แอดมินโรงเรียน School Lunch System

อันดับ 1
ชยาภรณ์ กลับทุ่ง
บ้านป่าคา
เข้าระบบ 192 ครั้ง
อันดับ 2
วิมลพรรณ พวงแก้ว
บ้านป่ากล้วย
เข้าระบบ 158 ครั้ง
อันดับ 3
โกวิทย์ วงศ์โห้
บ้านหนองบัว(ศรีนคร)
เข้าระบบ 128 ครั้ง
อันดับ 4
สิริรัตน์ ศรีสวัสดิ์
วัดปากคลองช้าง
เข้าระบบ 98 ครั้ง
อันดับ 5
พรนภา พรมกลาง
บ้านพระปรางค์
เข้าระบบ 95 ครั้ง
อันดับ 6
อพิรดี พินิจมนตรี
บ้านทุ่งพล้อ
เข้าระบบ 94 ครั้ง
อันดับ 7
อุทุมพร สุขเกษม
บ้านวังธาร
เข้าระบบ 92 ครั้ง
อันดับ 8
ศิรินภา ยานะกุล
บ้านหัวฝาย
เข้าระบบ 82 ครั้ง
อันดับ 9
ราตรี สุวรรณบุตร
บ้านลานตาเมือง
เข้าระบบ 76 ครั้ง
อันดับ 10
สมรัก แย้มปั้น
บ้านวังพิกุล
เข้าระบบ 76 ครั้ง
อันดับ 11
อลิษา สายวงศโห้
บ้านห้วยหยวก
เข้าระบบ 75 ครั้ง
อันดับ 12
มนัสนันท์ เบาบาง
วัดปากน้ำ
เข้าระบบ 73 ครั้ง
อันดับ 13
จุฬาพันธ์ จันโททัย
บ้านท่าทอง
เข้าระบบ 71 ครั้ง
อันดับ 14
รัตนาภรณ์ จุลเกตุ
เทวัญอำนวยวิทย์
เข้าระบบ 66 ครั้ง
อันดับ 15
รัตนา เขาดี
หนองอ้อบำเพ็ญ
เข้าระบบ 65 ครั้ง
อันดับ 16
จารุณี คำแก้ว
บ้านโซกม่วง
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 17
มนิดา เสือกลิ่น
บ้านทับผึ้ง
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 18
สุมิตรา ทองหนัก
บ้านแม่ฮู้
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 19
โสภา จันทร์ศรี
บ้านวังทอง
เข้าระบบ 62 ครั้ง
อันดับ 20
เยาวลักษณ์​ วงศ์วิเชียร
วัดโบราณหลวง
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 21
จีราวรรณ คำเพ็ชร
บ้านหนองแหน(ศรีนคร)
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 22
ณฤทธิ์ จันทร์งาม
บ้านปากสิน(ต้นประชาน
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 23
ปาริชาติ สุขกันต์
บ้านไผ่ตะล่อม
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 24
นันทิภาคย์ แปลกมาก
บ้านโซกเปือย
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 25
กมลลักษณ์ พันบาง
หาดเสี้ยววิทยา
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 26
นางสมใจ ทับผา
บ้านซ่าน
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 27
รัตนา ยะเชียงคำ
บ้านกลางดง
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 28
อารี จุ้ยต่าย
บ้านราวต้นจันทน์
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 29
นฤมล ชาบำเหน็จ
บ้านคลองสำราญ
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 30
นเรศ สีเนตร
แม่สานสามัคคี
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 31
ประภาภรณ์ เชยวัดเกาะ
บ้านสันติพิทยาคาร
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 32
ณฐินี คุ้มสา
บ้านวังไฟไหม้
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 33
ระเบียบ ทาริยะชัย
อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 34
นางพัชรวรินทร์ เผ่าพงษ์
บ้านธารชะอม
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 35
เจริญ กาฝาก
บ้านไม้งาม
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 36
รุจิรา พูลเพิ่ม
วัดหนองโว้ง(อรรถกิจว
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 37
คนองฤทธิ์ คะนิกา
บ้านนา
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 38
ระพีพรรณ สานา
บ้านหนองรังสิต
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 39
สมรักษ์ ปาณธูป
บ้านวังแร่
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 40
สุดารัตน์ อูปเสาร์
บ้านแม่ท่าแพ
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 41
รัชภร กำทรัพย์
บ้านดอนระเบียง
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 42
พรพิมล เชื้อโฮม
บ้านตาลพร้า
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 43
กัญญารัตน์ แซ่หลี
บ้านหนองหมื่นชัย
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 44
มัทนา ยงยุทธ์
บ้านสะท้อ
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 45
มิ่งขวัญ จวรรณตุม
บ้านธารน้ำทิพย์
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 46
ปรานอม บรรดาจันทร์
บ้านนาต้นจั่น
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 47
ลำดวน พรมพุก
วัดศรีสังวร
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 48
รัชนีพร ชาวนอก
บ้านหมอนสูง
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 49
ชไมพร แข่นจันทร์หลวง
บ้านปากคะยาง
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 50
ณัฐวุฒิ รุ่งน้อย
บ้านแม่สำ
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 51
กนกรัตน์ วงษ์ยะลา
บ้านลำโชค
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 52
ทัตพิชา ตันจันทรโชติ
บ้านบึงงาม
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 53
ปิยะพรรณ เอกสมาธิกุล
บ้านขอนซุง
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 54
วรพรรณ เอมเอี่ยม
บ้านปากสาน
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 55
วิทยาธร ทุเรียน
บ้านเขาดินไพรวัน
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 56
สุรชัย ประยูร
บ้านใหม่โพธิ์งาม
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 57
สุกัญญา บุญเมือง
บ้านท่ามักกะสัง
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 58
ญาณิกา คล่ำอ๊อด
บ้านนาขุนไกร
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 59
ชฎายุนันท์ สุขกันต์
ไชยะวิทยา
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 60
ลาวัลย์ ดียิ่ง
วัดศิริบูรณาราม
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 61
นวจิรา หอมหวล
มิตรภาพที่ 38(บ้านหน
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 62
รุ่งเรือง มั่นคำ
บ้านแม่สาน
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 63
ละม้าย กะหมาย
บ้านท่าโพธิ์
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 64
อรอุมา เที่ยงตรง
บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำ
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 65
อัญชลี วิปรวณิชย์
บ้านห้วยติ่ง
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 66
ศันสนีย์ กะทง
วัดตลิ่งชัน
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 67
ไรทอง ธรรมขันติ์
บ้านหนองยาว
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 68
สมบัติ ช่วยเพ็ญ
บ้านป่าเลา
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 69
นางสาวทัศวรรณ บูรณไทย
วัดเกาะ
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 70
ศิยาภรณ์ แก้วประเสริฐ
วัดเกาะน้อย
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 71
วริศวรรณ บุญหลง
บ้านแม่เทิน
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 72
สุพัตรา วงษ์แก้ว
บ้านห้วยโป้
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 73
อโณทัย ทับทิม
บ้านห้วยตม
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 74
สุคนธ์ อ้นเจ๊ก
บ้านห้วยไคร้
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 75
เจริญ ทองแท้
บ้านวัดโบสถ์
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 76
อรุณี จันธิมา
เชิงผา
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 77
รอยพิมพ์ อยู่เชื้อ
วัดบ้านเหมือง
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 78
ลำยวน ลังกาวงศ์
บ้านบึงบอน
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 79
วัฒนาพร เปรมใจ
ชุมชนบ้านคลองยาง
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 80
กิ่งแก้ว ไชยโย
วัดคุ้งยาง
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 81
ธัสกมล การกาวี
บ้านน้ำขุม
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 82
ธัญสินี สุวรรณรัตน์
บ้านแม่ราก
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 83
ถาวร บัวเข็ม
โรตารี่สวรรคโลก 1
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 84
อนุสรา พันธุ์เดช
บ้านสารจิตร
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 85
สิรีวรรณ คล้ายแท้
วัดบ้านกรุ
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 86
กนกพร หอมชื่น
บ้านศรีสวรรค์
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 87
ชลิดา คำภิระปาวงศ์
บ้านแม่บ่อทอง
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 88
กนกพร อิ่มประเกียนธรรม
บ้านสันหีบ
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 89
นงนุช รัตนแย้ม
บ้านวังสมบูรณ์
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 90
ปกิตตา ปานเกษม
บ้านวังยายมาก
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 91
สุกัญญา อ่อนผา
บ้านหนองบัว(ศรีสัชนา
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 92
กัญญรัตน์ พุ่มรส
อนุบาลศรีสำโรง
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 93
องุ่น ฮ่วนสกุล
มิตรสัมพันธ์(เพียวอน
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 94
ไชยวัฒน์ ก่อเจดีย์
บ้านเกาะน้อย
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 95
เนตรชนก ทะบาง
บ้านดงจันทน์
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 96
นาฏยา ภู่ทรัพย์สิน
บ้านท่าชัย
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 97
ปฏิมา บุญญติพงษ์
บ้านศาลาไก่ฟุบ
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 98
ศิริ สั่งสอน
บ้านคลองตาล(กระจ่างจ
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 99
อารีย์ หาญณรงค์
บ้านแก่ง
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 100
สุนันทา หล้ากาศ
อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งว
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 101
ศิริพร อนุชิตชาญชัย
บ้านหนองกลับ
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 102
สุธาสินี อินกล่ำ
บ้านดงย่าปา
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 103
สุขาร ทิวงค์ษา
บ้านท่าชุม(ประชาอุทิ
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 104
จีระภา เผ่าพงค์
ศีกษาเกษตรศิลป์
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 105
จรัญ ปงกันทา
บ้านโป่งฝาง
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 106
ราตรี จันทร์สง
บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนู
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 107
ทิพวรรณ ฉุยฉาย
บ้านหนองป่าตอ
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 108
นางพเยาว์ บุตรพา
บ้านดอนจันทร์
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 109
สิริพาภรณ์ เพ็ชรรัตน์
บ้านบุ่งสัก
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 110
เสาวลักษณ์ นรารัตน์
วัดป่าถ่อน
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 111
สมหวัง อยู่คอน
บ้านเตว็ดกลาง
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 112
วารี เที่ยงตรง
อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 113
ประทีป อ่องสำริด
บ้านโคกกะทือ
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 114
ปราณี ติ๊บประสอน
บ้านแม่ทุเลาใน
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 115
ศริญญา บางคลองนำชัย
บ้านฝั่งหมิ่น
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 116
สลักจิต ท้องทาน
บ้านสุเม่น
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 117
ธัญญารัตน์ เชื้อผู้ดี
วัดคลองกระจง
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 118
นวลชัย พุ่มทอง
บ้านแสงสว่าง
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 119
จันทร์แรม พรมพุก
วัดวังใหญ่
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 120
ทองจันทร์ เข็มทอง
บ้านตึก
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 121
อิสรีย์ ฮ่อธิวงศ์
บ้านหนองผักบุ้ง
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 122
จุฑารัตน์ ศิริเสริมสกุล
บ้านป่ายาง
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 123
สุพัตรา วงษ์แก้ว
บ้านร้องตลาด(ประชานุ
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 124
ศรีนวล ปรารมย์
บ้านนาพง
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 125
ละวิน จันทร์ทิม
บ้านปากคลองแดน
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 126
นิธิบูรณ์ เนตรบุตร
บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทอง
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 127
เลอศักดิ์ สิงหาบุตร
บ้านเขาทอง
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 128
อภิชัย ธรรมเสนา
บ้านห้วยเจริญ
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 129
ดาเรศ พรมสีนอง
วัดบ้านคลอง
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 130
ดาวเรือง เผ่าพงษ์
วัดกรงทอง
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 131
พรชนันท์ ดีสังข์
ประชาอุทิศ
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 132
มณี ดีแจ้ง
บ้านทุ่งมหาชัย
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 133
สุพรรษา ฉิมพาลี
บ้านดงไทยวิทยา
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 134
สุภาภรณ์ ทุมสงคราม
บ้านแม่คุ
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 135
ลลิตา มะโนปา
บ้านไทยชนะศึก
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 136
ภาณุพงศ์ โวหาร
วัดไผ่ล้อม
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 137
มาลี ปริษาวงศ์
บ้านแม่ทุเลา
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 138
สุขุมา โชติยานนท์
สามัคคีวิทยา
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 139
สาธิยา กระแบกหอม
ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีส
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 140
ละม้าย กะหมาย
วัดวังค่า
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 141
เชน มีแก้ว
บ้านป่ากุมเกาะ
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 142
เพชรรัตน์ ทองสุข
บ้านดงคู่
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 143
สุวรรณา รีฮุง
บ้านสันติสุข
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 144
ลำพู เขียนงาม
บ้านผาเวียง
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 145
จรินทร์ นพวิบูลย์
บ้านดงยาง
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 146
ทัณฑิกา วีระศิริวัฒน์
บ้านวังตามน(น้อยประช
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 147
นุชชาดา ขุนบุญ
บ้านโป่งตีนตั่ง
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 148
ประภาศรี แจ่มศรี
บ้านไร่(สำนักงานสลาก
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 149
สุกัญญา ปราศจาก
บ้านดอยไก่เขี่ย
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 150
ทิพยวรรณ ทะบาง
อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญ
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 151
สมใจ ตันตระวาณิชย์
วัดไทรย้อย
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 152
กฤษณา คงนวล
วัดภูนก
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 153
ศิริพร อยู่รวม
บ้านท่าวิเศษ
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 154
อนงค์รัตน์ ม่วงเอม
บ้านบึงสวย
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 155
กฤษณา อินต๊ะสงค์
บ้านปางสา
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 156
ชไมพร จันทะวาศ
บ้านหนองแหน(ศรีสำโรง
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 157
อาลิษา อนันต์ชัยกร
วัดแสนตอ
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 158
ธัญญพร กอฟฟ
หมอนสูงประชาสรรค์
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 159
นิกร อินปฐม
บ้านคลองแห้ง
เข้าระบบ 14 ครั้ง
อันดับ 160
สร้อยสน แก้วเซ
บ้านสามหลัง(ประชารัง
เข้าระบบ 14 ครั้ง
อันดับ 161
สมบัติ ทรัพย์ศรี
บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสน
เข้าระบบ 14 ครั้ง
อันดับ 162
ณัฐชารัศม์ สุริยันต์
บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สา
เข้าระบบ 13 ครั้ง
อันดับ 163
ประจวบ ทองดี

เข้าระบบ 8 ครั้ง

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net