แอดมินโรงเรียน School Lunch System

อันดับ 1
สุกัญญา สิทธิ์น้อย
โนนอุดมสะอาดวิทยา
เข้าระบบ 198 ครั้ง
อันดับ 2
ศุจิมนัส ปาจรียานนท์
บ้านโสกรังกุดบัววังท
เข้าระบบ 108 ครั้ง
อันดับ 3
จุรินทร์ ธนะภูมิชัย
บ้านนาชุมแสง
เข้าระบบ 100 ครั้ง
อันดับ 4
สงกรานต์ ขุนนนท์
บ้านนาแพงคุรุรัฐสามั
เข้าระบบ 94 ครั้ง
อันดับ 5
ลัดดาวัลย์ โสนะชัย
หนองกุงพิทยาคม
เข้าระบบ 93 ครั้ง
อันดับ 6
ปิยะนุช ประทุมชาติ
ฝายหินหนองทุ่มหนองทอ
เข้าระบบ 90 ครั้ง
อันดับ 7
เพียงเพ็ญ จันทร์แย้มแสง
นาจานนาเจริญโนนทัน
เข้าระบบ 86 ครั้ง
อันดับ 8
ณัฐพร ไทยานนท์
บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสร
เข้าระบบ 82 ครั้ง
อันดับ 9
ศิริลักษณ์ อุ่นสา
บ้านหนองกุงคชสาร
เข้าระบบ 76 ครั้ง
อันดับ 10
สายฝน อุดมศักดิ์
บ้านโคกสงเปือยดอนดู่
เข้าระบบ 72 ครั้ง
อันดับ 11
ชุติกาญจน์ ลีเขาสูง
บ้านกุดน้ำใส
เข้าระบบ 72 ครั้ง
อันดับ 12
วิภารัตน์ พรหมพันธ์ใจ
โนนสะอาดพิทยา
เข้าระบบ 66 ครั้ง
อันดับ 13
สมถวิล ลองหานาม
บ้านชุมแพ
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 14
เบญจลักษณ์ แซงเกษ
บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษ
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 15
มณีรัตน์ ดอนเสี้ยว
บ้านหว้า
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 16
รุริยา เสนาไชย
บ้านสัมพันธ์
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 17
อุบลรัตน์ อินทรบัวบุญ
ชุมชนบ้านวังเพิ่ม
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 18
สุภัทรา เต็มลา
บ้านฝางน้อย
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 19
วรเชษฐ์ ชาพรมมา
บ้านห้วยม่วง
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 20
พรสุรีย์ หล้าบุญ
บ้านขามป้อม
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 21
ปิยธิดา วิสูนย์
บ้านทรัพย์สมบูรณ์
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 22
สายทอง คลังชำนาญ
บ้านโคกสูง
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 23
ตรีชฎา พวงศรี
ชุมชนหนองเรือ
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 24
วนิดา สะท้านบัว
บ้านห้วยทรายขาว
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 25
ขวัญใจ พลนิกร
บ้านโพนเพ็กพิทยา
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 26
จินตนา มีทอง
บ้านหนองไฮ
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 27
กนกอร บรรทุมพร
บ้านหนองพู่วังหินซา
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 28
เพียงใจ ขอเหล็กกลาง
บ้านสุขสมบูรณ์
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 29
วิชุดา จำปีหอม
บ้านหนองนาคำ
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 30
กลศาสตร์ พลาศรี
บ้านขนวน
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 31
เอ็มมร ทาเภา
บ้านหนองหอย
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 32
อุมาพร สมพันธ์
บ้านโนนหนองแวง
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 33
ศิริรัตน์ ชุมทอก
บ้านขนวนนคร
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 34
จารุวัตร คงเมือง
บ้านหนองผือจำเริญพัฒ
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 35
สันศินีย์ หงษ์เวียง
บ้านอ่างศิลา
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 36
ณิชานันท์ ตาคำภา
ชุมชนโนนหันวันครู
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 37
ธวัชชัย นาสมโภชน์
บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 38
อาภาพร ภูสอดศรี
บ้านคึมชาติประชาสรรค
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 39
ชุติมา ศรีทอง
บ้านวังขอนแดงหนองหญ้
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 40
นวลจันทร์ ทองปัญญา
บ้านวังสวาบ
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 41
ศศิวิมล ชุดนอก
บ้านโนนทันวิทยา
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 42
ปราณี ธรรมมา
ดินดำวังชัยวิทยา
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 43
ไชยพัฒน์ ตะวัน
บ้านหนองไฮ-วังขอนยม
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 44
นางจันทร์เพ็ญ หมวดโพธฺ์ิกลาง
บ้านโนนคอม
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 45
ธนารัตน์ หล้าคำ
บ้านกุดธาตุ
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 46
ณัฐิกา เจ้าทรัพย์
บ้านโนนอุดม
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 47
วรรณิภา วรรณประเขา
หนองหว้าวิทยา
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 48
ดรุณี บุราณเดช
ชุมชนชุมแพ
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 49
วรัญญา บู่หรั่ง
หนองแวงวิทยา
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 50
อรทัย วงษ์เชียงยืน
หนองกระแหล่งกระเดาวิ
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 51
นฤมล คำภิระแปง
บ้านยอดห้วย
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 52
พัชรีพร ศรีอุทธา
สวนกล้วยห้วยชันวิทยา
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 53
ปิยะนุช จักรโนวัน
โสกห้างศึกษา
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 54
จันทร์หอม ไชยา
บ้านหอย
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 55
หนูเยี่ยม ประทุมทอง
บ้านผาขาม
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 56
ประกอบ อักษร
บ้านนาก้านเหลือง
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 57
โพธิ์งาม สมบัวคู
บ้านห้วยอรุณหินลาด
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 58
ธนาวรรณ กัลยาวงษ์
บ้านกุดแคน
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 59
สงกรานต์ สิงห์แก้ว
บ้านหนองปลาซิว
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 60
จิตตราภรณ์ หวานนอก
บ้านโคกกลางหนองแปน
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 61
พรสวรรค์ ขันเงิน
บ้านนาเปือย
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 62
กุหลาบ เคนสี
บ้านร่องแซง
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 63
กัญญมน ศรีพุทธา
บ้านหนองหว้าโพนศิลา
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 64
จรรยพร วรรณไกร
บ้านบริบูรณ์
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 65
ณัฐชญานันท์ แสงโพธิ์
บ้านโคกนาฝาย
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 66
จุรีย์ วาระผล
บ้านถ้ำแข้
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 67
เจศร สีนามบุรี
บ้านซำจำปา
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 68
สมร ไพรตื่น
บ้านหาด
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 69
ศันสนีย์ พากเพียร
บ้านหนองแสงสามัคคี
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 70
วันวิสา ยะภักดี
บ้านหว้าทอง
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 71
ยุพิน สืบสำราญ
นาหม่อโนนลานประชาสรร
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 72
โสภา จันทร์ศรี
บ้านหนองสังข์
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 73
คำปูน สุขใจ
เหมือดแอ่หนองบัว
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 74
อนงค์นาฏ ดวงเศษวงษ์
บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 75
จิรพักตร์ นาเมืองรักษ์
บ้านนาดี
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 76
สำราญ ธงน้อย
บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 77
นิธิมา เพียชามาตย์
บ้านสงเปือย
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 78
ละอองดาว นครแก้ว
หนองกุงเซินหนองโนพัฒ
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 79
ศิริกุล ตรีศรี
นาหนองทุ่มวิทยาคม
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 80
พนิดา สาสิมมา
บ้านร่องสมอ
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 81
ชณัญฑิศา เสมียนอ่ำ
บ้านทุ่งชมพู
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 82
ชุติญา ไชยยันต์
บ้านสำราญหินลาด
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 83
พัชรา ภูพันลา
บ้านโนนสว่างท่ากระบื
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 84
กฤษณา เคนจันทา
บ้านโนนสำราญ
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 85
อัศม์เดช แสนสมบัติ
หนองขามวิทยาคาร
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 86
สุวิมล เยี่ยมรัมย์
โคกกลางโนนคูณโนนศิลา
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 87
รัตนาภรณ์ เหล่วแซง
โนนศิลาโนนม่วงวิทยา
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 88
บังอร ครุธวงษ์
จตุรคามรังสรรค์
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 89
พรรณทิพย์ ไชยทิพย์
ห้วยชันวิทยา
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 90
ประทับใจ อัฒจักร์
บ้านขมิ้นโนนหัวนา
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 91
จันทร์จิรา เหล่าม่วง
บ้านโนนสะอาดห้วยบั้ง
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 92
ธนพล มากแสงสิริ
บ้านยางคำ
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 93
รัชนีย์ อุตมะ
กุดเข้ห้วยบงวิทยานุก
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 94
รัตนาพร พรไตร
โนนงามศึกษา
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 95
ภูวไนย ซ่อนกลาง
หนองหอยเทพเทวัญ
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 96
อัญญรัตน์ บำรุงราษฎร์
ชุมชนบ้านไผ่กุดหิน-ท
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 97
ดวง ธานีกุล
บ้านกุดเลา
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 98
วรรณภา สีลุนทา
โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิ
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 99
อรสา เจ็กภูเขียว
ชุมชนหนองคะเน
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 100
พัชราภรณ์ เจริญผล
บ้านโนนทอง
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 101
ดวงจันทร์​ สมศรีหิรัญกุล
บ้านหนองหนามแท่ง
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 102
จิราภรณ์ เพชรประไพ
บ้านหนองศาลา
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 103
การณิก ซื่อสัตย์
บ้านหนองแดง
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 104
ญาธิดา พรมพันใจ
บ้านอาจสามารถ
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 105
สุภาภรณ์ โสดาอิ้ง
บ้านหัวนาจระเข้หนองแ
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 106
นิรมล ทีน้อย
บ้านหนองเขียดมิตรภาพ
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 107
ลำไพร มนูศิลป์
บ้านฟ้าเหลื่อม
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 108
สุกัญญา นาสมผล
บ้านหนองกุงธนสารโศภน
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 109
จุฑารัตน์ โพธิ์ชัย
บ้านปากห้วยฝาง
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 110
ประภัสสร พรเพ็ง
ไตรคามวิทยาสรรค์
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 111
จันทร์เพ็ญ สายพรม
หนองผักแว่นโป่งสังข์
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 112
นิวาส จันทร์ไข
บ้านภูมูลเบ้า
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 113
กนกรัตน์ กาบแก้ว
บ้านสว่างโนนสูง
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 114
กรรณิกา โพธิ์ศรี
บ้านโป่งแห้ง
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 115
รัชฎาภรณ์ นามบุรี
บ้านหนองไผ่ดุสิตประช
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 116
พรทิพย์ พลศร
บ้านแห่ประชานุเคราะห
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 117
เยาวเรส ทักษิณ
บ้านดอนแขม
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 118
นนทรีย์ ฐิติญาณวิโรจน์
บ้านหนองพลวง
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 119
ชุติมา กองจันทร์ดี
บ้านหนองโพงโพด
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 120
หทัยทิพย์ แสงชาติ
แสงบัวทอง
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 121
นงลักษณ์ คำทอก
บ้านหัวฝาย
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 122
สาวิตรี เรือมา
บ้านหนองหว้าประชารัฐ
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 123
ทัศวรรณ ผิวแดง
บ้านท่าช้างน้อยโนนสว
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 124
จันทร์เพ็ญ จันทรนิภา
บ้านแดง
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 125
อุราพร อาจนนลา
บ้านโคกม่วง
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 126
นางสมนึก แก้วตา
บ้านนาคำน้อย
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 127
อนุรักษ์ ขันขวา
บ้านโคกสูงวิทยา
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 128
ละมัย ประเชิญ
วังหินลาดวังเจริญ
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 129
น้อย กงสะเด็น
บ้านโนนลาน
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 130
บุษยา ผาไหม
บ้านหนองตาไก้พิทยา
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 131
สายชล ไชยยันต์
บ้านดอนหันสระบัว
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 132
ทักษิณ วรรณโชติ
บ้านโนนดู่หนองแวง
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 133
อนิรุทธ เพชรประไพ
บ้านโนนโพธิ์
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 134
ทิพนิช เพียรศรีธรรม
บ้านหนองแวงภูเขา
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 135
ระวิวรรณ์ โคตรภูเวียง
บ้านโคกไร่
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 136
ษมาวีร์ นอศรีกุลศักดิ์
หนองไผ่พิทยาคม
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 137
วาสนา ศรีพลเรือน
อนุบาลภูเวียง
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 138
อรนุช จินดา
วังหูกวางราษฎร์ผดุงว
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 139
นิตยา แพ่งสัมฤทธิ์
บ้านหนองบัวโนนเมือง
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 140
จันทร์สุดา หล้าคำภา
บ้านโนนหว้านไฟประชาส
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 141
อัศริยา แสงแป้
บ้านกุดดุกวิทยา
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 142
ประไพพร ทศชา
บ้านกง(ประชานุกูล)
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 143
สายทอง จันทร์หนู
โสกเต็นวิทยาคม
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 144
จิติมา แรกเรียง
บ้านใหม่โสกส้มกบ
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 145
บุญเลี้ยง ปราบหลอด
บ้านโนนจั่นห้วยแสงพร
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 146
ประภา เจริญบุญ
โนนสำราญหนองหญ้าขาว
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 147
มณีวรรณ์ ลาพาพันธ์
บ้านผาน้ำเที่ยง
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 148
สุมณฑา พงศ์จินดารัศมี
นาหว้านาเจริญ
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 149
ประภาศรี คำเวียง
บ้านห้วยทรายทอง
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 150
เจียมจิตร แสนอุบล
บ้านหนองหญ้าปล้องหนอ
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 151
เบญจาภรณ์ พรหมพิทักษ์
บ้านธาตุ
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 152
จิรัชญา สิงห์อุดม
บ้านหนองผือราษฎร์ประ
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 153
ธัญพิมล ธนูรัตน์
ชีพอนุสรณ์
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 154
ศิริลักษณ์ ลาสอน
หนองกระบือวิทยาคม
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 155
พงษ์พิพัฒน์ ศรีสว่าง
หนองไฮประชารัฐ
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 156
อรชุลี บุญพาเกิด
บ้านหนองไผ่นาดี
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 157
รัตติยาภรณ์ ตู๋นอก
บ้านกุดกว้าง
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 158
ปณตพงศ์ ปิติสัมพันธ์รัตน์
ชุมชนบ้านโพนสว่างดอน
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 159
สุภาพร จำนงค์สุข
ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหั
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 160
บุญผ่อง ซาเสน
บ้านโสกหาดสวรรค์
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 161
ปรัชญา นักปราชญ์
บ้านหนองนาคำประชานุเ
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 162
ปิยะดา บุญรอด
โคกสูงสำราญ
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 163
ณัฏนันฐกาญจน์ ภูมาก
ภูห่านศึกษา
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 164
อุราพร ปาสาทัง
บ้านหนองทุ่มประชาสรร
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 165
วจิตรา ดวงสนาม
บ้านสวนสวรรค์
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 166
พิกุลทอง เกษอินทร์
หนองโพนนาหม่อ
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 167
อินทนินทร์ เจริญคุณ
บ้านป่ากล้วย
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 168
ศิริวรรณ ณ พล
บ้านหนองตาไก้ตลาดหนอ
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 169
สายัณ แสนสุนนต์
บ้านป่าเสี้ยว
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 170
วราพร ศิริสมพงษ์
บ้านเม็ง
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 171
อมลวรรณ สุขสม
บ้านเลิงแสง
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 172
นันท์นภัส มาตรา
ท่าศาลาวิทยา
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 173
ชัยชะนะ เจ๊กมา
บ้านหนองย่างแลนหนองท
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 174
หงษ์ทอง โคตรโสภา
นาฝายวิทยา
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 175
ธัญญาภรณ์ ต้นตะภา
บ้านสะอาด
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 176
ศิริญากร อัฏฐเมธากร
บ้านหนองเสาเล้า
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 177
ปัทมพร สงวนทรัพย์
บ้านนาอุดม
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 178
นิตยา สนอุป
บ้านโคกสูงวิทยานุกูล
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 179
อรสา โทพันธ์
บ้านพระบาท
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 180
ธาริณี ลอยขามป้อม
บ้านหนองโก
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 181
วิริชัย แก้วเวียง
บ้านหนองขาม
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 182
อารีรัตน์ เหล่วแซง
บ้านไคร่นุ่น
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 183
สุภัทตรา เพ็ชรเพ็ง
บ้านเมืองเก่า
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 184
น้ำทิพย์ สิงห์สกล
บ้านเหล่าประชานุเครา
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 185
ระบอบ ทาน้อย
บ้านศาลาดิน
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 186
นงค์ลักษณ์ โคตรสีเขียว
บ้านกุดแคนประชาสรรค์
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 187
วิลาวรรณ สุวรพันธ์
โนนฟันเรือบะยาววิทยา
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 188
ธัญ ชุมชัย
บ้านนาน้ำซำ
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 189
ประพรพรรณ คำยัง
บ้านโคกป่ากุง
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 190
รัชดา ทองทัพไทย
หนองม่วงประชานุกูล
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 191
แสงเดือน บึงลี
บ้านหนองเม็กหนองทุ่ม
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 192
กรรณิการ์ สิทธิโคตร
สะอาดประชาสรรค์
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 193
ธีริศรา ลาสอน
บ้านสองคอน
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 194
วิภาดา ธรรมวงษา
บ้านหนองนกเขียนประชา
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 195
รุ่งลาวัลย์ ศรีเดช
อ่างทองวิทยาคม
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 196
นฤมล พินิจลึก
บ้านท่าช้าง
เข้าระบบ 14 ครั้ง
อันดับ 197
สนิด อ่อนสา
บ้านโนนโก
เข้าระบบ 14 ครั้ง
อันดับ 198
นิตยา หล้าคูณ
บ้านคำใหญ่
เข้าระบบ 14 ครั้ง
อันดับ 199
อรวรรณ มืดหล้า
บ้านโคกสง่า
เข้าระบบ 14 ครั้ง
อันดับ 200
วัชราภรณ์ อัมพรพรรดิ์
บ้านหนองสระ
เข้าระบบ 14 ครั้ง
อันดับ 201
ภักดิ์วิภา ศรีภูทอง
บ้านโนนบุรุษ
เข้าระบบ 14 ครั้ง
อันดับ 202
อุไรรัตน์ ศรีพรหม
บ้านหัวบึงสว่าง
เข้าระบบ 13 ครั้ง
อันดับ 203
บัณฑิต​ เหล่า​สุขา
บ้านโนนทองหลาง
เข้าระบบ 13 ครั้ง
อันดับ 204
ประยูร ศรีสวัสดิ์
หนองแสงวิทยาสรรค์
เข้าระบบ 13 ครั้ง
อันดับ 205
จารุวัฒน์ ศรีรักษา
บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผ
เข้าระบบ 13 ครั้ง
อันดับ 206
ธิรารัตน์ เขื่อนโยธา
บ้านโนนกระเดา
เข้าระบบ 13 ครั้ง
อันดับ 207
เรนูนคร อาษาสนา
โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์
เข้าระบบ 13 ครั้ง
อันดับ 208
ปาณิศา คล้ายสงคราม
บ้านหัวภู
เข้าระบบ 13 ครั้ง
อันดับ 209
นงลักษณ์ พลประเสริฐ
บ้านซำยาง
เข้าระบบ 13 ครั้ง
อันดับ 210
จุไรรัตน์ ทาระสา
บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค
เข้าระบบ 13 ครั้ง
อันดับ 211
อุราลักษณ์ วรรณจันทร์
บ้านสันติสุข
เข้าระบบ 13 ครั้ง
อันดับ 212
พัชรินทร์ อาจมนตรี
บ้านนางิ้ว
เข้าระบบ 12 ครั้ง
อันดับ 213
อนุชิต แสนบุราณ
บ้านกุดฉิมพิทยาคาร
เข้าระบบ 12 ครั้ง
อันดับ 214
นิภาพร อินทร์จันทร์
บ้านหนองกุงมนศึกษา
เข้าระบบ 11 ครั้ง
อันดับ 215
ถวัลย์วงษ์ แก้วมาตย์
บ้านหนองโนประชาสรรค์
เข้าระบบ 11 ครั้ง
อันดับ 216
สุวรรณภา บุตรอุดม
โพธิ์ตากวิทยา
เข้าระบบ 11 ครั้ง
อันดับ 217
รจนา สังสีแก้ว
บ้านเรือ
เข้าระบบ 11 ครั้ง
อันดับ 218
พรสวรรค์ ป้อมสุวรรณ
อนุบาลสีชมพู
เข้าระบบ 11 ครั้ง
อันดับ 219
ธัญญรัตน์ ปุริโส
บ้านโสกจานนาดี
เข้าระบบ 10 ครั้ง
อันดับ 220
พรรณิษา ถานะพงค์
บ้านโคกกลางวิทยา
เข้าระบบ 9 ครั้ง
อันดับ 221
ญารินทร์ดา สีคัญทร
บ้านป่าน
เข้าระบบ 9 ครั้ง
อันดับ 222
อุไลพร โพธิรุกข์
โคกม่วงศึกษา
เข้าระบบ 9 ครั้ง
อันดับ 223
สำรอง อมัติรัตนะ
ชุมชนหนองใสใหม่สามัค
เข้าระบบ 9 ครั้ง
อันดับ 224
รัตนา ทักษ์โม้
บ้านค้อ
เข้าระบบ 9 ครั้ง
อันดับ 225
รุ้งนภา ธงน้อย
บ้านซำภูทอง
เข้าระบบ 9 ครั้ง
อันดับ 226
จิราพร เพ็งผาย
บ้านดอนหันโนนหินแห่
เข้าระบบ 9 ครั้ง
อันดับ 227
รัชดา ขุนไกร
บ้านศรีสุข
เข้าระบบ 9 ครั้ง
อันดับ 228
วัฒนากร ต่อซอน
บ้านหนองลุมพุกโนนสว่
เข้าระบบ 8 ครั้ง
อันดับ 229
สุรีย์ภรณ์ ชัชวาลย์
บ้านหนองลุมพุกบุ่งแส
เข้าระบบ 8 ครั้ง
อันดับ 230
กุหลาบ เคนสี
บ้านโนนชาติ
เข้าระบบ 8 ครั้ง
อันดับ 231
ดุษฎี เชื้อกลางใหญ่
ภูเวียงวิทยายน
เข้าระบบ 7 ครั้ง
อันดับ 232
วิไลพร พระพลพันธ์
บ้านสว่างดอนช้าง
เข้าระบบ 6 ครั้ง
อันดับ 233
กัญญสร โบราณรัตน์
บ้านหนองกุงประชารัฐบ
เข้าระบบ 6 ครั้ง
อันดับ 234
วรวุฒิ ตาดี
บ้านกุดขอนแก่น
เข้าระบบ 6 ครั้ง
อันดับ 235
ปริษา พชรวสุกุล
บ้านวังขอนแดง
เข้าระบบ 5 ครั้ง
อันดับ 236
Natakorn chaipeng
หนองแห้ววังมนศึกษา
เข้าระบบ 5 ครั้ง
อันดับ 237
นิชานันท์ ขุนน้อย
บ้านโนนแหลมทอง
เข้าระบบ 5 ครั้ง

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net