แอดมินโรงเรียน School Lunch System

อันดับ 1
บ้านแก้งขิงแคง
เข้าระบบ 187 ครั้ง
อันดับ 2
บ้านโนนงิ้วหินแห่ศรี
เข้าระบบ 132 ครั้ง
อันดับ 3
บ้านศรีสุข
เข้าระบบ 101 ครั้ง
อันดับ 4
กระบากวิทยาคาร
เข้าระบบ 98 ครั้ง
อันดับ 5
บ้านยางใหญ่
เข้าระบบ 97 ครั้ง
อันดับ 6
บ้านผือ
เข้าระบบ 96 ครั้ง
อันดับ 7
บ้านสีดาสระแก้ว
เข้าระบบ 96 ครั้ง
อันดับ 8
บ้านแพงหนองเหนือ
เข้าระบบ 94 ครั้ง
อันดับ 9
บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ
เข้าระบบ 92 ครั้ง
อันดับ 10
บ้านหนองกุงวันดีประช
เข้าระบบ 89 ครั้ง
อันดับ 11
บ้านเหล่าหนองบัวดอนโ
เข้าระบบ 89 ครั้ง
อันดับ 12
บ้านคุยแพง
เข้าระบบ 88 ครั้ง
อันดับ 13
บ้านดอนสันติ
เข้าระบบ 86 ครั้ง
อันดับ 14
บ้านแก่งโกสุมท่างาม
เข้าระบบ 82 ครั้ง
อันดับ 15
บ้านโนนเมืองสองคอน
เข้าระบบ 79 ครั้ง
อันดับ 16
บ้านกอกหนองผือ
เข้าระบบ 78 ครั้ง
อันดับ 17
บ้านหนองบอน
เข้าระบบ 76 ครั้ง
อันดับ 18
บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนน
เข้าระบบ 75 ครั้ง
อันดับ 19
บ้านหนองคู (หนองคูวิ
เข้าระบบ 73 ครั้ง
อันดับ 20
บ้านท่าเดื่อ
เข้าระบบ 73 ครั้ง
อันดับ 21
บ้านหนองไห
เข้าระบบ 71 ครั้ง
อันดับ 22
บ้านโชคชัย
เข้าระบบ 71 ครั้ง
อันดับ 23
บ้านบ่อแกบ่อทอง
เข้าระบบ 71 ครั้ง
อันดับ 24
บ้านสร้างแก้วหนองโป่
เข้าระบบ 71 ครั้ง
อันดับ 25
บ้านเขวาสะดืออิสาน
เข้าระบบ 70 ครั้ง
อันดับ 26
บ้านดอนกลอยหนองยาง
เข้าระบบ 69 ครั้ง
อันดับ 27
บ้านหนองกุง
เข้าระบบ 69 ครั้ง
อันดับ 28
บ้านหญ้าขาว
เข้าระบบ 69 ครั้ง
อันดับ 29
บ้านเหล่าพ่อหา
เข้าระบบ 68 ครั้ง
อันดับ 30
บ้านขามเปี้ย
เข้าระบบ 68 ครั้ง
อันดับ 31
บ้านเข็งมิตรภาพที่ 1
เข้าระบบ 68 ครั้ง
อันดับ 32
บ้านหนองคลองหัวขัว
เข้าระบบ 68 ครั้ง
อันดับ 33
บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์
เข้าระบบ 68 ครั้ง
อันดับ 34
บ้านยางสินไชย หนองหา
เข้าระบบ 68 ครั้ง
อันดับ 35
บ้านโคกข่า
เข้าระบบ 65 ครั้ง
อันดับ 36
บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอ
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 37
บ้านกู่ทอง
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 38
บ้านสังข์ทอง
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 39
บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว
เข้าระบบ 62 ครั้ง
อันดับ 40
บ้านหนองแวงสหคามวิทย
เข้าระบบ 62 ครั้ง
อันดับ 41
บ้านวังจาน
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 42
บ้านโสกคลอง
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 43
บ้านจานโนนสูง
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 44
บ้านโนนเมืองประชาสรร
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 45
บ้านหัวช้าง
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 46
บ้านโพน
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 47
ดอนกลางนุกูลวิทย์
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 48
บ้านหนองแหน
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 49
บ้านหนองแวง
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 50
บ้านห้วยแคนโนนสูง
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 51
บ้านป่าเป้า
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 52
ศิริราษฎร์หมากหญ้า
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 53
บ้านแท่นโนนหนองคู
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 54
บ้านบะหลวงหนองแวง
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 55
บ้านผักแว่น
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 56
บ้านหนองมะเม้า
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 57
อนุบาลชื่นชม
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 58
บ้านหนองเหล็ก
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 59
บ้านเหล่าหนองแคน
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 60
บ้านคุยเชือก
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 61
บ้านหนองแสง
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 62
บ้านเชียงยืน
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 63
บ้านทัพม้าดอนหันแวงว
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 64
บ้านกุดรัง
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 65
บ้านนาโพธิ์
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 66
บ้านห้วยม่วง
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 67
บ้านโนนสมบูรณ์
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 68
บ้านค้อ
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 69
ชุมชนโพนงามโพนสวาง
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 70
บ้านเสือเฒ่าหนองเรือ
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 71
บ้านโนนสะอาด
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 72
บ้านโนนสัง
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 73
บ้านเมืองเพ็ง
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 74
บ้านทันดู่เหนือ
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 75
บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยว
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 76
บ้านนาล้อมโคกสว่าง
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 77
บ้านกุดเม็ก
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 78
บ้านหนองสระพังโนนสะอ
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 79
บ้านกุดจอก
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 80
บ้านจอมทอง
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 81
ดอนสวรรค์หนองกุงใต้ว
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 82
บ้านส้มกบ
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 83
บ้านโสกกาวดาวเรือง
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 84
บ้านทิพโสต
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 85
บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 86
บ้านนาทอง
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 87
บ้านวังยาววิทยายน
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 88
บ้านสะอาดดอนเงิน
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 89
หนองกุงศาลาน้ำเที่ยง
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 90
บ้านแห่เหนือ
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 91
บ้านวังกุง
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 92
หนองหอยน้ำจ้อยคุรุรา
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 93
บ้านโนนเนาว์
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 94
หนองโกวิทยกิจ
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 95
บ้านเลิงบัว
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 96
บ้านผักหนอก
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 97
ไทยรัฐวิทยา 17 (บ้าน
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 98
บ้านม่วงน้อย
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 99
บ้านหนองบัวเรียน
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 100
บ้านยางน้อย
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 101
บ้านเลิงใต้
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 102
บ้านโนนสะอาดหนองหญ้า
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 103
บ้านหมากมายโพธิ์ทอง
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 104
ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพ
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 105
บ้านวังโพน
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 106
บ้านโนนทัน
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 107
บ้านแบก (แบกสมบูรณ์ว
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 108
บ้านโนนสูงวังขอนจิก
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 109
บ้านหนองซอน
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 110
บ้านหนองมันปลา
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 111
บ้านผำ
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 112
บ้านไพศาล (ลี้ลอยอุท
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 113
บ้านหนองนาไร่เดียว
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 114
ชุมชนบ้านกุดปลาดุก
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 115
บ้านแฝกโนนสำราญ
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 116
บ้านโนนนกหอ
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 117
บ้านหนองบอนหัวหนองเห
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 118
บ้านโคกกลาง
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 119
บ้านศรีอรุณ
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 120
บ้านโจดบัวบาน
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 121
บ้านหนองแคนโนนงามโชค
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 122
บ้านหนองชาด
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 123
บ้านหนองแวงสวนกล้วย
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 124
บ้านหัวขัว
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 125
บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโ
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 126
บ้านคุยโพธิ์
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 127
บ้านเขื่อน (เขื่อนศึ
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 128
บ้านหนองเดิ่น
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 129
บ้านป่าปอ
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 130
บ้านหนองโดน
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 131
บ้านโพนทอง
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 132
บ้านโนนราษีโคกล่าม
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 133
บ้านแห่บริหารวิทย์
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 134
บ้านหนองบุญชู
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 135
หินแห่เสริมศิลป์
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 136
บ้านหนองล่าม
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 137
บ้านขีหนองจิก
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 138
บ้านสำโรงหัวนาโนนจัน
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 139
บ้านหนองเขื่อน
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 140
บ้านเหล่าโพธิ์
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 141
บ้านหินแห่โนนเมืองน้
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 142
บ้านสว่างยางท่าแจ้ง
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 143
จินดาอารมณ์
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 144
บ้านหนองปลาเข็ง
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 145
บ้านโคกสูง
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 146
บ้านไทยรัฐวิทยา
เข้าระบบ 0 ครั้ง

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net