แอดมินโรงเรียน School Lunch System

อันดับ 1
ปาณิดา สุวรรณศรี
วัดตะลุ่ม
เข้าระบบ 219 ครั้ง
อันดับ 2
จันทรา สง่างาม
บ้านบางกุ้ง
เข้าระบบ 205 ครั้ง
อันดับ 3
กัณฑิมา ศรีอุดม
สุพรรณภูมิ
เข้าระบบ 190 ครั้ง
อันดับ 4
ทองหยิบ เหมือนแก้ว
บ้านหนองสรวง
เข้าระบบ 150 ครั้ง
อันดับ 5
นางสาวผกามาส ทรัพย์มาก
วัดเกาะ
เข้าระบบ 112 ครั้ง
อันดับ 6
สาวิตรี สังข์เงิน
วัดองครักษ์
เข้าระบบ 112 ครั้ง
อันดับ 7
ศิริวรรณ หมอยาดี
โรงเรียนวัดลำบัว
เข้าระบบ 105 ครั้ง
อันดับ 8
สมบัติ จันทรวงศ์
วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก
เข้าระบบ 102 ครั้ง
อันดับ 9
แสงสุรีย์ สุวรรณยากุล
บ้านไผ่แปลกแม่
เข้าระบบ 101 ครั้ง
อันดับ 10
สำราญ เรืองวงศ์
อนุบาลศรีประจันต์
เข้าระบบ 101 ครั้ง
อันดับ 11
พัทธวรรณ สุวรรณวัฒนา
วัดชีปะขาว
เข้าระบบ 99 ครั้ง
อันดับ 12
ประไพ มะลิเสือ
วัดโบสถ์
เข้าระบบ 99 ครั้ง
อันดับ 13
วนิดา เพิ่มสมบัติ
วัดโพธิ์ท่าทราย
เข้าระบบ 95 ครั้ง
อันดับ 14
ภัทรี แสงจันทร์
วัดจระเข้ใหญ่
เข้าระบบ 94 ครั้ง
อันดับ 15
นางจริยา จันทร์ศรี
วัดพร้าว
เข้าระบบ 89 ครั้ง
อันดับ 16
ธนภรณ์ โกพัฒน์ตา
วัดดาว
เข้าระบบ 87 ครั้ง
อันดับ 17
พัชราภรณ์ สอนอินทร์
วัดยาง
เข้าระบบ 83 ครั้ง
อันดับ 18
วิลา มณีอินทร์
วัดคูบัว
เข้าระบบ 80 ครั้ง
อันดับ 19
ธิดารัตน์ แผนสมบูรณ์
วัดพันตำลึง
เข้าระบบ 79 ครั้ง
อันดับ 20
จุฑามาศ ทัศนพันธุ์
วัดไผ่ลูกนก
เข้าระบบ 77 ครั้ง
อันดับ 21
ขนิษฐา ศรีศักดา
วัดโพธิ์นฤมิตร
เข้าระบบ 77 ครั้ง
อันดับ 22
พรทิพย์ สมใจเพ็ง
บ้านท่าเสด็จ
เข้าระบบ 75 ครั้ง
อันดับ 23
อุษา แย้มวงษ์
บ้านห้วยเจริญ
เข้าระบบ 75 ครั้ง
อันดับ 24
ดาหวัน โพธิ์ระเบียบ
วัดบ้านโพธิ์ตะวันออก
เข้าระบบ 71 ครั้ง
อันดับ 25
ศิริพร โพธิ์สุวรรณ
วัดโคกโคเฒ่า
เข้าระบบ 69 ครั้ง
อันดับ 26
ราตรี มาลาทิพย์
วัดแก้ว
เข้าระบบ 68 ครั้ง
อันดับ 27
ประเสริฐศรี พงษ์เสือ
วัดวังพระนอน
เข้าระบบ 68 ครั้ง
อันดับ 28
ประภัสสร ชมภูพวง
วัดป่าพฤกษ์
เข้าระบบ 67 ครั้ง
อันดับ 29
หยกมณี ยืนยง
บ้านคลองชะโด
เข้าระบบ 66 ครั้ง
อันดับ 30
ชำเลือง เทพวงษ์
วัดบ้านกร่าง
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 31
สุนันทา น้ำใจดี
วัดโคกโพธิ์
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 32
กนกนุช อินทร์สกุล
บ้านรางทอง
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 33
อรัญญา พลเสน
วัดดอนบุบผาราม
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 34
นุชนารถ ธรรมสนธิเจริญ
บางแม่หม้าย
เข้าระบบ 62 ครั้ง
อันดับ 35
พรรณรัตน์ กาบขุนทด
วัดพระธาตุ
เข้าระบบ 62 ครั้ง
อันดับ 36
วีณา จงสืบสุข
วัดวังกุ่ม
เข้าระบบ 62 ครั้ง
อันดับ 37
นุจรีย์ ขอพึ่ง
เมืองสุพรรณบุรี
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 38
ศศิประภา พันธุ์เผือก
บ้านหนองปรือ
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 39
นางสวรรณยา อินรอดวงศ์
วัดลาดกระจับ
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 40
สุนิสา นามโชติ
วัดดงขี้เหล็ก
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 41
จุฑารัตน์ ราศีนวล
อนุบาลวัดสวนหงส์
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 42
วรรณนิภา วงศ์อนุสรณ์
วัดบึงคา
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 43
จุฑามาต พลเสน
วัดพังม่วง
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 44
ศศิธร พิชิ
วัดคลองโมง
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 45
สุภาภรณ์ นนธิจันทร์
บ้านคลองชะอม
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 46
เรวดี ศรีวิลัย
วัดอู่ยา
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 47
พัฒนา ศรีดอกไม้
วัดบรรไดทอง
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 48
มนัสนันท์ สารีผล
วัดประชุมชน
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 49
ประภารัตน์ สง่างาม
บ้านหนองบอน
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 50
ศิริพร สอดสี
วัดปู่เจ้า
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 51
พลอยไพลิน พิศาลอดิศัย
อนุบาลสุพรรณบุรี
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 52
สุภัสจิรา วงษ์มาดิษฐ์
วัดปากคลองกุ่ม
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 53
กนกพร ปุณกะบุตร
วัดไก่เตี้ย
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 54
ศรีโสภา ยุทธสูงเนิน
อนุบาลวัดป่าเลไลยก์
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 55
กุสุมา พยัคฆวงศ์
วัดบ้านกล้วย
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 56
ประนอม เจริญผล
วัดเสาธงทอง
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 57
อรสินี ริตจันทร์
วัดนิเวศน์ธรรมาราม
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 58
วนิดา วรรณวัตร์
วัดไผ่ขวาง
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 59
ปพิชญา ชาวอุทัย
วัดเทพสุธาวาส
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 60
มานิตย์ คงเพ็ชร
วัดป่าพระเจ้า
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 61
ธนญา ไพเราะ
วัดคันทด
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 62
กนกพร ธงชัย
วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บู
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 63
กฤษฎา ทรัพย์ขำ
วัดห้วยสุวรรณวนาราม
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 64
วันเพ็ญ สง่าแสง
วัดกระทุ่มทอง
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 65
ศุภักษร ใจมั่น
วัดสามทอง
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 66
จรัล ชาวลุ่มบัว
วัดหนองโสน
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 67
ขนิษฐ์นาถ ชาวสวน
วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 68
นริศรา เพชรทอง
วัดเถรพลาย
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 69
วรรณพร ศิริสมบูรณ์เวช
วัดบ้านหมี่
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 70
กรวิกา สีปิ่นเป้า
วัดดอนโพธิ์ทอง
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 71
พัชรินทร์ เจริญลาภตระกูล
วัดวังพลับใต้
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 72
สมหมาย มาพันธุ์
วัดดอนกลาง
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 73
พรทิพย์ เจริญผล
วัดสาลี
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 74
ภานุมาศ เข็มทอง
วัดจำปี
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 75
น้ำอ้อย สงสุวงษ์
วัดทรงกระเทียม
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 76
สุกัญญา เมืองแก
วัดสวนแตง
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 77
ปรีดาภรณ์ ปรางเทศ
วัดตปะโยคาราม
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 78
รฐา พันเพ็ง
วัดเสาธง
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 79
พิทยา คล้ายขำ
วัดเขาดิน
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 80
สุภัสสร สุดแก้ว
วัดศีรษะเกษ
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 81
พรรณนี ขวัญอ่อน
วัดอุทุมพราราม
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 82
สยาม นามเสือ
บรรหารแจ่มใสวิทยา 4
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 83
แสงเดือน อมรหัต
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 84
ธิดารัตน์ ชูประพันธ์
วัดลานคา
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 85
สร้อยสวรรค์ อำภาวงษ์
บ้านหนองขาม
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 86
ธนิดา อำพันทองปภากุล
วัดโพธิ์ศรี
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 87
ธฤษวรรณ ศรแก้ว
อินทร์ศรัทธาราษฎร์
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 88
จันทน์สุดา โพธิ์ไพจิตร์
บ้านรางกะทุ่ม
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 89
พรทิพย์ มาตรวิจิตร
วัดมเหยงคณ์
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 90
อภิสรชา วิเชียร
บางปลาม้า
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 91
ณัฐกฤตา ขุนโท
วัดดอนสุทธาวาส
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 92
วันเพ็ญ น้ำใจดี
กฤษณา
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 93
เกษร ดอกจำปา
วัดสังฆจายเถร
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 94
บรรเจิด เทพณรงค์
วัดวังน้ำเย็น
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 95
ณรงค์ โพธิ์ประดิษฐ์
วัดศาลาท่าทราย
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 96
ปราโมทย์ สุวรรณเวก
วัดบางใหญ่
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 97
มาลินี เตี้ยทอง
วัดโพธิ์ตะควน
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 98
สาลินี ศรีคำ
วัดสำนักตะฆ่า
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 99
อุมาวดี หวานฉ่ำ
วัดลาดปลาเค้า
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 100
สหพรรณ สงวนผิว
วัดดอนตาล
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 101
บุปผกา คล้ายสุบรรณ
วัดสว่างอารมณ์
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 102
สิริวิมล แตงวงศ์
วัดสัปรสเทศ
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 103
ปฐมาภรณ์ มุขโต
บ้านโพธิ์ศรี
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 104
กาญจนา เล้าศิลป์ไพศาล
วัดวรจันทร์
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 105
เจนกิจ เจนไธสง
วัดปลายนา
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 106
ลูกจันทร์ สิงห์โต
วัดดอนตาจีน
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 107
รวีวรรณ ลำวิไล
วัดสกุณปักษี
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 108
พิสมัย ศรีโปฎก
วัดไผ่เดี่ยว
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 109
ดวงตา สารศรี
วัดบางจิก
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 110
สุภารัตน์ เกษรดอกไม้
วัดเสาธงทอง
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 111
สายสมร อดทนดี
วัดสุขเกษม
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 112
รัตน์มณื พันที
วัดไผ่มุ้ง
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 113
อารีย์ บัญญัติ
วัดสามัคคีธรรม
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 114
พิจิตรพรรณ แป้นแอ้น
วัดดอนไข่เต่า
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 115
ปราณี โตยะบุตร
บ้านหนองเพียน
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 116
ฑิฆัมพร มุสิกภูมิ
วัดราษฎร์บำรุง
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 117
นิตยา ดอกกะถิน
วัดสุวรรณนาคี
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 118
ศรีสกุล ศิริสูตร
บรรหารแจ่มใสวิทยา 2
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 119
วาสนา สุวรรณเวก
วัดศุขเกษม
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 120
จรรยา เล็กชัยรัตน์
วัดหน่อสุวรรณ
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 121
ดารนี จันทา
วัดดอนกระเบื้อง
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 122
นงลักษณ์ สาลีผลิน
วัดช่องลม
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 123
ศศิธร ดอกไม้ขาว
วัดสามจุ่น
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 124
ประทุม กรุดเนียม
วัดลาดน้ำขาว
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 125
ชุธิพร แก้วเพชร
วัดใหม่รัตนเจดีย์
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 126
วรนุช คล้ายสุบรรณ
วัดบางเลน
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 127
อังคณา งามขำ
บ้านรางหางม้า
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 128
สุทธิรัก มหาเมฆ
วัดดอนขาด
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 129
สมเกียรติ ฉัตรทอง
วัดม่วงเจริญผล
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 130
สาลี่ คล้ายละมั่ง
วัดวังพลับเหนือ
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 131
พรพิมล พึ่งสุข
วัดพิหารแดง
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 132
ศิริพร พงษ์เหล่าขำ
วัดลาดตาล
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 133
สุภาภรณ์ สมสวย
วัดดารา
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 134
พูนสุข ปักษากุล
วัดสระประทุม
เข้าระบบ 14 ครั้ง
อันดับ 135
xxxxxxxxxxx
วัดสังโฆสิตาราม
เข้าระบบ 13 ครั้ง
อันดับ 136
รัตติยา ใจสุทธิ์
บ้านดอนโพ
เข้าระบบ 13 ครั้ง
อันดับ 137
xxxxxxxxxxx
วัดไตรรัตนาราม
เข้าระบบ 4 ครั้ง

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net