แอดมินโรงเรียน School Lunch System

อันดับ 1
โนนอุดมสะอาดวิทยา
เข้าระบบ 259 ครั้ง
อันดับ 2
บ้านนาเพียง
เข้าระบบ 199 ครั้ง
อันดับ 3
ชุมแพชนูปถัมภ์
เข้าระบบ 191 ครั้ง
อันดับ 4
บ้านบุ่งเม่นหนองดู่
เข้าระบบ 161 ครั้ง
อันดับ 5
บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสร
เข้าระบบ 144 ครั้ง
อันดับ 6
บ้านนาชุมแสง
เข้าระบบ 141 ครั้ง
อันดับ 7
บ้านฝางน้อย
เข้าระบบ 134 ครั้ง
อันดับ 8
บ้านห้วยบง
เข้าระบบ 134 ครั้ง
อันดับ 9
บ้านหัน
เข้าระบบ 123 ครั้ง
อันดับ 10
บ้านโสกรังกุดบัววังท
เข้าระบบ 121 ครั้ง
อันดับ 11
ฝายหินหนองทุ่มหนองทอ
เข้าระบบ 116 ครั้ง
อันดับ 12
หนองกุงพิทยาคม
เข้าระบบ 108 ครั้ง
อันดับ 13
บ้านหินร่องโนนสวรรค์
เข้าระบบ 103 ครั้ง
อันดับ 14
บ้านนาสีนวน
เข้าระบบ 103 ครั้ง
อันดับ 15
บ้านนาแพงคุรุรัฐสามั
เข้าระบบ 103 ครั้ง
อันดับ 16
บ้านโคกสงเปือยดอนดู่
เข้าระบบ 97 ครั้ง
อันดับ 17
บ้านหนองกุงคชสาร
เข้าระบบ 95 ครั้ง
อันดับ 18
บ้านสัมพันธ์
เข้าระบบ 94 ครั้ง
อันดับ 19
ท่ากุญชร
เข้าระบบ 94 ครั้ง
อันดับ 20
นาจานนาเจริญโนนทัน
เข้าระบบ 93 ครั้ง
อันดับ 21
บ้านโคกม่วง
เข้าระบบ 92 ครั้ง
อันดับ 22
บ้านหว้า
เข้าระบบ 91 ครั้ง
อันดับ 23
บ้านกุดน้ำใส
เข้าระบบ 90 ครั้ง
อันดับ 24
บ้านโนนงาม
เข้าระบบ 89 ครั้ง
อันดับ 25
บ้านขามป้อม
เข้าระบบ 87 ครั้ง
อันดับ 26
ชุมชนบ้านวังเพิ่ม
เข้าระบบ 86 ครั้ง
อันดับ 27
บ้านโป่งเอียด
เข้าระบบ 85 ครั้ง
อันดับ 28
บ้านสะแกเครือ
เข้าระบบ 81 ครั้ง
อันดับ 29
บ้านวังสวาบ
เข้าระบบ 80 ครั้ง
อันดับ 30
ชุมชนหนองเรือ
เข้าระบบ 79 ครั้ง
อันดับ 31
บ้านอ่างศิลา
เข้าระบบ 79 ครั้ง
อันดับ 32
บ้านเขาวง
เข้าระบบ 78 ครั้ง
อันดับ 33
บ้านกุดแคน
เข้าระบบ 77 ครั้ง
อันดับ 34
โนนสะอาดพิทยา
เข้าระบบ 77 ครั้ง
อันดับ 35
บ้านขนวน
เข้าระบบ 76 ครั้ง
อันดับ 36
บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษ
เข้าระบบ 73 ครั้ง
อันดับ 37
บ้านห้วยม่วง
เข้าระบบ 73 ครั้ง
อันดับ 38
บ้านโนนทองหลางโนนไผ่
เข้าระบบ 72 ครั้ง
อันดับ 39
บ้านนาหว้า
เข้าระบบ 70 ครั้ง
อันดับ 40
บ้านโพนเพ็กพิทยา
เข้าระบบ 69 ครั้ง
อันดับ 41
บ้านหนองบัว
เข้าระบบ 69 ครั้ง
อันดับ 42
บ้านห้วยทรายขาว
เข้าระบบ 68 ครั้ง
อันดับ 43
บ้านพงษ์โนนประวัติ
เข้าระบบ 67 ครั้ง
อันดับ 44
ก้องอุดมวิทยาคาร
เข้าระบบ 67 ครั้ง
อันดับ 45
บ้านหนองไผ่ดุสิตประช
เข้าระบบ 66 ครั้ง
อันดับ 46
บ้านหนองไฮ
เข้าระบบ 65 ครั้ง
อันดับ 47
บ้านคึมชาติประชาสรรค
เข้าระบบ 65 ครั้ง
อันดับ 48
บ้านชุมแพ
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 49
บ้านโคกสูง
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 50
บ้านโนนทันวิทยา
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 51
บ้านหนองแสงสามัคคี
เข้าระบบ 62 ครั้ง
อันดับ 52
สวนกล้วยห้วยชันวิทยา
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 53
บ้านทรัพย์สมบูรณ์
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 54
บ้านร่องแซง
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 55
บ้านหว้าทอง
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 56
บ้านนาก้านเหลือง
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 57
บ้านหนองพู่วังหินซา
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 58
บ้านหนองไฮ-วังขอนยม
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 59
โสกห้างศึกษา
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 60
บ้านหนองผือจำเริญพัฒ
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 61
บ้านสารจอดร่องกลอง
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 62
บ้านโนนอุดม
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 63
บ้านไชยสอ
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 64
หนองกระแหล่งกระเดาวิ
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 65
หนองแวงวิทยา
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 66
บ้านกุดธาตุ
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 67
บ้านสุขสมบูรณ์
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 68
ชุมชนโนนหันวันครู
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 69
ดินดำวังชัยวิทยา
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 70
บ้านโนนหนองแวง
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 71
บ้านขมิ้นโนนหัวนา
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 72
บ้านหนองหว้าโพนศิลา
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 73
บ้านโคกนาฝาย
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 74
บ้านหนองนาคำ
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 75
บ้านขนวนนคร
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 76
บ้านหนองหอย
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 77
บ้านวังยาว
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 78
บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 79
บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 80
บ้านหัวบึงสว่าง
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 81
บ้านวังขอนแดงหนองหญ้
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 82
บ้านโนนสว่างท่ากระบื
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 83
หนองหว้าวิทยา
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 84
บ้านห้วยอรุณหินลาด
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 85
บ้านผาขาม
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 86
วังหินลาดวังเจริญ
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 87
บ้านโคกกลางหนองแปน
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 88
บ้านยอดห้วย
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 89
บ้านโนนคอม
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 90
จตุรคามรังสรรค์
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 91
บ้านหัวนาจระเข้หนองแ
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 92
บ้านหนองโพงโพด
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 93
ชุมชนชุมแพ
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 94
บ้านโนนสะอาดห้วยบั้ง
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 95
บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 96
บ้านถ้ำแข้
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 97
บ้านนาเปือย
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 98
บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 99
บ้านหนองแดง
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 100
บ้านหอย
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 101
นาหนองทุ่มวิทยาคม
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 102
โนนศิลาโนนม่วงวิทยา
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 103
บ้านโนนสำราญ
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 104
บ้านทุ่งชมพู
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 105
บ้านสงเปือย
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 106
บ้านปากห้วยฝาง
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 107
บ้านหนองปลาซิว
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 108
กุดเข้ห้วยบงวิทยานุก
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 109
บ้านหนองสังข์
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 110
หนองขามวิทยาคาร
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 111
แสงบัวทอง
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 112
บ้านอาจสามารถ
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 113
บ้านหนองศาลา
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 114
บ้านบริบูรณ์
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 115
นาหม่อโนนลานประชาสรร
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 116
บ้านนาคำน้อย
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 117
โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิ
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 118
โคกกลางโนนคูณโนนศิลา
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 119
เหมือดแอ่หนองบัว
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 120
หนองหอยเทพเทวัญ
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 121
บ้านสำราญหินลาด
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 122
บ้านแดง
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 123
บ้านหนองแวงภูเขา
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 124
โนนงามศึกษา
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 125
ไตรคามวิทยาสรรค์
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 126
บ้านนาดี
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 127
บ้านร่องสมอ
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 128
ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหั
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 129
บ้านสระพังข่า
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 130
บ้านโนนทอง
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 131
หนองกุงเซินหนองโนพัฒ
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 132
บ้านโคกสูงวิทยา
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 133
บ้านซำจำปา
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 134
บ้านหาด
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 135
บ้านโคกกุงหินลาดโคกเ
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 136
ชุมชนบ้านไผ่กุดหิน-ท
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 137
ภูห่านศึกษา
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 138
ห้วยชันวิทยา
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 139
บ้านยางคำ
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 140
บ้านกุดขอนแก่น
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 141
ชุมชนหนองคะเน
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 142
บ้านหนองกุงธนสารโศภน
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 143
บ้านหัวภู
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 144
บ้านหนองตาไก้ตลาดหนอ
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 145
บ้านโนนลาน
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 146
บ้านภูมูลเบ้า
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 147
บ้านโคกสง่า
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 148
บ้านกุดเลา
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 149
บ้านดอนหันสระบัว
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 150
บ้านหนองหนามแท่ง
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 151
หนองผักแว่นโป่งสังข์
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 152
บ้านหนองตาไก้พิทยา
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 153
บ้านโป่งแห้ง
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 154
บ้านหนองเขียดมิตรภาพ
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 155
บ้านฟ้าเหลื่อม
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 156
บ้านหนองเขื่อนช้าง
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 157
บ้านกุดดุกวิทยา
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 158
บ้านโนนดู่หนองแวง
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 159
บ้านโนนโพธิ์
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 160
บ้านหนองพลวง
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 161
บ้านหัวฝาย
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 162
บ้านป่ากล้วย
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 163
บ้านกุดกว้าง
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 164
บ้านโนนจั่นห้วยแสงพร
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 165
บ้านหนองผือราษฎร์ประ
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 166
บ้านดอนแขม
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 167
อนุบาลภูเวียง
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 168
บ้านสว่างโนนสูง
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 169
บ้านสวนสวรรค์
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 170
โสกเต็นวิทยาคม
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 171
บ้านโคกไร่
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 172
บ้านหนองหว้าประชารัฐ
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 173
บ้านผาน้ำเที่ยง
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 174
บ้านป่าน
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 175
บ้านท่าช้างน้อยโนนสว
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 176
หนองโพนนาหม่อ
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 177
บ้านแห่ประชานุเคราะห
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 178
นาฝายวิทยา
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 179
บ้านโสกหาดสวรรค์
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 180
วังหูกวางราษฎร์ผดุงว
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 181
บ้านหนองนาคำประชานุเ
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 182
หนองไผ่พิทยาคม
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 183
บ้านหนองหญ้าปล้องหนอ
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 184
บ้านโนนโก
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 185
บ้านคำใหญ่
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 186
ท่าศาลาวิทยา
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 187
นาหว้านาเจริญ
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 188
บ้านห้วยทรายทอง
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 189
บ้านหนองย่างแลนหนองท
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 190
บ้านกง(ประชานุกูล)
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 191
บ้านใหม่โสกส้มกบ
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 192
โนนสำราญหนองหญ้าขาว
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 193
บ้านหนองบัวโนนเมือง
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 194
โนนฟันเรือบะยาววิทยา
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 195
บ้านโนนหว้านไฟประชาส
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 196
บ้านโนนกระเดา
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 197
หนองไฮประชารัฐ
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 198
บ้านหนองไผ่นาดี
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 199
สะอาดประชาสรรค์
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 200
บ้านโคกสูงวิทยานุกูล
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 201
บ้านเม็ง
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 202
หนองกระบือวิทยาคม
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 203
บ้านหนองโก
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 204
บ้านธาตุ
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 205
บ้านท่าช้าง
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 206
บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผ
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 207
บ้านโคกป่ากุง
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 208
บ้านหนองสระ
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 209
บ้านนาอุดม
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 210
บ้านหนองขาม
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 211
ชุมชนบ้านโพนสว่างดอน
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 212
บ้านหนองเสาเล้า
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 213
บ้านกุดแคนประชาสรรค์
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 214
ชีพอนุสรณ์
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 215
บ้านหนองทุ่มประชาสรร
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 216
บ้านหนองกุงประชารัฐบ
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 217
บ้านพระบาท
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 218
บ้านสะอาด
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 219
บ้านซำภูทอง
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 220
บ้านป่าเสี้ยว
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 221
บ้านไคร่นุ่น
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 222
บ้านเมืองเก่า
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 223
บ้านหนองลุมพุกบุ่งแส
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 224
หนองม่วงประชานุกูล
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 225
บ้านซำยาง
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 226
หนองแสงวิทยาสรรค์
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 227
บ้านเลิงแสง
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 228
โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 229
บ้านโนนบุรุษ
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 230
บ้านหนองนกเขียนประชา
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 231
บ้านสันติสุข
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 232
บ้านศาลาดิน
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 233
บ้านนางิ้ว
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 234
อ่างทองวิทยาคม
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 235
อนุบาลสีชมพู
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 236
โคกสูงสำราญ
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 237
บ้านเหล่าประชานุเครา
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 238
บ้านนาน้ำซำ
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 239
โพธิ์ตากวิทยา
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 240
บ้านหนองเม็กหนองทุ่ม
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 241
บ้านสองคอน
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 242
บ้านเรือ
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 243
ภูเวียงวิทยายน
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 244
บ้านโนนทองหลาง
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 245
บ้านโคกกลางวิทยา
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 246
บ้านหนองลุมพุกโนนสว่
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 247
บ้านหนองกุงมนศึกษา
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 248
บ้านกุดฉิมพิทยาคาร
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 249
บ้านหนองโนประชาสรรค์
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 250
บ้านสว่างดอนช้าง
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 251
หนองแห้ววังมนศึกษา
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 252
บ้านโสกจานนาดี
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 253
บ้านดอนหันโนนหินแห่
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 254
บ้านศรีสุข
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 255
บ้านวังขอนแดง
เข้าระบบ 14 ครั้ง
อันดับ 256
บ้านค้อ
เข้าระบบ 14 ครั้ง
อันดับ 257
โคกม่วงศึกษา
เข้าระบบ 13 ครั้ง
อันดับ 258
ชุมชนหนองใสใหม่สามัค
เข้าระบบ 9 ครั้ง
อันดับ 259
บ้านโนนชาติ
เข้าระบบ 8 ครั้ง
อันดับ 260
บ้านโนนแหลมทอง
เข้าระบบ 5 ครั้ง

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net