แอดมินโรงเรียน School Lunch System

อันดับ 1
อุไรวรรณ บุญยิ่ง
อนุบาลทุ่งหว้า
เข้าระบบ 417 ครั้ง
อันดับ 2
พวงชฎา มัจฉา
บ้านท่ายาง
เข้าระบบ 184 ครั้ง
อันดับ 3
อานิกูล เก้าเอี้ยน
บ้านทุ่งดินลุ่ม
เข้าระบบ 172 ครั้ง
อันดับ 4
มาลัยวัลย์ เหมรา
บ้านปากบารา
เข้าระบบ 156 ครั้ง
อันดับ 5
อรวรรณ หิมมา
บ้านควน
เข้าระบบ 149 ครั้ง
อันดับ 6
นางฮอลีย๊ะ เจะแว
บ้านแป-ระใต้
เข้าระบบ 148 ครั้ง
อันดับ 7
จุฑารัตน์ เกตุมุณี
บ้านช่องไทร
เข้าระบบ 141 ครั้ง
อันดับ 8
อุไร สันงะ
บ้านย่านซื่อ มิตรภาพ
เข้าระบบ 137 ครั้ง
อันดับ 9
กิตติยา หลีเส็น
บ้านปากบาง
เข้าระบบ 115 ครั้ง
อันดับ 10
หาลีมะ มาลิกัน
บ้านน้ำร้อน
เข้าระบบ 97 ครั้ง
อันดับ 11
วาสนา อย่างดี
บ้านในเมือง
เข้าระบบ 90 ครั้ง
อันดับ 12
อารบี ปังหลีเส็น
บ้านควนสตอ
เข้าระบบ 89 ครั้ง
อันดับ 13
ซีตีฟาตีมะฮ์ หมีนหวัง
บ้านป่าพน
เข้าระบบ 88 ครั้ง
อันดับ 14
วรรณี หวันสู
บ้านคลองน้ำเค็ม
เข้าระบบ 85 ครั้ง
อันดับ 15
วรวรรณ กันหนองผือ
บ้านปาเต๊ะ
เข้าระบบ 85 ครั้ง
อันดับ 16
อัจฉรา ชูกระจ่างผล
นิคมพัฒนาผัง 20
เข้าระบบ 82 ครั้ง
อันดับ 17
จุรีรัตน์ ด่านเท่ง
บ้านเขาใคร
เข้าระบบ 82 ครั้ง
อันดับ 18
ดาริณา ชำนาญเรือ
อนุบาลละงู
เข้าระบบ 80 ครั้ง
อันดับ 19
วลัยกร ลาวัลย์
บ้านเกาะอาดัง
เข้าระบบ 80 ครั้ง
อันดับ 20
ลาวัลย์ หมีนเหม
วรรธนะสาร
เข้าระบบ 78 ครั้ง
อันดับ 21
สุชาดา จันทร์เพ็ญ
บ้านโคกพะยอม
เข้าระบบ 78 ครั้ง
อันดับ 22
ประไพ มุสิกพงศ์
บ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ
เข้าระบบ 78 ครั้ง
อันดับ 23
ณัฏชนันท์ คำเวบุญ
บ้านคลองขุด
เข้าระบบ 75 ครั้ง
อันดับ 24
รออัน ศรียาน
บ้านหาญ
เข้าระบบ 75 ครั้ง
อันดับ 25
ละเอียด มูลจันทร์
บ้านควนเก
เข้าระบบ 74 ครั้ง
อันดับ 26
สุวรรณา พรุเพชรแก้ว
อนุบาลมะนัง
เข้าระบบ 73 ครั้ง
อันดับ 27
อัสมา เตะปูยู
บ้านเกาะยาว
เข้าระบบ 73 ครั้ง
อันดับ 28
พนิดา เฉลิมพิพัฒน์
บ้านสนกลาง
เข้าระบบ 73 ครั้ง
อันดับ 29
เยาวเร๊าะ สตอหลง
บ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพ
เข้าระบบ 72 ครั้ง
อันดับ 30
วิไลจิตต์ พลาอาด
บ้านแป-ระเหนือ
เข้าระบบ 71 ครั้ง
อันดับ 31
อริสรา หามะ
บ้านอุได
เข้าระบบ 71 ครั้ง
อันดับ 32
สากีนา กรมเมือง
บ้านใหม่
เข้าระบบ 70 ครั้ง
อันดับ 33
สุภาวดี สุวรรณ
บ้านตันหยงกลิง
เข้าระบบ 70 ครั้ง
อันดับ 34
เทียนทอง วิชัยธรรมธร
บ้านฉลุง
เข้าระบบ 67 ครั้ง
อันดับ 35
สาธิยา ตาเดอิน
บ้านกุบังจามัง
เข้าระบบ 66 ครั้ง
อันดับ 36
ลัดดาวัลย์ ช่วยชม
บ้านทุ่งริ้น
เข้าระบบ 66 ครั้ง
อันดับ 37
สุดา อัลมาตร
บ้านบ่อเจ็ดลูก
เข้าระบบ 65 ครั้ง
อันดับ 38
นิตยา มณีโส๊ะ
บ้านนาพญา
เข้าระบบ 62 ครั้ง
อันดับ 39
นางอาเซียะ แซะอามา
บ้านทุ่งพัฒนา
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 40
ธีรวัฒน์ หลีนิ่ง
บ้านบากันโต๊ะทิด
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 41
มะรีดวน เจ๊ะแต
บ้านตำมะลังเหนือ
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 42
ศิริพร ปราบยาวา
บ้านตะโละใส
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 43
กิตติมา บูหมัน
บ้านเนินสูง
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 44
กัณฐิรัตน์ เกษา
บ้านห้วยมะพร้าว
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 45
สุรีย์พร อาตม์สกุล
บ้านทุ่งบุหลัง
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 46
รอบีอ๊ะ หลีเยาว์
บ้านท่าแพ
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 47
มนัญชยา ใจดี
บ้านวังประจัน
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 48
นันทิยา หลังชาย
บ้านท่าพยอม
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 49
วันไซนับ แวดอเลาะ
บ้านบุโบย
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 50
สุณี ใบหาด
บ้านทุ่งมะปรัง
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 51
รังสิทธิ์ หมาดปันจอร์
บ้านกุบังปะโหลด
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 52
จำเรียง สมศิริ
อนุบาลควนกาหลง
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 53
อารีวรรณ หลงสลำ
บ้านปากปิง
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 54
วิภา อุไสนี
บ้านเกาะสาหร่ายชัยพั
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 55
นูรอัรวา ดาหมาด
บ้านเขาจีน
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 56
มริสา เส็นติระ
บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒ
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 57
นีย๊ะ ตำบัน
บ้านท่าน้ำเค็มใต้
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 58
พิมพ์สุดา อนันต์
บ้านวังพระเคียน
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 59
สุไรม๊ะ อุศมา
บ้านปากละงู
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 60
จุไรรัตน์ มณีฉาย
บ้านโตนปาหนัน
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 61
เจ๊ะบุหลัน อุไสนี
บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 62
อารยา นรินทร์
บ้านปิใหญ่
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 63
อำพันธ์ ชูแก้ว
บ้านท่าชะมวง
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 64
อ้อมใจ อ้อมใจ
บ้านดาหลำ
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 65
ฟาฏอนะฮ์ หลังเถาะ
บ้านคีรีวง
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 66
ฮาดีบ๊ะ เหมโคกน้อย
บ้านโกตา
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 67
จริยา ตาเดอิน
บ้านบูเกตยามู
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 68
นงเยาว์ ติ้งหวัง ครู คศ.2
บ้านสวนเทศ
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 69
สุภารัตน์ เส็นสมมาตร
นิคมพัฒนาภาคใต้ 2
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 70
รสนี ผ่องฉวี
อนุบาลเมืองสตูล
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 71
สุวิมล จิตเที่ยง
บ้านอุไร
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 72
กาญจนาพันธ์ สิกบุตร
ผังปาล์ม 4
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 73
สุนีย์ หยังหลัง
บ้านท่าหิน
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 74
โสภา ยัสสระ
บ้านเหนือคลอง
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 75
มาเรียม เด่นดารา
นิคมพัฒนาภาคใต้ 3
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 76
หาลีม๊ะ เจ๊ะเต๊ะ
บ้านค่ายรวมมิตร
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 77
รอฮานี หัดสกุล
บ้านน้ำหรา
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 78
ยามีละห์ หมาดเต๊ะ
บ้านไทรงาม
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 79
เรนุกา วรจารุพงค์
นิคมพัฒนาภาคใต้ 1
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 80
ปวีณา เทศอาเส็น
บ้านควนโต๊ะเหลง
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 81
สมฤทัย เอียดเกิด
อนุบาลท่าแพ
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 82
นางสาวมุทิตา สุระภินันท์
บ้านนาข่า
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 83
มารียา มัจฉา
เพียงหลวง ๔
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 84
บุศรา สำเร
บ้านทุ่งไหม้
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 85
กมลวรรณ คุ้มครองเล็ก
นิคมซอย 10
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 86
พนิดา เต็มสงสัย
ผังปาล์ม 7
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 87
มัจญดียะฮ์ ดีนายัง
บ้านทุ่งตำเสา ชูสินอ
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 88
จารีย์ ข้างแก้ว
นิคมพัฒนาผัง 42
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 89
มุดตรีก๊ะ กูลหลัง
บ้านวังตง
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 90
วิลันดา สานิง
บ้านทุ่งสภากาชาดอุปถ
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 91
สุนีย์ จิเบ็ญจะ
บ้านวังพะเนียด
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 92
สมใจ สุมาลี
บ้านควนขัน
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 93
ภาณุมาศ กูสนั่น
บ้านเกตรี
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 94
สุดา เหมนะ
สมาคมเลขานุการสตรี 3
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 95
ยุพา บุญมีเจริญทรัพย์
บ้านท่าศิลา
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 96
สุวรรณี บุพศิริ
บ้านกาแบง
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 97
วิชุกร สัญญา
บ้านห้วยไทร
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 98
อารี สุคนธา
บ้านราไว
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 99
พรทิพย์ กาฬศรี
บ้านป่าแก่บ่อหิน
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 100
กมลวรรธน์ สารศรี
บ้านควนล่อน
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 101
ธิดารัตน์ กิมนิ่ง
บ้านสาครเหนือ
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 102
ติมะเหรียม เกษตรกาลาม์
บ้านปลักหว้า
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 103
กิตติยา มัจฉา
บ้านเกาะบูโหลน
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 104
ผ่องศรี เดชานนท์
บ้านกาเนะ
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 105
หอเดียะ มาราสา
บ้านห้วยน้ำดำ
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 106
มาเรียม สตอหลง
บ้านราวปลา
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 107
ซูเฟียนา ดาแลหมัน
บ้านตำมะลังใต้
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 108
รัศณี นายหนู
บ้านควนฟ้าแลบ
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 109
ปราณี ชูเชิด
นิคมพัฒนาผัง 120
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 110
นิภาวรรณ ขาวหิรัญ
บ้านหัวควน
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 111
สาเราะ ดาแล่หมัน
บ้านปันจอร์
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 112
อัสมา ไมมะหาด
บ้านท่าแลหลา
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 113
ซอฟีเย๊าะ หลีมานัน
บ้านนาแก้ว
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 114
ฟูไรด๊ะ โดยบังสา
ไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้าน
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 115
สอฝีย๊ะ อุเจ๊ะ
บ้านมะหงัง
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 116
เบญจมาศ สาจิ
บ้านไสใหญ่
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 117
มารียา หมาดทิ้ง
บ้านนาแค
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 118
กมลพรรณ ศรีสิงห์
บ้านวังสายทอง
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 119
ศิริพร ยูฮันเงาะ
บ้านตันหยงโป
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 120
ขนิษฐา ไชยสาลี
บ้านหนองหอยโข่ง
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 121
ยัสมี พันหวัง
วัดหน้าเมือง
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 122
กูฮัฟเศาะฮ์ กูยาหยา
บ้านบันนังปุเลา
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 123
สาวิตรี สุวรรณชาตรี
บ้านทุ่งเสม็ด มิตรภา
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 124
นางมณีรัตน์ สาลิมิน
บ้านป่าฝาง
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 125
วรรทนี สวัสดี
ผังปาล์ม 1
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 126
โสมมณี อับดุลลาห์
บ้านบ่อหิน
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 127
อรยา มูซอ
บ้านนาลาน
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 128
สวรรยา ดาแลหมัน
บ้านทางงอ
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 129
ณูรีย๊ะ บูสู
อนุบาลควนโดน
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 130
ขนิษฐา โกบบาหลี
บ้านทางยาง
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 131
นิสรีน เศษระนำ
บ้านหัวกาหมิง
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 132
ปิยะลักษณ์ นวลแสง
อนุบาลสตูล
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 133
กรพรรณ สันหลี
บ้านนาทอน
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 134
ปิยะภรณ์ ชูสุวรรณ
บ้านดูสน
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 135
ปกเกศ ทองเกื้อ
วัดชมพูนิมิต
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 136
จารุวรรณ ทองติง
ผังปาล์ม 3
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 137
สุไวย๊ะ วาเหตโดย
บ้านไร่
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 138
นางศิริญญา สมาคม
บ้านเกาะยวน
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 139
สากีน๊ะห์ แวสู
บ้านเจ๊ะบิลัง
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 140
สาน๊ะ คชฤทธิ์
บ้านสายควน
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 141
อัจฉราพร บุญอุดหนุน
บ้านนางแก้ว
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 142
กุหลาบ เทพสุวรรณ
บ้านทุ่งสะโบ๊ะ
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 143
อาบีดะฮ์ คงสิเหร่
บ้านหาดทรายยาว
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 144
ิอาเศษ หาโส๊ะ
บ้านโคกประดู่
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 145
วิลาวรรณ ปอหรา
บ้านวังปริง
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 146
รินดา จอหวัง
บ้านขอนคลาน
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 147
บาฮารูดิน ยาโงะ
บ้านตูแตหรำ
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 148
ปัตมา นาวาเดช
บ้านบารายี
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 149
ดรุณี โพธิ์เจริญ
บ้านตันหยงกาโบยชัยพั
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 150
ปรีดา สังข์ชาติ
บ้านมะนัง
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 151
จุไรรัตน์ หมัดสะเด็น
บ้านคลองสองปาก
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 152
สปานี ยาสาลี
บ้านสาคร
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 153
มาเรียม กูหลง
บ้านกาลันยีตัน
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 154
อารีย์ ขวัญเจริญ
ผังปาล์ม 2
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 155
สุนิดา หมาดทิ้ง
บ้านทุ่ง
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 156
สุกัญญา มณีกามัน
บ้านทุ่งวิมาน
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 157
แสงนวล อุมาจิ
บ้านกาลูบี
เข้าระบบ 14 ครั้ง
อันดับ 158
ขนิษฐา สะอา
บ้านตันหยงละไน้
เข้าระบบ 13 ครั้ง
อันดับ 159
นูรีฮะ กาหา
บ้านลาหงา
เข้าระบบ 12 ครั้ง

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net