แอดมินโรงเรียน School Lunch System

อันดับ 1
สุภาภรณ์ วิปัสสา
บ้านห้วยกระทิง
เข้าระบบ 264 ครั้ง
อันดับ 2
สุดาณีย์ พรมขัดจา
บ้านบุฮม
เข้าระบบ 175 ครั้ง
อันดับ 3
จันทร์นภา โสภา
บ้านนาดินดำ
เข้าระบบ 152 ครั้ง
อันดับ 4
ทัศธมณฑ์ เพ็งพันธ์
บ้านน้ำมี
เข้าระบบ 141 ครั้ง
อันดับ 5
สุภาณี ไมตรีสวัสดิ์
บ้านหาดทรายขาวผามุม
เข้าระบบ 140 ครั้ง
อันดับ 6
พัชรียา เชื้อไพบูลย์
บ้านท่าดีหมี
เข้าระบบ 137 ครั้ง
อันดับ 7
ทิตติมา พรมเมืองเก่า
บ้านปากยาง
เข้าระบบ 133 ครั้ง
อันดับ 8
ศศิธร สอนพรม
บ้านห้วยพอด
เข้าระบบ 128 ครั้ง
อันดับ 9
อำไพ ทุมสงคราม
บ้านนาป่าหนาด
เข้าระบบ 113 ครั้ง
อันดับ 10
มี จันทะมา
บ้านวังยาว
เข้าระบบ 107 ครั้ง
อันดับ 11
เจษฎา อภิวงศ์งาม
ชุมชนบ้านปากห้วย
เข้าระบบ 106 ครั้ง
อันดับ 12
ลลิตา เฉลิมรัตน์
บ้านเสี้ยว
เข้าระบบ 97 ครั้ง
อันดับ 13
สมเจตน์ กิตติกูลผล
บ้านอุมุง
เข้าระบบ 89 ครั้ง
อันดับ 14
พินภิลัย มาศยคง
อนุบาลเลย
เข้าระบบ 87 ครั้ง
อันดับ 15
สุภาพร ขานอยู่
ชุมชนบ้านอาฮี
เข้าระบบ 86 ครั้ง
อันดับ 16
มาริษา วงษ์ดี
บ้านโพน(อ.เชียงคาน)
เข้าระบบ 84 ครั้ง
อันดับ 17
กมนพรรธน์ ชวกิจจ์โคทาลิน
บ้านเมี่ยง
เข้าระบบ 83 ครั้ง
อันดับ 18
ชมพูนุช บุตรพรม
ห้วยซวกคกเลาใต้
เข้าระบบ 81 ครั้ง
อันดับ 19
คนิษฐา สายจันทร์
บ้านนาสีสลากกินแบ่งส
เข้าระบบ 77 ครั้ง
อันดับ 20
ประครอง เทพน้อย
บ้านนากระเซ็ง
เข้าระบบ 76 ครั้ง
อันดับ 21
สุพรรณี ทองปลิว
บ้านน้ำภู
เข้าระบบ 76 ครั้ง
อันดับ 22
จีรพรรณ ติดมา
บ้านติ้วน้อย
เข้าระบบ 76 ครั้ง
อันดับ 23
อมรรัตน์ ธัญญารักษ์
บ้านโคกใหญ่
เข้าระบบ 73 ครั้ง
อันดับ 24
ธนิสร อินตะนัย
บ้านหาดเบี้ย
เข้าระบบ 73 ครั้ง
อันดับ 25
อุไร ธนุการ
บ้านนาดอกคำ
เข้าระบบ 71 ครั้ง
อันดับ 26
สังวาลย์ ภาระหันต์
บ้านแสนสำราญ
เข้าระบบ 67 ครั้ง
อันดับ 27
สุมาลี ศรีบุรินทร์
ไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ
เข้าระบบ 67 ครั้ง
อันดับ 28
นฤมล ลุนรินทร์
บ้านสงาว
เข้าระบบ 66 ครั้ง
อันดับ 29
เหลาทอง ศรีวิเศษ
บ้านปากหมาก
เข้าระบบ 65 ครั้ง
อันดับ 30
อาภาพร ทัพซ้าย
บ้านน้ำคิว
เข้าระบบ 65 ครั้ง
อันดับ 31
เอกฉันท์ วันนา
บ้านสงเปือย
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 32
สมพิศ นารี
บ้านห้วยบ่อซืน
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 33
กานต์เกล้า ไชยคีนี
บ้านกกดู่
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 34
สุภัสสรา เชื้อเหรียญทอง
บ้านแก้วเมธี
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 35
ชวนพิศ ขันตีชู
บ้านคอนสา
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 36
ณัฐพัชร์ ไชยศรีฮาดคุณ
บ้านห้วยลวงไซ
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 37
ศรัญญา เจริญรัมย์
บ้านห้วยหวาย
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 38
ทิพวรรณ ีระติเดช
บ้านนาโม้
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 39
นิศรา ไชยเพีย
บ้านห้วยเหล็ก
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 40
สฎาณุ บุญแสนยศ
บ้านหนองผำ
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 41
เดือนนภา ผลมาตย์
ชุมชนบ้านนาบอน
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 42
คำปลิว ยางวิเศษ
บ้านโป่ง
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 43
ประภาพร แก่นทะวงษ์
ชุมชนบ้านปากชม
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 44
จตุพร บำรุงสำราญ
ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 45
สุนิษา หิรัญโท
บ้านกกทอง
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 46
รัตนา วันหากิจ
บ้านน้ำแคม
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 47
วิภาวดี บัวโค
บ้านบวกอ่าง
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 48
สกุลทิพย์ เพชรดี
บ้านวังโป่งท่าวังแคน
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 49
ศริญญา วงษ์ลา
บ้านหินตั้ง
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 50
วิไล ธุระแพง
บ้านห้วยนา
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 51
จรรยา สุขสกล
บ้านคกเลา
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 52
กนกกร บุญเติม
บ้านห้วยโตก
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 53
ประไพ รามศิริ
บ้านกกชุมแสง
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 54
พิมลคำ สุริยวรรณ
บ้านภูสวรรค์
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 55
มลธิชา พงค์คำ
บ้านท่ามะนาว
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 56
ภคพร พินทา
เพียงหลวง 18
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 57
รัสมี ปรมหิน
บ้านไผ่โทน
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 58
อรวิมล สกุลเจ้า
บ้านยาง
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 59
แวววรรณ สารีพิมพ์
บ้านปากเนียม
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 60
สุพรรณี ดีใหม่
บ้านนาโคก
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 61
เพิ่มสุข ม่วงนนทศรี
บ้านน้ำสวยภักดี
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 62
เมวิกา จันทร์มา
บ้านปากปัด
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 63
ศุภาพิชญ์ พันน้อย
บ้านห้วยขอบห้วยเหียม
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 64
นราพรรณ ใจทน
บ้านสูบ
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 65
มลธิยา วิลัยรัตน์
บ้านก้างปลา
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 66
เนตรชนก จารุศุภโชค
บ้านโพนป่าแดง
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 67
นางภาลุมาศ สาลาสุตา
บ้านใหม่
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 68
ไอลดา เกื้อกูล
บ้านผาพอด
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 69
วงเดือน สอนพรหม
ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 70
พรกมล พลธิรักษา
บ้านห้วยหินขาว
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 71
อนงค์ แสงขาว
ชุมชนบ้านเชียงกลม
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 72
ทรงยุทธ กาญจนโกมล
มโนบุเรศรบำรุงการ
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 73
รุ่งทิพย์ ชาวกระลึม
บ้านท่าลี่
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 74
เสาวลักษณ์ สีหะวงศ์
บ้านสะอาดลายเหนือ
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 75
สุพรรณี อดทน
บ้านห้วยอาลัย
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 76
สุดาภรณ์ สนธิมูล
อนุบาลเชียงคาน(ปทุมม
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 77
พัทธวรรณ หามณี
บ้านหนองหญ้าไซ
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 78
ชมัยพร แก้วยาศรี
บ้านร่องไผ่
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 79
อรพรรณ อุทาสวัสดิ์
ชุมชนบ้านนาด้วง
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 80
นางสาวนพวรรณ อนุโยธา
บ้านแหล่งควาย
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 81
ปัน บุญบุตตะ
บ้านคกไผ่
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 82
วิภาวัลย์ ศรีสาวงศ์
บ้านน้ำกระโทม
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 83
มาลัยทอง วงค์พะนาม
บ้านหาดคัมภีร์
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 84
พิชชาพร ภิรมย์หนู
บ้านห้วยด้าย
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 85
เปี่ยมใจ สุจิมงคล
บ้านเพียซำพุวิทยา
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 86
สุรัสวดี สีลารักษ์
บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อม
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 87
ศิริขวัญ กล่ำเครือ
บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 88
นงลักษณ์ วัฒนะคีรีวงษ์
บ้านนาโป่ง
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 89
ณิชา โคตรมงคล
บ้านคกมาด
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 90
ปิ่นลดา ฮดมาลี
บ้านคกงิ้ว
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 91
สมเหมาะ แย้มแก้ว
บ้านนาซ่าว
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 92
วรรณกรณ์ พลซา
บ้านชมน้อย
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 93
สุจิตรา ฝั้นสีดา
บ้านน้ำพร
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 94
นฤมล สุจิมงคล
บ้านไร่ทาม
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 95
ชญานิศ อินทรพานิชย์
บ้านแก่งปลาปก
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 96
ภาคภูมิ นอแสงศรี
บ้านห้วยเดื่อ
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 97
จิรัชญา ชนะชัย
บ้านหนองบง
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 98
บุญเพ็ง ตัญญาภักดิ์
บ้านหนองปกติ
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 99
กมล วันหากิจ
บ้านท่าบม
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 100
วัชรพงษ์ แก้วยาศรี
เมืองเลย
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 101
รัศมี สมทอง
บ้านตาดซ้อ
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 102
วราภรณ์ กางเสนา
บ้านแก่งมี้
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 103
หนึ่งฤทัย พูลมนัส
บ้านคกเว้า
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 104
วรกาญจน์ ธัญญารักษ์
ชุมชนบ้านท่าสะอาด
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 105
ธนาภรณ์ กุดวงศ์แก้ว
จักรพงษ์บ้านห้วยเทีย
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 106
คำหล้า จันทะมอญ
บ้านผาแบ่น
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 107
นิตยา แก้วยาศรี
บ้านวังผา
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 108
พรศิริ ปู่สา
บ้านขอนแก่น
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 109
สันติพร พุทธทองศรี
บ้านโพนทอง
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 110
อาทิตย์ บุญพามา
บ้านธาตุวิทยา
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 111
กมลชนก สิงมะม่อ
บ้านเชียงคาน "วิจิตร
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 112
วรัญญา แสงสว่าง
บ้านหนองผือ
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 113
อาริศรา เศษจำปา
บ้านห้วยพิชัย
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 114
วิมลรัตน์ อุตสาหะ
บ้านห้วยทราย
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 115
ญาณิศา อยู่งาน
บ้านหนองดอกบัว
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 116
ถนอมศรี วรปัสสุ
บ้านห้วยผักกูด
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 117
ดวงตา โชติแสง
บ้านขอนแก่นหนองบอน
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 118
สุริยา แสงขาว
ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยส
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 119
สุนทร วัฒนราช
บ้านกอไร่ใหญ่
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 120
คายคำ สุระธรรม
บ้านวังขาม
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 121
ระวิวรรณ เนธิบุตร
บ้านท่าสวรรค์
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 122
ชาญนนท์ วินากร
บ้านห้วยไค้
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 123
ปราณี บุตรโยจันโท
บ้านโพนสว่างวังเย็น
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 124
อรอุมา สามารถกุล
บ้านนาค้อ
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 125
สุธาสินี คำโอ
บ้านส้าน
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 126
พักตร์วิภา อุ่นผาง
ชุมชนบ้านนาอ้อ
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 127
ยุดี คำมะดา
บ้านปางคอม
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 128
ประดิษฐ์ เวียงสมุทร
บ้านวังแคน
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 129
ชลธิชา แถวบุญตา
บ้านเลิง
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 130
สาเมธ มังคละไชยา
บ้านกำพี้
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 131
แสงรวี บู่ทองจันทร์
บ้านห้วยม่วง
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 132
xxxxxxxxxxx
บ้านโพน(อ.เมืองเลย)
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 133
ไพบูลย์ กงภูธร
บ้านหัวฝาย
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 134
อรนารถ สุจิมงคล
บ้านห้วยตาด
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 135
รัตติยา ทองคำ
บ้านห้วยสีเสียด
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 136
ละออ นนทะดี
บ้านนาเบน
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 137
นาฏยา ยนยุบล
ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 138
กมลวรรณ รัตนะวงศ์
บ้านป่าข้าวหลาม
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 139
จันทร์เพ็ญ สีหนาถ
บ้านนาแขม
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 140
ทยิดา แสนเมือง
บ้านกลาง
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 141
xxxxxxxxxxx
บ้านท่าเปิบ
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 142
อดุลย์ พุ่มไพจิตร
บ้านสวนกล้วย
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 143
xxxxxxxxxxx
บ้านท่าข้าม
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 144
บุญเยี่ยม รินลา
บ้านปากมั่งห้วยทับช้
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 145
xxxxxxxxxxx
บ้านผากลางดง ยุบรวมก
เข้าระบบ 14 ครั้ง
อันดับ 146
นฤมล บำรุงเชื้อ
บ้านตูบโกบ
เข้าระบบ 14 ครั้ง
อันดับ 147
xxxxxxxxxxx
บ้านลาดค้อ
เข้าระบบ 9 ครั้ง

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net