แอดมินโรงเรียน School Lunch System

อันดับ 1
นางสาวินี เดชสง
วัดปากสระ
เข้าระบบ 138 ครั้ง
อันดับ 2
อาริตา คงจอก
วัดนาท่อม
เข้าระบบ 89 ครั้ง
อันดับ 3
ราตรี แก้วทองประคำ
วัดโพรงงู
เข้าระบบ 86 ครั้ง
อันดับ 4
ศรีสุภรณ์ โล้วโสภณกุล
อนุบาลพัทลุง
เข้าระบบ 69 ครั้ง
อันดับ 5
ยุวดี หมื่นเพชร
บ้านธรรมเถียร
เข้าระบบ 68 ครั้ง
อันดับ 6
วันปิยะ ปานนุ่ม
วัดประจิมทิศาราม
เข้าระบบ 68 ครั้ง
อันดับ 7
ณฐิพงศ์ อินทร์อักษร
บ้านเนินทราย
เข้าระบบ 66 ครั้ง
อันดับ 8
ภัทรจิรา อินทร์ปาน
บ้านปากสระ
เข้าระบบ 65 ครั้ง
อันดับ 9
มากร สว่างรัตน์
บ้านโหละหนุน
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 10
จินดา เทวยุรังค์
บ้านสวนโหนด
เข้าระบบ 62 ครั้ง
อันดับ 11
สรินญา พันธ์ศิริ
วัดอัมพวนาราม(มิตรภา
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 12
ฐิตาพร เต็มยอด
วัดโคกชะงาย(ติสสโรอำ
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 13
ณัฐธิดา รักล้วน
บ้านแหลมยาง
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 14
วรรณี ศักดาณรงค์
อนุบาลควนขนุน
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 15
ทิพภา ปล้องไหม
วัดแหลมโตนด
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 16
ลิบลาวรรณ มะธุระ
วัดสุวรรณวิหารน้อย
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 17
นางสาวสุปราณี เพชรวา
วัดป่าตอ
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 18
ชาลินี สุขสวัสดิ์
วัดลำใน
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 19
สำรวย ชูช่วย
วัดควนถบ
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 20
ประสิทธิ์ ศรีชัย
บ้านต้นไทร
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 21
จรรยา พูลทอง
บ้านบ่อทราย
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 22
มนัชญา ทองเรืองนิ่ม
บ้านศาลาน้ำ
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 23
พิมพ์ประไพ บัวแก้ว
วัดไทรโกบ
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 24
โอบดาว หนูมาก
วัดประดู่ทอง
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 25
สุภาลักษณ์ คงเรือง
วัดทุ่งยาว (ศิริราษฎ
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 26
เพ็ญวดี ทองมี
บ้านมะกอกใต้ (มุขประ
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 27
จรรยา หนูไข่
บ้านปรางหมู่(ศรีวิทย
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 28
จำลองรัตน์ จันทร์ช่วย
บ้านควนพนางตุง (สินป
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 29
กาญจนา เกื้อเส้ง
วัดอภยาราม
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 30
อรรถวิทย์ กรดเต็ม
วัดเขาป้าเจ้
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 31
สุพรรณี แก้วหนู
บ้านห้วยกรวด
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 32
วิลดาฮ์ วัฒนดำรงสกุล
วัดหรังแคบ
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 33
จิระประภา หวานแก้ว
บ้านนาโหนด
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 34
ยุพดี สิทธิศักดิ์
บ้านทุ่งชุมพล
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 35
จินดา ภักดี
บ้านโหล๊ะเร็ด
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 36
ณัฏฐณิชา กาวชูศรีพิทักษ์
วัดตำนาน (วรพัฒนประช
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 37
อัมภรณ์ หนูหล่อ
วัดบ่วงช้าง
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 38
นิชนันท์ รอดสุวรรณ
วัดประดู่เรียง
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 39
วันดี สมพงค์
บ้านขัน
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 40
นุชนาฏ จันทร์ดี
บ้านเหรียงงาม
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 41
อารีย์ หนูอ่อน
ชุมชนบ้านควนปริง
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 42
สินีนาท บัวแก้ว
วัดทุ่งขึงหนัง
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 43
ยุพิณ พุทธศรี
วัดควนอินทร์นิมิตร
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 44
วรรณี รัตนพันธ์
ประชารัฐบำรุง 2
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 45
สุภาพร ดำคงแสง
วัดโงกน้ำ
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 46
กอบกิจ ชูสุวรรณ
วัดดอนศาลา
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 47
จุรีรัตน์ บุญเลิศกุล
วัดวิหารเบิก (กาญจนา
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 48
ระเบียบ นวลยัง
บ้านชายคลอง
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 49
วรนันทน์ นาถมทอง
วัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิ
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 50
รัตนา ยิ้มด้วง
บ้านหยีในสามัคคี
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 51
ศรีดารา ขาวสังข์
บ้านเตง
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 52
สมจิต ทองเกตุ
บ้านอ่างทอง
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 53
นงคราญ เครือพิชยะการกุล
วัดประดู่หอม (สุขประ
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 54
ศุภพจนี พันธุรัตน์
บ้านระหว่างควน
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 55
ทัศนียา สุวรรณโรจน์
บ้านห้วยน้ำดำ
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 56
วิไลลักษณ์ นิ่มดำ
ทุ่งยางเปล
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 57
สายทิพย์ เกื้อเกตุ
บ้านโตน
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 58
วิไลวรรณ สายจันทร์
ชุณหะวัณ
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 59
นาฏยา รักปาน
บ้านเขาปู่
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 60
สุภาพร กาญจโนภาส
วัดเขาทอง
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 61
สุดใจ ทองไสย
วัดไทรงาม
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 62
สุธาดา กาญจนะแก้ว
วัดนาโอ่ปิปฺผลิกประช
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 63
จุรีย์ โอทอง
วัดกลาง
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 64
สมเสียร สังแก้ว
วัดบ้านสวน(คงวิทยาคา
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 65
ธิติมาพร แป้นด้วง
วัดเกาะยาง
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 66
คล่อง สินดำ
วัดตะแพน
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 67
พนิดา คงจันทร์
วัดพังดาน
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 68
สุดา แจ้งจุล
บ้านสํานักกอ
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 69
อัมพิกา อักษรสว่าง
วัดหัวหมอน
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 70
อาวรณ์ จันทนชัย
บ้านหัสคุณ
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 71
วิจิตรา จงเกื้อ
บ้านขันหมู่
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 72
หทัยชนก ขวัญขำ
วัดโคกแย้ม
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 73
อุมา ศรีราม
อนุบาลศรีบรรพต
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 74
จารุวรรณ ทองบุรี
บ้านท่าช้าง
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 75
มะลิพร กลับดี
วัดปากประ
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 76
สมใจ คงแก้วขาว
บ้านตลิ่งชัน
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 77
วิมล ไชยยัง
วัดโพธาวาส (ภิรมอุปถ
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 78
ฐิตชามาศ แสงจันทร์
วัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตปร
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 79
สุจินต์ ทองสีดำ
วัดควนแพรกหา
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 80
วรวีร์ คชภักดี
บ้านใสอ้อย
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 81
อรชร เศษธรรม
บ้านควนกุฎ
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 82
ดวงจิตต์ พรหมสังคหะ
อนุบาลเมืองพัทลุง
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 83
พิกุล ไชยกาฬ
วัดบ้านนา
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 84
อำพร บัวขาว
บ้านถ้ำลา
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 85
ศิริ ทองแก้ว
วัดใสประดู่
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 86
เรณู มากสุวรรณ์
บ้านลานข่อย
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 87
ปลื้มจิตร ไชยนาพงษ์
บ้านโคกโดน
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 88
วรวรรณ ปานแก้ว
อนุบาลป่าพะยอม
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 89
สุภา รุ่นหัน
อนุบาลศรีนครินทร์
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 90
จิรวรรณ วิเศษดอนหวาย
วัดคลองใหญ่
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 91
สมศักดิ์ มุสิกวงศ์
วัดทะเลน้อย (ลอยประช
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 92
สมมุ่ง ชูเดช
บ้านปากเหมือง
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 93
ญาณิศา สุวรรณลิขิต
วัดร่มเมือง
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 94
นงค์นุช สังข์ชู
บ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 95
เพียงตา ทองรอด
บ้านนาวง
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 96
จงจุฑา หนูอ่อน
วัดพิกุลทอง
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 97
นิวัฒน์ เจริญมาศ
วัดโคกศักดิ์ (เซี้ยน
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 98
ธันยพัต หนูชู
วัดเกษตรนิคม
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 99
เบญจณีวรรณ ชมพูนุช
วัดควนปันตาราม
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 100
ลำดวน พันธ์ประสงค์
วัดท่าสำเภาใต้
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 101
อภิรดี สุวรรณสะอาด
วัดท่าสำเภาเหนือ
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 102
ประทุม ศรีวิพัฒน์
วัดสุนทราวาส
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 103
วลัยพร คะเณย์
บ้านควนพลี
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 104
บุญช่วย พุทธจอก
บ้านไสถั่ว
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 105
รัตนา อินแก้ว
วัดลานแซะ
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 106
อัปสรศรี รองเดช
วัดควนแร่
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 107
จารุณี ไชยบุรินทร์
วัดเขาแดง
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 108
พิพัฒน์ รักด้วง
วัดเขาอ้อ
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 109
ประภาพรรณ หนูแสง
วัดบ้านสวน
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 110
ปริศนา นิ่มคร
บ้านควนขนุน
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 111
เรณู มากสุวรรณ์
บ้านไสเลียบ
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 112
เยาวลักษณ์ วงศ์รักษา
บ้านควนดินแดง
เข้าระบบ 14 ครั้ง
อันดับ 113
วาสนา มูสิกะปาละ
บ้านเตาปูน
เข้าระบบ 13 ครั้ง
อันดับ 114
ประโลม ย้อยแสง
บ้านควนดินสอ (กรป.กล
เข้าระบบ 12 ครั้ง
อันดับ 115
สุภาพร สงขาว
บ้านหัวป่าเขียว
เข้าระบบ 12 ครั้ง
อันดับ 116
ลำใย เบาะทอง
บ้านไทรทอง
เข้าระบบ 11 ครั้ง
อันดับ 117
ตระกูล มากแก้ว
บ้านไสกุน
เข้าระบบ 8 ครั้ง

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net