แอดมินโรงเรียน School Lunch System

อันดับ 1
วิจิตรา มูลสุวรรณ
บ้านนาอ่างสร้างอ่าง
เข้าระบบ 150 ครั้ง
อันดับ 2
ศศิธร พรมคำภา
ชุมชนบ้านโพนสา
เข้าระบบ 146 ครั้ง
อันดับ 3
สาธินี นามศักดิ์
บ้านพานพร้าว
เข้าระบบ 145 ครั้ง
อันดับ 4
นันทิยา พิมประสาร
บ้านโพนทอง
เข้าระบบ 124 ครั้ง
อันดับ 5
จิตรลดา ศรีชัยชนะ
อนุบาลดารณีท่าบ่อ
เข้าระบบ 110 ครั้ง
อันดับ 6
กฤติกา เรืองแสง
บ้านทุ่มฝาง
เข้าระบบ 99 ครั้ง
อันดับ 7
วรรณวิภา บัวพรมมี
บ้านท่ากฐิน
เข้าระบบ 97 ครั้ง
อันดับ 8
ละเอียด นามสมบัติ
ดอนก่อโนนสวรรค์
เข้าระบบ 91 ครั้ง
อันดับ 9
เปรมจิตร โพธิจินดา
บ้านโคกแมงเงา
เข้าระบบ 89 ครั้ง
อันดับ 10
อัญชลี บุญฤทธิ์
บ้านเดื่อใต้
เข้าระบบ 84 ครั้ง
อันดับ 11
เกษร ปัตถาวะโร
ชุมชนประชาสงเคราะห์
เข้าระบบ 83 ครั้ง
อันดับ 12
เทียนทอง โคตรชมภู
โพนศิลางามวิทยา
เข้าระบบ 81 ครั้ง
อันดับ 13
บุศกริณ ธนธีระกุล
บ้านหนองบัวเงิน
เข้าระบบ 77 ครั้ง
อันดับ 14
ทิพย์ปภา หมั่นพลศรี
อนุบาลอรุณรังษี
เข้าระบบ 76 ครั้ง
อันดับ 15
กัลยรัตน์ คงเดช
บ้านว่าน
เข้าระบบ 74 ครั้ง
อันดับ 16
จิรัชยา แดนกาไสย
บ้านเสียว
เข้าระบบ 74 ครั้ง
อันดับ 17
สุดารัตน์ ลาแสง
บ้านนากอ
เข้าระบบ 72 ครั้ง
อันดับ 18
พรทิพย์ ทันที
บ้านเมืองบาง
เข้าระบบ 72 ครั้ง
อันดับ 19
โอภาส โคตรชมภู
บ้านนาดง
เข้าระบบ 71 ครั้ง
อันดับ 20
ณัจฉรียา ตะระชู
บ้านสาวแล
เข้าระบบ 68 ครั้ง
อันดับ 21
นุชจรี จูศรี
บ้านดงต้อง
เข้าระบบ 68 ครั้ง
อันดับ 22
วรรณพร วงศ์ชาลี
บ้านปากโสม
เข้าระบบ 67 ครั้ง
อันดับ 23
ณรงศักดิ์ ทันแล้ว
บ้านเดื่อ
เข้าระบบ 65 ครั้ง
อันดับ 24
พรชัย ถมพลกรัง
บ้านม่วงน้ำไพร
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 25
ปฏิมา เหมือยป่า
ชุมชนบ้านปะโค
เข้าระบบ 62 ครั้ง
อันดับ 26
ศศิ​ประภา​ อ่อน​พรม​
บ้านหนาด คุรุราษฎร์อ
เข้าระบบ 62 ครั้ง
อันดับ 27
สุวิทย์ บัวลอย
บ้านนาน้ำพาย
เข้าระบบ 62 ครั้ง
อันดับ 28
อนุธิดา นามมัน
บ้านไทยสามัคคี
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 29
สุภาภรณ์ พรอภิญญากุล
เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 30
สิริผล เที่ยงตรง
ครุราษฎร์รังสรรค์
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 31
สรีย์ทิพย แสนบุญเมือง
บ้านศรีเชียงใหม่
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 32
อรุณวรรณ ทะแพงพันธ์
หนองผือวิทยาคม
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 33
ไชยเรศ บัวใหญ่รักษา
บ้านหนองนาง
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 34
สัญชาติ นันทะผา
บ้านนางิ้ว
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 35
สุภาภรณ์ หารปรี
ธนากรสงเคราะห์
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 36
อุมารินทร์ สมสอาด
บ้านวังน้ำมอก
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 37
ดวงเนตร หอมตา
บ้านหนองเดิ่น
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 38
มุกดา พลเรือง
สมสะอาดดงมุขวิทยา
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 39
นิรชร พันตา
บ้านสร้างพอก
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 40
ชนชน รอดจุ้ย
บ้านดอนขนุนพัฒนา
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 41
ปนัดดา ศิลปชัย
บ้านเป้า
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 42
นวพร บุริจันทร์
บ้านดงนาคำ
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 43
ชญานิศ ศรีสถิตย์ธรรม
ค่ายบกหวานโพนตาลวิทย
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 44
วิภา ตงศิริ
บ้านโคกก่อง
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 45
เสฏกา สกัณกา
ดาวเรืองสมสะอาด
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 46
กรวิภา มิระสิงห์
บ้านหนอง
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 47
สมฤทัย คันธี
บ้านนาโพธิ์
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 48
ภูวดล แวงดีสอน
จันทราราม
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 49
จิราพร เขื่อนขัน
วัดพระธาตุบังพวน
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 50
ศรีนวล บุญมานาง
บ้านหม้อเหนือ(หลวงปู
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 51
รพีภรณ์ ศรมณี
บ้านเทา-นาบอน
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 52
อุทัยทิพย์ บ้านเป้า
บ้านท่ามะเฟือง
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 53
ชนิกานต์ นันเชียงเครือ
บ้านกองนาง
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 54
มณฑกานต์ บุ่งเสน่ห์
บ้านวังมน
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 55
นันทัชพร หงษ์ทอง
บ้านศูนย์กลาง
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 56
สิริกัญญา เลาหา
บ้านห้วยไซงัว
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 57
วรรณญา แสงรุ่ง
อนุบาลหนองคาย
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 58
เมขลา วิรัสวา
บ้านผาตั้ง
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 59
วิจิตรา มูลสุวรรณ
บ้านสวยหลง
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 60
อุดมลักษณ์ ไชยวงศ์
บ้านนาช้างน้ำ
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 61
สุภาวดี สมบูรณ์
อนุบาลบ้านคอกช้าง
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 62
กานดา สิงห์ศิลป์
บ้านเหมือดแอ่
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 63
นันทวดี สุดตา
บ้านเบิดวิทยา
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 64
ธนัญญา ทรงทันตรักษ์
บ้านโพนสวรรค์
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 65
อรอนงค์ มงคลเกตุ
บ้านโคกป่าฝาง
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 66
สุดารัตน์ ผาจวง
สระใครไชยานุเคราะห์
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 67
ศิริรัตน์ สุวรรณวิชัย
อนุบาลสังคม
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 68
ภาวนา ปลัดพรหม
อนุบาลดอนไผ่
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 69
นฤมล สุพร
บ้านปากมาง
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 70
ชไมพร พจน์พงษ์
หินโงมวิทยา
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 71
ล้ำเลิศ คำหาญ
ราษฎร์สามัคคี
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 72
สุพรรณวดี ชะนอบรัมย์
หาดคำบอนวัฒนา
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 73
ลลิตา ชัยหงษา
อาโอยาม่า 2
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 74
จิรัชยา วรเวชไพศาลสกุล
บ้านขุมคำ
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 75
เสาวนีย์ สุปันตี
บ้านหมากก่องฝายแตก
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 76
บังอร อดิศักดิ์ตระกูล
บ้านน้อย
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 77
จิดาภา มั่งมีศรี
ราชประชานุเคราะห์ 14
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 78
ธิติการ ป้องทัพไทย
บ้านหัวทราย
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 79
บุญคู่ โยคะสิงห์
ชุมชนบ้านถ่อน
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 80
ธนพร คล้อยตาม
มะเขือดอนหมูโพธิ์ทอง
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 81
วรางคนางค์ วิชิตพันธ์
หนองแดงสร้างประทายพั
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 82
สมชาติ เจริญสุข
บ้านดงเจริญ
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 83
อังคณีย์ อุปทอง
บ้านตอแก
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 84
จุฑารัตน์ พันสีทุม
ป่าสักวิทยา
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 85
ปัญลักษณ์ สังข์วงศ์
บ้านโคกคอน
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 86
วิลาวัลย์ ขันตี
บ้านสมสนุกดงหนองบอน
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 87
รุ่งฤดี วงษ์เสียงดัง
ฉันทนาวัณรถ
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 88
เยี่ยม สุขวิบูลย์
บ้านกวดโคกสว่าง
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 89
ดารารัตน์ เกตุแก้ว
ไทยรัฐวิทยา 105 (เชื
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 90
จันทณา หวาวันจารย์
บ้านเดื่อทุ่งสวรรค์
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 91
ชมกนก ใจหาญ
บ้านเทพประทับ
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 92
นันท์นภัสร์ ภักดีบรรดิษฐ์
โคกคำทุ่งสว่างวิทยา
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 93
วรรณธยา เหล่าตระกูล
หัวหาดวิทยา
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 94
ยุพิน วิชัยดิษฐ
บ้านซำเจียง-ดงป่าเปล
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 95
นายเอกรัฐ จันทกลิ่น
บ้านโนนแดง
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 96
อุดม ธรรมสุข
นาฮีนุเคราะห์
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 97
พัตราภรณ์ ศิริมา
บ้านโคกสำราญ
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 98
สุมาลี วงค์พรหมบุตร
บ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 99
สาคร หอทอง
บ้านอุ่มเย็น
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 100
ศิริมา สักขวา
บ้านพร้าวเหนือ
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 101
โศภิน สีมา
บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 102
นฤมล แก้วฝ่าย
บ้านหนองบัววิทยา
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 103
เพชรา ศรีสุข
บ้านหนองผือ
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 104
สุทธอร จันทร์ทองศรี
บ้านป่าสัก
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 105
ทิพวรรณ รามฤทธิ์
อนุบาลศรีเชียงใหม่
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 106
ชไมพร จันทนา
ร่วมมิตรวิทยา
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 107
เกษสุดา แฝงสมศรี
บ้านน้ำทอน
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 108
มนุสา พรมศรีจันทร์
บ้านวังยาง
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 109
เนาวรัตน์ ศรีสมบัติ
บ้านหนองแวง
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 110
สุนันทา เศษสวย
บ้านเวียงคุก
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 111
เนตรนภา เศษตะคำ
บ้านคุยนางขาว
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 112
วิจิตรา ยาพรม
บ้านเทวีดอนขม
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 113
อำพาพร มณีศรี
บ้านบงวิทยา
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 114
วีระชัย สมอรัตน์
บ้านฝางวิทยา
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 115
สมร หนันต๊ะ
บ้านแก้งใหม่
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 116
วิศรุต ตันสมรส
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 117
อาริยา ศรีโกศล
โนนดู่โพนหวายประชาสร
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 118
อาภรณ์ วงษ์กระนวน
พัฒนาคำแก้ว
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 119
ปฏิญญา ท้าวพา
บ้านนาโคก
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 120
อนงค์ ลุนเดชา
หนองปลาปากจำปาทอง
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 121
ธัญญธร คานาวาน
บ้านหนองบ่อ
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 122
สุเนตรา พรหมโคตร
บ้านนาคลอง
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 123
เสาวนีย์ อะทุมชาย
อักษรอดุลวิทยา
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 124
กนกวรรณ ตาตะมิ
บ้านแสนสุข
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 125
ปรางชนก เสียงเย็น
บ้านฟ้าประทาน
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 126
มณฑกานต์ บุ่งเสน่ห์
บ้านตาดเสริม
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 127
เยาวภา พิทักษ์
สำนักงานสลากกินแบ่งท
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 128
อัญชัญ ศรีสาร
สีกายวิทยาคม
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 129
ไชยณา สูตรสุคนธ์
บ้านคำโป้งเป้งโคตรธิ
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 130
มณฑกานต์ บุ่งเสน่ห์
บ้านม่วง
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 131
ศราวุฒิ อินดา
บ้านสังกะลีนาขาม
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 132
รัตยา เที่ยงผดุง
บ้านโพธิ์ตาก
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 133
นงลักษณ์ โสภิณ
บ้านไร่
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 134
พัชราภรณ์ บุญทวี
พระพุทธบาทเทสรังสีวิ
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 135
ปารินทร์ ลอยนอก
บ้านท่าสำราญ
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 136
บรรดล หลักปัญญา
บ้านโพนพระ
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 137
บัวเครือ พัดพรม
บ้านหงส์ทองสามขา
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 138
อมรรัตน์ คำภูแก้ว
บ้านหนองหมื่น
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 139
อริษษา ศรีนาง
บ้านถิ่นทอนเหนือ
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 140
เอื้อมพร สุทธิ
บ้านโสกกล้า
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 141
จุฑามาศ คำฤาชัย
บ้านนาบง
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 142
สาวิตรี พรหมดวงดี
บ้านน้ำโมง
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 143
อรอนงค์ แก้วปราณี
บ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 144
นาตยา ทุมา
ราษฎร์นุเคราะห์
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 145
จิราพร แป้นภู
ชุมชนบ้านหม้อ
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 146
ปสุตา ชาวชายโขง
โนนสง่าหนองแวงวิทยา
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 147
ปริญญา วิริยะ
เนินพระเนาว์วิทยา
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 148
ธัญญลักษม์ มหาศิริพันธ์
ชุมชนบ้านพวก
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 149
ปภาวี อินทะจะกะ
โพนสว่างป่าตองวิทยา
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 150
เสาวณีย์ หินกาล
บ้านเมืองหมี
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 151
นงเยาว์ มุนิวงศ์
โกมลวิทยาคาร
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 152
ชไมพร พจน์พงษ์
พร้าวใต้เจริญสุข
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 153
วชิรา วงภูธร
คุรุศิษย์วิทยา
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 154
ศุภมาส พลศักดิ์
บ้านดงบัง
เข้าระบบ 15 ครั้ง

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net