แอดมินโรงเรียน School Lunch System

อันดับ 1
จงกล หนูเหลือง
บ้านรั้วตะวัน
เข้าระบบ 188 ครั้ง
อันดับ 2
อามีเน๊าะ ตะยูนา
บ้านป่าพ้อ
เข้าระบบ 185 ครั้ง
อันดับ 3
ซารีนา ดิง
บ้านจะรังตาดงมิตรภาพ
เข้าระบบ 165 ครั้ง
อันดับ 4
อาแอเส๊าะ สะลอ
บ้านตะโละสดาร์
เข้าระบบ 162 ครั้ง
อันดับ 5
รอสนะ หะยีมะลี
บ้านตาสา
เข้าระบบ 144 ครั้ง
อันดับ 6
ซือหม๊ะ โตะเปะ
บ้านปาดาฮัน
เข้าระบบ 141 ครั้ง
อันดับ 7
คอรีเยาะห์ กาโสะ
บ้านตะโละหะลอ
เข้าระบบ 129 ครั้ง
อันดับ 8
พรทิพย์ รังษี
บ้านนิบงพัฒนา
เข้าระบบ 119 ครั้ง
อันดับ 9
ดียานา ดอเล๊าะ
บ้านคูวอ
เข้าระบบ 119 ครั้ง
อันดับ 10
วิไล ศรีรัตน์
วัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยา
เข้าระบบ 113 ครั้ง
อันดับ 11
ซารีปะห์ เดชประสิทธิ์ศักดิ์
วัดรังสิตาวาส
เข้าระบบ 109 ครั้ง
อันดับ 12
โรส เจ๊ะแฮ
คุรุชนพัฒนา
เข้าระบบ 94 ครั้ง
อันดับ 13
อาแซ บาโละ
บ้านปอเยาะ
เข้าระบบ 92 ครั้ง
อันดับ 14
ฮายาตี แวกะจิ
บ้านแหลมทราย
เข้าระบบ 91 ครั้ง
อันดับ 15
อนัส บาระตายะ
ศรีพัฒนาราม
เข้าระบบ 90 ครั้ง
อันดับ 16
เรณู คลังจันทร์
วัดลำพะยา
เข้าระบบ 88 ครั้ง
อันดับ 17
อามีเนาะ อาโกะหิเล
บ้านบันนังลูวา
เข้าระบบ 87 ครั้ง
อันดับ 18
สุภัทรา เลี่ยมเส้ง
บ้านตลาดลำใหม่
เข้าระบบ 86 ครั้ง
อันดับ 19
เบญจวรรณ ทองสม
บ้านอาเหอูโต๊ะ
เข้าระบบ 83 ครั้ง
อันดับ 20
นูรีส๊ะ ลาเต๊ะ
บ้านต้นแซะ
เข้าระบบ 83 ครั้ง
อันดับ 21
รุสนา ซิ
บ้านละแอ
เข้าระบบ 80 ครั้ง
อันดับ 22
แวอามีเนาะ กุลคำ
ประชาอุทิศ
เข้าระบบ 79 ครั้ง
อันดับ 23
สีตีคอลีเย๊าะ ดอละ
บ้านจำปูน
เข้าระบบ 77 ครั้ง
อันดับ 24
รอฮีม๊ะ ลือแบลูรง
บ้านวังพญา
เข้าระบบ 74 ครั้ง
อันดับ 25
แวแอเสาะ มะมิง
บ้านอูเป๊าะ
เข้าระบบ 73 ครั้ง
อันดับ 26
ปิยะศักดิ์ ลิขิตสาธรสกุล
วัดลำใหม่
เข้าระบบ 70 ครั้ง
อันดับ 27
รอฮานา สาและ
บ้านไทรงาม
เข้าระบบ 70 ครั้ง
อันดับ 28
ขวัญใจ สุขาเขิน
บ้านปาโจ
เข้าระบบ 69 ครั้ง
อันดับ 29
ฮาดีบ๊ะ มะลาซิง
บ้านบูเกะจือฆา
เข้าระบบ 65 ครั้ง
อันดับ 30
หนูรีย๊ะ บือราแง
บ้านลิมุด (บุญชอบ สา
เข้าระบบ 65 ครั้ง
อันดับ 31
นูร์ไลลา มูเน๊าะ
บ้านกรงปินัง
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 32
มารีนา ยะมิง
บ้านธารน้ำผึ้ง
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 33
สารีปาร์ สามะ
บ้านเบอเส้ง
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 34
นิพารีด๊ะ สะอะ
บ้านกูวา
เข้าระบบ 62 ครั้ง
อันดับ 35
ขวัญเรือน เกื้อสกุล
บ้านจือนือแร
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 36
จีราวรรณ ดากาเรง
บ้านโต๊ะปาแก๊ะ
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 37
รูฮานา สาอะ
บ้านมาแฮ
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 38
โนรีซัม เจะปอ
บ้านปงตา
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 39
ยาวารี ชุมฤทธิ์
สลากกินแบ่งสงเคราะห์
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 40
นูรฮีลาล สาและ
บ้านทุ่งเหรียง
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 41
วิลาวรรณ โรจนภาพงศ์
บ้านบุดี
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 42
ธมนวรรณ หลักทรัพย์
บ้านคลองทราย
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 43
มารอนี อาแซ
บ้านบึงน้ำใส
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 44
แอเสาะ บูงอสายู
บ้านลือมุ
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 45
ตัสมีซี สะอง
บ้านปาแตรายอ
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 46
นางนาริน หะยีมะลี
ธารแร่
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 47
คอรีเย๊าะ แวหะมะ
บ้านตาเซะ
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 48
นิธิรา กาเซะ
บ้านโฉลง
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 49
หาลีเม๊าะ วาหลง
บ้านรามัน
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 50
กอมารียะ รอยิง
บ้านสะเอะใน
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 51
มายูรี โตะบาโก
บ้านทุ่งคา
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 52
พัชรินทร์ เรืองประดิษฐ์
ไทยรัฐวิทยา 24 (บาโง
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 53
นิซารีฮา แวดือราแม
บ้านกาลอ
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 54
นูรมี โตะเฮ็ง
บ้านเบญญา (บุญชอบ สา
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 55
วนิดา แยนา
บ้านสาคอ
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 56
พาอีซ๊ะ แวกาจิ
บ้านยะต๊ะ
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 57
มณฑา ท่าดี
บ้านจาหนัน
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 58
อัลวานีย์ ยะหะแม
บ้านบาโงย
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 59
พัชรินทร์ ปิ่นคง
บ้านยือโระ
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 60
มารีย๊ะ เจะสนิ
บ้านบาตัน (ฟลอยด์รอส
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 61
รอตีปัด ยูโซะ
บ้านตะโละซูแม
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 62
นันท์สินี ตัณฑ์ศิริ
บ้านเหนือ (วัดลำพะยา
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 63
อาซีสะ เจ๊ะแย
บ้านกาลูปัง
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 64
รอบีเย๊าะ เจ๊ะเตะ
คีรีบูรวัฒนา (ตีบุ)
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 65
ฮายาตี ปาตี
บ้านต้นหยี
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 66
ฮามีดะ แซยามา
บ้านพรุ
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 67
นูรีซา ลาแมปาแด
บ้านยะลา
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 68
ดารุณี กาเจ
นิบงชนูปถัมภ์
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 69
ปราณี ทองคำศรี
บ้านโกตาบารู
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 70
นุสรี นิมะเต๊ะ
บ้านท่าสาป
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 71
ฟารีดาร์ อาลีมามะ
บ้านแบหอ
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 72
คอรีเยาะ มะแอลีมา
คุรุประชาสรรค์
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 73
ซะห์เราะห์ เง๊าะ
บ้านกะตูปะ
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 74
นูรฮูดา ฮะสะแต
พัฒนาบาลอ
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 75
อารีนี ปูมูลูกือจิ
บ้านปุโรง
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 76
นูรอัยนี กาเซะ
บ้านตะโละ
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 77
บรือกิ๊ส ปะจิ
บ้านบือเล็ง
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 78
จรีย์ จันทศรีราช
บ้านพร่อน
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 79
นุรไอนี มูซอ
บ้านกอตอตือระ
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 80
สากียะห์ ยะดารอ
บ้านปูลัย
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 81
ดวงพร บุญสนอง
บ้านบือยอง
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 82
สายนะ สะมะลี
บ้านกาดือแป
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 83
ทศพล เพชรศรี
บ้านยุโป (รุ่งวิทยา)
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 84
กัญญารัตน์ หะยีปิยวงศ์
บ้านนาเตย
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 85
สาบารี มิงมะ
บ้านเกะรอ
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 86
อาห์มัด สะมะลอ
บ้านไม้แก่น
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 87
สีตีอามีเนาะ จารู
บ้านตาโละ
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 88
คุปตพงศ์ หนูประสงค์
อนุบาลยะลา
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 89
ปราณี สังฆรักษ์
วังธราธิปวิทยา
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 90
ฟาตีมะฮ์ เจะอาแว
บ้านกือเม็ง
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 91
นุรญาตี สาลัง
บ้านบันนังบูโย
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 92
อำไพ มะสง
บ้านพงยือไร
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 93
แวมาซีเตาะห์ แวสะมะแอ
บ้านบาโด
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 94
คอรีเย๊าะ มะมิง
บ้านโต๊ะพราน
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 95
ซูบายดะ เจ๊ะเต๊ะ
บ้านบูเกะบือราแง
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 96
มารดีหย๊ะ แขวงบู
บ้านกือแล
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 97
อัสมะ มามะ
สามแยกบ้านเนียง (สิท
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 98
นัจวาร์ สาแล๊ะ
บ้านกำปงบือแน
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 99
เยาวนุช โซะสะอิ
บ้านบุเกะคละ (บุญชอบ
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 100
แมกือซง มฮำมัด
บ้านสะโต
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 101
ซูใบด๊ะ สะมะแอ
บ้านจะกว๊ะ
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 102
ทัศณีม ยูโซ๊ะ
สันติวิทยา
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 103
มาหามะซูกีพลี ซิมา
บ้านพะปูเงาะ
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 104
ฮัฟซะฮ์ บาโร
วัดชมพูสถิต
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 105
มูณีย์รอฮ มะลาเฮง
บ้านสะเอะ
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 106
ชะเอื้อน ฤทธิเดช
บ้านบุรินทร์ (บุญชอบ
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 107
นูรูลฮัซน่ะห์ ทิพยานนท์
บือดองพัฒนา
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 108
นางสาวโนรอัซมา อดุลศรีศิลป์
บ้านพอแม็ง
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 109
พาซียะห์ ดอเลาะ
บ้านบือมัง
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 110
วัชรินทร์ ถาวรศรี
บ้านเกียรติ
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 111
โนรียะ แวมะลง
บ้านเจาะบือแม
เข้าระบบ 15 ครั้ง

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net