แอดมินโรงเรียน School Lunch System

อันดับ 1
นางสาวนุจรีย์ แดงป้อม
วัดอรัญญาราม
เข้าระบบ 256 ครั้ง
อันดับ 2
สมหญิง โมอ่อน
บ้านเหนือน้ำ
เข้าระบบ 196 ครั้ง
อันดับ 3
เจริญศรี จันทร์ช่วง
บ้านดอนสุวรรณ
เข้าระบบ 178 ครั้ง
อันดับ 4
สาร์หลีย๊ะ สุระกำแหง
บ้านราษฎร์ประสานจิต
เข้าระบบ 139 ครั้ง
อันดับ 5
ผกาพันธ์ แท่นนาค
บ้านบ่อน้ำผุด
เข้าระบบ 118 ครั้ง
อันดับ 6
กัญญารัตน์ ทิพย์ชิต
บ้านห้วยทรายขาว
เข้าระบบ 117 ครั้ง
อันดับ 7
ประภาวดี สมาน
วัดพนม
เข้าระบบ 116 ครั้ง
อันดับ 8
วลัยพร วีระวงศ์
บ้านห้วยพุน
เข้าระบบ 112 ครั้ง
อันดับ 9
ประยูรศรี นาคมิตร
วัดบางคราม
เข้าระบบ 107 ครั้ง
อันดับ 10
จุฑารัตน์ มีแก้ว
วัดสองพี่น้อง
เข้าระบบ 107 ครั้ง
อันดับ 11
วารุณีย์ ศรีนาค
บ้านเคี่ยมเพาะ
เข้าระบบ 106 ครั้ง
อันดับ 12
ศิลป์ศุภา ทวี
บ้านเขานาใน
เข้าระบบ 105 ครั้ง
อันดับ 13
เสาวนีย์ เกื้อกูล
บ้านป่าตง
เข้าระบบ 102 ครั้ง
อันดับ 14
พิไลวรรณ ศรีประดู่
บ้านเชี่ยวมะปราง
เข้าระบบ 100 ครั้ง
อันดับ 15
เพ็ญศิริ สุวรรณมณี
บ้านขวัญพัฒน์
เข้าระบบ 94 ครั้ง
อันดับ 16
สุธาทิพย์ พูลสวัสดิ์
ชุมชนวัดปากตรัง
เข้าระบบ 94 ครั้ง
อันดับ 17
จันทิมา ปันนิตามัย
บ้านท่าแซะ
เข้าระบบ 93 ครั้ง
อันดับ 18
เสาวคนธ์ ช่วยอยู่
บ้านสามสัก
เข้าระบบ 90 ครั้ง
อันดับ 19
เด่นนภา พิณเศรษฐ์
บ้านเชี่ยวขวาน
เข้าระบบ 88 ครั้ง
อันดับ 20
วิไลวรรณ สระแก้ว
บ้านยางงาม
เข้าระบบ 86 ครั้ง
อันดับ 21
ปฐมาวดี หมื่นอะเส็ม
วัดศรีสุวรรณ
เข้าระบบ 85 ครั้ง
อันดับ 22
อัษฎาพร เกื้อด้วง
วัดรัษฎาราม
เข้าระบบ 84 ครั้ง
อันดับ 23
สารา กลับสมบูรณ์
วัดสระพัง
เข้าระบบ 84 ครั้ง
อันดับ 24
สุกัลยา กลิ่นเมฆ
วัดบางปอ
เข้าระบบ 84 ครั้ง
อันดับ 25
วริศรา ปานเพชร
วัดราษฎร์บำรุง
เข้าระบบ 83 ครั้ง
อันดับ 26
นางปิยะพร เพชรทอง
บ้านเบญจา
เข้าระบบ 83 ครั้ง
อันดับ 27
สุธาสินี อนุจันทร์
บ้านแม่แขก
เข้าระบบ 83 ครั้ง
อันดับ 28
เพชรชรี แซ่ลิ่ม
วัดพะแสง
เข้าระบบ 82 ครั้ง
อันดับ 29
อรัญญา ดุษฎี
วัดพระพรหม
เข้าระบบ 79 ครั้ง
อันดับ 30
โสพิศ โมรา
คีรีรัฐนิคม
เข้าระบบ 78 ครั้ง
อันดับ 31
สิรามล สงแทน
วัดประชาวงศาราม
เข้าระบบ 77 ครั้ง
อันดับ 32
บุษยา ขุนจำนงค์
บ้านห้วยตาหมิง
เข้าระบบ 76 ครั้ง
อันดับ 33
เยาวลักษณ์ อินทรวิเศษ
บ้านบางประชาภิบาล
เข้าระบบ 75 ครั้ง
อันดับ 34
สุภาภรณ์ ทัดทอง
บ้านหน้าซึง
เข้าระบบ 75 ครั้ง
อันดับ 35
วิไลลักษณ์ ชูขันธ์
วัดถ้ำสิงขร
เข้าระบบ 72 ครั้ง
อันดับ 36
สุภาวดี ทองแก้ว
บ้านเขาเทพพิทักษ์
เข้าระบบ 72 ครั้ง
อันดับ 37
มณฑา ใจรัมย์
บ้านราษฎร์ประดิษฐ์
เข้าระบบ 71 ครั้ง
อันดับ 38
ศิริวรรณ กะแหม
บ้านบนไร่
เข้าระบบ 71 ครั้ง
อันดับ 39
รุ่งระวี ธรรมวิโรจน ์
บ้านท่านหญิงวิภา
เข้าระบบ 70 ครั้ง
อันดับ 40
เกศรินทร์ หุ้ยน้ำ
บ้านวังพลาย
เข้าระบบ 69 ครั้ง
อันดับ 41
รจนา ชอบนิทัศน์
วัดทุ่งเซียด
เข้าระบบ 69 ครั้ง
อันดับ 42
กมลทิพย์ คณะค่าย
วัดนิลาราม
เข้าระบบ 69 ครั้ง
อันดับ 43
นาฎอนงค์ เต็งมีศรี
วัดอัมพาราม
เข้าระบบ 67 ครั้ง
อันดับ 44
ภาสินี ปลอดแก่นทอง
บ้านท่าม่วง
เข้าระบบ 67 ครั้ง
อันดับ 45
ฮูเซ็น บินอาสัน
บ้านอรุโณทัย
เข้าระบบ 66 ครั้ง
อันดับ 46
สุเพ็ญ กลิ่นอมรสกุล
วัดหัวเตย
เข้าระบบ 66 ครั้ง
อันดับ 47
พัชรี บุญช่วย
วัดตรีธาราราม
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 48
รุ่งอรุณ วงศ์วิเชียร
วัดนันทาราม
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 49
จรวย ถาพร
บ้านพัฒนา 2
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 50
สุริด วาทีตรง
บ้านคลองรอก
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 51
ภาวดี ศรีสุขใส
บ้านนาค้อ
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 52
จงดี จรัสจรูญฤทธิ์
บ้านคันธุลี
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 53
บุญส่ง เพชรเนียม
บ้านมะม่วงงาม
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 54
ทัศนีย์ สุวรรณ
บ้านหนองจอก
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 55
ขนิษฐา ไชยมล
บ้านดอนมะกอก
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 56
สาคร เด็กหลี
ตชด.ราษฎร์พิทักษ์
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 57
จรัญญา จันทรขนิฐ์
วัดเขาศรีวิชัย
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 58
แสงทอง ศรีสุจริต
วัดสุทธาวาส
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 59
เยาวลักษณ์ เรืองรอง
บ้านเชี่ยวหมวง
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 60
ชนิสา ถิ่นจะนะ
บ้านทรายแก้ว
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 61
สิินีนาฎ รัตนพันธุ์
บ้านบางพระ
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 62
อรัญญา นนทศักดิ์
วัดพรุศรี
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 63
นางจิราพร ทองสง
บ้านนาใหญ่
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 64
ทิวากร เกิดอุดม
วัดน้ำหัก
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 65
ลักขณา ทิพย์เดช
บ้านใหญ่
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 66
ใบเฟริ์น พรเจริญ
บ้านควนสุวรรณ
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 67
รัตติกาล หนูคงนุ้ย
วัดนาคาวาส
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 68
อรพรรณ ล่องสินธู
วัดประตูใหญ่
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 69
วิลาวรรณ์ มีเดช
บ้านวังผักแว่น
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 70
พรรัตน์ วิเชียร
บ้านปากโตน
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 71
สุนีย์ อะเก
บ้านหนองมน
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 72
มาลีวัลย์ ช่วยรัตนะ
บ้านโตนยาง
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 73
กุหลาบ เที่ยงภาษา
บ้านเกาะมุกด์
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 74
นวรัตน์ สุขใส
ชุมชนบ้านช่องม้าเหลี
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 75
ชยพร ชูบัว
วัดวิโรจนาราม
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 76
กรกนก ศรีจันทร์
บ้านพัฒนา
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 77
อารียา ลัภนาเคนทร์
วัดแหลมไผ่
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 78
สเพ็ญศรี ศรีช่วย
บ้านคลองราง
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 79
กนกวรรณ อินทวิเศษ
บ้านบางขนุน
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 80
แก้วตา ด้วนอุสาห์
ตลาดหนองหวาย
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 81
สวรรยา เพชรชัย
วัดท่าตลิ่งชัน
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 82
รัตนา แก้วสวัสดิ์
บ้านน้ำราด
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 83

วัดชยาราม
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 84
อรอนงค์ พ่วงพี
บ้านโพธิ์พนา
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 85
จินตนา ช่วยด้วง
บ้านคลองชะอุ่น
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 86
อำพรรณ ศรัทธา
บ้านมะเลาะ
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 87
ธีรพร เรืองปลอด
บ้านทุ่งพลับ
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 88
นางดวงฤดี จันทรัตน์
บ้านปากน้ำท่ากระจาย
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 89
สลิลลา เมฆาธร
วัดไตรรัตนากร
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 90
รินทร์นภา ศรีสมบัติ
บ้านท่าขนอน
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 91
นันทนิจ ทองชล
วัดอัมพาวาส
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 92
มัลลิกา เอี่ยมเส้ง
บ้านคชาธาร
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 93
ปวิตรา ณ นคร
วัดพุมเรียง
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 94
ชญานี สาริพัฒน์
บ้านไทรงาม
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 95
อุดมลักษณ์ สวัสดิสิงห์
บ้านทุ่งโพธิ์
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 96
ขนิษฐา ศักดา
บ้านถ้ำผึ้ง
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 97
ศุภลักษณ์ ภาราทอง
บ้านหนองปรือ
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 98
ขวัญฤทัย แก้วละเอียด
บ้านหนองเหรียง
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 99
กัญญ์วรา ไตรศร
บ้านหญ้าปล้อง
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 100
จิรชยา พุ่มทอง
บ้านต้นยวน
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 101
สุภาวัลย์ ชัยเจริญ
วัดจันทร์ประดิษฐาราม
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 102
พนิดา จิตราภิรมย์
วัดน้ำรอบ
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 103
เสาวณี พุ่มทอง
บ้านไทรงาม
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 104
เอราวรรณ แก้วปลอด
บ้านนาแค
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 105
นภาทิพย์ จะรา
บ้านทุ่งนางเภา
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 106
อุไร ฤทธิเพชร
มหาราชบ้านแสงอรุณ
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 107
ยุพเรศ ไทยเสน
วัดโพธิ์น้อย
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 108
สุวัจนา เพชรานันท์
บ้านตาขุน
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 109
เสาวลักษณ์ ใสสะอาด
วัดรัตนาราม(ธรรมรักข
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 110
พัฒนกิจ คณาเอกวิชภรณ์
วัดหนองไทร
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 111
ศุกล ศักดิ์เพชร
บ้านตะกรบ
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 112
ยลดา นุกูลวรรณ์
บ้านพังกาญจน์
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 113
พรเพ็ญ แก่นทรัพย์
บ้านทุ่งเสียน
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 114
สิริพร พุทธประเสริฐ
วัดอินทราวาส
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 115
รติมา อาษาสุจริต
บ้านหินดาน
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 116
อัจฉราพร สงฤทธิ์
บ้านทำเนียบ
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 117
เปมิกา ครองระวะ
วัดห้วยกรวด
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 118
ญาณีกานต์ ผาสุข
ตาขุน
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 119
อิสยาภรณ์ ถาพร
บ้านลูกเดือน
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 120
บุปผา แหลมทอง
บ้านยาง
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 121
จันทรา พิชัยยุทธิ์
บ้านท่าไท
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 122
ธีระ คชาอนันต์
บ้านพรุยายชี
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 123
รวิวรรณ ก่อบุญ
บ้านย่านยาว
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 124
นถพร ขำแก้ว
บ้านเชี่ยวเฟือง
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 125
อนุสรา ชูพรหม
วัดธัญญาราม
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 126
ปราณี ละมันชาติ
บ้านควนสูง
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 127
นางสาวอัญชลี ปรีชาชาญ
วัดถ้ำวราราม
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 128
มลฤดี ประทุมวรรณ
บ้านคลองวัว
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 129
วิลาวรรณ แสงจันทร์
วัดโพธาราม(โพธิพิทยา
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 130
กนกวรรณ์ จันทร์แสงกุล
บ้านบางปรุ
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 131
วิมล ชัยชนะ
บ้านศรีปทุมวัลย์
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 132
อุษณา ผอมกลัด
สารภีอุทิศ
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 133
น้ำอ้อย ขาวทอง
บ้านชายท่า
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 134
วันดี เกื้อสกุล
วัดวิชิตธาราราม
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 135
ปราณี ชิตเพชร
วัดพระบรมธาตุไชยา
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 136
เพ็ญศรี สิทธิเชนทร์
บ้านอู่ตะเภา
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 137
ภาวินี ณ ภิบาล
วัดบางน้ำจืด
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 138
เพ็ญศิริ รัศมี
บ้านดินก้อง
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 139
จีรวัลคุ์ รอดไทย
วัดสันติคีรีรมย์
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 140
ผิวพรรณ อนุพัฒน์
วัดตรณาราม
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 141
กัลยา ศรชนะ
วัดโกศาวาส
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 142
วิวรรณ ปล้องนิราศ
บ้านท่าไคร
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 143
นิตธยา ชูขาว
บ้านคลองไม้แดง
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 144
คุนัญญา คณิตาภัทร
บ้านบ่อกรัง
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 145
กาญจนา ชลเกริกเกียรติ
วัดบ่อมะปริง
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 146
ศิวกร หนูนะ
วัดสุมังคลาราม
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 147
จิรดา สุริยมาตร
บ้านควนรา
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 148
วริษฐา เศษวิชัย
วัดเดิมเจ้า
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 149
อรณิชชา สิงหะ
บ้านปากทำเรียง
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 150
แสงวัชรา อุบลสุข
วัดบางพลา
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 151
เจนจิรา ชูช่วยสุวรรณ
บ้านกลาง
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 152
นวรัตน์ รัตนะ
ชุมชนวัดจันทาราม
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 153
รักชาติ สุวรรณโชติ
วัดน้ำพุ
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 154
นางจันทร์เพ็ญ มงคล
บ้านจำปาทอง
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 155
อารดา เหล็มนุ้ย
วัดชัยธาราวาส
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 156
มาลี จันทร์อุดม
วัดสังขประดิษฐ์
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 157
อาจิน ทองบุญ
วัดเขาพนมแบก
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 158
ณัฏฐณิชา สีแดง
บ้านท่าใหม่
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 159
บุญช่วย อินทร์อักษร
บ้านต้นมะพร้าวมิตรภา
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 160
จันทร์เพ็ญ ศิวายพราหมณ์
สหกรณ์นิคม
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 161
จันฑิรา ชีทอง
บ้านศรีพนม
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 162
วิชชุดา ทิพย์มงคล
บ้านห้วยไผ่
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 163
สุดราตรี เจือบุญ
วัดกาฬสินธุ์
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 164
พิชามญชุ์ บัวบางกรูด
บ้านคลองสงค์
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 165
อัญญรัตน์ พลราม
วัดธารน้ำไหล
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 166
ผกาภรณ์ เซ่งล้ำ
บ้านบางสาน
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 167
กฤติกา แดงสุวรรณ
บ้านคลองพา
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 168
พจนา วัฒนพงศ์
บ้านแสนสุข
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 169
เกวลิน เพชรศร
บ้านสหกรณ์
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 170
กรกมล แก้วสุขสี
บ้านนา
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 171
จินตนา แก้วสะอาด
บ้านลุ่มชุมแสง
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 172
บุษรา ศักดา
วัดขจรบำรุง
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 173
กัญฐิมาภรณ์ คชพันธ์
บ้านตะเคียนทอง
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 174
xxxxxxxxxxx
บ้านปากหาร
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 175
อมรรัตน์ สุทธิชาติ
วัดเกษมบำรุง
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 176
จิดาภา บุญแน่
บ้านปลายคลอง
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 177
ลัดดาวัลย์ คงทองคำ
วัดสามัคคีธรรมาราม
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 178
xxxxxxxxxxx
วัดบางมะเดื่อ
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 179
พิมลนาฏ วาเรศ
บ้านช่องไม้งาม
เข้าระบบ 14 ครั้ง
อันดับ 180
วิไล เพชรบำรุง
บ้านบางหิน
เข้าระบบ 12 ครั้ง
อันดับ 181
กมลทิพย์ ชุมทอง
บ้านอ่างทอง
เข้าระบบ 12 ครั้ง
อันดับ 182
จุฑามาศ เสือดาว
บ้านวังขุม
เข้าระบบ 12 ครั้ง
อันดับ 183
สุธาทิพย์ บัวทอง
วัดจาย(สุทธบุรราษฎร์
เข้าระบบ 8 ครั้ง

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net