แอดมินโรงเรียน School Lunch System

อันดับ 1
ไพรวัลย์ จันทนา
บ้านหนองคอน
เข้าระบบ 175 ครั้ง
อันดับ 2
วันเพ็ญ จงรักษ์
อนุบาลจุมพลโพนพิสัย
เข้าระบบ 160 ครั้ง
อันดับ 3
สุภารัตน์ สุทธิสาร
ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรร
เข้าระบบ 151 ครั้ง
อันดับ 4
สาวิณี ศรีสุจันทร์
บ้านกลุ่มพัฒนา
เข้าระบบ 125 ครั้ง
อันดับ 5
ทิพวรรณ ลับโกษา
บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ
เข้าระบบ 109 ครั้ง
อันดับ 6
ฉวีวรรณ เจริญชัย
หมู่บ้านตัวอย่าง
เข้าระบบ 106 ครั้ง
อันดับ 7
สายสวาท ตั้งตระกูล
บ้านเซิม
เข้าระบบ 89 ครั้ง
อันดับ 8
จิตรา สุทธิ
บ้านนาสิงห์
เข้าระบบ 82 ครั้ง
อันดับ 9
เสาวณีย์ ชินบุตร
อนุบาลหนองควาย
เข้าระบบ 78 ครั้ง
อันดับ 10
สุกาญจนา สุดชาขำ
บ้านเหล่าต่างคำ
เข้าระบบ 65 ครั้ง
อันดับ 11
พรพิมล มาลัยตรอง
บ้านโคกกลาง
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 12
โสฬส บัวบาล
บ้านกุดแกลบ
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 13
ธัญวรัตม์ คำสิงห์
บ้านนาชุมช้าง
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 14
กนกวรรณ นครธรรม
บ้านท่าคำบง
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 15
ปานใจ เข่งดี
บ้านโพนทอง
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 16
พรนภา บวรศักดิ์
บ้านหนองหอย
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 17
จีราพร สุขวิญญา
บ้านนายาง
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 18
ดาหวัน แก้วอุดม
บ้านคำโคนสว่าง
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 19
นงลักษณ์ กระพรม
บ้านนาเพียงใหญ่
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 20
นฤมล ยอดหานาม
บ้านก่องขันธ์
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 21
เสาวณีย์ พิสัยพันธ์
บ้านเหล่าโพธิ์ศรี
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 22
ฉลอง เทียบแสน
อนุบาลนิคมเปงจาน
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 23
วงเดือน สีหาปัน
ชุมชนบ้านปากสวย
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 24
อรนันท์ ผองสุข
บ้านหนองหลวง
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 25
ศรินทิพย์ พิมพเสน
บ้านดงกำพี้
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 26
อัมพร ดอนจันทร์โคตร
บ้านเชียงอาด
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 27
สถาปน์ กมลสะอาด
บ้านหนองบัวเงิน
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 28
กัลยกร เยี่ยมรัมย์
บ้านแบง
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 29
หทัยรัตน์ ประทุมธีป
เวทีราษฎร์บำรุง
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 30
เทพศิรินทร์ แพงงา
บ้านห้วยเปลวเงือก
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 31
ทิมนญา กะสี
บ้านนิคมดงบัง
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 32
ไพบูลย์ สุวรรณเลิศ
บ้านหนองอั้ว
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 33
สุวดี คำหงษา
บ้านนาตาลเหนือโนนสวา
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 34
ทิพวัลย์ พรหมโคตร
ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลา
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 35
ภัชรินทร์ ขัตติยะราช
บ้านดอนเหมือด
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 36
จีระประภา พาจันทร์
บ้านนาเพียงน้อยนาสมบ
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 37
นิรัชรา ชัยชนะอุดมกุล
บ้านแป้น
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 38
สุมาลี เหล่ามาลา
รุจีจินตกานนท์
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 39
นางกาญจนา ผาบจุงกุง
บ้านหนองวัวชุม
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 40
เบญจลักษณ์ ไฝทาคำ
บ้านนาทับไฮ
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 41
จิรชยานันต์ ชัยโพนงาม
บ้านท่าหนองพันทา
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 42
เบญจลักษณ์ ไฝทาคำ
บ้านนาทับไฮ สาขา โนน
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 43
สุธาวดี ตันตะสุด
บ้านหนองแหวน
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 44
เสาวณี คำหงษา
บ้านผือ
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 45
ชุลีพร เคณาอุประ
สนธิราษฎร์บำรุง
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 46
มธุรวันต์ มนตรี
บ้านโนนฤาษี
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 47
บุญล้ำ วิเศษสอน
เตชะไพบูลย์ 1
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 48
วชิราภรณ์ สาริคาร
เฝ้าไร่วิทยา
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 49
ศุภลักษณ์ ดวงสำราญ
ป่าไม้อุทิศ ๘
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 50
นุ่มนวล วงศ์พงษ์คำ
บ้านร่องโนร่องแกมคำบ
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 51
ฉวีวรรณ์ นันทะแสง
บ้านห้วยน้ำเย็น
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 52
สุภาพร สุโพธิ์คำ
บ้านกุดแคนโนนมันปลา
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 53
จิดาภา ทันศรี
บ้านบัว
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 54
สุพัตรา พันธ์ภักดี
บ้านหนองเค็ม
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 55
สุภาพร บุญช่วย
บ้านคำจำปา
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 56
อรุณ พิมพเสน
บ้านโคกหัวภู
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 57
สุจิรา นาใจคง
เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบ
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 58
ภัทราวดี ชรินทร์
สุทธสิริโสภา
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 59
ทัศวรรณ โสภากุล
บ้านโปร่งสำราญ
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 60
สุภาพร วงษ์วรศิลป์
บ้านดงสระพัง
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 61
สุธิวา มีศรี
บ้านนาตาล
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 62
เนตรนภา แสนตะรัตน์
บ้านโพธิ์
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 63
สุวิทย์ กระดานลาด
บ้านพระบาทนาหงส์
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 64
ชูชาติ เชิญชม
บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 65
เทียร จันลาน
บ้านต้อนเหนือ
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 66
ขวัญตา สินทร
บ้านสร้างนางขาว
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 67
อาทิตยา ชินนอก
บ้านหนองแอก
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 68
อรทัย อุนาสิงห์
ยูเนสโกสัมมนา
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 69
ปรีชา ไชยดี
บ้านโนนสวรรค์
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 70
สุภาพร พรมนาม
บ้านนาคำมูลชมภูพร
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 71
ปวริศา โลนุช
บ้านคำปะกั้ง
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 72
ทิพานัน สุขไชยสงค์
บ้านคำเจริญ
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 73
นิภารัตน์ สมจิตรพิจารณ์
บ้านนาฮำ
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 74
อนิตย์ ชาญฉลาด
บ้านกุดบง
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 75
นุชิดา สาระดี
บ้านหนองยาง
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 76
สุรีพรรณ เหรียญทอง
บ้านนาดี
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 77
นวลสวาท สุวรรณรินทร์
บ้านวัดหลวง
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 78
สมหมาย ราคาพงษ์
บ้านนาเมย
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 79
ณัฏฐิกุล พิมพ์นนท์
บ้านโพนแพง
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 80
นิชาภา เสนาวัง
นิคมเจริญชัย
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 81
รัตดาวรรณ อุปไชย
บ้านหนองแก้ว
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 82
ธนวรรณ หมื่นเรือคำ
บ้านตาลชุม
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 83
ทิมนญา กะสี
บ้านนิคมดงบัง สาขาบ้
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 84
ชมัยพร ประสานญาติ
ชุมชนบ้านชุมช้าง
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 85
หนึ่งฤทัย นามอญ
บ้านหาดสั่ง
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 86
มุณภา หล่าเพีย
บ้านจับไม้
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 87
ศศิประภา อนุรักษ์
บ้านสามัคคีชัย
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 88
วันเพ็ญ ตะมะนัน
บ้านน้ำเป
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 89
ศศิรนันท์ โพธิรุขา
บ้านหนองแคนดอนสนุก
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 90
เปรมฤดี หมั่นมี
บ้านทุ่งหลวงนาขาม
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 91
สุนีย์ ธารเอี่ยม
บ้านโพนทัน
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 92
วิไลวรรณ จิตรวิขาม
รสลินคัคณางค์
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 93
สมปอง ลิ้มตระกูล
บ้านโคกถ่อนสองแพวิทย
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 94
วนิดา ทองประเทือง
บ้านปักหมู
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 95
ภัทธิรา โลหะชาติ
บ้านนาหนัง
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 96
ศมาภา วารีศรี
บ้านดงดาล
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 97
สุภาพร พรมนาม
บ้านนาคำมูลชมภูพร สา
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 98
พิศมัย พฤกษชาติ
บ้านต้อน
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 99
บังอร ศรีจันทร์
บ้านเวินร่องถ่อนสามั
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 100
ธีระยุทธ ริยะบุตร
บ้านหนองกุ้ง
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 101
นุศรา ธานัง
บ้านโนนสะอาด
เข้าระบบ 14 ครั้ง
อันดับ 102
นุชจิรา จันดา
บ้านโนนหนามแท่ง
เข้าระบบ 13 ครั้ง
อันดับ 103
เทียนฉาย สุวรรณไตร
บ้านปัก
เข้าระบบ 11 ครั้ง
อันดับ 104
พิมพ์ประภาภรณ์ การะแสง
บ้านคำตอยูง
เข้าระบบ 11 ครั้ง
อันดับ 105
สุจิตรา ปู่วัง
บ้านใหม่
เข้าระบบ 11 ครั้ง

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net