แอดมินโรงเรียน School Lunch System

อันดับ 1
พิกุล สุทธหลวง
จอมแจ้งวิทยาคาร
เข้าระบบ 112 ครั้ง
อันดับ 2
ระรื่น อิ่นแก้ว
ชุมชนบ้านดอนตัน
เข้าระบบ 92 ครั้ง
อันดับ 3
วิภารัตน์ จันต๊ะวัน
สกาดพัฒนา
เข้าระบบ 91 ครั้ง
อันดับ 4
ศรัญญา บุญเพชร
บ้านห้วยทรายขาว
เข้าระบบ 87 ครั้ง
อันดับ 5
ณัฎฐณิชา แก้วยอด
พนาสวรรค์
เข้าระบบ 86 ครั้ง
อันดับ 6
อภิญญา คำมอญ
บ้านบ่อหยวก
เข้าระบบ 82 ครั้ง
อันดับ 7
ธนัชญา ทะนะวัน
บ้านยู้
เข้าระบบ 75 ครั้ง
อันดับ 8
นายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์
บ้านดอนมูล (แงง)
เข้าระบบ 75 ครั้ง
อันดับ 9
อารี ตนะทิพย์
บ้านถ่อน
เข้าระบบ 72 ครั้ง
อันดับ 10
นภารัตน์ สิงห์ธนะ
ไตรคามวิทยา
เข้าระบบ 72 ครั้ง
อันดับ 11
พัชนี คงเลิศพานิช
บ้านสบมาง
เข้าระบบ 68 ครั้ง
อันดับ 12
กมลพร จิณะเสน
บ้านปางส้าน
เข้าระบบ 68 ครั้ง
อันดับ 13
มาลินี แก้วพิรุณรักษ์
สหราษฎร์บำรุง
เข้าระบบ 66 ครั้ง
อันดับ 14
เอกชัย ทองปอน
บ้านน้ำพิ
เข้าระบบ 65 ครั้ง
อันดับ 15
นิภา ริเป๊ก
บ้านสบเป็ด
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 16
โสภา สันติพงศธร
บ้านปางแก
เข้าระบบ 62 ครั้ง
อันดับ 17
วิไลวรรณ บุญเกษม
ชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภ
เข้าระบบ 62 ครั้ง
อันดับ 18
ปริศนา ปันกัน
บ้านสบขุ่น
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 19
สุพัตรา ทองขาว
บ้านสว้า
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 20
สุวรรณี จิณไชย
ชุมชนศิลาแลง
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 21
นางกฤษณา ไชยยะ
บ้านเวียงสอง
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 22
เหมือนนภา เตชนันท์
เพียงหลวง 7 ในทูลกระ
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 23
พัชณี พรมมา
บ้านหนอง
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 24
นันทิดา ปิงใจ
บ้านนาหนุน 1-ปิตุราษ
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 25
สุครอง นันทแลบ
บ้านปรางค์
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 26
สาคร คำวงค์
ไตรมิตรวิทยา
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 27
มาลี ดานเรือง
บ้านตึ๊ด
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 28
กรณิกา สมศักดิ์
บ้านน้ำรีพัฒนา
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 29
พงษ์ภัทร์ โพธิเลิศ
บ้านห้วยท่าง
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 30
ชุมพร จันทร์ปุนะ
บ้านน้ำลักใต้
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 31
วิลาสินี โพธิเลิศ
บ้านปางกอม
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 32
เสกสรร ไชยช่อฟ้า
ตำรวจตระเวนชายแดนผู้
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 33
บุษบา ทองหอม
บ้านกอก
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 34
จีรันดา ยากับ
บ้านพร้าว
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 35
ศิริวรรณ คำตัน
บ้านปางปุก
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 36
บุษบา โพธิรินทร์
ไตรราษฎร์สามัคคี
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 37
พิศมร ปริกเพชร
ศรีสระวงศ์
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 38
พวงเพชร ยาวิไชย
ชุมชนไตรคามราษฎร์บำร
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 39
ศรีเนียร คันทะมูล
บ้านดอนมูล (ศิลาเพชร
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 40
ศุภวรรณ จันทรคำเรือง
บ้านนาวงศ์
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 41
อารยา ผลรุ่ง
บ้านน้ำฮาว
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 42
ชนาทิพย์ ทีฆาวงค์
บ้านน้ำเลียง
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 43
ศุภลักษณ์ จิณะสิทธิ์
แสนทองวิทยา
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 44
อำพร สินแก้ว
บ้านคัวะ
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 45
จิราภรณ์ กลางหมู่
ไตรประชาวิทยา
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 46
ละมัย กระบิล
บ้านยอดดอยวัฒนา
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 47
วรางค์สิริ ณ พัทลุง
บ้านผาน้ำย้อย
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 48
นงเยาว์ ทองทิพย์
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 49
ปิ่นปินัทธ์ วงค์สวัสดิ์
บ้านม่วง
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 50
จันทร์ทอง อวนศรีสุข
บ้านหนองบัว
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 51
สุกัญญา ตนภู
บ้านแหน
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 52
สุทัศน์ จูหว้า
บ้านน้ำยาว
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 53
อรสา มะโนรส
บ้านเปียงซ้อ
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 54
ชฎาพร คำทอง
บ้านแพะกลาง
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 55
พัฒนา เหล็งจุ๊ย
บ้านส้าน(คุรุราษฎร์ร
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 56
สุพัตรา ปัญญาภู
ป่ากลาง(มิตรภาพที่ 1
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 57
ยงยุทธ จิตอารี
บ้านเกวต
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 58
สุชานันท์ เพียรวิทูร
บ้านน้ำแป่ง
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 59
นภาพร บุตรา
บ้านขุนน้ำน่าน
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 60
สาหร่าย สิงห์ธนะ
ธาราบรรพต
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 61
ศิริพร นิจพิพัฒน์พงศ์
พระพุทธบาทวิทยา
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 62
มุทิตา ขัติยา
บ้านน้ำลาด
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 63
สาคร อิ่นมีกุล
บ้านใหม่
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 64
สุพรรณี อินทำ
บ้านดอนแท่น
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 65
มัลลิกา นิลคง
บ้านปางยาง
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 66
นุจรินทร์ วันต๊ะ
บ้านไร่
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 67
ดาวรินทร์ มั่งคั่ง
บรรณโศภิษฐ์
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 68
เจนจิรา มหัสพันธ์
บ้านน้ำช้างพัฒนา
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 69
นิชาภา จิตอารี
บ้านเหล่าอ้อ
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 70
วราภรณ์ นันธิสิงห์
บ้านสะปัน
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 71
จารุวรรณ์ ริพล
ชุมชนศิลาเพชร
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 72
นางสาวปภาวรินท์ เทพอินทร์
หม่อมเจ้าเจริญใจ จิต
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 73
จีรสิทธิ์ จิรนันทนุกุล
บ้านน้ำปัวพัฒนา
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 74
ทัศนีย์ บุญราศรีจิโรจ
บ้านสบปืน
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 75
ปิยนุช พุฒหมื่น
บ้านพาน
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 76
สุขิตา คำเขื่อน
บ้านน้ำโมงปางสา
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 77
จินตนา จันทร์ไตร
บ้านก๋ง (มงคลประชารั
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 78
นิชานาถ สถลัชธรรม
บ้านร้อง
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 79
วันเพ็ญ ศิลป์ท้าว
บ้านบ่อหลวง
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 80
ศิริวรรณ นนท์คลัง
ชุมชนเจดีย์เชียงโคม
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 81
พิมพ์ลดา ตนะทิพย์
ไตรราษฎร์วิทยา
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 82
นวพรรษ อะทอยรัมย์
บ้านน้ำพุร้อน
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 83
สุดหล้า อุทุมพร
บ้านสกาดใต้
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 84
อนุสรณ์ อ่วมสุข
บ้านสบหนอง
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 85
ครองสิน นันต๊ะเสน
บ้านทุ่งเฮ้า
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 86
กฤษณา วงค์คม
บ้านนาฝาง
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 87
สุรีรัตน์ ใชเด็ช
บ้านท่าวังผา
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 88
วิรัตน์ ใจการณ์
บ้านนาก้อ
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 89
จริยา พงษ์พันธ์
ไลออนส์บ้านหนองปลา
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 90
สำเนียง ทองไชย
ท่านผู้หญิงสง่า อิงค
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 91
วาสนา นันทเสน
สมาคมพยาบาลไทย
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 92
สง่า จิตอารี
บ้านเสี้ยว
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 93
นุชนาฏ วิทยา
บ้านปง
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 94
สุกัลยา ใจมูลมั่ง
บ้านนาฝ่า
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 95
พัชราภรณ์ ปินทิพย์
บ้านพร้าวกลาง
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 96
ประกอบ วิหก
บ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 97
ฟาริดา ตันกุระ
บ้านดอนสบเปือ
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 98
ปิยพร พัฒนพรหม
บ้านน้ำคา
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 99
อัครพล มูลสูตร
บ้านผาเวียง
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 100
ทัดดาว แปงอุด
บ้านกิ่วจันทร์(เสริน
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 101
กรานต์ชนก อินทำ
บ้านเสี้ยว
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 102
จุฬารัตน์ รัตนบรรเทิง
บ้านนาขวาง
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 103
นารีรัตน์ สุทธการ
บ้านบวกหญ้า
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 104
กมลพร จักรปิง
มณีพฤกษ์
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 105
สมศรี ธรรมราช
พัฒนานิคมวิทยา
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 106
ยุภาพร ปวงคำ
บ้านสะเกิน
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 107
นลินี สุวรรณโภค
บ้านน้ำสอด
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 108
มินตรา ปาคำ
บ้านห้วยฟอง
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 109
วิไลลักษณ์ ขอนพวง
บ้านส้อเด่นพัฒนา
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 110
อำนวยสุข คำรังษี
ไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอ
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 111
ภิญญาพัชญ์ ศรีทองอินทร์
บ้านผักเฮือก
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 112
พรสุดา สารใจ
บ้านผาหลัก
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 113
นิตยา นันศิริ
ภูคาวิทยาคม
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 114
มยุรา ประดิษฐ์ษร
บ้านป่าลาน
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 115
เดชา กาบคำ
บ้านสันเจริญ
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 116
วรรณิกา สุพรม
บ้านนาหนุนสอง
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 117
ชุติกาญจน์ สุวรรณ
บ้านดอยติ้ว
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 118
จันทรา ผาแก้ว
ราชปิโยรสา ยุพราชานุ
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 119
สาลินี ไชยยง
บ้านสบสาย
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 120
พรทิพย์ ยาวิไชย
บ้านสองแคว
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 121
สุดารัตน์ จันทร์เติม
บ้านดอนแก้ว
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 122
พัฒนาพร เทพสุคนธ์
บ้านป่าหัด
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 123
รัตติกร จิณะเสน
บ้านวังว้า
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 124
มยุรา สาคร
บ้านด่าน
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 125
พรรณทอง สิริกาญจนขจี
ตาลชุมมิตรภาพที่ 186
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 126
ละอองดาว ธรรมจักร์
ยอดดอยวัฒนาสาขาน้ำหม
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 127
สาคร สะสม
บ้านแดนพนา
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 128
มาลี ลำนัย
บ้านห่างทางหลวง
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 129
สุภาพร คำแก่น
บ้านชี
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 130
วสิษฐ์พล อนัญญาวงศ์
จตุราษฎร์ศึกษา
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 131
ธวัช เผ่าต๊ะไชย
บ้านนาบง
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 132
พัชราภรณ์ อำไพ
บ้านสบกอน
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 133
พัชรีภรณ์ ลาดแก้ว
วรนคร
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 134
จินตนา สิงคะปะ
บ้านปอน
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 135
กรกช กองคำ
บ้านหนองผุก
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 136
สุชาดา พิสมร
ชุมชนบ้านเฟือยลุง
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 137
รัญชนา ธรรมทอง
บ้านห้วยโก๋น
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 138
ประเสริฐ ใชเด็ช
บ้านผาสิงห์
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 139
ดาราณี เทพสุคนธ์
บ้านหนาด
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 140
เกษร กวิกุล
บ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโ
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 141
ดารารัตน์ กาบปินะ
ชุมชนบ้านทุ่งช้าง
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 142
สุขภัฐนรินทร์ กันจินะ
บ้านกอกจูน
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 143
xxxxxxxxxxx
บ้านสองแคว สาขาบ้านน
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 144
สุวรินทร์ ณ ฝั้น
บ้านขอน
เข้าระบบ 13 ครั้ง
อันดับ 145
เขมจิรา เนตรวีระ
บ้านเชียงแล นาทราย(ค
เข้าระบบ 11 ครั้ง
อันดับ 146
สุมาลี หอมดอก
บ้านปางหก
เข้าระบบ 11 ครั้ง
อันดับ 147
บัวบาน คำชั่ง
บ้านปงสนุก
เข้าระบบ 10 ครั้ง

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net