แอดมินโรงเรียน School Lunch System

อันดับ 1
นูรฮายาตี ดิเยาะ
บ้านบางหมู
เข้าระบบ 297 ครั้ง
อันดับ 2
มาอานีย์ ซียง
บ้านปะกาจินอ
เข้าระบบ 182 ครั้ง
อันดับ 3
รัตติกา วงศ์จันทร์
วัดมหิงษาราม
เข้าระบบ 143 ครั้ง
อันดับ 4
บุญลือพร ทุ่มทอง
อนุบาลปัตตานี
เข้าระบบ 138 ครั้ง
อันดับ 5
ซำซูดิน แวซู
ชุมชนบ้านปูยุด
เข้าระบบ 109 ครั้ง
อันดับ 6
โสภา นุ่นบุญคง
พระราชดำริ (ศูนย์ครู
เข้าระบบ 106 ครั้ง
อันดับ 7
ณัฏฐิกา เจะซู
ชุมชนบ้านปาตา
เข้าระบบ 94 ครั้ง
อันดับ 8
กชพรพรรณ มิตรสุวรรณ
บ้านปากบางตาวา
เข้าระบบ 94 ครั้ง
อันดับ 9
รัตนา อนันตศาสน์
บ้านสระมาลา
เข้าระบบ 92 ครั้ง
อันดับ 10
มูฮำมัด สะแต
บ้านตะโละ
เข้าระบบ 91 ครั้ง
อันดับ 11
อุษา แบรอ
บ้านยาบี
เข้าระบบ 90 ครั้ง
อันดับ 12
อามีเนาะ หัสจักร
บ้านจาแบปะมิตรภาพที่
เข้าระบบ 89 ครั้ง
อันดับ 13
ซากีนา วามิง
บ้านโต๊ะตีเต
เข้าระบบ 88 ครั้ง
อันดับ 14
สีตีฮาจาร์ ยาแม
บ้านบางราพา
เข้าระบบ 87 ครั้ง
อันดับ 15
สะนานี ลาเตะ
บ้านท่าน้ำตะวันออก
เข้าระบบ 85 ครั้ง
อันดับ 16
อับดุลรอเซะ อาแวบือราเฮง
บ้านจะรังบองอ
เข้าระบบ 85 ครั้ง
อันดับ 17
นางรอซือเมาะ แวหะยี
บ้านชะเอาะ
เข้าระบบ 77 ครั้ง
อันดับ 18
ต่วนนูรีฟาร์ ตูแวสุหลง
บ้านคาโต
เข้าระบบ 76 ครั้ง
อันดับ 19
นิสรีน หะยีกือจิ
บ้านบางปลาหมอ
เข้าระบบ 75 ครั้ง
อันดับ 20
รอสนะห์ การี
บ้านปะกาลิมาปุโระ
เข้าระบบ 75 ครั้ง
อันดับ 21
มารีแย บูละ
บ้านใหม่
เข้าระบบ 73 ครั้ง
อันดับ 22
อุบลรัตน์ เจ๊ะสะแลแม
บ้านมะพร้าวต้นเดียว
เข้าระบบ 71 ครั้ง
อันดับ 23
ฮัฟเซาะ มะมิง
ชุมชนบ้านตะลุโบะ
เข้าระบบ 70 ครั้ง
อันดับ 24
รอฮานี ตาเล๊ะ
บ้านหนองแรต
เข้าระบบ 69 ครั้ง
อันดับ 25
มารีเยาะ สะอิ
บ้านบางปู
เข้าระบบ 67 ครั้ง
อันดับ 26
เยาวลักษณ์ ศุภกุล
บ้านปะนาเระ (รัฐอุทิ
เข้าระบบ 67 ครั้ง
อันดับ 27
วาสิณี วามะ
บ้านตันหยง
เข้าระบบ 66 ครั้ง
อันดับ 28
มูเธียร่า ยามู
บ้านมะปริง
เข้าระบบ 65 ครั้ง
อันดับ 29
รุวัยดา ยามิน
บ้านปุลากง
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 30
กูอาดิหล๊ะ ตูแวดือราแม
บ้านลางา
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 31
รุสนะห์ ดือเร๊ะ
บ้านปะกาลือสง
เข้าระบบ 62 ครั้ง
อันดับ 32
กันยาวีร์ ชัยวริศเมธาพร
บ้านน้ำบ่อ
เข้าระบบ 62 ครั้ง
อันดับ 33
ปาอีหย๊ะ เจะหลง
บ้านตาลีอายร์
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 34
กามีล๊ะ อาแวหามะ
ชุมชนวัดปิยาราม
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 35
นางสาวนูรอายนีย์ สะมะแอ
ชุมชนบ้านกรือเซะ
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 36
พานี แก้วหมุน
เมืองปัตตานี
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 37
อับดุลฮามิด ฮามะ
บ้านรามง
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 38
ปาลิดา สำเนาการ
บ้านท่าข้าม
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 39
อาภรณ์ อาจณรงค์
บ้านท่าน้ำ
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 40
แวมารีแย ประจัน
บ้านกาฮง
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 41
มานิดา หะยีสแลแม
บ้านกอแลบีเละ
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 42
สากีเราะห์ แวมามุ
บ้านแคนา
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 43
อายุรา นิลน้ำ
บ้านตลาดนัดคลองขุด
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 44
ยามีละ มูนะ
วัดสถิตย์ชลธาร
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 45
วัฒนา หะยีเลาะ
บ้านปะแดลางา
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 46
กอมัรซีนี เจ๊ะมะ
บ้านจะรัง
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 47
รูกอยยะห์ อาลี
บ้านมูหลง
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 48
นูร์ลัยลา คารี
บ้านใหม่พัฒนวิทย์
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 49
เกสรีวรรณ วงค์อรินทร์
บ้านควนดิน
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 50
รอฮานี มาแจ
บ้านโคกหมัก
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 51
แวรอตีป๊ะ บือราเฮง
บ้านคลองมานิง
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 52
ซากียาห์ มาหะมะ
ชุมชนบ้านสาบัน
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 53
สูไหบ๊ะ เด็ง
บ้านคลองต่ำ
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 54
นูรีนา เจ๊ะบาซอ
ยะหริ่ง
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 55
อาซานา เต๊ะหม่อม
บ้านกูวิง
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 56
รอบียะ บากา
บ้านบาโงกาเซาะ
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 57
อัสมะ ดามะเล๊าะ
บ้านบ่ออิฐ
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 58
ลลิตา จันทร์ลาภ
บ้านดอน (นุ้ยนิธยาคา
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 59
อะลินี ปียา
วัดศรีสุดาจันทร์
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 60
อัษฎางค์ เปาะจิ
บ้านราวอ
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 61
ทสมา วงศ์แพทย์
วัดมุจลินทวาปีวิหาร
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 62
จิราพร มีทอง
บ้านรูสะมิแล
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 63
นิลลี ละใบซอ
บ้านตูเวาะ
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 64
รูฮานี อารงค์
บ้านเฑียรยา
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 65
รอซีนี เจ๊ะสอเหาะ
บ้านน้ำดำ
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 66
เจะสาวียะห์ ดาเล็ง
บ้านลดา
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 67
ยุพา แดงประดับ
ชุมชนบ้านยูโย
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 68
สุปราณี ณ ปัตตานี
บ้านบูดี
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 69
อาลีนี สาและ
บ้านยือริง
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 70
นิกามีละห์ นิเดร์หะ
บ้านท่าด่าน
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 71
มารีน่า ปูยามา
บ้านเคียน
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 72
รุสณี หัดขะเจ
บ้านทุ่งโพธิ์
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 73
อันวา ซือรี
บ้านท่ายามู
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 74
อาอีเซาะ กอและ
บ้านเปียะ
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 75
รอกีเย๊าะ มหะมะ
บ้านดาลอ
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 76
วนิดา อาหลี
ชุมชนวัดป่าศรี
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 77
ซูนีตา ดาโอะ
บ้านแบรอ
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 78
อัมเส๊าะ สาและ
ชุมชนบ้านสะนิง
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 79
มารีแย ลันจา
บ้านท่าพง
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 80
เอริสสา ยูโซะ
บ้านบานา
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 81
ฟาอิส แวเยะ
บ้านตันหยงดาลอ
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 82
มะรีปี มาหะ
บ้านท่าสู
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 83
นูรูลฮูดา มะแอ
บ้านบางมะรวด
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 84
รุสนานี ดือราแม
บ้านบาโลย
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 85
อัตลีมา สะละ
บ้านท่าชะเมา
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 86
กัสมีนี สะมะแอ
พัฒนศึกษา
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 87
ซัลมา บิลเหล็ม
บ้านคลองช้าง
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 88
ซารีหมะ ลอแม
บ้านตาหมน
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 89
ดวงกมล ยอดนวล
บ้านดาโต๊ะ
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 90
กอลีเยาะ​ ปะดอลี
บ้านกาแลบือซา
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 91
ฮาซีณา วาลี
บ้านปุลามาวอ
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 92
แวนาปีซะห์ อาแว
บ้านกือยา
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 93
อธิชา ทองบุญเย็น
บ้านทุ่ง
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 94
วัชรี แปะซิ่ว
บ้านสะบารัง
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 95
สูไรนีย์ สอมะ
บ้านควนคูหา
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 96
แวลาตีฟะห์ แวกือจิก
บ้านปะกาฮะรัง
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 97
รอหิมะ ตาเละ
บ้านตันหยงเปาว์
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 98
พิชญา ดิษฐสุวรรณ
วัดควน
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 99
เสาะ นิมะมิง
ชุมชนบ้านกะมิยอ
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 100
รอฮีหมะ สือแม
บ้านดูซงปาแย
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 101
สุไลลา ถนอมพล
บ้านดอนนา
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 102
ฮาสัน เซ็ง
บ้านบากง
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 103
อับดุลรอยะ เงาะ
บ้านจือโระ
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 104
รอมหล๊ะ ตาเฮร์
บ้านฝาง
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 105
โรฮานี บาดง
บ้านปรัง
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 106
ชลธิชา วาจิ
บ้านค่าย
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 107
รัตนาพร ยอดวิจิตร
บ้านโคกโตนด
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 108
อำไพ มีหิ้น
ประชาอุทิศบ้านโคกม่ว
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 109
สมาแอ กาเซ็ง
บ้านตะโละสะมีแล
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 110
ชนาพร นิลราช
บ้านท่าน้ำตะวันตก
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 111
ต่วนอาสือน๊ะ บรือมอ
บ้านกลาง
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 112
รัตนา ดิษฐภักดี
บ้านดอนรัก
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 113
รัชดาพร เกตุชาติ
บ้านนอก
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 114
มาเรีย สะมาโระ
ชุมชนบ้านตาแกะ
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 115
เจะรุสนัน ปาโห๊ะ
บ้านกาหยี
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 116
สุไวบ๊ะ อาแว
บ้านท่ากุน
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 117
อาดีละห์ หะยีบือราเฮง
บ้านคอลอตันหยง
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 118
ญีฮาดา ดือราแม
รัชดาภิเษก
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 119
ชิดาบุญ ชุมทองธนโชค
บ้านไผ่มัน
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 120
วนิดา ดินอะ
บ้านเกาะเปาะ
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 121
ฟาตีเมาะ สะแลแม
บ้านท่ากำชำ
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 122
ฮานันย์ นาวินพัฒนรัตน์
บ้านยามูเฉลิม
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 123
อัสอารี บือราเห็ง
บ้านบือเจาะ
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 124
รุสนานี อิจิ
บ้านสายหมอ
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 125
ธมน คังคะสุวรรณ
บ้านหัวคลอง
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 126
สูรอยดา สะอิ
บ้านบางทัน
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 127
ซูฮัยลา สมาแห
บ้านพ่อมิ่ง
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 128
วรรณา อนุวรรค
วัดสุวรรณากร
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 129
พรธิดา สิทธิอุเป
บ้านเกาะหม้อแกง
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 130
ฮับเซาะ ตาเละ
บ้านบาราเฮาะ
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 131
ฟาตีฮะ หะยียามา
บ้านปาเระ
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 132
ประไพ กาญจนสมจิตต์
กองทัพบกอุทิศบ้านดอน
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 133
สุไรดา เจะแว
บ้านเตราะหัก
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 134
ปิยนาถ เปียร์กลิ่น
บ้านตันหยงลุโละ
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 135
มารีเยาะ ดาแม
บ้านกาแลกุมิ
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 136
นัลมา เจะแมง
บ้านตือระ
เข้าระบบ 16 ครั้ง

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net