แอดมินโรงเรียน School Lunch System

อันดับ 1
กาญจนา สุนันท์ชัย
พัฒนาปากน้ำ
เข้าระบบ 283 ครั้ง
อันดับ 2
ชนิดา ลวรณวงษ์
วัดดอนไร่
เข้าระบบ 239 ครั้ง
อันดับ 3
นฤมล ภูฆัง
วัดดอนสำโรง
เข้าระบบ 227 ครั้ง
อันดับ 4
สมใจ เข็มเพ็ชร
วัดหนองทราย
เข้าระบบ 172 ครั้ง
อันดับ 5
สุกัญญา มาลัยทอง
บ้านกกเชียง
เข้าระบบ 167 ครั้ง
อันดับ 6
ธนิดา ประทุม
บ้านทุ่งมะกอก
เข้าระบบ 118 ครั้ง
อันดับ 7
ทิตาภร เพ็ชรวงษ์
วัดเนินมหาเชษฐ
เข้าระบบ 115 ครั้ง
อันดับ 8
ปรียา สุดเรี่ยวแรง
บ้านหนองผือ
เข้าระบบ 107 ครั้ง
อันดับ 9
สุทธิ เหลืองอรุณ
วัดหนองสะเดา
เข้าระบบ 101 ครั้ง
อันดับ 10
พลอยนรินทร์ เพ็ญจู
บ้านวังยาว
เข้าระบบ 99 ครั้ง
อันดับ 11
จรัญ คงเจริญ
บ้านหนองแหน
เข้าระบบ 96 ครั้ง
อันดับ 12
คนึง เสกสุวงษ์
บ้านกล้วย
เข้าระบบ 95 ครั้ง
อันดับ 13
วสิกา อินทร์กล่ำ
บ้านแจงงาม
เข้าระบบ 93 ครั้ง
อันดับ 14
ราตรี เทียนมณี
วัดปากดงท่าศาล
เข้าระบบ 92 ครั้ง
อันดับ 15
อำภา จันทร์ตรี
อนุบาลหนองหญ้าไซ(วัด
เข้าระบบ 87 ครั้ง
อันดับ 16
กนกวรรณ แก้วศรีงาม
วัดบ้านสระ
เข้าระบบ 87 ครั้ง
อันดับ 17
พาฝัน พวงงาม
วัดทุ่งกฐิน
เข้าระบบ 86 ครั้ง
อันดับ 18
กรรณิการ์ พิมพขันธ์
ไทยรัฐวิทยา 20 (บ้าน
เข้าระบบ 85 ครั้ง
อันดับ 19
พัชรา หงษ์โต
อนุบาลด่านช้าง
เข้าระบบ 84 ครั้ง
อันดับ 20
ลัดดาวัลย์ สุขเสริม
วัดวังหว้า
เข้าระบบ 84 ครั้ง
อันดับ 21
อารีย์วรรณ เข็มเงิน
วัดน้ำพุ
เข้าระบบ 83 ครั้ง
อันดับ 22
ศิริพร ท้าวแก้ว
วัดหนองเปาะ
เข้าระบบ 82 ครั้ง
อันดับ 23
ขวัญฤทัย อยู่สอาด
วัดหัวนา
เข้าระบบ 81 ครั้ง
อันดับ 24
สรญา สัจจาสุวรรณ
บ้านหนองยาว
เข้าระบบ 81 ครั้ง
อันดับ 25
จอมขวัญ ชื่นอารมย์
บ้านทัพตาแทน
เข้าระบบ 76 ครั้ง
อันดับ 26
จิราวรรณ วรชินา
วัดกุ่มโคก
เข้าระบบ 76 ครั้ง
อันดับ 27
เสียงเพราะ เมธสาร
วัดบางขวาก
เข้าระบบ 72 ครั้ง
อันดับ 28
เยาวพา สูงปานเขา
บ้านรังงาม
เข้าระบบ 72 ครั้ง
อันดับ 29
นวพร บุราณเดช
วัดโคกพระ
เข้าระบบ 71 ครั้ง
อันดับ 30
ขวัญศิริ แตงโสภา
บ้านสระเตย
เข้าระบบ 68 ครั้ง
อันดับ 31
อุไรวรรณ เหมกุล
บ้านทับกระดาษ
เข้าระบบ 65 ครั้ง
อันดับ 32
สุภัคษร พรอุดมประเสริฐ
วัดบ่อกรุ
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 33
พิมพ์พา จันทรฤกษ์
วัดทับผึ้งน้อย
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 34
มลฤดี จันทร
บ้านสระบัวก่ำ
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 35
อรพิน ทองดี
วัดวังจิก
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 36
รัตติยา เวชเพิ่ม
บ้านหนองกระดี่
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 37
พิมพ์ใจ สุวรรณพานิช
บ้านทุ่งนาตาปิ่น
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 38
ธีระพงษ์ กาฬภักดี
บ้านหนองนา
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 39
ศศิรัศมิ์ ดวงแก้ว
บ้านแหลมสะแก
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 40
อัจฉรา แก้วเรือง
บ้านหนองราชวัตร
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 41
อัญชลี บุญคำ
วัดหนองผักนาก
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 42
สุชีวิน ปั้นสุเทพ
บ้านดงเสลา สาขาบ้านว
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 43
สายทิพย์ ปานกล่ำ
บ้านทัพหลวง
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 44
พิชยา ศรีนาคสุข
บ้านดงเชือก
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 45
พิทยา บัวหลวง
วัดบัลลังก์
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 46
ประไพ ขวัญกุล
วัดสามชุก
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 47
วนิดา จันสิงคำ
บ้านละว้าวังควาย
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 48
รัฐนันท์ กู้หลี
บ้านหนองแขม
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 49
สุวรรณา สว่างศรี
วัดนางพิมพ์
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 50
กัญญา ขุมทอง
บ้านปากดง
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 51
เรวดี อินทนะ
วัดป่าสะแก
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 52
ธนาสิริ เฉื่อยฉ่ำ
วัดบ้านทึง
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 53
พิมศิริ สมตัว
วัดกำมะเชียร
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 54
พเยาว์ ชื่นจิต
บ้านหนองหิน
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 55
จุฑามาศ มีประเสริฐ
บ้านหนองสำโรง
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 56
วิไลวรรณ นาคสังข์
วัดสุวรรณตะไล
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 57
กมลมาลย์ สมิงวรรณ
บ้านราษฎร์บำรุง
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 58
อุษา ง่วนทอง
วัดใหม่สระพลอย
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 59
ณัฐชนก ปานเกตุ
วัดกร่างสามยอด
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 60
นาวจำเนียร ชาวบางงาม
วัดหนองไผ่
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 61
จารุณี ใจฉ่ำ
บ้านลาด
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 62
อัจฉรา อิ่มพันแบน
วัดวังคัน
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 63
รัติกาล เหล่าต้น
วัดวุ้งสุทธาวาส
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 64
กันต์ฤทัย พลเสน
บ้านทับละคร
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 65
วชิรญาณ์ เครือแก้ว
วัดทุ่งแฝก
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 66
จิราพร วังบอน
บ้านทุ่งหนองแก้ว
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 67
รัตนา ศรีสุวรรณ
วัดคลองขอม
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 68
ณันพัชญ์ มนตรี
วัดดอนประดู่
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 69
กิติยา บุตสดี
บ้านหนองอุโลก
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 70
จันทร์เพ็ญ เนตรสังข์
วัดวังสำเภาล่ม
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 71
ปิยะรัตน์ สว่างศรี
วัดโคกหม้อ
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 72
ไพฑูรย์ ม่วงเทศ
บ้านหนองห้าง
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 73
ศิวกาญจน์ กาลรักษา
นิคมสร้างตนเองกระเสี
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 74
สุพร คงกะเรียน
วัดนางบวช
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 75
ณัฎฐ์รินทร์ ตันติถาวรกิจ
วัดกาบบัว
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 76
อนุศิษฐ์ สุขชื่น
วัดกกเต็น
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 77
ประภา อิ่มสมบัติ
วัดหนองสังข์ทอง
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 78
วันทนา นิติสิริ
อนุบาลเดิมบางนางบวช(
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 79
ชลธิชา วะสาร
วัดท่ามะนาว
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 80
นพพร เชี่ยวชาญ
วัดลำพันบอง
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 81
บุญรอด เหลืองอรุณ
บ้านหนองจิกยาว
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 82
วิมลรัตน์ โพธิ์เงิน
วัดด่านช้าง
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 83
ปาริชาต สิงหาด
บ้านดงเสลา
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 84
ศิริประภา ขำปาน
บ้านห้วยหินดำ
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 85
สมนึก ทัศนสุวรรณ
บ้านหนองโก
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 86
ขวัญจิรา แตงทอง
บ้านใหม่กิโล 8
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 87
จิราภรณ์ ลาภมานะ
วัดไทร
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 88
ยุทธการ เจียตระกูล
บ้านโป่งคอม
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 89
ขวัญเมือง สิงห์จุ้ย
วัดหนองโรง
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 90
วรรณิภา กาฬษร
บ้านหนองบัวทอง
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 91
ธีราภรณ์ พราหมณโชติ
วัดอู่ตะเภา
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 92
อาลิษา ภาณุไพชยนต์
บ้านวังน้ำเขียว
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 93
เกรียงไกร นาคสังข์
บ้านพุน้ำร้อน
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 94
โสภี ปิยะดา
บ้านไผ่สีทอง
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 95
ปนัฐฐา แบขุนทด
บ้านมาบพะยอม
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 96
รุ่งนภา น้ำทิพย์
วัดหัวเขา
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 97
ชมพูนุท สาราคำ
วัดท่าทอง
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 98
วารี โสขุมา
วัดปากน้ำ
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 99
สุภาวดี เอี่ยมหรุ่น
วัดคูเมือง
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 100
อาภัสรา ชาวทำนา
วัดฉวาก
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 101
จุฑามาศ รุจิรตานนท์
วัดเขาพระ
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 102
ศิริเพ็ญ อยู่ศรี
วัดท่าเตียน
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 103
มลทกานต์ พุดเผือก
บ้านเขาดิน
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 104
เดือนเพ็ญ สุทธิพันธุ์
วัดดอนตาล
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 105
รัตนา อินทรกสิกร
วัดประชุมสงฆ์
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 106
กานต์พิชชา จงมีสุข
วัดกกตาด
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 107
วราภรณ์ อู่อรุณ
วัดลาดสิงห์
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 108
จตุพร อุดม
บ้านหนองตาแก้ว
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 109
สิริกานต์ จิตรพรม
บ้านหนองอิงพิง
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 110
ขนิษฐา จันทร์เสวก
วัดสามัคคีธรรม
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 111
สายชล ไม้ตะเภา
วัดยางนอน
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 112
สมยศ ภูฆัง
วัดโป่งแดง
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 113
ธนาพันธุ์ หมั่นกิจ
บ้านใหม่ไร่อ้อย
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 114
วรรณา ทองไพรวรรณ
วัดคอกช้าง
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 115
วราพร พลเสน
สวนป่าองค์พระ
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 116
ปรียาภรณ์ สงวนตัด
วัดสามเอก
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 117
ไพพรรณ คูณพงษ์
อนุบาลสมเด็จพระวันรั
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 118
ภัทราภรณ์ จันทา
บ้านทุ่งใหญ่
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 119
นิศารัตน์ โพธิ์ศรี
วัดวังหิน
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 120
อรพันธ์ มณีวงษ์
นิคมสร้างตนเองกระเส
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 121
รุ่งไพลิน มะลิทอง
วัดหนองกรด
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 122
วีนัส กาลรักษา
บ้านหนองขาม
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 123
หัทยา กาฬภักดี
วัดหนองกระทุ่ม
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 124
สุกัญญา พิมพะรัตน์
วัดเดิมบาง
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 125
สายรุ้ง โตคำ
บ้านหนองกระถิน
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 126
วีรวรรณ ตันติจิตจารุ
วัดดงพิกุล
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 127
นางเพชรัตน์ ชมมะลิ
บ้านพุบ่องป่าขี
เข้าระบบ 14 ครั้ง
อันดับ 128
สถาพร แพ่งศิริ
วัดวังกุลา
เข้าระบบ 10 ครั้ง

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net