แอดมินโรงเรียน School Lunch System

อันดับ 1
บ้านร่องส้าน
เข้าระบบ 189 ครั้ง
อันดับ 2
ราชานุเคราะห์
เข้าระบบ 150 ครั้ง
อันดับ 3
บ้านบ่อเบี้ย
เข้าระบบ 138 ครั้ง
อันดับ 4
บ้านสระ
เข้าระบบ 118 ครั้ง
อันดับ 5
บ้านแวนโค้ง
เข้าระบบ 102 ครั้ง
อันดับ 6
บ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้
เข้าระบบ 90 ครั้ง
อันดับ 7
บ้านท่าฟ้าใต้
เข้าระบบ 82 ครั้ง
อันดับ 8
บ้านห้วยแม่แดง
เข้าระบบ 81 ครั้ง
อันดับ 9
บ้านปางถ้ำ
เข้าระบบ 80 ครั้ง
อันดับ 10
บ้านก๊อหลวง
เข้าระบบ 79 ครั้ง
อันดับ 11
บ้านวังบง
เข้าระบบ 77 ครั้ง
อันดับ 12
บ้านสะแล่ง
เข้าระบบ 76 ครั้ง
อันดับ 13
บ้านฝายกวาง
เข้าระบบ 76 ครั้ง
อันดับ 14
บ้านทุ่งหนอง
เข้าระบบ 74 ครั้ง
อันดับ 15
บ้านป่าสัก
เข้าระบบ 72 ครั้ง
อันดับ 16
บ้านท่าฟ้าเหนือ
เข้าระบบ 71 ครั้ง
อันดับ 17
บ้านผาลาด
เข้าระบบ 70 ครั้ง
อันดับ 18
บ้านโจ้โก้
เข้าระบบ 70 ครั้ง
อันดับ 19
บ้านปัวศรีพรม
เข้าระบบ 69 ครั้ง
อันดับ 20
บ้านท่าม่าน
เข้าระบบ 68 ครั้ง
อันดับ 21
บ้านทุ่งหล่ม
เข้าระบบ 67 ครั้ง
อันดับ 22
จำบอน
เข้าระบบ 65 ครั้ง
อันดับ 23
บ้านปัว
เข้าระบบ 65 ครั้ง
อันดับ 24
บ้านใหม่ร่มเย็น
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 25
บ้านขุนกำลัง
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 26
บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 27
บ้านสันปูเลย
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 28
บ้านวังเค็มใหม่
เข้าระบบ 62 ครั้ง
อันดับ 29
บ้านร่องค้อม
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 30
ชุมชนบ้านบอน
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 31
บ้านใหม่ปางค่า(ภูลัง
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 32
บ้านหลวง
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 33
ชัยชุมภู
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 34
บ้านยางขาม
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 35
บ้านปี้
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 36
บ้านห้วยกั้ง
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 37
บ้านควรดง
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 38
บ้านสันหลวง
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 39
บ้านทุ่งกล้วย
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 40
บ้านนาอ้อม
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 41
บ้านสา
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 42
บ้านแก
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 43
ชุมชนบ้านเชียงบาน
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 44
บ้านม่วง
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 45
บ้านร่องแมด
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 46
บ้านพระนั่งดิน
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 47
บ้านสักทุ่ง
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 48
บ้านนาบัว
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 49
บ้านปางมดแดง
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 50
บ้านผาฮาว
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 51
อนุบาลปง
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 52
บ้านน้ำจุน
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 53
บ้านน้ำมิน
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 54
บ้านแฮะ(เชียงคำ)
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 55
บ้านดอนมูล(จุน)
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 56
อนุบาลเชียงคำ(วัดพระ
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 57
บ้านหนองบัวเงิน
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 58
บ้านไชยสถาน
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 59
บ้านสบบง
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 60
บ้านปงใหม่
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 61
ปัวพิทยา
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 62
บ้านจุน
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 63
บ้านสร้อยศรี
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 64
บ้านศรีเมืองชุม
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 65
บ้านใหม่พัฒนา
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 66
บ้านควรเก๊าเงา
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 67
อนุบาลจุน(บ้านบัวสถา
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 68
บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 69
บ้านปงสนุก(จุน)
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 70
บ้านหล่ายฝายแก้ว
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 71
บ้านพวงพยอม
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 72
บ้านห้วยไคร้
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 73
บ้านบุญเรือง
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 74
บ้านแม่ต๋ำ
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 75
บ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อ
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 76
บ้านร้องเชียงแรง
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 77
บ้านปางผักหม
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 78
บ้านทุ่งแต
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 79
บ้านกิ่วแก้ว
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 80
บ้านแฮะ(ปง)
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 81
บ้านสถาน
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 82
บ้านสบขาม
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 83
บ้านทุ่งมอก
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 84
บ้านแม่ทะลาย
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 85
บ้านดอนเงิน
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 86
บ้านสีพรม
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 87
บ้านเลี้ยว
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 88
บ้านสักลอ
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 89
บ้านต้นผึ้ง
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 90
ชุมชนบ้านดอนไชย
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 91
บ้านเวียงลอ
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 92
อนุบาลภูซาง(บ้านดอนต
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 93
บ้านดู่
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 94
บ้านก๊อน้อย
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 95
บ้านหัวทุ่ง
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 96
บ้านสันกลางนาดอ
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 97
บ้านฮวก
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 98
บ้านป่าคา
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 99
ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมี
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 100
บ้านแวน
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 101
บ้านหนุน
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 102
ชุมชนบ้านหลวง
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 103
บ้านถ้ำผาลาด
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 104
บ้านใหม่น้ำเงิน
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 105
บ้านดอนแก้ว
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 106
บ้านผาตั้ง
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 107
บ้านหย่วน(เชียงคำนาค
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 108
อนุบาลเชียงม่วน
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 109
บ้านปง
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 110
บ้านทุ่งเย็น
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 111
ชุมชนบ้านหนองเลา
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 112
บ้านแม่ทาย
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 113
บ้านปงสนุก(เชียงม่วน
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 114
บ้านร่องย้าง
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 115
บ้านแบ่ง
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 116
บ้านแม่วังช้าง
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 117
บ้านธาตุขิงแกง
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 118
บ้านดอนไชยป่าแขม
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 119
บ้านทุ่งติ้ว
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 120
ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 121
บ้านดอนลาว
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 122
บ้านสันติสุข
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 123
บ้านหล่ายทุ่ง
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 124
บ้านน้ำปุก
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 125
บ้านห้วยสิงห์
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 126
บ้านหมุ้น
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 127
บ้านหนองท่าควาย
เข้าระบบ 10 ครั้ง
อันดับ 128
บ้านไชยพรม
เข้าระบบ 6 ครั้ง

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net