แอดมินโรงเรียน School Lunch System

อันดับ 1
ณัฐพล สุวรรณชื่น
ท่าแฝกอนุสรณ์ 4
เข้าระบบ 119 ครั้ง
อันดับ 2
ชนิดา เบี้ยวน้อย
บ้านห้วยมุ่น
เข้าระบบ 93 ครั้ง
อันดับ 3
หนูเพียร สิมมา
ไทยรัฐวิทยา 106 (บ้า
เข้าระบบ 87 ครั้ง
อันดับ 4
วิมลรัตน์ โมพันธุ์
บ้านบ่อเบี้ย
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 5
ธิดารัตน์ มรม่วง
ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 6
ประจวบ ทองแดง
ท่าแฝกอนุสรณ์ 1
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 7
ฌานชินะ ญาณวุฒิ
ชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 8
พิศมัย มีเหมือน
บ้านม่วงชุม
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 9
สะอาด หลวงมั่ง
บ้านย่านดู่
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 10
สุพิชฌาย์ แปงกริยา
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 11
ฐานิตา อ่องดา
บ้านห้วยยาง
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 12
ปณิธาน ศรีศุภวุฒิ
บ้านเด่นชาติ
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 13
ปาริฉัตร แก้วบุญมา
วัดวังสัมพันธ์
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 14
นิตยา พวงทอง
วัดโพธิ์ชัย
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 15
สุภัทริน ฝายแดง
วัดนาขุม
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 16
ชลดา เพชรเล็ก
คุรุประชาสรรค์ศึกษา
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 17
ฐิดาพร แก้วเขียว
บ้านห้วยคอม
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 18
พวงเพชร กล่ำใย
ป่ากั้งวิทยา
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 19
อันธิกา ทองมา
บ้านห้วยสูน
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 20
ปณิชา เมธะพันธุ์
บ้านห้วยผึ้ง
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 21
บุญเสริม ทองพันธุ์
บ้านซําบ้อ
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 22
ธัญญารัตน์ คำมี
ท่าแฝกอนุสรณ์ 2
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 23
สมจิตร์ ทะยะ
สิงห์คอมพิทยา
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 24
ทองพัด พรหมวงษ์ชัย
บ้านนาแซง
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 25
ศุภชัย ฉิมกล่อม
บ้านงอมมด
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 26
พัชราวรรณ จันโสดา
บ้านนาต้นโพธิ์
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 27
ปัทมาภรณ์ อินดา
บ้านม่วง
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 28
ประนอม อินมูล
น้ำสิงห์(สนง.สลากกิน
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 29
แพรวสุดา ดอกตุ้ย
วัดปากไพร
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 30
วิสุทธิยา มุทขอนแก่น
วัดจอมแจ้ง
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 31
มณี การุณประชา
นิคมสร้างตนเองลําน้ำ
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 32
สมาน สิทธิเจริญ
บ้านนาหน่ำ
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 33
สมพร ไชยแว่น
ท่าปลาอนุสรณ์ 1
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 34
วีรยุทธ์ ทะยะ
จริมอนุสรณ์ 2
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 35
ภูมิใจ ทะดี
บ้านห้วยต้าวิทยา
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 36
สุปราณี พิชัย
บ้านทรายขาว
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 37
นงค์นุช ไพรสนธิ์
จริมอนุสรณ์1
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 38
จินตนา แก้วสุข
อนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 39
สุทิม ทิพย์ลุ้ย
ท่าปลาอนุสรณ์ 2
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 40
สังเวียน สุขจ่าง
ชุมชนไกรลาสวิทยาคม
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 41
พิชญากานต์ กิวัฒนา
ราชประชานุเคราะห์ ๑๓
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 42
วิษณุ เขียวอ่อน
นิคมสร้างตนเองลําน้ำ
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 43
ษิญาภา พรมโสภา
น้ำพร้าสามัคคี
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 44
วารุณี สังเวียนวงษ์
บ้านน้ำหมัน
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 45
ศศิธร เทียนยุธ
บ้านเด่นเหล็ก
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 46
เย็นฤดี พันหล่อมโส
ชุมชนวัดมหาธาตุ
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 47
อรพิน ศรีวรวิทย์
บ้านน้ำลัดสามัคคี
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 48
ปัญจรัศ ใจนวน
บ้านหนองแห้ว
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 49
นงค์ลักษณ์ ทองจันทร์
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 50
กาญจนา อินป๊อก
บ้านปากปาด
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 51
พรธิมล ทำมาสี
บ้านนาผักฮาด
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 52
จันทร์เพ็ญ ประทุมขันธ์
บ้านปางเกลือ
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 53
น้ำทิพย์ คำอุด
บ้านน้ำลี
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 54
นิตยา ผาเจริญ
บ้านห้วยแมง
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 55
ฤทัยรัตน์ พิมใจ
บ้านสีเสียดบํารุง
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 56
อรรถพล บุญพันธ์
บ้านกิ่วเคียน
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 57
ชุติมณฑน์ เขียนงาม
บ้านวังหัวดอย
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 58
นงนภัส เกตุภันฑ์
บ้านนาไพร
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 59
มานพ มีหอม
วัดวังกอง
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 60
ดวงนภา สอนสัมฤทธิ์
บ้านไร่ตีนตก
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 61
วิไล พงศ์อนันต์ปัญญา
ชุมชนบ้านนากล่ำ
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 62
กัสมา ทะนันไชย
บ้านน้ำไคร้
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 63
สมพิศ เกษแก้ว
บ้านห้วยครั่ง
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 64
ศิรินันท์ สิงห์หะ
บ้านห้วยโป่ง
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 65
วราภรณ์ ทองพุ่ม
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 66
รวงทอง บางจั่น
บ้านห้วยลึก
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 67
อัษฎางค์ หาญสวธา
บ้านปางคอม
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 68
ก่อสกุล เหี่ยวนา
บ้านห้วยเดื่อ
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 69
สุธามาส บัวคำป้อ
บ้านห้วยไคร้
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 70
ภาสุรีย์ คำปล้อง
อนุบาลบ้านโคก
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 71
ณัฐสุภา พวงศรี
บ้านนาไร่เดียว
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 72
อัญชลี จุมพลศรี
บ้านน้ำต๊ะ
เข้าระบบ 13 ครั้ง
อันดับ 73
หทัยรัตน์ มาเพลิง
บ้านโป่งพาน
เข้าระบบ 12 ครั้ง
อันดับ 74
xxxxxxxxxxx
บ้านเดิ่น
เข้าระบบ 12 ครั้ง
อันดับ 75
จุฑามณี คชสาร
ไผ่งามวิทยา
เข้าระบบ 11 ครั้ง
อันดับ 76
ธันย์ชนก นาทัน
บ้านน้ำแพ
เข้าระบบ 11 ครั้ง
อันดับ 77
อารีย์ พรมชัยชนะ
อนุบาลฟากท่า(วัดวังข
เข้าระบบ 11 ครั้ง

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net