮัมมัดฮัมดี ทากือแน
บ้านลากอ
เข้าระบบ 66 ครั้ง
อันดับ 26
โนร์ยานี หะมะ
บ้านซีเยาะ
เข้าระบบ 65 ครั้ง
อันดับ 27
หัสเมาะห์ กาโฮง
บ้านตะบิงติงงีสามัคค
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 28
มูรีนา ยีสาเม๊าะ
บ้านตันหยง สาขาบ้านเ
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 29
อดินันท์ สาเหมาะ
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภ
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 30
ยูไลดา มีสมบูรณ์
อาสินศึกษา
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 31
มารีเยาะ มาสาระกามา
บ้านวังสำราญ
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 32
รอสือลี บาฮะคีรี
บ้านเตรียมปัญญา
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 33
รอณีซ๊ะห์ เจ๊ะเย็ง
ท่าละมัย
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 34
ธาริณี มูดอ
บ้านยะหา
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 35
อาซีย๊ะ บือซา
บ้านบาเจาะ
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 36
รอดียะห์ เบ็นอับดุลเลาะห์
บ้านตันหยง
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 37
นูร์อัยนี ยาลอ
บ้านลีตอ
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 38
สูไรญา อาลีมามะ
บ้านนิบง
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 39
มีนา ชายมัน
บ้านทรายแก้ว
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 40
ณัฐเวศม์ สุทธิพิทักษ์
บ้านรานอ
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 41
ฮัสมะห์ เจ๊ะมะ
บ้านสาคู
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 42
นิสากร ไชยชาติ
บันนังสตาอินทรฉัตรมิ
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 43
ซูไบด๊ะ วาเเม
บ้านลาแล
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 44
อัยดา เจ๊ะแวสุหลง
ราษฎร์อุทิศ (ปูแล)
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 45
แวแอเสาะ สะอะเซ็ง
บ้านวังหิน
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 46
อัสอารี ซารีเดะ
บ้านคีรีลาดพัฒนา
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 47
กุลวรา ชลหาญ
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภ
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 48
สีดา ราแดง
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภ
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 49
ซัมสียะฮ์ บินอะห์มัด
บ้านตะบิงติงงี
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 50
จรรยา ห้องทอง
บ้านรัตนา
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 51
นารีซะห์ สะแต
บ้านสันติ
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 52
สานียะ โต๊ะอิ
บ้านป่าหวัง
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 53
วันมาเรียะ ประจัน
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภ
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 54
นูรีซัน ยือรา
บ้านเจาะตาแม
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 55
อามีเนาะ ลือแบเต๊ะ
บ้านบันนังดามา
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 56
เจะไอเซาะ เจะซามะ
บ้านกาตอง
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 57
อัสมะ นาแว
บ้านปาแดรู
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 58
นูไฮมะห์ เจ๊ะแว
บ้านกาโสด
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 59
สุปราณี คงทอง
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภ
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 60
ดิลลา การิง
บ้านบาโงยซิแน
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 61
จารุวัชร์ ไชยรัตน์
บ้านตาชี
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 62
ฮาซ่านา จูแล๊ะ
บ้านธารทิพย์
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 63
กรกมล หนูน้อย
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภ
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 64
อัมรา นกเกตุ
บ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ)
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 65
โรวีนา โตะตาหยง
บ้านตาเนาะปูเต๊ะ
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 66
มารีนี บิงยะพา
บ้านกือลอง
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 67
สิญจนา ชูขาว
บ้านเจาะปันตัง
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 68
อารีนี อารง
บ้านละแอ
เข้าระบบ 17 ครั้ง

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net