แอดมินโรงเรียน School Lunch System

อันดับ 1
บ้านหนองคอน
เข้าระบบ 206 ครั้ง
อันดับ 2
อนุบาลจุมพลโพนพิสัย
เข้าระบบ 169 ครั้ง
อันดับ 3
ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรร
เข้าระบบ 156 ครั้ง
อันดับ 4
บ้านกลุ่มพัฒนา
เข้าระบบ 129 ครั้ง
อันดับ 5
บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ
เข้าระบบ 114 ครั้ง
อันดับ 6
หมู่บ้านตัวอย่าง
เข้าระบบ 110 ครั้ง
อันดับ 7
อนุบาลหนองควาย
เข้าระบบ 95 ครั้ง
อันดับ 8
บ้านเซิม
เข้าระบบ 93 ครั้ง
อันดับ 9
บ้านนาสิงห์
เข้าระบบ 87 ครั้ง
อันดับ 10
บ้านกุดแกลบ
เข้าระบบ 76 ครั้ง
อันดับ 11
บ้านสร้างนางขาว
เข้าระบบ 74 ครั้ง
อันดับ 12
บ้านเหล่าต่างคำ
เข้าระบบ 74 ครั้ง
อันดับ 13
บ้านนาชุมช้าง
เข้าระบบ 72 ครั้ง
อันดับ 14
บ้านแบง
เข้าระบบ 71 ครั้ง
อันดับ 15
บ้านท่าคำบง
เข้าระบบ 68 ครั้ง
อันดับ 16
บ้านโคกกลาง
เข้าระบบ 67 ครั้ง
อันดับ 17
อนุบาลนิคมเปงจาน
เข้าระบบ 66 ครั้ง
อันดับ 18
บ้านหนองหอย
เข้าระบบ 66 ครั้ง
อันดับ 19
บ้านนาเพียงใหญ่
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 20
บ้านโพนทอง
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 21
บ้านก่องขันธ์
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 22
บ้านเชียงอาด
เข้าระบบ 62 ครั้ง
อันดับ 23
บ้านคำโคนสว่าง
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 24
รสลินคัคณางค์
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 25
บ้านนายาง
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 26
บ้านหนองหลวง
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 27
รุจีจินตกานนท์
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 28
บ้านดงกำพี้
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 29
สนธิราษฎร์บำรุง
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 30
เวทีราษฎร์บำรุง
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 31
บ้านนิคมดงบัง
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 32
ชุมชนบ้านปากสวย
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 33
บ้านหนองอั้ว
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 34
ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลา
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 35
บ้านเหล่าโพธิ์ศรี
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 36
บ้านห้วยเปลวเงือก
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 37
บ้านนาตาลเหนือโนนสวา
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 38
บ้านหนองบัวเงิน
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 39
บ้านหนองเค็ม
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 40
บ้านโพธิ์
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 41
บ้านแป้น
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 42
บ้านโปร่งสำราญ
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 43
บ้านนาทับไฮ
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 44
บ้านดอนเหมือด
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 45
บ้านหนองวัวชุม
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 46
บ้านนาเพียงน้อยนาสมบ
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 47
บ้านกุดแคนโนนมันปลา
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 48
บ้านโนนฤาษี
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 49
บ้านร่องโนร่องแกมคำบ
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 50
บ้านท่าหนองพันทา
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 51
บ้านนาทับไฮ สาขา โนน
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 52
บ้านหนองแหวน
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 53
บ้านผือ
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 54
บ้านหาดสั่ง
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 55
บ้านห้วยน้ำเย็น
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 56
เตชะไพบูลย์ 1
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 57
บ้านบัว
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 58
บ้านคำจำปา
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 59
บ้านนาตาล
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 60
เฝ้าไร่วิทยา
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 61
ป่าไม้อุทิศ ๘
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 62
สุทธสิริโสภา
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 63
เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบ
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 64
บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 65
บ้านดงสระพัง
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 66
บ้านนาดี
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 67
บ้านโนนสวรรค์
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 68
บ้านโคกหัวภู
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 69
ยูเนสโกสัมมนา
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 70
บ้านนาหนัง
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 71
ชุมชนบ้านชุมช้าง
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 72
บ้านตาลชุม
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 73
บ้านคำเจริญ
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 74
บ้านต้อนเหนือ
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 75
บ้านนาเมย
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 76
บ้านนาคำมูลชมภูพร
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 77
บ้านหนองแอก
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 78
บ้านสามัคคีชัย
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 79
บ้านพระบาทนาหงส์
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 80
บ้านคำปะกั้ง
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 81
บ้านนาฮำ
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 82
บ้านวัดหลวง
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 83
นิคมเจริญชัย
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 84
บ้านกุดบง
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 85
บ้านหนองยาง
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 86
บ้านโพนแพง
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 87
บ้านโพนทัน
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 88
บ้านหนองแคนดอนสนุก
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 89
บ้านหนองแก้ว
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 90
บ้านโคกถ่อนสองแพวิทย
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 91
บ้านนิคมดงบัง สาขาบ้
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 92
บ้านน้ำเป
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 93
บ้านปักหมู
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 94
บ้านจับไม้
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 95
บ้านโนนหนามแท่ง
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 96
บ้านทุ่งหลวงนาขาม
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 97
บ้านดงดาล
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 98
บ้านต้อน
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 99
บ้านหนองกุ้ง
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 100
บ้านคำตอยูง
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 101
บ้านนาคำมูลชมภูพร สา
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 102
บ้านเวินร่องถ่อนสามั
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 103
บ้านโนนสะอาด
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 104
บ้านใหม่
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 105
บ้านปัก
เข้าระบบ 14 ครั้ง

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net