แอดมินโรงเรียน School Lunch System

อันดับ 1
บ้านบางหมู
เข้าระบบ 299 ครั้ง
อันดับ 2
บ้านปะกาจินอ
เข้าระบบ 187 ครั้ง
อันดับ 3
บ้านโต๊ะตีเต
เข้าระบบ 159 ครั้ง
อันดับ 4
วัดมหิงษาราม
เข้าระบบ 151 ครั้ง
อันดับ 5
อนุบาลปัตตานี
เข้าระบบ 143 ครั้ง
อันดับ 6
ชุมชนบ้านปูยุด
เข้าระบบ 132 ครั้ง
อันดับ 7
พระราชดำริ (ศูนย์ครู
เข้าระบบ 115 ครั้ง
อันดับ 8
บ้านบางปลาหมอ
เข้าระบบ 108 ครั้ง
อันดับ 9
บ้านบางราพา
เข้าระบบ 108 ครั้ง
อันดับ 10
บ้านปากบางตาวา
เข้าระบบ 105 ครั้ง
อันดับ 11
บ้านตะโละ
เข้าระบบ 103 ครั้ง
อันดับ 12
บ้านปะกาลิมาปุโระ
เข้าระบบ 103 ครั้ง
อันดับ 13
บ้านยาบี
เข้าระบบ 102 ครั้ง
อันดับ 14
บ้านปุลากง
เข้าระบบ 100 ครั้ง
อันดับ 15
บ้านจาแบปะมิตรภาพที่
เข้าระบบ 100 ครั้ง
อันดับ 16
ชุมชนบ้านปาตา
เข้าระบบ 100 ครั้ง
อันดับ 17
บ้านท่าน้ำตะวันออก
เข้าระบบ 96 ครั้ง
อันดับ 18
บ้านสระมาลา
เข้าระบบ 94 ครั้ง
อันดับ 19
บ้านมะพร้าวต้นเดียว
เข้าระบบ 93 ครั้ง
อันดับ 20
บ้านจะรังบองอ
เข้าระบบ 89 ครั้ง
อันดับ 21
บ้านใหม่
เข้าระบบ 88 ครั้ง
อันดับ 22
ชุมชนบ้านตะลุโบะ
เข้าระบบ 86 ครั้ง
อันดับ 23
บ้านมะปริง
เข้าระบบ 82 ครั้ง
อันดับ 24
บ้านน้ำบ่อ
เข้าระบบ 82 ครั้ง
อันดับ 25
บ้านรามง
เข้าระบบ 81 ครั้ง
อันดับ 26
บ้านชะเอาะ
เข้าระบบ 80 ครั้ง
อันดับ 27
ชุมชนวัดปิยาราม
เข้าระบบ 79 ครั้ง
อันดับ 28
บ้านบางปู
เข้าระบบ 79 ครั้ง
อันดับ 29
บ้านคาโต
เข้าระบบ 79 ครั้ง
อันดับ 30
บ้านลางา
เข้าระบบ 78 ครั้ง
อันดับ 31
ชุมชนบ้านยูโย
เข้าระบบ 77 ครั้ง
อันดับ 32
บ้านตันหยง
เข้าระบบ 76 ครั้ง
อันดับ 33
บ้านหนองแรต
เข้าระบบ 73 ครั้ง
อันดับ 34
บ้านปะนาเระ (รัฐอุทิ
เข้าระบบ 72 ครั้ง
อันดับ 35
เมืองปัตตานี
เข้าระบบ 72 ครั้ง
อันดับ 36
วัดสถิตย์ชลธาร
เข้าระบบ 71 ครั้ง
อันดับ 37
บ้านแคนา
เข้าระบบ 70 ครั้ง
อันดับ 38
บ้านแบรอ
เข้าระบบ 69 ครั้ง
อันดับ 39
บ้านใหม่พัฒนวิทย์
เข้าระบบ 68 ครั้ง
อันดับ 40
บ้านท่าน้ำ
เข้าระบบ 68 ครั้ง
อันดับ 41
บ้านตาลีอายร์
เข้าระบบ 68 ครั้ง
อันดับ 42
บ้านปะกาลือสง
เข้าระบบ 67 ครั้ง
อันดับ 43
ชุมชนวัดป่าศรี
เข้าระบบ 67 ครั้ง
อันดับ 44
บ้านกูวิง
เข้าระบบ 67 ครั้ง
อันดับ 45
ชุมชนบ้านกรือเซะ
เข้าระบบ 66 ครั้ง
อันดับ 46
บ้านบาโลย
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 47
วัดศรีสุดาจันทร์
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 48
บ้านคลองมานิง
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 49
บ้านยือริง
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 50
บ้านท่าข้าม
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 51
บ้านกอแลบีเละ
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 52
วัดมุจลินทวาปีวิหาร
เข้าระบบ 62 ครั้ง
อันดับ 53
บ้านเปียะ
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 54
บ้านโคกหมัก
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 55
บ้านบาโงกาเซาะ
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 56
บ้านคลองต่ำ
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 57
บ้านเฑียรยา
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 58
บ้านกาฮง
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 59
บ้านตลาดนัดคลองขุด
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 60
บ้านท่าพง
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 61
ยะหริ่ง
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 62
บ้านจะรัง
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 63
บ้านมูหลง
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 64
บ้านปะแดลางา
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 65
บ้านท่าชะเมา
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 66
บ้านควนดิน
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 67
บ้านท่าด่าน
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 68
บ้านท่ากำชำ
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 69
บ้านบากง
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 70
ชุมชนบ้านสาบัน
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 71
ชุมชนบ้านกะมิยอ
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 72
บ้านบานา
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 73
บ้านนอก
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 74
บ้านดอน (นุ้ยนิธยาคา
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 75
บ้านตันหยงดาลอ
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 76
บ้านบูดี
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 77
บ้านเคียน
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 78
บ้านรูสะมิแล
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 79
บ้านบางทัน
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 80
บ้านดาโต๊ะ
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 81
บ้านบ่ออิฐ
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 82
วัดควน
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 83
บ้านราวอ
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 84
บ้านตาหมน
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 85
บ้านตูเวาะ
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 86
บ้านปุลามาวอ
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 87
บ้านค่าย
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 88
บ้านกาแลบือซา
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 89
บ้านดาลอ
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 90
บ้านลดา
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 91
ชุมชนบ้านสะนิง
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 92
บ้านสะบารัง
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 93
บ้านท่ายามู
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 94
บ้านทุ่งโพธิ์
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 95
บ้านบางมะรวด
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 96
บ้านน้ำดำ
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 97
บ้านโคกโตนด
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 98
พัฒนศึกษา
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 99
บ้านกือยา
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 100
บ้านท่าสู
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 101
บ้านดอนรัก
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 102
บ้านตะโละสะมีแล
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 103
บ้านควนคูหา
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 104
บ้านตันหยงเปาว์
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 105
บ้านปะกาฮะรัง
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 106
บ้านคลองช้าง
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 107
บ้านคอลอตันหยง
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 108
ประชาอุทิศบ้านโคกม่ว
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 109
ชุมชนบ้านตาแกะ
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 110
บ้านดอนนา
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 111
บ้านทุ่ง
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 112
บ้านปรัง
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 113
บ้านดูซงปาแย
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 114
บ้านจือโระ
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 115
บ้านท่าน้ำตะวันตก
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 116
บ้านฝาง
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 117
บ้านกาหยี
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 118
บ้านเกาะเปาะ
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 119
บ้านกลาง
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 120
รัชดาภิเษก
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 121
บ้านไผ่มัน
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 122
บ้านปาเระ
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 123
บ้านบือเจาะ
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 124
บ้านท่ากุน
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 125
บ้านยามูเฉลิม
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 126
บ้านหัวคลอง
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 127
บ้านพ่อมิ่ง
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 128
บ้านสายหมอ
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 129
บ้านบาราเฮาะ
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 130
บ้านเกาะหม้อแกง
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 131
วัดสุวรรณากร
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 132
บ้านตือระ
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 133
บ้านเตราะหัก
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 134
บ้านตันหยงลุโละ
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 135
กองทัพบกอุทิศบ้านดอน
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 136
บ้านกาแลกุมิ
เข้าระบบ 19 ครั้ง

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net