แอดมินโรงเรียน School Lunch System

อันดับ 1
ธีรพัฒน์ จรุงสกุล
บ้านขุนแม่ลา
เข้าระบบ 770 ครั้ง
อันดับ 2
พรชัย สุนภาสถาพร
เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์
เข้าระบบ 198 ครั้ง
อันดับ 3
สุพรรณิการ์ ก้อนแก้ว
บ้านแม่เกาะวิทยา
เข้าระบบ 189 ครั้ง
อันดับ 4
ธนัตพร เต่อเน่อ
บ้านบุญเลอ
เข้าระบบ 126 ครั้ง
อันดับ 5
ธวัลยา จันทิมา
บ้านท่าผาปุ้ม
เข้าระบบ 115 ครั้ง
อันดับ 6
บุษบา พลกุลวัฒน์
ล่องแพวิทยา
เข้าระบบ 115 ครั้ง
อันดับ 7
อำไพ บุญซ้อน
บ้านแม่ลาย
เข้าระบบ 104 ครั้ง
อันดับ 8
พรนิภา ปัญญา
บ้านแม่กองแป
เข้าระบบ 83 ครั้ง
อันดับ 9
คำพร มุลพรม
บ้านแม่กองคา
เข้าระบบ 78 ครั้ง
อันดับ 10
วิทยา โสภาสถาวรกุล
บ้านแม่เตี๋ย
เข้าระบบ 74 ครั้ง
อันดับ 11
อภิชาติ อมาตยกุล
บ้านผาเยอ
เข้าระบบ 73 ครั้ง
อันดับ 12
เสกสรร เสาร์แดน
บ้านพะมอลอ
เข้าระบบ 73 ครั้ง
อันดับ 13
ขวัญใจ พรสินโลก
บ้านห้วยห้า
เข้าระบบ 69 ครั้ง
อันดับ 14
สุวิมล ดำเกิงการค้า
บ้านกอกหลวง
เข้าระบบ 68 ครั้ง
อันดับ 15
ธาดา ดงสงเคราะห์
บ้านส้มป่อย
เข้าระบบ 66 ครั้ง
อันดับ 16
ณัฐวดี ดีสม
บ้านท่าตาฝั่ง
เข้าระบบ 66 ครั้ง
อันดับ 17
กฤษกร สมบุตร
บ้านป่าโปง
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 18
รำพึง มโนศักดิ์
บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 19
ศิริกานต์ คำซาว
บ้านห้วยฮากไม้เหนือ
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 20
สังวาลย์ ใจมาดี
บ้านป่าหมาก
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 21
ภาวินี คำใส
บ้านแม่ทะลุ
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 22
ศิรินทรา ขุนยาง
บ้านห้วยกองมูล
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 23
รัชฎาพร คุณอนงค์
บ้านท่าสองแคว
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 24
อรพิณ อัยกร
บ้านแม่ต้อบใต้
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 25
สุรศรี จงอนุรักษ์ไพร
บ้านแม่ลาผาไหว
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 26
ศิริวัฒ ศักดิ์ชัยปัญญา
บ้านอมพาย
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 27
นุชศลา ชิงชัย
บ้านสบหาร
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 28
อารีย์ มินมุนินท์
บ้านแม่สุ
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 29
อัมพร เชิงสะอาด
บ้านห้วยสิงห์
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 30
สุทธิพร ขวัญคีรี
บ้านแม่เงา สาขาบ้านก
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 31
นางสาวศิริลักษณ์ ตระกูลแก้ว
บ้านแม่นาจาง
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 32
กฤติยากรณ์ ประวัง
บ้านศรีมูลเมือง
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 33
ณัฐนันท์ สุดสุขสันต์
บ้านทุ่งแพม
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 34
ศิรินทร์ ตาคำวัน
ทองสวัสดิ์วิทยาคาร
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 35
ศิริพร ธิติชัชวาล
บ้านแม่สวรรค์หลวง
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 36
ชนาภา เด่นคีรีรัตน์
บ้านหนองม่วน
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 37
จำเรียง พลนา
บ้านแม่เงา
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 38
แสงทอง ฟองลอย
อนุบาลแม่ลาน้อย
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 39
จิราภรณ์ จันตา
บ้านเสาหิน
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 40
ศราวุธ ชัยศรีสวัสดิ์
สังวาลย์วิทยา
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 41
อรญา บัญชาบันลือยศ
บ้านห้วยทราย
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 42
สาทิส เอื้องขจรไกล
บ้านทีฮือลือ
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 43
ณิชารีย์ ทองอินทร์
บ้านซิวาเดอ
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 44
ธารินทร์ อินนั่งแท่น
บ้านกะริคี
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 45
ปริญญ์สิตา จันทร์สุขวงศ์
บ้านแม่กะไน
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 46
วิราวรรณ์ มีศรี
บ้านแพะพิทยา
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 47
จิรพงศ์ กำแพงแก้ว
บ้านห้วยปลากั้ง
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 48
อารีย์ วรรณคำ
บ้านห้วยกองเป๊าะ
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 49
พิมลพรรณ สมบัติพนา
อนุบาลแม่สะเรียง( บ้
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 50
ชัยณรงค์ จาคำคง
บ้านอุมดาเหนือ
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 51
นงเยาว์ ไชยสถาน
บ้านแม่โถ
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 52
ชัยวัฒน์ สาสังข์
บ้านต้นงิ้ว สาขาบ้าน
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 53
สุภัสสรา สุนันต๊ะกุล
บ้านหัวลา
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 54
ศุภชัย สัมฤทธิ์
ล่องแพวิทยา สาขาบ้าน
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 55
อ้อมฤทัย พรชัยโรจน์
บ้านไร่วิทยา
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 56
อรวรรณ ชุ่มเชย
บ้านห้วยกองมูล สาขาบ
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 57
อัจฉราพรรณ หอมนาน
บ้านกองก๋อย
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 58
สรชัย ช่างแต่ง
บ้านหัวแม่โถ
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 59
นิภา เพียงไพรชม
อนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 60
สิตญา ปันทะวัง
บ้านแม่หาร
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 61
ศลิษา ชัยบุตร
บ้านแม่คะตวน
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 62
เสาวณี คิดอำนวยสวัสดิ์
บ้านห้วยแห้ง
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 63
จีรนันท์ ชัยศรีสวัสดิ์
บ้านแม่สะลาบ
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 64
วันทนีย์ พรหม
บ้านโพซอ
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 65
สิริภาคย์ ยอดทอง
บ้านแม่หลุย
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 66
สุกัญญา เฟื่องถิ่นฐาน
บ้านแม่แพน้อย
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 67
วราภรณ์ มารดาสกุล
บ้านห้วยฮากไม้ใต้
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 68
อภิโชค แสนสา
บ้านปู่แก้ว
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 69
บุญศรี เมืองเจริญ
บ้านคะปวง
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 70
อัศรี คงชนะศัตรู
บ้านห้วยวอก
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 71
มาลี คำภีระ
ชุมชนแม่ลาศึกษา
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 72
ผ่องศรี คำสัตย์
บ้านแม่สวรรค์น้อย
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 73
บุญยงค์ ดีเลิศวุฒิกร
บ้านแม่ออก
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 74
รัตนา พวงไพรพฤกษ์
บ้านแม่ปุ๋น
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 75
วราภรณ์ ส่าปร่ามู
บ้านขุนแม่ต้อบ
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 76
จิตราภรณ์ เฮียงโฮม
บ้านแม่เกาะ
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 77
กนกวรรณ ตะวังทัน
บ้านท่าสองแคว ส.บ้าน
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 78
ฐิติมา ทิศรีไชย
บ้านแม่อุมป๊อก
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 79
วรรณรัฐ ชูสังข์
บ้านแม่ปาง
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 80
ฟ้าหงษ์ ธรรมขันธ์
บ้านป่าหมากวิทยา
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 81
ละออ คงความเลิศ
บ้านดอยเลี่ยม
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 82
ปัถยา เชื้อเถาว์
บ้านห้วยกระต่าย
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 83
สรายุทธ์ ชะนารา
บ้านละอูบ
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 84
วิยะดา พุมพร
บ้านผาแดงหลวง
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 85
ณัฐวรรณ นิธิสมบัติสถิต
บ้านห้วยปางผาง
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 86
จันจิรา สุริยกานต์พรรณ
เพียงหลวง ๑๑ ฯ
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 87
นางสาวรัตนาภรณ์ วงค์เรือง
บ้านดงกู่
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 88
วิฑูรย์ อินตา
บ้านแม่อุมลองหลวง
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 89
มาลี ปัญญา
บ้านห้วยไม้ซาง
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 90
สุทธิพร เขียวมูล
ดอนชัยวิทยา
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 91
สุดารัตน์ ดีประทับใจ
บ้านป่าโปง สาขาบ้านก
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 92
พันธ์วิรา พุทธมณี
บ้านห้วยกองมูล สาขาบ
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 93
ภัทราภรณ์ พรมเลิศ
บ้านห้วยม่วง
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 94
จีรศักดิ์ วงษ์ทอง
บ้านแม่หาด
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 95
ธนาพศิษฐ์ สุกศิริเมธีกุล
บ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลว
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 96
นายศตวรรษ เกิดสันติสุข
บ้านต้นงิ้ว
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 97
คนึงนิจ ธิวงษ์
บ้านแม่แพหลวง
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 98
กิตติยา เขียวคำ
บ้านแม่นาจางเหนือ
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 99
วรพงศ์ บงกชกุสุมาลย์
บ้านห้วยหมูพิทยา
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 100
สุจิณ สุทน
ชุมชนบ้านน้ำดิบ
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 101
เนตรนภา ชมภูแก้ว
บ้านแม่โถใต้
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 102
อภิศักดิ์ ทิพย์มัง
ศิษย์เก่าพยาบาลศิริร
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 103
สุภาวดี นันทสมบูรณ์
อนุบาลแม่สะเรียงฯส.บ
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 104
สมพร สรณนุกุล
บ้านแม่ฮุ
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 105
พิมพา นิธิสมหวังชัย
บ้านแม่จอ
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 106
มาริสา ตาตัน
บ้านแม่สามแลบ
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 107
ฉัตรชัย ก้อนมณี
บ้านอุมดาใต้
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 108
อำไพ แก้วทะวัน
บ้านแม่ออกเหนือ
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 109
ธิติฐพร กิ่งแก้วเพชร
บ้านกอมูเดอ
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 110
เจริญ คุ้มครองโชค
บ้านแม่สะแมง
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 111
เสกสรรค์ บุญปลูก
บ้านแม่งะ
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 112
นรินทร์ ปันจา
บ้านป่าแก่
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 113
ยุพิน ชัยนันตา
บ้านห้วยโผ
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 114
กันต์กนิษฐ์ พิจอมบุตร
บ้านดอยงาม
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 115
จิราษา รังษี
บ้านแม่จ๊าง
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 116
ปัญญา ขำเลิศ
บ้านสุดห้วยนา
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 117
กรรณิการ์ ประจักษ์พนา
บ้านดูลาเปอร์
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 118
ชลิตดา ศิริธรรม
บ้านห้วยกุ้ง
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 119
สงกรานต์ พันเลิศ
บ้านห้วยผึ้งใหม่
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 120
กัลยา ธรรมดา
บ้านเวฬุวัน
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 121
จีรณา สุขสมพนารักษ์
บ้านห้วยมะกอก
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 122
ธนาคม นะกาลัง
รัตนประทีปวิทยา
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 123
อินทรายุธ เพ็ญจิตต์
บ้านอุมโละเหนือ
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 124
ชนกพร ปาลามา
บ้านห้วยกู่ป๊ะ
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 125
สุรศักดิ์ ปาลิไล
บ้านสาม
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 126
รุ่งนภา คำชุ่ม
บ้านแม่แลบ
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 127
จันทร ศักด์สุรเดช
บ้านแม่ตอละ
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 128
วราภรณ์ ปันดิษ
บ้านเลโคะ
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 129
ผล คำแปง
บ้านห้วยไก่ป่า
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 130
กาญจนา กรองสติปัญญา
บ้านแม่ละ
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 131
นัยนา ตันติศุภพงศ์
ลุ่มน้ำวิทยา
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 132
ชาญชัย จันทร์ทิพย์
บ้านแม่ลามา
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 133
บัณฑิตา สวาสดิ์ญาติ
บ้านสันติสุข
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 134
โศรดา วิเวกวนารมณ์
บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 135
ภิรมฤดี ตันตา
บ้านนาดอย
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 136
กัญญภา นีติปัญญาตระกูล
บ้านเครอะบอ
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 137
นุชจีราภรณ์ จิตรค้ำคูณ
บ้านแม่สวด
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 138
กุลนันท์ ปุ๊ดพรม
บ้านแม่แคะ
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 139
อโนทัย เย็นสุหัส
บ้านกองแปใต้
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 140
สุณี ธรรมมาจิตติ์
บ้านแม่ต้อบเหนือ
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 141
ภัทรชัย ประสาตเขตกร
บ้านแม่อุมลอง
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 142
กรรณารา อุ่นจาย
บ้านขุนวง
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 143
ธิดาพร สุขเจริญ
บ้านพระบาทห้วยผึ้ง
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 144
ปพิชญา ขจรงามยิ่ง
บ้านแม่อมลาน
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 145
วริศรา หลักบุญ
ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้าน
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 146
สามารถ ยงศรีมงคลชัย
บ้านแม่สะเรียง
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 147
สาธิตา กัณนิกา
บ้านห้วยหมากหนุน
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 148
นันทนา อินต๊ะยศ
บ้านช่างหม้อ
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 149
บรรจง สิงขรบรรจง
บ้านห้วยกองก้าด
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 150
สุพันธ์ สุขเกษม
บ้านทะโลงเหนือ
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 151
กรรณิการ์ ธีรภิญโญกุล
บ้านกลอเซโล
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 152
เสาร์คำ ต๊ะต้องใจ
บ้านจอซิเดอเหนือ
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 153
บัญชา ประสมสงค์
บ้านแม่สะปึ๋งใต้
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 154
นชวนนท์ สุนทรสุข
บ้านห้วยเดื่อ
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 155
ชใบพร ปราโมทย์
บ้านฟักทอง
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 156
สาลิณี บุญทวี
บ้านแม่ก๋อน
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 157
สมพงษ์ หอมนาน
บ้านแม่ขีด
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 158
อุษณีย์ ภัสสรวัฒน์
บ้านแม่แพ
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 159
จีรพันธ์ สัญญาสัมพันธ์
บ้านแม่สะปึ๋ง
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 160
เสกสรร ศรีพานิช
บ้านแม่สะกั๊วะ
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 161
ผ่องศรี แก้วนิลตา
บ้านขุนวงเหนือ
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 162
ทิฆัมพร ไชยสิทธิ์
บ้านทิยาเพอ
เข้าระบบ 14 ครั้ง
อันดับ 163
มลฤดี มั่นใน
บ้านห้วยน้ำใส
เข้าระบบ 14 ครั้ง
อันดับ 164
ศิริเพ็ญ ปงใจดี
บ้านสบเมย
เข้าระบบ 14 ครั้ง
อันดับ 165
ปาณิศา เภตรา
บ้านแม่และ
เข้าระบบ 13 ครั้ง
อันดับ 166
ปภาพรรณ์ นายวัน
บ้านห้วยห้อม
เข้าระบบ 13 ครั้ง
อันดับ 167
สุฐิตา กำเนิดคีรี
บ้านดงใหม่
เข้าระบบ 13 ครั้ง
อันดับ 168
สุวิมล ยานะกุล
บ้านแม่สะกึ๊ด
เข้าระบบ 13 ครั้ง
อันดับ 169
ปราจิน สายฝั้น
ชุมชนบ้านผาผ่า
เข้าระบบ 12 ครั้ง
อันดับ 170
สุวิมล ยานะกุล
บ้านห้วยผึ้ง
เข้าระบบ 12 ครั้ง
อันดับ 171
สุวิมล ยานะกุล
บ้านแม่กวางใต้
เข้าระบบ 12 ครั้ง
อันดับ 172
สุวิมล ยานะกุล
บ้านแม่ปอถ่า
เข้าระบบ 12 ครั้ง
อันดับ 173
ชุลี คือปอ
บ้านแม่ลิด
เข้าระบบ 11 ครั้ง
อันดับ 174
ทิฆัมพร ไชยสิทธิ์
บ้านทิยาเพอ สาขาบ้าน
เข้าระบบ 11 ครั้ง
อันดับ 175
ศุทธินี ถาวร
บ้านแม่อุมพาย
เข้าระบบ 11 ครั้ง
อันดับ 176
สุวิมล ยานะกุล
บ้านแม่กวางเหนือ
เข้าระบบ 11 ครั้ง

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net