แอดมินโรงเรียน School Lunch System

อันดับ 1
บ้านคำเม็ก
เข้าระบบ 768 ครั้ง
อันดับ 2
บ้านโคกมะนาวทันสมัย
เข้าระบบ 622 ครั้ง
อันดับ 3
บ้านค้อเขียวพิทยาภูม
เข้าระบบ 252 ครั้ง
อันดับ 4
บ้านบึงโน
เข้าระบบ 226 ครั้ง
อันดับ 5
บ้านตาดภูวง
เข้าระบบ 196 ครั้ง
อันดับ 6
ชุมชนบ้านท่าศิลา
เข้าระบบ 195 ครั้ง
อันดับ 7
บ้านหนามแท่ง
เข้าระบบ 132 ครั้ง
อันดับ 8
บ้านกุดนาขาม(เชิดชูว
เข้าระบบ 127 ครั้ง
อันดับ 9
บ้านเสาขวัญกุดก้อม
เข้าระบบ 121 ครั้ง
อันดับ 10
บ้านสร้างหินวิทยานุเ
เข้าระบบ 118 ครั้ง
อันดับ 11
บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิ
เข้าระบบ 115 ครั้ง
อันดับ 12
บ้านดอนยาวประชากรอุป
เข้าระบบ 112 ครั้ง
อันดับ 13
บ้านอูนดง
เข้าระบบ 110 ครั้ง
อันดับ 14
บ้านถ่อน ต.พันนา
เข้าระบบ 109 ครั้ง
อันดับ 15
บ้านภูตะคาม
เข้าระบบ 107 ครั้ง
อันดับ 16
บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม
เข้าระบบ 106 ครั้ง
อันดับ 17
บ้านโคกสามัคคี
เข้าระบบ 104 ครั้ง
อันดับ 18
บ้านหนองกุง(วาริชภูม
เข้าระบบ 102 ครั้ง
อันดับ 19
บงใต้โนนรังพัฒนา
เข้าระบบ 99 ครั้ง
อันดับ 20
บ้านคำแหว
เข้าระบบ 96 ครั้ง
อันดับ 21
บ้านง่อนหนองพะเนาว์(
เข้าระบบ 94 ครั้ง
อันดับ 22
บ้านตาลเนิ้ง (โพธิรา
เข้าระบบ 93 ครั้ง
อันดับ 23
บ้านหนองแปน(เจริญศิล
เข้าระบบ 91 ครั้ง
อันดับ 24
บ้านคำข่า
เข้าระบบ 91 ครั้ง
อันดับ 25
บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภา
เข้าระบบ 90 ครั้ง
อันดับ 26
บ้านคำบิดโคกโพนยาง
เข้าระบบ 89 ครั้ง
อันดับ 27
บ้านคำบอน
เข้าระบบ 88 ครั้ง
อันดับ 28
บ้านต้นผึ้ง
เข้าระบบ 88 ครั้ง
อันดับ 29
บ้านโพนไผ่
เข้าระบบ 87 ครั้ง
อันดับ 30
บ้านหนองกุง(สว่างแดน
เข้าระบบ 86 ครั้ง
อันดับ 31
บ้านดอนหัน
เข้าระบบ 86 ครั้ง
อันดับ 32
บ้านโคกสำราญ
เข้าระบบ 86 ครั้ง
อันดับ 33
บ้านเล่า(ประชานุเครา
เข้าระบบ 85 ครั้ง
อันดับ 34
บ้านยางคำ
เข้าระบบ 84 ครั้ง
อันดับ 35
บ้านท่าลาด
เข้าระบบ 81 ครั้ง
อันดับ 36
อุดมสังวรวิทยา
เข้าระบบ 81 ครั้ง
อันดับ 37
ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้าน
เข้าระบบ 79 ครั้ง
อันดับ 38
บ้านโพนบกหนองผือ
เข้าระบบ 79 ครั้ง
อันดับ 39
บ้านดอนกอย
เข้าระบบ 78 ครั้ง
อันดับ 40
บ้านบ่อร้าง (ผลานิวร
เข้าระบบ 78 ครั้ง
อันดับ 41
บ้านสีสุกห้วยโมง
เข้าระบบ 77 ครั้ง
อันดับ 42
บ้านหวาย
เข้าระบบ 77 ครั้ง
อันดับ 43
กุดจิกนาสมบูรณ์
เข้าระบบ 77 ครั้ง
อันดับ 44
ชุมชนบดมาดพอกน้อย
เข้าระบบ 77 ครั้ง
อันดับ 45
บ้านหนองฮังแหลว
เข้าระบบ 77 ครั้ง
อันดับ 46
บ้านหนองเบญจ
เข้าระบบ 76 ครั้ง
อันดับ 47
บ้านถ่อน ต.เชิงชุม
เข้าระบบ 76 ครั้ง
อันดับ 48
บ้านหนองแวง (ประชารา
เข้าระบบ 76 ครั้ง
อันดับ 49
บ้านดอนดู่
เข้าระบบ 75 ครั้ง
อันดับ 50
บ้านกลางหนองดินดำ
เข้าระบบ 75 ครั้ง
อันดับ 51
บ้านหนองบัว
เข้าระบบ 75 ครั้ง
อันดับ 52
บ้านขาม(ขามเขตวิทยาค
เข้าระบบ 75 ครั้ง
อันดับ 53
บ้านผักตบ
เข้าระบบ 73 ครั้ง
อันดับ 54
บ้านหนองแวง
เข้าระบบ 73 ครั้ง
อันดับ 55
บ้านไทยเจริญ
เข้าระบบ 72 ครั้ง
อันดับ 56
บ้านตาล
เข้าระบบ 71 ครั้ง
อันดับ 57
บ้านทุ่งคำ
เข้าระบบ 71 ครั้ง
อันดับ 58
บ้านค้อโพนสวางยางชุม
เข้าระบบ 71 ครั้ง
อันดับ 59
บ้านไฮ่ปลาโหล
เข้าระบบ 71 ครั้ง
อันดับ 60
ทรายมูลหนองกุงทรายศร
เข้าระบบ 71 ครั้ง
อันดับ 61
บ้านถ่อนคุรุราษฎร์สา
เข้าระบบ 71 ครั้ง
อันดับ 62
บ้านโนนทรายคำ
เข้าระบบ 71 ครั้ง
อันดับ 63
บ้านหนองหมากแซว
เข้าระบบ 70 ครั้ง
อันดับ 64
บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(
เข้าระบบ 70 ครั้ง
อันดับ 65
บ้านดอนม่วงไข่
เข้าระบบ 70 ครั้ง
อันดับ 66
บ้านตาลเลียน
เข้าระบบ 69 ครั้ง
อันดับ 67
บ้านหนองไฮ
เข้าระบบ 69 ครั้ง
อันดับ 68
บ้านทุ่งแก
เข้าระบบ 69 ครั้ง
อันดับ 69
บ้านนาขามผดุงวิทยา
เข้าระบบ 69 ครั้ง
อันดับ 70
บ้านเปือย
เข้าระบบ 67 ครั้ง
อันดับ 71
บ้านหนองลาดวิทยาคาร
เข้าระบบ 66 ครั้ง
อันดับ 72
บ้านขมิ้น
เข้าระบบ 66 ครั้ง
อันดับ 73
หนองใสพรเจริญวิทยา
เข้าระบบ 66 ครั้ง
อันดับ 74
บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุ
เข้าระบบ 66 ครั้ง
อันดับ 75
บ้านคันชา
เข้าระบบ 65 ครั้ง
อันดับ 76
บ้านโพนสวาง
เข้าระบบ 65 ครั้ง
อันดับ 77
บ้านหนองหญ้าปล้อง
เข้าระบบ 65 ครั้ง
อันดับ 78
บ้านดงสวรรค์หนองนกกด
เข้าระบบ 65 ครั้ง
อันดับ 79
บ้านโพนสวางกลางเจริญ
เข้าระบบ 65 ครั้ง
อันดับ 80
บ้านโนนขมิ้น
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 81
บ้านดอนเชียงยืน
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 82
บ้านบะฮี
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 83
บ้านคางฮุงเจริญศิลป์
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 84
วัดสุทธิมงคล
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 85
บ้านเปือยทานตะวันพิท
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 86
บ้านดงบาก
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 87
บ้านสมสะอาด(พรรณานิค
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 88
บ้านหนองตาล
เข้าระบบ 62 ครั้ง
อันดับ 89
บ้านโคกดินแดง
เข้าระบบ 62 ครั้ง
อันดับ 90
บ้านแกดำ
เข้าระบบ 62 ครั้ง
อันดับ 91
บ้านคำตานา (อรัญวาสว
เข้าระบบ 62 ครั้ง
อันดับ 92
บ้านนาสาวนาน
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 93
บ้านนาดินจี่แสงตะวัน
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 94
บ้านจำปานาถ่อน
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 95
บ้านหนองแสง
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 96
บ้านดอนตาลโนนสูง
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 97
บ้านโพนสูง
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 98
บ้านห้วยบาง
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 99
บ้านหนองไผ่
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 100
บ้านโคกสวัสดี
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 101
บ้านทุ่งปลากัด
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 102
บ้านดงจันทูหนองไผ่(ร
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 103
บ้านห้วยเหล็กไฟ
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 104
บ้านคำไชยวาน
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 105
บ้านโนนอุดม
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 106
บ้านหนองหวาย(สว่างแด
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 107
บ้านยางงาม(สาครเขตอุ
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 108
อนุบาลพรรณานิคม
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 109
บ้านหนองผือนาในวิทยา
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 110
บ้านช้างมิ่ง
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 111
บ้านบะทองนาหัวช้าง
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 112
บ้านนาตากาง
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 113
บ้านหนองน้อย
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 114
บ้านดงสง่า
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 115
บ้านธาตุ
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 116
บ้านไร่บ้านไฮ่
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 117
บ้านนาเลา
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 118
บ้านกุดน้ำขุ่น
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 119
บ้านนาดี
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 120
บ้านดงสว่าง
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 121
บ้านพันนา
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 122
บ้านดงคำโพธิ์
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 123
บ้านกุดแสง(ธาราประชา
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 124
บ้านธาตุกุดพร้าว
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 125
อนุบาลเจริญศิลป์
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 126
บ้านปทุมวาปี
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 127
ทุ่งเจริญพัฒนา
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 128
บ้านโคกตาดทอง
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 129
บ้านชัยชนะ
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 130
บ้านโคกหนองกุง
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 131
บ้านนาถ่อน
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 132
บ้านต้ายนาคูณวิทยา
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 133
อภัยดำรงธรรม
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 134
บ้านสร้างขุ่ย
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 135
บ้านโนนสะอาด
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 136
บ้านชุมชัยหนองย่างชิ
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 137
จงกลกิตติขจรวิทยา
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 138
บ้านงิ้วพังฮอ
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 139
บ้านขาว
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 140
บ้านสมสะอาด(พังโคน)
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 141
บ้านสงเปลือย
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 142
บ้านวังยาง(วังยางวัท
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 143
บ้านดอนม่วย
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 144
บ้านกุดตะกาบ
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 145
บ้านสร้างฟาก
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 146
บ้านโคกสะอาด
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 147
บ้านตาลโกน
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 148
บ้านหนองแวงน้อย
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 149
บ้านหนองดินดำ
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 150
บ้านสุวรรณคาม
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 151
บ้านพังโคน(จำปาสามัค
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 152
บ้านหนองหวาย(พรรณานิ
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 153
บ้านโคกศาลา
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 154
บ้านดอนหวาย
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 155
บ้านหนองหลักช้าง
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 156
บ้านนาใน
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 157
บ้านโคก
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 158
บ้านแวง
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 159
บ้านห้วยบุ่นนาทัน
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 160
บ้านคำบ่อ
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 161
บ้านบาก
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 162
บ้านหนองหว้า
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 163
บ้านคำสะแนน
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 164
บ้านโคกศิลา
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 165
บ้านหนองบัว(สาขานาเช
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 166
บ้านจำปาศิริราษฎร์
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 167
บ้านเหล่าบ้านถ่อน
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 168
ชุมพลศึกษา
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 169
บ้านทันสมัย
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 170
บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่ส
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 171
บ้านโคกสีไค
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 172
บ้านโพนงาม
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 173
ชุมชนดงม่วงไข่
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 174
บ้านผักคำภู
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 175
ชุมชนบ้านฝั่งแดง
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 176
บ้านโคกหลวง
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 177
บ้านนาล้อม
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 178
บ้านท่าสะอาด(สวรรค์ค
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 179
บ้านโคกคอนดอนม่วย
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 180
ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 181
บ้านเหล่าโพนทองขอนขว
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 182
บ้านดงบังป่าโจด
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 183
บ้านดอนยานาง(วาริชภู
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 184
บ้านหินแตก
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 185
บ้านสร้างแป้น
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 186
บ้านหนองแปน(วาริชภูม
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 187
บ้านบึง
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 188
บ้านม่วงคำ
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 189
ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอน
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 190
บ้านหนองเดิ่นดอนขาว
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 191
บ้านคำเจริญราษฎร์บำร
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 192
บ้านหนองบัวบาน
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 193
บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่ว
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 194
บ้านดอนยานาง(สว่างแด
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 195
บ้านนาทม
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 196
บ้านบัว (สระพังวิทยา
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 197
บ้านหนองทุ่มหนองโจด
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 198
บ้านทิดไทย
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 199
บ้านหนองม่วง
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 200
บ้านดอนชัยวิทยา
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 201
บ้านอุ่มเหม้า
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 202
บ้านนาแยง
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 203
บ้านม้า
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 204
บ้านไฮหย่อง (ภูเงินป
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 205
บ้านนาบ่อ
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 206
บ้านหนองโดกนาคำโนนธา
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 207
บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 208
บ้านคำชนดงต้อง
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 209
บ้านนาสีนวล
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 210
บ้านทุ่งเชือก
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 211
บ้านหินโงมโนนสร้างไพ
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 212
บ้านโนนเสาขวัญ
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 213
บ้านโมน(เกาะแก้ววิทย
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 214
หนองหลวงวิทยานุกูล
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 215
บ้านหนองบัวแพ
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 216
บ้านค้อใต้
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 217
บ้านนางัว
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 218
บ้านคำสะอาด
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 219
บ้านอูนโคก
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 220
บ้านดงสวรรค์(คุรุราษ
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 221
บ้านสว่าง
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 222
บ้านหนองหอยคัน
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 223
บ้านหนองแคหนองโข่ย(อ
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 224
บ้านโสกวังอ้อยหนู(ปร
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 225
บ้านท่าวารี
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 226
บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 227
บ้านหนองแคนโคกสะอาด
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 228
บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎ
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 229
บ้านนาเหมือง
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 230
ชุมชนบงเหนือ
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 231
บ้านบะหัวเมย
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 232
ชุมชนส่องดาว
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 233
บ้านโนนพอก
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 234
บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุ
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 235
บ้านท่าสองคอน
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 236
บ้านสูงเนินสามัคคี
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 237
บ้านแร่
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 238
บ้านผ้าขาวโพนแพง
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 239
อนุบาลสว่างแดนดิน
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 240
บ้านคำก้าว
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 241
วาริชภูมิพิทยาคาร
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 242
บ้านเตาไหสร้างแก้ว
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 243
คำเจริญวิทยา
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 244
บ้านคำนาดี
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 245
หนองจาน
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 246
บ้านนาเตียง
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 247
บ้านหนองชาด
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 248
บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 249
บ้านปลวกธาตุโสภาวิทย
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 250
ชุมชนบ้านหนองปลิง
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 251
บ้านโนนเรือตอเรือ
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 252
บ้านหนองกุง(ส่องดาว)
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 253
บ้านภูเพ็ก
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 254
บ้านเชิงชุม
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 255
บ้านหนองหอย
เข้าระบบ 16 ครั้ง

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net