แอดมินโรงเรียน School Lunch System

อันดับ 1
มีนา ประวัง
บ้านร่องส้าน
เข้าระบบ 181 ครั้ง
อันดับ 2
อรวิภา ใสคำฟู
ราชานุเคราะห์
เข้าระบบ 116 ครั้ง
อันดับ 3
จักรพันธ์ ภาชนะ
บ้านสระ
เข้าระบบ 116 ครั้ง
อันดับ 4
จงกลณี เรือนสอน
บ้านบ่อเบี้ย
เข้าระบบ 112 ครั้ง
อันดับ 5
แสงนวล ไกลถิ่น
บ้านแวนโค้ง
เข้าระบบ 91 ครั้ง
อันดับ 6
พัชรีย์ ยอดดำ
บ้านห้วยแม่แดง
เข้าระบบ 75 ครั้ง
อันดับ 7
กัลยาณี หายโศรก
บ้านปางถ้ำ
เข้าระบบ 75 ครั้ง
อันดับ 8
ณัฐพร ช่างเหลา
บ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้
เข้าระบบ 75 ครั้ง
อันดับ 9
นิพรัตน์ ศรีจันทร์
บ้านก๊อหลวง
เข้าระบบ 74 ครั้ง
อันดับ 10
ดวงเดือน จันทะนะ
บ้านท่าฟ้าใต้
เข้าระบบ 73 ครั้ง
อันดับ 11
นางศรีพรม เลาเหล็กพลี
บ้านฝายกวาง
เข้าระบบ 71 ครั้ง
อันดับ 12
บุญช่วย สุระป้อม
บ้านวังบง
เข้าระบบ 70 ครั้ง
อันดับ 13
วาสนา จันต๊ะวงค์
บ้านท่าฟ้าเหนือ
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 14
นิรมล เชียงแรง
บ้านสะแล่ง
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 15
สุภาพ วงศ์สุวรรณ
บ้านทุ่งหนอง
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 16
อุรา จรอำ
บ้านปัวศรีพรม
เข้าระบบ 62 ครั้ง
อันดับ 17
ลักขณา ใจวังโลก
จำบอน
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 18
อำนาจ กาติ๊บ
บ้านใหม่ร่มเย็น
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 19
จันทภา เเก้วศรีโวย
บ้านป่าสัก
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 20
จำนงค์ วงศ์ใหญ่
บ้านผาลาด
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 21
สุพัตรา ชูยิ้ม
บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 22
กรรณิกา นันชัย
บ้านขุนกำลัง
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 23
ปวินตรา โนริยา
บ้านโจ้โก้
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 24
พิสิษฐ์ ฐิติชัยวัชร์
บ้านปัว
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 25
ธนาภรณ์ ธิปัญญา
บ้านร่องค้อม
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 26
นวลจันทร์ ชัยชนะ
บ้านวังเค็มใหม่
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 27
จิรยุทธ์ รวมสุข
บ้านสา
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 28
สิริอาภา นุชนิยม
บ้านสันปูเลย
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 29
มุกดา ไชยยะ
บ้านสันหลวง
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 30
อรพินธ์ ปัญญาไว
บ้านท่าม่าน
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 31
กาญจนา ตาคม
ชุมชนบ้านบอน
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 32
เกศรินทร์ ชลสินธุ์
บ้านทุ่งหล่ม
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 33
รำไพ มณีกร
ชัยชุมภู
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 34
พรศรี อภิภัชผ่องใส
บ้านแก
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 35
เจนจิรา บัวแดง
บ้านร่องแมด
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 36
นงคราญ บรรจง
บ้านนาบัว
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 37
คนึงนิจ รวมสุข
บ้านพระนั่งดิน
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 38
สุภชา ชาวน่าน
บ้านยางขาม
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 39
กัลยา นาปรัง
บ้านนาอ้อม
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 40
วันเพ็ญ บุญยืน
บ้านหนองบัวเงิน
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 41
วิยะดา บุญเทพ
บ้านน้ำมิน
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 42
อารียา อิ่นคำ
บ้านน้ำจุน
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 43
น้ำทิพย์ สมศรี
บ้านหลวง
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 44
วีระศักดิ์ กันไชยศักดิ์
บ้านสบบง
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 45
สรารัตน์ ผัดผวน
บ้านควรดง
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 46
ศศิธร จันทร์มา
บ้านห้วยกั้ง
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 47
อำนวยพร ดำรงพุฒิเดชา
บ้านดอนมูล(จุน)
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 48
ศราวุธ ชาญเชี่ยว
อนุบาลปง
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 49
อำไพ ดวงงาม
บ้านปี้
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 50
ศุทธินี เหลาคม
อนุบาลเชียงคำ(วัดพระ
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 51
จารุณี สมฤทธิ์
บ้านผาฮาว
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 52
มาลัย จำรัส
บ้านศรีเมืองชุม
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 53
มุกดา แสงแก้ว
บ้านสร้อยศรี
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 54
สาวิตรี บุญแรง
บ้านม่วง
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 55
สุจิตรา รักษาดี
บ้านปงใหม่
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 56
ศิริภา สุนันต๊ะ
บ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อ
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 57
นฤมล ศรีขันทะ
บ้านพวงพยอม
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 58
วัชรานันทร์ คชลัย
ปัวพิทยา
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 59
สาคร ชาญเชี่ยว
บ้านหล่ายฝายแก้ว
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 60
มยุรา เชื้อมหาวัน
บ้านปางผักหม
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 61
เนตรชนก บุญสิมมา
บ้านทุ่งกล้วย
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 62
ชนิดาภา รวมสุข
บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 63
ชญานิศา ปิงสุแสน
อนุบาลจุน(บ้านบัวสถา
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 64
สมศรี กาวินคำ
บ้านแม่ต๋ำ
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 65
วิเชียร ปิงยศ
บ้านแฮะ(ปง)
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 66
ธนัช ท้าวศรี
บ้านสีพรม
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 67
วิไลวรรณ คำมาปัน
บ้านสักทุ่ง
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 68
กันยา แสนปัญญา
บ้านทุ่งแต
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 69
เกศราภรณ์ วรรธนะปสาสน์
บ้านใหม่พัฒนา
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 70
วิพัฒน์ สารนวน
บ้านสถาน
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 71
รภัสรดา สักลอ
ชุมชนบ้านดอนไชย
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 72
พิสชา เสนางคนิกร
บ้านห้วยไคร้
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 73
กาญจนา รักษา
บ้านสบขาม
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 74
วรัญญา บุญขยาย
บ้านทุ่งมอก
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 75
ทองพันธ์ วงศ์สม
บ้านกิ่วแก้ว
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 76
ศุภกานต์ สังประการ
บ้านบุญเรือง
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 77
สุพิชา งามเจริญ
ชุมชนบ้านเชียงบาน
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 78
ราตรี ไทยเมือง
อนุบาลภูซาง(บ้านดอนต
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 79
สุมลรัตน์ ธรรมโม
บ้านก๊อน้อย
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 80
แสงหล้า ใจแก้ว
บ้านไชยสถาน
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 81
วิไลลักษณ์ หลักเมือง
บ้านป่าคา
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 82
รัญจวน ฟูคำ
บ้านจุน
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 83
ยุพาพร วุฒิสารวัฒนา
บ้านแม่ทะลาย
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 84
อรุโณทัย กิตติธีระวัฒน์
บ้านร้องเชียงแรง
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 85
ศิริณา บุตรภักดี
บ้านดู่
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 86
อารีรัตน์ กุสาวะดี
บ้านปงสนุก(จุน)
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 87
สุวิมล สิงห์คำ
บ้านเลี้ยว
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 88
สุพรรณ เชื้อสะอาด
บ้านหัวทุ่ง
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 89
เอมอร ใสสม
บ้านถ้ำผาลาด
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 90
วาสนา ประสานสกุลเหมาะ
บ้านใหม่ปางค่า(ภูลัง
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 91
ประนอม ใจเสาร์ดี
บ้านแฮะ(เชียงคำ)
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 92
สุภัสสร กาติ๊บ
บ้านสักลอ
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 93
อนัญญา ทรินทร์
บ้านแวน
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 94
ธิดาพร กาติ๊บ
บ้านต้นผึ้ง
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 95
xxxxxxxxxxx
บ้านทุ่งเย็น
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 96
จินดา ฟูฝั้น
บ้านฮวก
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 97
กนกพร จันทร์ขาว
บ้านดอนแก้ว
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 98
จีรนันทน์ วงค์อารีย์
บ้านผาตั้ง
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 99
ชนิสรา ช้างสาร
อนุบาลเชียงม่วน
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 100
อภิรดี ปัญจะศรี
บ้านหย่วน(เชียงคำนาค
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 101
ลัดดาวัลย์ เขื่อนเพชร
ชุมชนบ้านหลวง
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 102
บุปผา วงศ์ใหญ่
บ้านปง
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 103
พรนภา ยะมา
บ้านควรเก๊าเงา
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 104
สุวพิน หน่อแก้ว
บ้านหนุน
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 105
รัตน์สุดา สุริโย
บ้านดอนเงิน
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 106
ลาวัลย์ สุพรรณนนท์
บ้านร่องย้าง
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 107
นงนภัส โลราช
บ้านใหม่น้ำเงิน
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 108
รุ้งนภา คิดดี
บ้านดอนไชยป่าแขม
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 109
เบญญาภา สารขันธ์
บ้านเวียงลอ
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 110
สลิลรัตน์ แสนวัน
บ้านแบ่ง
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 111
นิสวา กำแพงเพชร
บ้านแม่วังช้าง
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 112
เพลิน บุญยศยิ่ง
ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมี
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 113
วินา แก้วเทพ
ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 114
คนึงนิจ ฟองอินทร์
บ้านปางมดแดง
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 115
รัชนี แก้วรากมุข
บ้านทุ่งติ้ว
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 116
สุนา สุยะวงศ์
บ้านดอนลาว
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 117
พิมพ์พรรณ ใจพันธ์
บ้านสันติสุข
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 118
นงนุช ปันนา
ชุมชนบ้านหนองเลา
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 119
รัชฎาภรณ์ สนม
บ้านแม่ทาย
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 120
ทัศนีย์ คำลือ
บ้านปงสนุก(เชียงม่วน
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 121
วิชัย บ่อแก้ว
บ้านธาตุขิงแกง
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 122
วุฒิชัย แทนรอด
บ้านหล่ายทุ่ง
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 123
พัทธิตา ใจแน่น
บ้านน้ำปุก
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 124
จุฑารัตน์ ขลุ่ยนาค
บ้านห้วยสิงห์
เข้าระบบ 14 ครั้ง
อันดับ 125
โสพิน อินโต
บ้านสันกลางนาดอ
เข้าระบบ 13 ครั้ง
อันดับ 126
ศราวุธ ชาญเชี่ยว
บ้านหมุ้น
เข้าระบบ 11 ครั้ง
อันดับ 127
ศราวุธ ชาญเชี่ยว
บ้านหนองท่าควาย
เข้าระบบ 8 ครั้ง
อันดับ 128
xxxxxxxxxxx
บ้านไชยพรม
เข้าระบบ 6 ครั้ง

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net