แอดมินโรงเรียน School Lunch System

อันดับ 1
วจิรา คลังน้ำคู้
วัดทุ่งชา
เข้าระบบ 248 ครั้ง
อันดับ 2
นิสา นิลนนท์
วัดบางทราย(หลวงพิณพล
เข้าระบบ 219 ครั้ง
อันดับ 3
สุภี เทอดนิธิ
วัดศรีวิสุทธาราม(วิไ
เข้าระบบ 199 ครั้ง
อันดับ 4
บัณฑิตย์ มณีพันธุ์
วัดแหลมโพธิ์
เข้าระบบ 167 ครั้ง
อันดับ 5
ลอนดอน สายน้ำเย็น
วัดจันทร์ตะวันตกมิตร
เข้าระบบ 111 ครั้ง
อันดับ 6
นุชรีย์ ศรีประดู่
วัดจันทร์ตะวันออก
เข้าระบบ 108 ครั้ง
อันดับ 7
นพักตร์สร พันธุ์เพ็ง
บ้านหนองนากวางอั้น
เข้าระบบ 98 ครั้ง
อันดับ 8
ศรัณย์ณภัทร บุญสวัสดิ์
บ้านหนองไผ่
เข้าระบบ 89 ครั้ง
อันดับ 9
นพรัตน์ มั่นยุติธรรม
วัดอรัญญิก
เข้าระบบ 87 ครั้ง
อันดับ 10
ภัทรียา ติระศรี
วัดบ้านไร่
เข้าระบบ 83 ครั้ง
อันดับ 11
สกุณา แก้วพริ้ง
วัดสระโคล่
เข้าระบบ 78 ครั้ง
อันดับ 12
กิตติมา พ่วงเฟื่อง
วัดจุฬามณี
เข้าระบบ 78 ครั้ง
อันดับ 13
ชญากานต์ บ่มผิว
บ้านตระแบกงาม
เข้าระบบ 77 ครั้ง
อันดับ 14
สายสุดา มีโชค
วัดคุยขวาง
เข้าระบบ 73 ครั้ง
อันดับ 15
หทัยรัตน์ หินอ่อน
วัดแหลมเจดีย์
เข้าระบบ 68 ครั้ง
อันดับ 16
จารุวรรณ มีสอาด
บ้านดงยาง
เข้าระบบ 66 ครั้ง
อันดับ 17
ณัฏณิพัช เจิมจุ้ย
บ้านป่า(บิลอาสาประชา
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 18
อรชร คำแหงรส
รัฐราษฎร์สงเคราะห์
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 19
สุจิตรา อินทรสินธุ์
บ้านกร่าง(พระขาวชัยส
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 20
กษิดิ์เดช ทวีจะกิจ
วัดหนองขานาง
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 21
คนึงนิจ วงษ์ผา
บ้านพันเสา
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 22
บัวทิพย์ มะลิพรม
วัดศรีวนาราม
เข้าระบบ 62 ครั้ง
อันดับ 23
สุชาดา ปานอำพัน
บ้านหัววังกร่าง
เข้าระบบ 62 ครั้ง
อันดับ 24
ชญานันท์ บัวแก้ว
บ้านร้องยุ้งข้าว
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 25
วิมล งามสงวน
บ้านวังยาง
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 26
นางสาวปริญญาดา พัฒนวิบูลย์
วัดบ้านดง
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 27
วัชรินทร์ สิงหะ
บ้านคลองเตย
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 28
ดวงมณี อภิชาติธำรง
วัดโป่งหม้อข้าว
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 29
ธิดารัตน์ กองเนียม
วัดหนองนาดงกวาง
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 30
พรพิศ เสือชาวนา
วัดหนองพะยอม
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 31
ชลลดา จันทร์ตา
บ้านหล่ายขานาง
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 32
กาญจนา เรืองโต
อนุบาลพิษณุโลก
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 33
วราภรณ์ อ่ำพูล
วัดปากพิงตะวันตก
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 34
นางสมพร นอบเผือก
บ้านห้วยชัน
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 35
อุราภรณ์ สกุล ณ มรรคา
วัดยาง(มีมานะวิทยา)
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 36
พลอยไพลิน ดารายิ้มฤทธิ์
วัดมหาวนาราม
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 37
มะลิวัลย์ ภาวงค์
วัดไผ่ค่อม(แพรประชาอ
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 38
พงศ์พัทธ์ ต๊ะวัน
บ้านคุยยาง
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 39
ละเอียด มากล้น
บ้านคลองหนองเหล็ก
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 40
จุฑารัตน์ พยัฆคิน
บ้านบางแก้ว
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 41
จินตวีร์ กันทะ
วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาร
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 42
ณัฐมน หวาเกตุ
วัดพรหมเกษร
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 43
ศุภวรรณ คงเปี่ยม
วัดธรรมเกษตร(เกษตราน
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 44
สมพร มะลิพรม
คลองวัดไร่
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 45
บุษรัตน์ บุญ​อ้น​
วัดวังเป็ด
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 46
นงพงา เจริญควนิช
บ้านคุยมะตูม
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 47
ทัศนีย์ สุขทั่ง
บ้านปลักแรด
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 48
พรรณี เพ็ชรนิล
วัดตาปะขาวหาย
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 49
วิลาวัณย์ สวัสดิ์นะที
บ้านบัวจันทร์
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 50
อัศนัย ใจสมัคร
บ้านสะอัก(ประชาอุปถั
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 51
วีรพงษ์ แก้วไพฑูรย์
บ้านท่านางงาม
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 52
รักศ์สิน แก่นแก้วมณี
วัดบึงพระ(เหรียญ จั่
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 53
รมณี พนัสขาว
วัดดงโคกขาม
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 54
จำเนียร อ่วมแก้ว
บ้านน้ำดำ
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 55
ปาณิศา ลีสี
บ้านดงวิทยา
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 56
ธัญกานต์ มหาคำ
วัดบึงกอก
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 57
กัญญาพร ฟักเกตุ
วัดโพธิ์งาม
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 58
จันทนา ภู่พงษ์
วัดศรีรัตนาราม(รัตนร
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 59
กรรณิการ์ ปิ่นม่วง
วัดวังแร่
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 60
เมธยา อาคมคง
บ้านหนองแขม
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 61
พีรกานต์ ฝั้นคำมี
ชุมชนที่ 11 วัดสุวรร
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 62
ณิชนันทน์ รักษาคม
วัดวังอิทก
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 63
สุธัญญา สุดงาม
วัดปรือกระเทียม
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 64
กนกพร สุขทรัพย์
บ้านพลายชุมพล
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 65
จารุวรรณ ดวงตา
วัดเนินมะคึก
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 66
นุจรีย์ อุบลจิตต์
บ้านหนองตะเคียน
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 67
ณัฐชากร นุชท่าโพธิ์
วัดยางเอน(ประชานุเคร
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 68
ยุวดี จุติแสง
บ้านหนองกวางลี้(ประส
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 69
สายใจ ประชาสรรเจริญ
บ้านย่านใหญ่
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 70
กฤตศรัณย์ รอสวัสดิ์
บ้านตะโม่ประชาสรรค์
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 71
สาวิตรี วัยฉิมพลี
วัดแตน
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 72
ทัศวรรณ อินทร์ขอ
นิคมบางระกำ 6(ท่ามะเ
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 73
คันธมาทน์ คำบุญมา
วัดแสงดาว(เทพประชานุ
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 74
อำพล บัวดิษฐ์
วัดดอนอภัย
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 75
เปรมฤทัย ป้านพูล
นิคมบางระกำ 1(รุ้งวิ
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 76
อุมาพร กันศรี
บ้านหินลาด
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 77
กิจจา สถิตวงศ์วาน
วัดกรับพวง
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 78
วิชญาดา ปัญญามา
บ้านหนองกรับ
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 79
อรทัย เพ็งด้วง
นิคมบางระกำ 2(ราษฎร์
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 80
โศภิษฐ์ จังพัฒนานนท์
วัดบ้านใหม่
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 81
สุทธาทิพย์ ทองศรี
วัดสมอแข(พิณพลราษฎร์
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 82
ธนาภรณ์ วันเนาว์
วัดหนองอ้อ
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 83
วิมลทิพย์ จินวงศ์
บ้านใหม่เจริญธรรม
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 84
กันตา พันธ์กนกพงศ์
ไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านม
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 85
วริศรา สงสำเภา
บ้านแม่ระหัน
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 86
ภัทราภรณ์ ตาดทิพย์
วัดกรมธรรม์
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 87
จิรวงค์ ยศปัญญา
วัดยางแขวนอู่
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 88
นันทิยา รอดเทศ
บ้านคลองน้ำเย็น
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 89
วินิจ สมาธิมงคล
บ้านท่าไม้งาม
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 90
ประจินดา ชาวเวียง
จ่าการบุญ
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 91
วราพรรณ ชลวิสูตร
วัดอินทรีย์
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 92
ยุวดี ขัดยอด
ประดู่มะค่าประชาสรรค
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 93
เรณู ทองคำมา
บ้านใหม่คลองเจริญ
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 94
ประกาศิต ปาละวงศ์
วัดคุยม่วง
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 95
มณีรัตน์ น่วมบาง
บ้านหนองกุลา
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 96
บุญบวร ภูธร
บ้านหนองหัวยาง
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 97
xxxxxxxxxxx
วัดท่าตะเคียน
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 98
ศรันยา ชัยกิจ
ชุมชนที่ 14 วัดดอนทอ
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 99
จิรนันท์ แก้ววงษ์
บ่อวิทยบางระกำ
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 100
ณัฐฐา สระน้ำ
วัดคุ้งวารี(อำพันอุป
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 101
ขวัญมนัส พรมเถื่อน
วัดห้วงกระได
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 102
พิมพ์ใจ มาสูตร์
สะพานที่ 3
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 103
อารีย์ โต๊ะทับทิม
ชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำม
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 104
จรัสลักษณ์ จ้อยสูงเนิน
บ้านกรุงกรัก
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 105
ณภัทร สมบูรณ์
นิคมบางระกำ 4(บางระก
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 106
สวนีย์ แก้วแจ้ง
บ้านบึงกระดาน(เมธาปร
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 107
สุรัตนา สุคุณพันธ์
บ้านนาชักหวาย
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 108
อาชวี พรมช่วย
บ้านประดาประชาราษฎร์
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 109
ศศิธร สมบุญมี
วัดจอมทอง
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 110
พิกุลทอง สุภากาย
บางระกำ
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 111
จุฬา แก้วบูโฮม
บ้านเรียงกระดก
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 112
วรรณพร มีบุญล้ำ
บ้านเสวยซุง
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 113
เดชาวุฒิ ศรีประดู่
วัดสว่างอารมณ์
เข้าระบบ 13 ครั้ง
อันดับ 114
ปัทมา จันสน
วัดกลางสุริยวงศ์
เข้าระบบ 11 ครั้ง
อันดับ 115
xxxxxxxxxxx
บ้านหนองแพงพวย
เข้าระบบ 9 ครั้ง
อันดับ 116
สมบัติ ครุธดิลกานันท์
วัดบึงบอน
เข้าระบบ 7 ครั้ง

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net