แอดมินโรงเรียน School Lunch System

อันดับ 1
สุวรรณี สีสุวรรณ์
บ้านแม่ม่า
เข้าระบบ 321 ครั้ง
อันดับ 2
เจด็จ เจต๊ะวัน
ทุ่งฮั้ววิทยา
เข้าระบบ 173 ครั้ง
อันดับ 3
อิทธิเดช พงษ์นิกร
บ้านเลาสู
เข้าระบบ 93 ครั้ง
อันดับ 4
นงลักษณ์ หน้าผ่อง
บ้านปงคอบ
เข้าระบบ 89 ครั้ง
อันดับ 5
ศรีเพ็ญ ตันอุตม์
บ้านน้ำจำ
เข้าระบบ 88 ครั้ง
อันดับ 6
สุชัญญา ต้อนรับ
บ้านทุ่งผึ้ง
เข้าระบบ 87 ครั้ง
อันดับ 7
สร้อย หมุดดี
ชุมชนบ้านใหม่
เข้าระบบ 81 ครั้ง
อันดับ 8
นันทรัตน์ โนชัย
บ้านสันมะเกลือ
เข้าระบบ 70 ครั้ง
อันดับ 9
สุกัญญา อุตมีมั่ง
บ้านไฮ
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 10
ภัทรศยา ล่ำใหญ่
อนุบาลแจ้ห่ม
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 11
วนิดา สมบัติ
บ้านป่าแขม
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 12
ลิขิต พรมสวณา
บ้านวังโป่ง
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 13
อนัญญา เสนาบุญ
บ้านหนองนาว
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 14
ยุพา สิริอำนวยศักดิ์
วังทองวิทยา
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 15
แสงเมือง ฟังอารมณ์
บ้านแพะ
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 16
ยุพราศรี ใจคำ
บ้านก่อ
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 17
วิทวัส แก้วประดิษฐ์
บ้านแม่เบิน
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 18
ณะระยอง เจดีย์ยอด
บ้านดอนไชย
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 19
กนกวรรณ บุญเรือง
บ้านเมืองตึง
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 20
อุทุมพร คำเขียว
บ้านหัวเมือง
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 21
จุฬาลักษณ์ สุนันทะพงศ์
บ้านทุ่งจี้
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 22
รำไพ รัญจวน
บ้านดอนแก้ว
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 23
พรรณี สุจริต
บ้านหลวงแจ้ซ้อน
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 24
ธิดาพร ไคร้วงษ์
อนุบาลวังเหนือ
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 25
มัทนา ภูคาสวรรค์
บ้านแม่แจ๋ม
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 26
วลัยพร พรมจินา
บ้านขอวิทยา
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 27
เสวก จัดสวย
บ้านสาแพะ
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 28
กานดา สมบัติ
บ้านทุ่งฮี
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 29
พรสุรีย์ ไชยชนะ
ผาช่อวิทยา
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 30
ยุพร มูลฟอง
บ้านแม่เย็น
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 31
ถนอม โยมงาม
บ้านแม่ตาใน
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 32
เพลินพิศ รัตนโชติกุล
บ้านทุ่งข่วง
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 33
อิสยา บุตรตา
ชุมชนบ้านสา
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 34
ศุภพร ทิศใหม่
บ้านนาไหม้
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 35
อัมพรพรรณ ก้อนคำ
บ้านปงถ้ำ
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 36
พิมพ์ผกา ทะนันไชยก๋า
บ้านวังใหม่
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 37
วนิดา ขมหวาน
บ้านใหม่ผ้าขาว
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 38
นุชนารี ทามัน
วังทรายคำวิทยา(ปงวัง
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 39
วิเชียร ไวมาก
บ้านแม่ตา
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 40
มลฤดี แต้มดื่ม
บ้านสบลี
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 41
อุดมศิลป์ คนเที่ยง
บ้านทัพป่าเส้า
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 42
สังวาลย์ เจนคิด
ทุ่งคาวิทยา
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 43
ปวีณา ทารักษ์
บ้านเปียงใจ
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 44
สุทธิศักดิ์ ใจคม
บ้านหัวทุ่ง
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 45
ชฏาพร สมพมิตร
บ้านไร่
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 46
ฉัตรฤดี พัยชะอุน
ร่องเคาะวิทยา
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 47
ชูชีพ วงศ์ครองศักดิ์
บ้านปงดอน
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 48
นลินาสน์ กระทาง
บ้านดอนแก้ว
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 49
โสภา ช่อชมภู
บ้านทุ่งสะแกง
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 50
ลำไพ เป็นคุณ
บ้านใหม่เหล่ายาว
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 51
สุณิสา เขื่อนแก้ว
ไผ่งามวิทยา
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 52
พรกมล เกษามูล
บ้านแม่หีด
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 53
สังวาลย์ เจนคิด
บ้านใหม่สามัคคี
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 54
กิ่งกาญจน์ นนทมาลย์
วังแก้ววิทยา
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 55
นุสรา บรรพตคีรีไพร
บ้านกล้วย
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 56
ทัศนีพร ชัยอักษร
บ้านแม่สุขวังเหนือ
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 57
พัชนีย์ ตาสุวรรณ์
บ้านปางดะ
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 58
พรสวรรค์ ทิมัน
บ้านสบฟ้า
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 59
สุกัญญา ถาดนาค
บ้านแม่สุก
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 60
ภารณี ทนดี
บ้านทุ่งปี้
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 61
เครือมาศ ชัยนันตา
บ้านใหม่พัฒนา
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 62
สุภารัตน์ คำหน่อฮวย
บ้านต้นงุ้น
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 63
นฤนาฏ เสียงกว้าง
บ้านแม่สุขใน
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 64
อัปสร สุรินทร์โท
บ้านแป้น
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 65
สมบูรณ์ สายเขียว
อนุบาลเมืองปาน (บ้าน
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 66
สามารถ เป็นลาภ
บ้านสวนดอกคำ
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 67
สุพิชชา เตชะธิ
บ้านวังมน
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 68
นิระมล เทือกมนต์
บ้านจ๋ง
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 69
สุวิมล คันธวังอินทร์
บ้านนางาม
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 70
เจนจีรา งามเริง
แจ้คอนวิทยา
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 71
ละเอียด หน้าใหญ่
บ้านทุ่งโป่ง
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 72
ปธิตา ธาดาศุภลักษณ์
บ้านป่าเหมี้ยง
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 73
ฐานิตา พรหมมา
บ้านทุ่งส้าน
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 74
สังวาลย์ เจนคิด
บ้านหนองกอก
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 75
นงคราญ รักเกียรติ
แจ้ซ้อนวิทยา
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 76
ประนอม พรมรัมย์
บ้านทุ่งปง
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 77
ทิพย์วัลย์ กันทะวงค์
บ้านแม่พริก
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 78
วารินทร์ อิ่นแก้ว
บ้านหัวฝาย
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 79
เทวฤทธิ์ เขื่อนคำ
บ้านช่อฟ้า
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 80
พรสวรรค์ ทิมัน
บ้านม่วงงาม
เข้าระบบ 14 ครั้ง
อันดับ 81
นวลสวาท นันตระกูล
ปลายนาวิทยา
เข้าระบบ 12 ครั้ง
อันดับ 82
สุดคนึง ปกปิด
บ้านทุ่งฮ้าง
เข้าระบบ 12 ครั้ง
อันดับ 83
ดวงพิกุล หวานแหลม
บ้านป่าเหว
เข้าระบบ 12 ครั้ง
อันดับ 84
จารุวรรณ วิเสริฐ
บ้านศรีบุญเรือง
เข้าระบบ 11 ครั้ง
อันดับ 85
สมพิศ มานิตยกุล
บ้านถ้ำ
เข้าระบบ 11 ครั้ง
อันดับ 86
สุพัชรีย์ แหลมคม
บ้านฮ่องลี่
เข้าระบบ 11 ครั้ง
อันดับ 87
เทวฤทธิ์ เขื่อนคำ
บ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอ
เข้าระบบ 11 ครั้ง
อันดับ 88
ศิริลักษณ์ ไปเร็ว
บ้านม่วง
เข้าระบบ 11 ครั้ง
อันดับ 89
จริยาพร อนุ
บ้านขาม
เข้าระบบ 10 ครั้ง
อันดับ 90
มณีรัตน์ พรหมจันทร์
บ้านแม่กองปิน
เข้าระบบ 9 ครั้ง
อันดับ 91
นวลสวาท นันตระกูล
บ้านเฮี้ย
เข้าระบบ 9 ครั้ง
อันดับ 92
เทียมจันทร์ อินต๊ะสืบ
บ้านหนอง
เข้าระบบ 8 ครั้ง
อันดับ 93
เมธินี สุทธิพรมณีวัฒน์
บ้านทุ่ง
เข้าระบบ 8 ครั้ง

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net