แอดมินโรงเรียน School Lunch System

อันดับ 1
วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
เข้าระบบ 195 ครั้ง
อันดับ 2
วัดชนะสงสาร
เข้าระบบ 192 ครั้ง
อันดับ 3
สุเหร่าดอนเกาะกา
เข้าระบบ 126 ครั้ง
อันดับ 4
วัดพิพิธประสาทสุนทร
เข้าระบบ 119 ครั้ง
อันดับ 5
วัดกระทุ่ม
เข้าระบบ 117 ครั้ง
อันดับ 6
บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิ
เข้าระบบ 115 ครั้ง
อันดับ 7
คลองพานทอง
เข้าระบบ 111 ครั้ง
อันดับ 8
อนุบาลวัดปิตุลาธิราช
เข้าระบบ 104 ครั้ง
อันดับ 9
แพ่งพิทยาภูมิ
เข้าระบบ 102 ครั้ง
อันดับ 10
วัดพรหมสุวรรณ
เข้าระบบ 101 ครั้ง
อันดับ 11
บ้านคลองเจ้า(เสนะวัต
เข้าระบบ 99 ครั้ง
อันดับ 12
บ้านวังตะเคียน
เข้าระบบ 95 ครั้ง
อันดับ 13
วัดดอนทราย
เข้าระบบ 91 ครั้ง
อันดับ 14
สกุลดีประชาสรรค์
เข้าระบบ 90 ครั้ง
อันดับ 15
บ้านวนท่าแครง
เข้าระบบ 89 ครั้ง
อันดับ 16
วัดเกาะ
เข้าระบบ 87 ครั้ง
อันดับ 17
วัดบ้านนา
เข้าระบบ 87 ครั้ง
อันดับ 18
วัดบางพระ
เข้าระบบ 85 ครั้ง
อันดับ 19
จันทร์เจริญ
เข้าระบบ 82 ครั้ง
อันดับ 20
วัดบางวัว(สายเสริมวิ
เข้าระบบ 82 ครั้ง
อันดับ 21
วัดไชยธารา
เข้าระบบ 78 ครั้ง
อันดับ 22
สุเหร่าใหม่ปากคลอง 1
เข้าระบบ 77 ครั้ง
อันดับ 23
บ้านบางแก้ว
เข้าระบบ 76 ครั้ง
อันดับ 24
วัดไผ่ดำ
เข้าระบบ 75 ครั้ง
อันดับ 25
วัดทด
เข้าระบบ 74 ครั้ง
อันดับ 26
วัดอินทาราม
เข้าระบบ 74 ครั้ง
อันดับ 27
สุเหร่าลาดน้ำขาว
เข้าระบบ 74 ครั้ง
อันดับ 28
วัดพนมพนาวาสมิตรภาพท
เข้าระบบ 73 ครั้ง
อันดับ 29
วัดบางปลานัก
เข้าระบบ 73 ครั้ง
อันดับ 30
สุเหร่าสมอเซ
เข้าระบบ 73 ครั้ง
อันดับ 31
วัดประชาบำรุง
เข้าระบบ 68 ครั้ง
อันดับ 32
วัดประตูน้ำท่าไข่
เข้าระบบ 68 ครั้ง
อันดับ 33
วัดประศาสน์โสภณ
เข้าระบบ 67 ครั้ง
อันดับ 34
สกัด๔๐ (กิตตินาคประช
เข้าระบบ 66 ครั้ง
อันดับ 35
วัดท่าสะอ้าน
เข้าระบบ 66 ครั้ง
อันดับ 36
ปากคลองบางขนาก
เข้าระบบ 65 ครั้ง
อันดับ 37
วัดบน
เข้าระบบ 65 ครั้ง
อันดับ 38
ประกอบราษฎร์บำรุง
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 39
บ้านแขวงกลั่น
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 40
วัดแสนภูดาษ
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 41
วัดสมานรัตนาราม
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 42
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 43
พระพิมลเสนี (พร้อม ห
เข้าระบบ 62 ครั้ง
อันดับ 44
วัดคลองต้นหมัน
เข้าระบบ 62 ครั้ง
อันดับ 45
บ้านบางข้าว
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 46
วัดสองคลอง
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 47
วัดอรัญญิการาม
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 48
วัดบางไทร
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 49
วัดบางสาย(บางสายประช
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 50
สุเหร่าคลองใหญ่
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 51
สุเหร่าคลอง 19
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 52
พรหมานุเคราะห์
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 53
วัดพิมพาวาส
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 54
สุเหร่าหลวงแพ่ง
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 55
วัดบางผึ้ง
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 56
วัดคลองบ้านโพธิ์
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 57
สุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 58
บ้านคลอง 21
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 59
คลองขวาง
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 60
วัดคลองเจ้า
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 61
วัดล่าง
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 62
สุเหร่าเกาะไร่
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 63
สุเหร่าคลอง 20
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 64
วัดแพรกนกเอี้ยง
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 65
วัดดอนสีนนท์(พายราษฎ
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 66
บึงสิงโต
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 67
สุเหร่าคลอง 18
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 68
วัดดอนทอง
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 69
วัดเที่ยงพิมลมุข
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 70
วัดสุคันธศีลาราม(หอม
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 71
วัดหนามแดง
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 72
วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎ
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 73
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 74
วัดสามกอ (วิรุฬห์ราษ
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 75
วัดสว่างอารมณ์
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 76
วัดผาณิตาราม
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 77
บ้านปลายคลอง 20
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 78
วัดเทพราช
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 79
สุเหร่าดารุลนาอีม
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 80
วัดบางปรง
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 81
บ้านบึงพระอาจารย์
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 82
วัดนิโครธาราม
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 83
วัดใหม่ประเวศ
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 84
วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 85
วัดเกตุสโมสร
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 86
วัดเขาดิน
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 87
สิทธิสุนทรอุทิศ
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 88
วัดประชาบำรุงกิจ
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 89
เฉลิมช่วงวิทยาทาน
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 90
วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำ
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 91
วัดคู้เกษมสโมสร
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 92
บ้านดอนเกาะกา
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 93
วัดบึงน้ำรักษ์
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 94
สุเหร่าแคราย
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 95
วัดบางแสม
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 96
วัดลาดยาว
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 97
สุเหร่าปากคลอง 20
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 98
ตลาดเปร็ง
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 99
วัดกลางราษฎร์บำรุง
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 100
สุเหร่าคลอง 15
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 101
วัดหลวงแพ่ง
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 102
วัดตะพังคลี
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 103
วัดลาดบัว
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 104
วัดสุขาราม
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 105
วัดพุทธอุดมวิหาร
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 106
วัดจรเข้น้อย
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 107
วัดบึงตาหอม
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 108
วัดบางสมัคร
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 109
วัดโพธาราม (จี๊ด น้อ
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 110
แสมขาววิทยาคาร
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 111
บ้านสีล้ง
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 112
สุเหร่าคลองหกวา
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 113
วัดสนามจันทร์
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 114
ปากบึงสิงโต
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 115
สกัด 80
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 116
ประชาฤกษ์สมบูรณ์
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 117
วัดเทพนิมิตร
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 118
สะแกโดดประชาสรรค์
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 119
วัดบึงทองหลาง
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 120
วัดญาณรังษาราม
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 121
วัดคลองสวน
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 122
สุเหร่าจรเข้น้อย
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 123
สุเหร่าคู้
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 124
บึงเทพยา
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 125
สุเหร่าคลอง 14
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 126
วัดเกาะจันทาราม
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 127
วัดนครเนื่องเขต
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 128
สุเหร่าสมอเอก
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 129
วัดศรีมงคล
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 130
วัดบางเกลือ(ประชารัฐ
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 131
สุเหร่าดอนกลาง
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 132
วัดจุกเฌอ
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 133
บ้านเกาะดอน
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 134
วัดคลอง 18
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 135
ตลาดคลอง 16
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 136
วัดหนองกระสังสามัคคี
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 137
วัดรามัญ
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 138
สามัคคีราษฎร์บำรุง
เข้าระบบ 16 ครั้ง

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net