แอดมินโรงเรียน School Lunch System

อันดับ 1
สุจิตรา อธิกิจไพบูลย์
บ้านควน
เข้าระบบ 421 ครั้ง
อันดับ 2
สุมณฑา จรุงการ
บ้านท่านุ่น
เข้าระบบ 265 ครั้ง
อันดับ 3
ทัศนีย์ อินทร์สม
บ้านฝ่ายท่า
เข้าระบบ 174 ครั้ง
อันดับ 4
สลิลทิพย์ หัตถการ
บ้านดอน
เข้าระบบ 139 ครั้ง
อันดับ 5
นิภาพร บูรพิศ
เกาะปันหยี
เข้าระบบ 127 ครั้ง
อันดับ 6
สาคร พงษ์นวล
บ้านบางม่วง
เข้าระบบ 118 ครั้ง
อันดับ 7
มาธิน่า มีชูศิลป์
บ้านท่าปากแหว่ง
เข้าระบบ 113 ครั้ง
อันดับ 8
สาวิตรี สุวรรณโณ
บ้านบางแก้ว
เข้าระบบ 112 ครั้ง
อันดับ 9
ชูศรี แก้วปรางค์
พระราชทานทับละมุ
เข้าระบบ 111 ครั้ง
อันดับ 10
รัตนา พนาลี
บ้านบางวัน
เข้าระบบ 107 ครั้ง
อันดับ 11
ปิยาภรณ์ อนุกูล
บ้านทุ่งไทรงาม
เข้าระบบ 100 ครั้ง
อันดับ 12
สปันนา ชิดเอื้อ
บ้านน้ำเค็ม
เข้าระบบ 98 ครั้ง
อันดับ 13
พวงพิตา รุ่งพิบูลโสภิษฐ์
บ้านเขาน้อย
เข้าระบบ 96 ครั้ง
อันดับ 14
วันฤดี สุขแก้ว
วัดนิโครธคุณากร
เข้าระบบ 94 ครั้ง
อันดับ 15
วารุณี มิวเซน
วัดปัจจันตคาม
เข้าระบบ 93 ครั้ง
อันดับ 16
พรฤดี พลมะศรี
บ้านบางกัน
เข้าระบบ 92 ครั้ง
อันดับ 17
อภิญญา สงเขียว
บ้านปากวีปมิตรภาพที่
เข้าระบบ 87 ครั้ง
อันดับ 18
พจมาน แน่นอน
บ้านกะไหล
เข้าระบบ 86 ครั้ง
อันดับ 19
วิภาวรรณ ประมวลการ
บ้านบ่อแสน
เข้าระบบ 86 ครั้ง
อันดับ 20
ยาสมี สนิ
วัดสองแพรก
เข้าระบบ 83 ครั้ง
อันดับ 21
วันนา ถนอมผล
บ้านช่องหลาด
เข้าระบบ 83 ครั้ง
อันดับ 22
พิมพิรา สำมาสา
วัดไตรมารคสถิตตั้งตร
เข้าระบบ 82 ครั้ง
อันดับ 23
อิสราณี ทันยุภัก
บ้านกลาง
เข้าระบบ 80 ครั้ง
อันดับ 24
เสาวลักษณ์ ศรีมาลา
เมืองพังงา
เข้าระบบ 80 ครั้ง
อันดับ 25
วนิดา บูเก็ม
วัดชนาธิการาม
เข้าระบบ 78 ครั้ง
อันดับ 26
วาธิณี ดิ่นทอง
ชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิ
เข้าระบบ 78 ครั้ง
อันดับ 27
วรางคนางค์ วาหะรักษ์
เกาะเคี่ยม
เข้าระบบ 77 ครั้ง
อันดับ 28
ประกิจ ระเมาะ
บ้านทุ่งดอน
เข้าระบบ 77 ครั้ง
อันดับ 29
ธัญญาภรณ์ อินทรกำเนิด
บ้านบางติบ
เข้าระบบ 76 ครั้ง
อันดับ 30
สุจิรา ทองวล
บ้านบางทอง
เข้าระบบ 73 ครั้ง
อันดับ 31
เกษร แซ่เอียบ
คุระบุรี
เข้าระบบ 71 ครั้ง
อันดับ 32
ศิริวรรณ ชูเมือง
เกาะยาว
เข้าระบบ 69 ครั้ง
อันดับ 33
มณีวงค์ เดชกล้า
วัดคมนียเขต
เข้าระบบ 69 ครั้ง
อันดับ 34
ราตรี ผลากิจ
วัดโคกสวย
เข้าระบบ 69 ครั้ง
อันดับ 35
โรสนา กาสา
บ้านตำหนัง
เข้าระบบ 69 ครั้ง
อันดับ 36
นฤมล ไกรนรา
บ้านคอกช้าง
เข้าระบบ 68 ครั้ง
อันดับ 37
ณัฐนิชา สพันธุวงศ์
บ้านบางมรวน
เข้าระบบ 66 ครั้ง
อันดับ 38
จันทิมา พรหมแก้ว
วัดตรัยรัตนากร
เข้าระบบ 65 ครั้ง
อันดับ 39
อัญชนา เหล็กแดง
อนุบาลพังงา
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 40
ทิพย์สุดา เลิศวงหัส
บ้านในหยง
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 41
มลิดา สัญญาสุวรรณ
บ้านปากพู่ (รองหงส์ท
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 42
ศิรินทร พัฒนศิริ
บ้านห้วยทรัพย์มิตรภา
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 43
อุมาพร พันนะการ
เกียรติประชา
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 44
พิมพิมล ชัยวิชิต
วัดราษฎร์อุปถัมภ์
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 45
นภัสวรรณ ทองวงษ์
วัดศรีรัตนาราม
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 46
อรทัย เอียบสกุล
วัดนารายณิการาม
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 47
จิราวี นวนจันทร์
บ้านปากถัก
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 48
บุญยา รัตนมณี
บ้านทับช้าง
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 49
จิราพร จันทนา
บ้านบางคลี
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 50
สุเพ็ญ ชลธี
บ้านย่านสะบ้า
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 51
กันทิมา กิจประสงค์
บ้านลำวะ
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 52
ปราณี คงชม
บ้านควนแรด
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 53
ปิยลักษณ์ สมัครการ
บ้านถ้ำทองหลาง
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 54
ประภัสสร คำแหง
บ้านคลองไส
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 55
จริยา ชัยสิทธิ์
บ้านรมณีย์
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 56
เกตุทิพย์ ทรัพย์นอง
เกาะหมากน้อย
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 57
วารุณี สนจิตร
บ้านเขาเปาะ
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 58
พัชรี ศรีขวัญ
บ้านป่ายาง
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 59
ชนนิกานต์ จันทร์ต้น
บ้านบากัน
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 60
เอมอร เพ็ชรเกลี้ยง
บ้านคลองเหีย
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 61
สำลี โรมินทร์
บ้านโคกยาง
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 62
อนงค์ นวลนุช
บ้านบางใหญ่
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 63
อมรรัตน์ ถาวรกุล
บ้านหินลาด
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 64
สิริมา นุ่นเกตุ
บ้านเจ้าขรัว
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 65
ศศิธร เดชภักดี
วัดประชุมศึกษา
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 66
ณิชกานต์ พฤกษ์วัฒนวงศ์
บ้านท่าดินแดง
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 67
ธัญธิญา ผลศัพท์
บ้านลำแก่น
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 68
มาลัย เจริญฤทธิ์
เกาะไม้ไผ่
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 69
จริยา อนุรักษ์
บ้านใหญ่
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 70
พรนิภา พันธุ์รัตน์
บ้านบางด้ง
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 71
แก้วตา อนันตวิทยวงศ์
นิคมสร้างตนเอง 1
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 72
อุทัยวรรณ ทับทิมทองสุข
วัดนิโครธาราม
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 73
ยาใจ วิชัยดิษฐ์
บ้านท่าหัน
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 74
วันดี ทิพย์พินิจ
วัดดิตถาราม
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 75
นพสโรชา สุขทองแก้ว
บ้านท่าจูด
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 76
กรรณิกา เจะมะอะ
บ้านแหลมหิน
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 77
บังอร สมจริง
บ้านเกาะกลาง
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 78
เนตยา บรึดู
บ้านท่าเขา
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 79
ลีลาวดี ศรีรัฐ
บ้านเขาปิหลาย
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 80
ขนิษฐา เบ็ญอ้าหมาด
บ้านคลองบอน
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 81
สรัลรัตน์ ขาวหิรัญ
บ้านริมทะเล
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 82
หทัยทิพย์ ทองรักษ์
วัดประชาธิการาม
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 83
ศิริโรจน์ สัจจารักษ์
วัดราษฎร์สโมสร
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 84
อารีรัตน์ สงวนทรัพย์
บ้านโคกเจริญ
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 85
วินิตา ทองประดับ
บ้านสวนใหม่
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 86
ณัทศศิร์ สิทธิสมบูรณ์
บุญสูงอุปถัมภ์
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 87
อาภาวัลย์ พันธ์ศุภะ
บ้านคุรอด
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 88
วชิรญาณ์ เพชรชู สุวรรณจุล
บ้านคุระ
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 89
ปภัสสร สารสิทธิ์
บ้านท่าเรือ
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 90
ชูศรี ศิริรักษ์
บ้านบางเนียง
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 91
กชวรรณ วาระเพียง
บ้านนอกนา
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 92
สุทัตตา เวียนสาว
บ้านนาใน
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 93
ชนากานต์ มีดวง
วัดช้างนอน
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 94
สุวรรณา วาหะรักษ์
บ้านบางจัน
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 95
นิตยา อารีการ
ไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไ
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 96
มลธิยา นาวีว่อง
บ้านน้ำจืด
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 97
อัจฉรา หนูร่ม
อนุบาลทับปุด
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 98
เยาวพา นันทบุตร
บ้านติเตะ
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 99
สุดารัตน์ อุดแก้ว
วัดอินทนิน
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 100
พรจันทร์ สุวรรณพงษ์
บ้านปากคลอง
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 101
อามีเนาะ สูเตะ
บ้านช้างเชื่อ
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 102
มณีรัตน์ สาม
บ้านทุ่งละออง
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 103
ซูไรดา หลีดำ
บ้านบางหลาม
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 104
xxxxxxxxxxx
บ้านทุ่งใหญ่
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 105
ถนอมรัตน์ จู่สกุล
นิคมสร้างตนเอง 2
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 106
จิตฐิพร เอี่ยมอักษร
บ้านเขาเฒ่า
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 107
อนันต์ หาญจิตร
บ้านย่าหมี
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 108
ประทุมพร ตุ้งกู
บ้านอ่าวมะขาม
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 109
ประภาพร เหล่ากุล
บ้านในไร่
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 110
อรวรรณ กิตตยารักษ์
กะปง
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 111
นงเยาว์ รักเวช
วัดปัตติการาม
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 112
อุมาพร ทวาดิตร์
บ้านห้วยทราย
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 113
สกาวเดือน นิยะกิจ
บ้านในวัง
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 114
สาแตม กุลกู
บ้านบางหว้า
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 115
ศิรินรัตน์ อมรแก้ว
วัดนากลางมิตรภาพที่
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 116
ธีรเดช ธัญรส
บ้านท่าสนุก
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 117
อริสรา บุญสพ
อ่าวมะม่วง
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 118
จันทร์จิรา ศรีสุขใส
บ้านกระโสม (ผดุงนิคม
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 119
มะลิวัลย์ สุทธิเกิด
บ้านเตรียม
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 120
ณัฏฐริณีย์ นาวีว่อง
อ่าวกะพ้อ
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 121
กมลทิพย์ ชุมจันทร์
บ้านบางกรัก
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 122
ดุษณี นาวีว่อง
บ้านพรุใน
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 123
ธัญญาภรณ์ เอี๋ยวสกุล
บ้านทุ่งรักชัยพัฒน์
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 124
สุปรียา ฉายแสง
บ้านตากแดด
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 125
สุจิตร ทิมทอง
บ้านคลองเคียน
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 126
สุรัตน์วดี บุณยะผลึก
บ้านหินร่ม
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 127
อนุรัตน์ สิงห์คาระ
บ้านบ่อดาน
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 128
ศิริรัตน์ ทองชุม
บ้านทองหลาง
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 129
xxxxxxxxxxx
บ้านสามช่อง
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 130
สมหมาย ทองสะศรี
บ้านบางนายสี
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 131
สุวรรณี มาลินี
บ้านคลองดินเหนียว
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 132
ฐิตา แซะอามา
บ้านพอแดง
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 133
อรุญโรจ จันทิมา
บ้านกะปง
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 134
วิไลวรรณ ทองวล
วัดสุวรรณคูหา
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 135
อาภรณ์ วังเมือง
บ้านนาแฝก
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 136
พิมพร พรหมอินทร์
วัดสุวรรณาวาส
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 137
นงลักษณ์ ฉิมกิจ
วัดเหมืองประชาราม
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 138
สุนันทา ถาวรจิตร
บ้านบางครั่ง
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 139
เดือนเต็ม แฝงสีคำ
บ้านเกาะนก
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 140
ปราณี ขวัญราช
บ้านทุ่งต่อเรือ
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 141
สุดา จันทร์อำไพ
บ้านทุ่งเจดีย์
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 142
xxxxxxxxxxx
บ้านบกปุย
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 143
xxxxxxxxxxx
บ้านปริง (วันครู 250
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 144
xxxxxxxxxxx
บ้านดอกแดง
เข้าระบบ 14 ครั้ง
อันดับ 145
xxxxxxxxxxx
วัดบางเสียด
เข้าระบบ 11 ครั้ง
อันดับ 146
xxxxxxxxxxx
บ้านบางนุ
เข้าระบบ 8 ครั้ง

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net