แอดมินโรงเรียน School Lunch System

อันดับ 1
บ้านมะนาว
เข้าระบบ 295 ครั้ง
อันดับ 2
คำฮีเบญจวิทย์
เข้าระบบ 219 ครั้ง
อันดับ 3
บ้านนาสองห้อง
เข้าระบบ 193 ครั้ง
อันดับ 4
บ้านหว้านน้อย
เข้าระบบ 132 ครั้ง
อันดับ 5
บ้านกกไฮโนนน้ำคำ
เข้าระบบ 118 ครั้ง
อันดับ 6
บ้านนาป่ง
เข้าระบบ 117 ครั้ง
อันดับ 7
บ้านคำบง1
เข้าระบบ 113 ครั้ง
อันดับ 8
บ้านนาทาม
เข้าระบบ 111 ครั้ง
อันดับ 9
ชุมชนดอนตาล
เข้าระบบ 111 ครั้ง
อันดับ 10
ร่มเกล้า
เข้าระบบ 99 ครั้ง
อันดับ 11
บ้านแมด
เข้าระบบ 96 ครั้ง
อันดับ 12
บ้านนาขามป้อมวิทยาคม
เข้าระบบ 96 ครั้ง
อันดับ 13
บ้านคำเขือง
เข้าระบบ 96 ครั้ง
อันดับ 14
เตรียมทหารรุ่นที่13อ
เข้าระบบ 96 ครั้ง
อันดับ 15
บ้านนาดีโคกสวาท
เข้าระบบ 95 ครั้ง
อันดับ 16
บ้านหนองเม็ก
เข้าระบบ 92 ครั้ง
อันดับ 17
บ้านหนองไฮ
เข้าระบบ 87 ครั้ง
อันดับ 18
อนุบาลมุกดาหาร
เข้าระบบ 86 ครั้ง
อันดับ 19
บ้านกุดแข้
เข้าระบบ 85 ครั้ง
อันดับ 20
บ้านขามป้อม
เข้าระบบ 84 ครั้ง
อันดับ 21
บ้านป่งขาม
เข้าระบบ 84 ครั้ง
อันดับ 22
บ้านหนองเอี่ยนดง
เข้าระบบ 82 ครั้ง
อันดับ 23
บ้านนาเสือหลายหนองยอ
เข้าระบบ 81 ครั้ง
อันดับ 24
คำสายทองวิทยา
เข้าระบบ 80 ครั้ง
อันดับ 25
คณะเทศบาลนครกรุงเทพ
เข้าระบบ 80 ครั้ง
อันดับ 26
บ้านภูแผงม้า
เข้าระบบ 79 ครั้ง
อันดับ 27
บ้านหนองแคนนาจาน
เข้าระบบ 78 ครั้ง
อันดับ 28
นาคำน้อยวิทยา
เข้าระบบ 78 ครั้ง
อันดับ 29
บ้านน้ำเที่ยงวันครู
เข้าระบบ 77 ครั้ง
อันดับ 30
บ้านหนองนกเขียน
เข้าระบบ 77 ครั้ง
อันดับ 31
บ้านโนนสว่าง 2
เข้าระบบ 77 ครั้ง
อันดับ 32
บ้านโพนสว่าง
เข้าระบบ 76 ครั้ง
อันดับ 33
บ้านหนองบอน
เข้าระบบ 75 ครั้ง
อันดับ 34
ห้วยยางจอมมณี
เข้าระบบ 74 ครั้ง
อันดับ 35
บ้านหนองแวงใหญ่
เข้าระบบ 73 ครั้ง
อันดับ 36
บ้านโนนสะอาด2
เข้าระบบ 73 ครั้ง
อันดับ 37
บ้านสามขัว
เข้าระบบ 72 ครั้ง
อันดับ 38
พระราชทานบ้านหนองหมู
เข้าระบบ 71 ครั้ง
อันดับ 39
บ้านนามน
เข้าระบบ 70 ครั้ง
อันดับ 40
บ้านโคก2
เข้าระบบ 69 ครั้ง
อันดับ 41
วัดหลวงปู่จาม มหาปุญ
เข้าระบบ 69 ครั้ง
อันดับ 42
บ้านโสก
เข้าระบบ 67 ครั้ง
อันดับ 43
บ้านเปียด
เข้าระบบ 67 ครั้ง
อันดับ 44
บ้านนาสองเหมือง
เข้าระบบ 67 ครั้ง
อันดับ 45
บ้านภู
เข้าระบบ 66 ครั้ง
อันดับ 46
บ้านบาก2
เข้าระบบ 66 ครั้ง
อันดับ 47
บ้านเหล่าป่าเป้ด
เข้าระบบ 66 ครั้ง
อันดับ 48
บ้านนาโปน้อย
เข้าระบบ 65 ครั้ง
อันดับ 49
บ้านหนองหอยป่าหวาย
เข้าระบบ 65 ครั้ง
อันดับ 50
บ้านนาคำ (ไตรมิตรวิท
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 51
บ้านพรานอ้น
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 52
บ้านหนองบง
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 53
บ้านนาตะแบง1
เข้าระบบ 62 ครั้ง
อันดับ 54
บ้านโพนแดง
เข้าระบบ 62 ครั้ง
อันดับ 55
บ้านกุดแข้ใต้
เข้าระบบ 62 ครั้ง
อันดับ 56
นาสะเม็งวิทยา
เข้าระบบ 62 ครั้ง
อันดับ 57
หนองผือดอนม่วง
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 58
บ้านดานคำ
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 59
บ้านนาสะโน
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 60
บ้านภูวง
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 61
บ้านภูผาหอมพัฒนา
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 62
หลุบปึ้ง
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 63
บ้านคำนางโอก
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 64
ชุมชนศรีบุญเรือง
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 65
บ้านแวง
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 66
บ้านโคกสว่าง2
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 67
บ้านฝั่งแดง
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 68
ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 69
บ้านดง
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 70
บ้านนาโด่
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 71
บ้านน้ำบ่อดง
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 72
บ้านเหล่าคราม
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 73
บ้านโคกหินกอง
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 74
บ้านคันแท
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 75
บ้านศูนย์ไหม
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 76
บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 77
บ้านโคกขามเลียน
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 78
บ้านดอนม่วย
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 79
โนนสะอาดราษฎร์บำรุง
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 80
บ้านหนองไผ่
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 81
บ้านคำไหล
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 82
บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 83
บ้านภูล้อม
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 84
บ้านหนองคอง
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 85
บ้านโนนตูม
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 86
บ้านนาคำน้อย1
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 87
บ้านดงหลวง
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 88
บ้านท่าไค้
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 89
บ้านนาคำน้อย2
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 90
บ้านโพนงาม
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 91
เมืองใหม่
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 92
บ้านก้านเหลืองดง
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 93
บ้านบะ
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 94
บ้านคำดู่
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 95
บ้านโนนสวาท
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 96
บ้านโค้งสำราญ
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 97
บ้านนาม่วง
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 98
บ้านป่งโพน
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 99
เมืองพาลุกากรภูมิ
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 100
บ้านย้อมพัฒนา
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 101
ชุมชนบางทรายใหญ่
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 102
บ้านนิคมร่มเกล้า
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 103
บ้านบุ่งอุทัย
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 104
ชุมชนโพธิ์ไทร
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 105
บ้านชะโนด 2
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 106
บ้านโนนศรี
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 107
บ้านป่าเตย
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 108
บ้านนาโพธิ์
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 109
บ้านห้วยลำโมง
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 110
หนองข่าประชาอุทิศ
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 111
สมเด็จพระศรีนครินทรา
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 112
บ้านไร่
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 113
บ้านโนนสังข์ศรี
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 114
บ้านขัวสูง
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 115
บ้านนาหนองแคน
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 116
บ้านนาหินกอง
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 117
บ้านหนองยาง
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 118
บ้านดงมอน
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 119
บ้านแฝก
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 120
บ้านนายอ
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 121
บ้านหว้านใหญ่
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 122
บ้านกกตูม
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 123
บ้านหนองหนาว
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 124
บ้านเหล่าสร้างถ่อ
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 125
บ้านค้อวิทยาคาร
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 126
นาหว้าประชาสรรค์
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 127
บ้านคำพอก 1
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 128
บ้านโคก1
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 129
บ้านแก่นเต่า
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 130
บ้านวังนอง
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 131
บ้านหนองหญ้าไซย์
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 132
บ้านดงยางนันทวัน
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 133
บ้านเหล่าน้อย
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 134
บ้านคำเม็ก
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 135
ชุมชนโพนทราย
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 136
ชุมชนบ้านบางทรายน้อย
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 137
ชุมชนเมืองหนองสูง
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 138
บ้านงิ้ว
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 139
ชุมชนบ้านม่วงไข่
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 140
บ้านขอนแก่น
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 141
บ้านสงเปือยเหนือ
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 142
บ้านนาถ่อน
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 143
บ้านคำบง2
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 144
บ้านทรายทอง
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 145
บ้านท่าห้วยคำ
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 146
บ้านนาหลวง1
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 147
บ้านคำผึ้ง
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 148
บ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพ
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 149
บ้านกุดโง้ง
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 150
ห้วยตาเปอะ
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 151
หมู่บ้านป่าไม้
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 152
บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวร
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 153
บ้านคำพอก2
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 154
คำบกราษฎร์นุกูล
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 155
บ้านคำผักหนอกสงเปือย
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 156
บ้านคำสร้อย
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 157
บ้านห้วยกอก2
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 158
บ้านบุ่ง
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 159
บ้านนายาง
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 160
บ้านดงเย็น
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 161
บ้านบาก ๑
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 162
ชุมชนนาโสก
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 163
บ้านสามขามิตรภาพที่
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 164
บ้านหนองแอก
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 165
แก้งโนนคำประชาสรรค์
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 166
บ้านโคกกลาง
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 167
บ้านนาโสกน้อย
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 168
บ้านสองคอน
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 169
บ้านหนองน้ำเต้า
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 170
ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 171
บ้านดงยาง1
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 172
บ้านนาปุ่ง
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 173
บ้านนาหัวภู
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 174
แก้งนาบอนพิทยาสรรค์
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 175
บ้านปากช่อง
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 176
บ้านสงเปือย
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 177
นราธิป-พร้อยสุพิณบ้า
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 178
บ้านม่วง
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 179
บ้านแก้งนาง
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 180
บ้านหนองโอใหญ่
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 181
บ้านห้วยทราย2
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 182
คำแฮดประชาสรรค์
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 183
บ้านนากอก
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 184
คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิ
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 185
บ้านส้มป่อย "รอดนุกู
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 186
บำรุงพงศ์อุปถัมภ์
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 187
บ้านอุ่มไผ่
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 188
สยามกลการ4
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 189
บ้านดอนป่าแคน
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 190
บ้านเหล่าหมี
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 191
บ้านด่านมน
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 192
บ้านดงมัน
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 193
บ้านโนนเกษม
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 194
บ้านโคกพัฒนา
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 195
บ้านนาหลัก
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 196
บ้านพังคอง
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 197
บ้านโคกสว่าง1
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 198
บ้านคำพี้
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 199
บ้านสานแว้
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 200
บ้านโนนสว่าง1
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 201
บ้านวังไฮ
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 202
บ้านนาตะแบง 2
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 203
ชุมชนบ้านหนองบัว
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 204
บ้านหนองบัว
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 205
บ้านจอมมณีใต้
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 206
บ้านผึ่งแดด
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 207
บ้านเหล่า
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 208
บ้านหนองสระพังทอง
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 209
บ้านป่งเปือย
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 210
บ้านชะโนด 1
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 211
บ้านเหมืองบ่า
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 212
ป่าไร่ป่าชาดวิทยา
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 213
บ้านเหล่าแขมทอง
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 214
ไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 215
บ้านคำป่าหลาย
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 216
บ้านแก้ง2
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 217
บ้านป่าแดง
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 218
บ้านเหล่าดง
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 219
บ้านเป้าป่าแสด
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 220
บ้านแก้งช้างเนียม
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 221
บ้านม่วงหัก
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 222
บ้านหนองสระพัง
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 223
บ้านหนองกระยัง
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 224
บ้านตูมหวาน
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 225
บ้านป่าหวาย
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 226
มุกดาลัย
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 227
บ้านห้วยกอก1
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 228
บ้านโพนสวาง
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 229
บ้านป่าพยอม
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 230
บ้านกลาง
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 231
ชุมชนบ้านคำชะอี
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 232
บ้านนาดี2
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 233
บ้านหนองกะปาด
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 234
บ้านโพนไฮ
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 235
บ้านหนองเอี่ยน
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 236
บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 237
ป่งแดงวิทยาคม
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 238
บ้านโคกหนองหล่ม
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 239
บ้านนาอุดม
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 240
บ้านซ่ง
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 241
บ้านน้ำเที่ยง 2
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 242
บ้านหนองแวง
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 243
บ้านนาหลวง2
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 244
บ้านโนนยาง
เข้าระบบ 14 ครั้ง

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net