แอดมินโรงเรียน School Lunch System

อันดับ 1
เอื้อน บุญรุ่ง
บ้านคำเม็ก
เข้าระบบ 756 ครั้ง
อันดับ 2
นิภา บุญไชยโย
บ้านโคกมะนาวทันสมัย
เข้าระบบ 462 ครั้ง
อันดับ 3
ชลดา ก้องเวหา
ชุมชนบ้านท่าศิลา
เข้าระบบ 189 ครั้ง
อันดับ 4
วิไลพร อาจณะรงค์
บ้านบึงโน
เข้าระบบ 162 ครั้ง
อันดับ 5
พสวรรณ บุญรักษา
บ้านค้อเขียวพิทยาภูม
เข้าระบบ 154 ครั้ง
อันดับ 6
ธิดารัตน์ ไตรยขันธ์
บ้านกุดนาขาม(เชิดชูว
เข้าระบบ 112 ครั้ง
อันดับ 7
บานชื่น กรุณานำ
บ้านตาดภูวง
เข้าระบบ 109 ครั้ง
อันดับ 8
อรพรรณ บุญศรี
บ้านสร้างหินวิทยานุเ
เข้าระบบ 104 ครั้ง
อันดับ 9
สิริรัตน์ เจริญวงศ์
บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม
เข้าระบบ 101 ครั้ง
อันดับ 10
จิราวุธ เลิศสงคราม
บ้านภูตะคาม
เข้าระบบ 98 ครั้ง
อันดับ 11
วรรณพร ศรีธุลี
บ้านเสาขวัญกุดก้อม
เข้าระบบ 96 ครั้ง
อันดับ 12
มยุรี เชื้อกูล
บ้านดอนยาวประชากรอุป
เข้าระบบ 95 ครั้ง
อันดับ 13
ญาณิภาพัฒน์ อินทร์ติยะ
บ้านถ่อน ต.พันนา
เข้าระบบ 94 ครั้ง
อันดับ 14
กมลทิพย์ บุญช่วย
บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิ
เข้าระบบ 88 ครั้ง
อันดับ 15
ขวัญชนก ธรรมวงค์
บ้านอูนดง
เข้าระบบ 87 ครั้ง
อันดับ 16
วิจิตรา ศิลารักษ์
บ้านหนองแปน(เจริญศิล
เข้าระบบ 85 ครั้ง
อันดับ 17
พัชรี วรรณโชติ
บงใต้โนนรังพัฒนา
เข้าระบบ 80 ครั้ง
อันดับ 18
พัชรียา ศรีเพียชัย
บ้านโคกสำราญ
เข้าระบบ 79 ครั้ง
อันดับ 19
พิบูลย์พรรณ ราชคำ
บ้านหนองกุง(วาริชภูม
เข้าระบบ 79 ครั้ง
อันดับ 20
ราเชนทร์ ฟองอ่อน
บ้านคำแหว
เข้าระบบ 76 ครั้ง
อันดับ 21
ชำนาญ สมพินิจ
บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภา
เข้าระบบ 74 ครั้ง
อันดับ 22
ชนนิกานต์ นันทราช
บ้านตาลเนิ้ง (โพธิรา
เข้าระบบ 73 ครั้ง
อันดับ 23
ณัชชนม์ สารีโท
บ้านยางคำ
เข้าระบบ 73 ครั้ง
อันดับ 24
ธันยาภักค์ คมธัชนิธิชยวัศ
บ้านง่อนหนองพะเนาว์(
เข้าระบบ 72 ครั้ง
อันดับ 25
ธนาเนตร สัพโส
บ้านท่าลาด
เข้าระบบ 72 ครั้ง
อันดับ 26
กัลยกร ซาซุม
บ้านหวาย
เข้าระบบ 71 ครั้ง
อันดับ 27
ปิ่นอนงค์ อัคนิจ
บ้านโพนไผ่
เข้าระบบ 68 ครั้ง
อันดับ 28
ยุวรี ศรีแพน
บ้านสีสุกห้วยโมง
เข้าระบบ 67 ครั้ง
อันดับ 29
ทัศนา สาขา
บ้านคำบอน
เข้าระบบ 67 ครั้ง
อันดับ 30
พิฐชญาณ์ เรืองกิจวัฒนาพร
กุดจิกนาสมบูรณ์
เข้าระบบ 67 ครั้ง
อันดับ 31
ศุภชัย ชรัตน์
บ้านเล่า(ประชานุเครา
เข้าระบบ 67 ครั้ง
อันดับ 32
มัณฑนา ชุมปัญญา
บ้านขาม(ขามเขตวิทยาค
เข้าระบบ 66 ครั้ง
อันดับ 33
เสาวรส บุญชาญ
บ้านถ่อน ต.เชิงชุม
เข้าระบบ 65 ครั้ง
อันดับ 34
Tapagorn Sammakkarn
บ้านค้อโพนสวางยางชุม
เข้าระบบ 65 ครั้ง
อันดับ 35
อุไรวรรณ โฮมวงศ์
บ้านคำบิดโคกโพนยาง
เข้าระบบ 65 ครั้ง
อันดับ 36
วรวุฒิ นันทราช
บ้านหนองแวง (ประชารา
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 37
สุนันท์ จันทร์มาเมือง
ทรายมูลหนองกุงทรายศร
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 38
เพ็ญศรี หัสจันทอง
บ้านหนองเบญจ
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 39
ทองใจ ชาชุมวงค์
บ้านคำข่า
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 40
ประเยาว์ สุขเกษม
ชุมชนบดมาดพอกน้อย
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 41
แจ่มจันทร์ แสนอุบล
บ้านหนองฮังแหลว
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 42
วรรวณารัตน์ จิตรเจริญ
บ้านหนองบัว
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 43
บุญล้อม กลยนีย์
บ้านดอนกอย
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 44
อมรลักษณ์ สัพโส
บ้านดอนดู่
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 45
โกวัฒน์ ศรีอุบล
บ้านไทยเจริญ
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 46
พรรณนิกา โพธิ์ชัย
บ้านหนองแวง
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 47
กนกกาญจน์ แสนศิริวัฒนกุล
บ้านหนองหญ้าปล้อง
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 48
ดอนหัน พิมพ์พัฒนา
บ้านดอนหัน
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 49
รำแพน ประทุมรัตน์
บ้านดอนม่วงไข่
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 50
วีรชาติ กาญจนกัณโห
วัดสุทธิมงคล
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 51
ลักขณา สายมายา
บ้านหนองกุง(สว่างแดน
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 52
วารีวัน นาใจคง
บ้านต้นผึ้ง
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 53
ภัทราพร อินทรชัย
บ้านถ่อนคุรุราษฎร์สา
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 54
วนิดา พันธ์เทียม
บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุ
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 55
กาญจนา คะสีทอง
บ้านหนองตาล
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 56
รัฐศักดิ์ ศรีวงษ์
บ้านตาล
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 57
ศรีสุดา ทิพสิงห์
บ้านหนามแท่ง
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 58
กุลพงษ์ สาขามุละ
บ้านดงบาก
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 59
สาธิต พงศ์สิทธิศักดิ์
บ้านคันชา
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 60
ชัสฎาพร อุดชาชน
อุดมสังวรวิทยา
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 61
รัตติญา เณธิชัย
บ้านหนองไฮ
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 62
อารีย์ ศิริบูรณ์
บ้านไฮ่ปลาโหล
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 63
สุภาเพ็ญ อุ่นคำ
บ้านโนนขมิ้น
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 64
จิราพร ไชยมาศ
หนองใสพรเจริญวิทยา
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 65
อรรถพล สุเมผา
บ้านจำปานาถ่อน
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 66
ทรงสุดา วงศ์ประทุม
บ้านผักตบ
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 67
ปองปรีดา ไชยรา
บ้านดงสวรรค์หนองนกกด
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 68
นิยะดา กระพุทธา
บ้านโพนสวางกลางเจริญ
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 69
อภัสสร บาลลา
บ้านตาลเลียน
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 70
ราตรี เพชรพิชัย
บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 71
มะลิซ้อน ระหันสิม
บ้านสมสะอาด(พรรณานิค
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 72
ภัทราวุธ โคตรเรือง
บ้านหนองหวาย(สว่างแด
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 73
ปัทมาภรณ์ สิงห์ภูมี
บ้านดงจันทูหนองไผ่(ร
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 74
ภัทรภร รัตนวงศ์
บ้านดอนเชียงยืน
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 75
ทิพยรัตน์ ฝูงใหญ่
บ้านโพนบกหนองผือ
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 76
จิตตานันทิ์ มหาโยธี
บ้านโคกสวัสดี
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 77
พงค์ศักดิ์ สุวรรณโคตร
บ้านแกดำ
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 78
อภิชาติ สีปัด
บ้านโพนสูง
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 79
อมรรัตน์ ศิริบุตร
บ้านเปือยทานตะวันพิท
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 80
ชยณัฏฐ์ ศรีดารักษ์
บ้านนาเลา
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 81
พนาวัลย์ พรมเมือง
ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้าน
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 82
จิริยาพร ติงสะ
บ้านหนองลาดวิทยาคาร
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 83
สุภาภรณ์ ใจเปรียว
บ้านห้วยบาง
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 84
มณีไพ แก้วก่า
บ้านขมิ้น
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 85
พิกุลแก้ว ไชยรา
บ้านไร่บ้านไฮ่
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 86
วารุณี แก้วก่า
บ้านโนนอุดม
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 87
อภิวัชร์ ศิริขันธ์
บ้านหนองหมากแซว
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 88
พรสวรรค์ วิชัย
บ้านยางงาม(สาครเขตอุ
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 89
อนามิกา อิ่มเจริญ
บ้านโนนสะอาด
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 90
พิมพิกา จันทร์ฤาชัย
บ้านโคกสามัคคี
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 91
ณัฐกาญจน์ กาญจนกัณโห
บ้านหนองแสง
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 92
วิรัตน์ อัมราช
บ้านเปือย
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 93
ลือชัย สุวรรณไตร
บ้านคางฮุงเจริญศิลป์
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 94
ใหม่ บาตดี
บ้านนาขามผดุงวิทยา
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 95
จิตระดา งามแสง
บ้านหนองผือนาในวิทยา
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 96
สุพัตรา ไชยตะมาตย์
บ้านนาสาวนาน
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 97
ลำดวน ปาพรม
บ้านสร้างฟาก
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 98
อรอนงค์ ปาละคะ
บ้านห้วยเหล็กไฟ
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 99
สีไพร ภัทรวัชรศักดิิ์
บ้านบะฮี
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 100
วิเศษ เสนาชัย
บ้านทุ่งคำ
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 101
ธนากร ยิ่งยืน
บ้านหนองน้อย
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 102
สุดารัตน์ สุนารักษ์
บ้านปทุมวาปี
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 103
ศิริวรรณ บุตรชารี
บ้านสร้างขุ่ย
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 104
อัจฉราพร พาเสน่ห์
บ้านชัยชนะ
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 105
วิรัญกานต์ บุตรประชา
บ้านโคกดินแดง
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 106
พรทิวา แก้วมะ
บ้านขาว
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 107
ดวง อุ่นคำ
บ้านช้างมิ่ง
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 108
ชัชฎาพร ไชยสาคร
บ้านนาดินจี่แสงตะวัน
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 109
รุ่งอรุณ แสนภูวา
บ้านกลางหนองดินดำ
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 110
อัญจรินทร์ ไชยดี
บ้านงิ้วพังฮอ
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 111
นวมินทร์ อินธิปีก
บ้านโพนสวาง
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 112
นครมา พนันชัย
บ้านกุดน้ำขุ่น
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 113
อารยา กำแหงมิตร
บ้านดงสง่า
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 114
วราพร วิทเวท
บ้านนาดี
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 115
สำเนียง ไวยารัตน์
บ้านบ่อร้าง (ผลานิวร
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 116
ศิริพร นามมะณี
บ้านโคกสะอาด
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 117
กุลธิดา เวียงดอนก่อ
บ้านสงเปลือย
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 118
ภาวิณี จันทร์อ่อน
บ้านบาก
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 119
วิราภา วารีย์
บ้านดงสว่าง
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 120
อนงค์ สานุการ
บ้านแวง
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 121
เกษแก้ว สุรารักษ์
บ้านธาตุกุดพร้าว
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 122
วันเพ็ญ สุจริต
อนุบาลพรรณานิคม
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 123
ลลิตา สัพโส
บ้านธาตุ
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 124
วนิดา จันทร์ศรีโคตร
บ้านทันสมัย
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 125
วันเพ็ญ ปานา
บ้านคำไชยวาน
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 126
จอมพล เหมะธุลิน
บ้านหนองหลักช้าง
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 127
พุทธาพร ฤทธิธรรม
บ้านพันนา
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 128
มณีรัตน์ บุญยืน
บ้านดอนม่วย
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 129
นันทพร นารินรักษ์
บ้านโคก
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 130
อุดมพร ซึมดอน
ทุ่งเจริญพัฒนา
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 131
รัชนี กันบุรมย์
บ้านโนนทรายคำ
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 132
จารุวรรณ ไชยศรี
บ้านจำปาศิริราษฎร์
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 133
ทัศนีย์ แสงชัยศิลป์
จงกลกิตติขจรวิทยา
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 134
รัตมณี สุทธิอาจ
บ้านกุดแสง(ธาราประชา
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 135
กชนันท์ บัวชุม
บ้านบะทองนาหัวช้าง
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 136
วิทูรย์ จันทร์ต้น
บ้านโคกหลวง
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 137
ณพัชญ์ปภา ฤทธิธรรม
บ้านบึง
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 138
อภิญญา พูลศิลป์
บ้านสร้างแป้น
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 139
แสงดาว แก้วดวงสี
บ้านโคกคอนดอนม่วย
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 140
ชลธร เชื้อกุณะ
บ้านโคกศิลา
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 141
วิทิต โคตะมา
บ้านหนองไผ่
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 142
นิตยา สระแก้ว
บ้านคำตานา (อรัญวาสว
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 143
จิตระดา งามแสง
บ้านนาใน
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 144
รัชตะ สมพมิตร
บ้านนาตากาง
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 145
สุจิตรา เมืองแสน
บ้านหนองหวาย(พรรณานิ
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 146
รังสรรค์ มนดาล
บ้านคำบ่อ
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 147
ธีระพล พรหมสาขันธ์
บ้านหนองทุ่มหนองโจด
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 148
ณัฐพร ผิวบาง
บ้านคำสะแนน
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 149
ดวงจันทร์ เดชทองทิพย์
บ้านดงคำโพธิ์
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 150
สุนันทิยา พรหมมาตย์
บ้านหนองเดิ่นดอนขาว
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 151
ขนิษฐา คุณมี
อนุบาลเจริญศิลป์
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 152
ประสิทธิ์ คำจวง
บ้านดงบังป่าโจด
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 153
อังศณา ศรีลาวงษ์
บ้านหนองม่วง
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 154
อุไรพร พรหมภักดี
บ้านโคกตาดทอง
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 155
สุริยัน ไชยพะยวน
บ้านหนองดินดำ
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 156
จรรยา โถชาลี
บ้านผักคำภู
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 157
วรวุฒิ แพงดวงแก้ว
ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 158
ทองมี จางจันทร์
บ้านเหล่าโพนทองขอนขว
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 159
สุภิณดา สัพโส
บ้านนาถ่อน
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 160
จรูญศรี ลุนจักร
บ้านดอนยานาง(วาริชภู
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 161
บุญสินธุ์ พงษ์ไทย
บ้านดอนยานาง(สว่างแด
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 162
ปัญญ์ณัฐ บุญคง
บ้านทุ่งปลากัด
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 163
ศรีสุดา หงษ์ภู
บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่ส
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 164
พัสพร วารีย์
บ้านสมสะอาด(พังโคน)
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 165
กนกพร อโนมพันธุ์
บ้านตาลโกน
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 166
ชลธิชา พาดี
บ้านต้ายนาคูณวิทยา
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 167
ทับทิม โพธิ์คำ
บ้านดอนชัยวิทยา
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 168
กัญญา แสนศิริ
บ้านชุมชัยหนองย่างชิ
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 169
ชำนาญ พลแสง
บ้านนาทม
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 170
อรอนงค์ แจ่มพิศ
บ้านนาสีนวล
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 171
ธิษตยา ทองอินที
บ้านสุวรรณคาม
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 172
ปรีดา บุตรศรี
บ้านบัว (สระพังวิทยา
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 173
สุจริตรา แก้วก่า
บ้านไฮหย่อง (ภูเงินป
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 174
วงเดือน คุณวงศ์
หนองหลวงวิทยานุกูล
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 175
จิรัชยา นามชมภู
บ้านคำชนดงต้อง
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 176
หนูวัน ดวงจันทร์
บ้านค้อใต้
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 177
ประนมไพร บุญรักษา
บ้านโคกศาลา
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 178
อัจฉรา มาตตายา
ชุมพลศึกษา
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 179
ศิริพร ตะนนท์
บ้านท่าสะอาด(สวรรค์ค
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 180
รัตนาภรณ์ คำสว่าง
บ้านวังยาง(วังยางวัท
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 181
ขนิษฐา หาญบัวคำ
บ้านนาแยง
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 182
พรรณิภา ไชยศรี
บ้านทิดไทย
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 183
วิไลพร แซ่ตั้ง
ชุมชนดงม่วงไข่
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 184
เสาวลักษณ์ เพชรพรรณ
บ้านอูนโคก
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 185
กัณฐมณี ศรีมุกดา
บ้านม่วงคำ
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 186
วลาสินี บุญคง
บ้านอุ่มเหม้า
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 187
พิกุล เพียนอก
บ้านห้วยบุ่นนาทัน
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 188
พัชรี พรหมศิลา
บ้านหนองบัวบาน
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 189
ละอองดาว ไชยศรีหา
บ้านหนองหว้า
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 190
วรรวณารัตน์ จิตรเจริญ
บ้านหนองบัว(สาขานาเช
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 191
ศรีนวน สยามา
บ้านโสกวังอ้อยหนู(ปร
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 192
ยุพิน สุจริต
บ้านหนองโดกนาคำโนนธา
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 193
รัญดร ทองเดช
บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 194
ทองคำ พุกพูน
ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอน
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 195
มนศักดิ์ ยาสาไชย
บ้านคำเจริญราษฎร์บำร
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 196
พิชิต สายกัน
บ้านหนองบัวแพ
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 197
อนามิกา อิ่มเจริญ
ชุมชนบงเหนือ
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 198
ไพเราะ สุเมผา
บ้านโคกหนองกุง
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 199
อรรถพล พูลศิลป์
บ้านโมน(เกาะแก้ววิทย
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 200
ณัฐรินีย์ กาสินพิลา
บ้านคำสะอาด
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 201
วิษณุ ผ่องแผ้ว
บ้านหนองแวงน้อย
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 202
อัญธิกา ศรีระวรรณ
บ้านทุ่งแก
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 203
สุนทรี พจนา
บ้านกุดตะกาบ
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 204
จีรนันท์ ศิลาแดง
บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 205
พิมพ์พรรณ รอดอุด
บ้านนาล้อม
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 206
เกตุแก้ว คำโสภา
บ้านหนองแปน(วาริชภูม
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 207
ลำใย ท้าวเพชร
ชุมชนบ้านฝั่งแดง
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 208
ตะวัน วรรณจำรัส
บ้านเหล่าบ้านถ่อน
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 209
อรอนงค์ สาขามุละ
บ้านนาบ่อ
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 210
สมสุข โคตรพรม
บ้านโนนพอก
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 211
วิทยวัฒน์ เนื่องจากจันทร์
บ้านหินโงมโนนสร้างไพ
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 212
เอื้องไพร ทองมูล
ชุมชนส่องดาว
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 213
สมพาด เจริญไชย
บ้านนาเหมือง
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 214
มณีรัตน์ สมหมาย
บ้านคำก้าว
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 215
ธิดารัตน์ สรรพโส
บ้านหนองแคหนองโข่ย(อ
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 216
สารชา เพิ่มพูล
บ้านแร่
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 217
รุจิลักษณ์ สุวรรณชัยรบ
บ้านพังโคน(จำปาสามัค
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 218
สุพนิดา งึ้มชา
บ้านนางัว
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 219
ศุภฤกษ์ มะลิทอง
บ้านหินแตก
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 220
วรรณธณี ศรีกะกูล
บ้านสว่าง
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 221
รังสรรค์ ธนะคำดี
บ้านม้า
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 222
นวลอนงค์ สุนารักษ์
บ้านโนนเสาขวัญ
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 223
คมกริช คชพล
บ้านโคกสีไค
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 224
เกศรี สมบูรณ์พร้อม
บ้านดงสวรรค์(คุรุราษ
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 225
อิสระ พรหมสาขา ณ สกลนคร
บ้านสูงเนินสามัคคี
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 226
ศิวาภรณ์ สมานชาติ
อนุบาลสว่างแดนดิน
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 227
นภาภรณ์ ราชไชย
บ้านหนองหอยคัน
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 228
กมลชนก ศรีชุมพล
บ้านคำนาดี
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 229
สุรางค์รัตน์ จันทะวงศ์
วาริชภูมิพิทยาคาร
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 230
ก่องแก้ว ธรรมวงศ์
บ้านหนองแคนโคกสะอาด
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 231
ศรัณย์ แสงเทพ
อภัยดำรงธรรม
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 232
สรรเพชร ทองแท้
บ้านดอนหวาย
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 233
พิสดา พระราช
หนองจาน
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 234
จันทิมา คำหล้า
บ้านผ้าขาวโพนแพง
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 235
นภา โตอุตตชนม์
บ้านปลวกธาตุโสภาวิทย
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 236
พิศมัย ศรีสำราญ
บ้านทุ่งเชือก
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 237
ปิยะนุช เหมะธุลิน
บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎ
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 238
วรุณยุภา พรหมแสง
บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่ว
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 239
พิสมัย อินพิทักษ์
บ้านนาเตียง
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 240
ทองเปรียว จันทร์ทองศรี
บ้านบะหัวเมย
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 241
ปรารถนา สาขา
บ้านท่าสองคอน
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 242
ทรรศนีย์ สัพโส
บ้านหนองชาด
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 243
วรรณทิภา คำผง
บ้านเตาไหสร้างแก้ว
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 244
ดรุณรัตน์ ล้วนวิเศษ
บ้านท่าวารี
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 245
เกชา ยิ่งยืน
บ้านโพนงาม
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 246
มะลิ นาพะพล
บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุ
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 247
จีระนันท์ เดชราช
คำเจริญวิทยา
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 248
จตุพล ชนะชัยพันธุ์
บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 249
ศราวุธ วงศ์เตชะ
บ้านโนนเรือตอเรือ
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 250
โอลัน พนันชัย
บ้านเชิงชุม
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 251
พรสวัสดิ์ หัวดอน
ชุมชนบ้านหนองปลิง
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 252
ชฎาพรรณ ไชยตะมาตย์
บ้านภูเพ็ก
เข้าระบบ 13 ครั้ง
อันดับ 253
รัตนาภรณ์ สุวรรณรงค์
บ้านดอนตาลโนนสูง
เข้าระบบ 12 ครั้ง
อันดับ 254
ธีระพงษ์ จันทร์ศรีโคตร
บ้านหนองกุง(ส่องดาว)
เข้าระบบ 12 ครั้ง
อันดับ 255
จีรวัฒน์ พิมพ์ปัดชา
บ้านหนองหอย
เข้าระบบ 8 ครั้ง

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net