แอดมินโรงเรียน School Lunch System

อันดับ 1
พิมพ์จุฑา เกษแก้ว
บ้านดงบัง
เข้าระบบ 196 ครั้ง
อันดับ 2
ปฏิพัทธ์ เกษรัตน์
บ้านกานต์สามัคคี
เข้าระบบ 180 ครั้ง
อันดับ 3
วาปี ไชยยืน
ชุมชนสงเคราะห์
เข้าระบบ 137 ครั้ง
อันดับ 4
จิราภรณ์ เหล็กกล้า
บ้านหนองฆ้องนาสีนวล
เข้าระบบ 110 ครั้ง
อันดับ 5
อนุชาติ ไชยศรี
บ้านนายูง
เข้าระบบ 94 ครั้ง
อันดับ 6
ปัญญาพัฒน์ จันเจียม
บริบาลภูมิเขตต์
เข้าระบบ 93 ครั้ง
อันดับ 7
ศุภกานต์ โสภาวนัส
บ้านโชคเจริญ
เข้าระบบ 93 ครั้ง
อันดับ 8
ประนอม ประธรรมเต
บ้านนางัว
เข้าระบบ 87 ครั้ง
อันดับ 9
วันเพ็ญ เหลืองงาม
ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลีย
เข้าระบบ 79 ครั้ง
อันดับ 10
ณัฐวรรณ เรืองฉาย
นิคมสร้างตนเองห้วยหล
เข้าระบบ 77 ครั้ง
อันดับ 11
นางสาวฐิติมา จันดาบุตร
อุดรวัฒนานุสรณ์
เข้าระบบ 77 ครั้ง
อันดับ 12
ศรีเนียม วรรักษ์
บ้านห้วยเชียงหนองอีเ
เข้าระบบ 77 ครั้ง
อันดับ 13
สงวนวัลย์ พฤษชาติ
บ้านดงน้อย
เข้าระบบ 74 ครั้ง
อันดับ 14
นางบงกช ดลวรรธนันท์
บ้านดงธาตุ
เข้าระบบ 72 ครั้ง
อันดับ 15
สุภาวดี พื้นแสน
บ้านนางาม
เข้าระบบ 72 ครั้ง
อันดับ 16
เพ็ญมณี ถันทอง
ชุมพลนาคลัง
เข้าระบบ 72 ครั้ง
อันดับ 17
พรวิไล แสนศรี
บ้านนาคูณ
เข้าระบบ 70 ครั้ง
อันดับ 18
สายชล จันทะงาม
บ้านโนนสมบูรณ์ (น้ำโ
เข้าระบบ 70 ครั้ง
อันดับ 19
เกษมณี มูลศรี
อนุบาลบ้านผือ
เข้าระบบ 69 ครั้ง
อันดับ 20
ชไมพร จันทร์ลี
บ้านเทื่อม
เข้าระบบ 69 ครั้ง
อันดับ 21
ประภาภรณ์ หอมโคกค้อ
บ้านกุดจับ
เข้าระบบ 68 ครั้ง
อันดับ 22
ศิรินทรา วรปฏิ
บ้านแดง
เข้าระบบ 67 ครั้ง
อันดับ 23
พิมพ์ชนก หินลิลา
บ้านท่าลี่
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 24
ศิริพิชญ์ ทองสุโข
บ้านแหลมทองพัฒนา
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 25
สมใจ ศรีบุญไทย
บ้านโนนดู่
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 26
กัญญาพัชญ์ ศรีสมศักดิ์
บ้านภูดิน
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 27
ชลดา แก้วดวงตา
บ้านถิ่น
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 28
รจนา คำพิมพ์
บ้านดงหวายดงขวาง
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 29
พิจิตรา ชาวดร
บ้านนาหลวง
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 30
พัชรินทร์ ฤทธิ์ประเสริฐ
บ้านธาตุประชานุกูล
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 31
วัลยาภรณ์ ศรีสุธรรม
บ้านน้ำขุ่นโนนผางาม
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 32
วิบูลย์วงษ์ สีดาห้าว
บ้านโนนแดง
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 33
ขนิษฐา จันทา
บ้านหลุมข้าว
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 34
อนุสรณ์ ก้อนคำ
บ้านนาแค
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 35
ชุ่มศรี โภคาพานิช
บ้านผักบุ้ง
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 36
กานต์สิรี ภูผาใจ
บ้านโคกสีแก้ว
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 37
ประนอม นนทะแสง
บ้านนาอ่าง
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 38
นฤมล พรหมทา
บ้านหัวช้าง
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 39
ตุลี เชื้อกลางใหญ่
บ้านนาคำน้อย
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 40
จันสุดา ไชยหาญ
บ้านข้าวสาร
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 41
ทิพนภา นภีรงค์
บ้านดงหวาย
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 42
ปิยวรรณ หิรัญรัตน์
อนุบาลบ้านก้องวิทยา
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 43
สงัด วารีศรี
บ้านนางิ้ว
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 44
รินดา เดโชโชติพิพัฒน์
บ้านข่า
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 45
พวงพยอม ปักอินทรีย์
บ้านโนนฐานะ
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 46
นฤมล พานทอง
บ้านนาตูม
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 47
อัจฉราภรณ์ ทองทิพย์
บ้านเม็ก
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 48
เพ็ญนภา จันทะวงษา
บ้านโสมเยี่ยม
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 49
นุจวรรณ วงศ์จันทร์
บ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุป
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 50
วิลาวัลย์ จรรยาวาณิชกุล
บ้านหัวขัว
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 51
ณัฐพงษ์ พิมพิศาล
บ้านโนนสว่าง
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 52
พิศาล ผิวศิริ
บ้านนาต้องนาสมนึก
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 53
ณัฐชริยา ปิ่นไสย
บ้านลาน
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 54
นารี หล้าบุญ
บ้านโคกสะอาด
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 55
วัชรินทร์ บัวมี
บ้านสระคลองพัฒนา
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 56
อัมพร เฉียบแหลม
บ้านคูดงประชาสรรค์
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 57
ธรรมศาล พิลารักษ์
บ้านท่าโสม
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 58
เจนจิรา อู่จอหอ
บ้านนาเตย
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 59
รัชนีวรรณ แก้วภิรมย์
บ้านสาครพัฒนา
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 60
ศศิธร เกรงขาม
บ้านนาล้อม
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 61
ทัศนีย์ ยิ่งคงดี
บ้านหนองนกเขียน
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 62
กัญญาณัฐ จันทะบูลย์
บ้านสมประสงค์
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 63
อรจิฬา แซ่ลี
ดอนตาลดงบังวิทยา
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 64
สิริกัญญา พรมรัตน์
บ้านสวัสดี
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 65
วารุณี สุวรรณพันธ์
บ้านม่วง
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 66
คำกอง ชัยเสนา
บ้านติ้ว
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 67
พัชญาภรณ์ นิติโยธิน
บ้านนาจานโนนนาโพธิ์
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 68
พิมลรัตน์ ผดุงเวียง
โนนทองโนนหวาย
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 69
นภารัตน์ ขุมดินพิทักษ์
บ้านคำด้วง
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 70
วาสนา ช้อนผักแว่น
บ้านสร้างก่อ
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 71
ลำดวน ศรีเฮือง
ชุมชนบ้านสร้างแป้น
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 72
เบญจวรรณ นาไชยเวช
บ้านลาดหอคำ
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 73
วิชุดา ศรีบุดดา
บ้านสะคุวิทยา
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 74
นภาพร คอกทอง
บ้านโพธิ์โนนแดง
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 75
รวงทอง วงษ์ลา
บ้านโนนสะอาด
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 76
ศิริวรรณ กองทอง
กลางใหญ่นิโรธรังสีอุ
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 77
จิตรนาถ เมืองคุณ
บ้านเหล่าตำแย
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 78
รัชนี วิชิตนนทการ
ชุมชนบ้านแวง
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 79
อุทัยวรรณ จันทระ
บ้านหนองทุ่ม
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 80
ศิริรัตน์ เปปะตัง
บ้านสามัคคี
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 81
กมลา จันทร์ลี
บ้านน้ำปู่
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 82
ศุภณัฐ พิมพิศาล
บ้านหนองกบนาแมน
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 83
วิลาวรรณ มังทะ
ชายแดนประชาสรรค์
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 84
สุธิดา ทองใส
บ้านโคกสว่าง
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 85
ศิรประภา คำภาหล้า
บ้านหนองแวง(บ้านผือ)
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 86
พิมพ์ประไพ จงพิมาย
บ้านเชียงดีกุดเชือม
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 87
ณัฐนรี นนทราษฎร์
บ้านนาเมืองไทย
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 88
พิทูรย์ แก้วดวงดี
บ้านนาคำ
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 89
ทองใบ กาสี
บ้านหนองกุงหนองเจริญ
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 90
ปริญญา​ ศรี​ภูพาน​
บ้านเพิ่ม(อณุโรอุปถั
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 91
วาทินี พลีศักดิ์
บ้านนาเก็น
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 92
ลัดดาวัลย์ พรหมทะสาร
บ้านตาดน้ำพุ
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 93
สวรรค์ ลุนพิลา
บ้านหนองโนไชยวาน
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 94
นิรัชฎา ยืนสุข
บ้านดงหมูชัยเจริญ
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 95
ยุพิน ดุจพายัพ
บ้านหินตั้ง
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 96
วิมลรัตน์ เพชรเสถียร
บ้านเขือน้ำ
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 97
หอมไกล โง่นแก้ว
บ้านโสกแกคำเจริญ
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 98
ขวัญใจ สินทรัพย์
บ้านโนนอุดม
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 99
พรศิริ พิเภก
บ้านโคกวิชัยโนนไชยพร
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 100
นันทกร ดอกบัว
หนองกุงวังแสง
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 101
วรรณชนก รอดชมภู
บ้านหันเทาผักกาดย่า
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 102
อุษา พวงยี่สุ่น
บ้านเทพประทาน
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 103
พิชญาภา คำทา
บ้านดงพัฒนาดงต้องประ
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 104
จิตตมาส ตรีรัตน์
บ้านเจริญสุข
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 105
อุถาพร คำสุนทร
บ้านจำปาทอง
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 106
แสงจันทร์ ศรีสุนะ
ยางโกนวิทย์
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 107
จันทร์ชนก แสงมณี
อนุบาลบ้านเพียมิตรภา
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 108
นฤมล โพธิ์ขี
บ้านหนองแวง(น้ำโสม)
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 109
จุรีรัตน์ พาลี
บ้านกาลึม
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 110
สุทัศน์ ศรีบุญเรือง
บ้านขอนยูง
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 111
จารุวรรณ์ ชูศรีวาสน์
โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิท
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 112
ชรินรัตน์ กองทา
บ้านวังเลาโสมสวรรค์
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 113
จันทนา สีดาวงค์
บ้านขัวล้อ
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 114
โมรา ประดิษฐ
บ้านหนองบอนเวียงชัย
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 115
ศิริกาญจณ์ ประชุมสาย
บ้านค้อปัญญานุสรณ์
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 116
ธัญณิชา บัวพงษ์
บ้านนาไฮ
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 117
วัฒนา โอทาตะวงษ์
บ้านใหม่
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 118
ดวงจันทร์ โภพนา
บ้านปากเจียงโนนทอง
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 119
จารวี ทองสมุทร
บ้านน้ำทรง
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 120
รัตติกาล ยศปัญญา
บ้านลำภู
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 121
พรสวรรค์ มาณะศิลป์
บ้านหนองสร้างไพร
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 122
สุมาลี ธิสุกะ
บ้านนารายณ์
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 123
ปวีณา สารวงษ์
โนนสูงวิทยา
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 124
ประครอง แนนสถิตย์
บ้านเชียงเพ็ง
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 125
บุญญาพร แสนใจ
น้ำโสมประชาสรรค์ (ถิ
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 126
ทิพย์วิภา คำป้อง
บ้านท่าโปงทอง
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 127
นุศรา โคตะวินนท์
บ้านน้ำซึม
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 128
นุชนาฏ ชาวดร
คำบงเจริญสุข
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 129
อภิญญา แสวงศรี
บ้านทุ่งทอง
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 130
ชฎากรณ์ บรรเลงรมย์
บ้านหายโศก
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 131
รััตติกาล ศรีคราม
บ้านหนองหัวคู
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 132
พัฒนพงษ์ จันทร์เบาะ
ราษฎร์จุฬาสามัคคี
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 133
ชุติกาญจน์ ชุมแสง
บ้านสว่างปากราง
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 134
ชาติชาย ไชยนนท์
บ้านวังบง
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 135
นรินทร์ ยาสูญ
บ้านวังแข้
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 136
กัลยกร อุดมไพร
บ้านหยวก
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 137
บุญช่วย สุขหา
ชุมชนหนองแปนหินโงม
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 138
ลักคณา ทัพภูตา
เตชะไพบูลย์ (2)
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 139
นภลักษณ์ วุฒิเสน
บ้านนาสี
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 140
วนิดา หนูราช
บ้านโพธิ์
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 141
รัศมี สีพิมพ์สอ
เมืองพานบ้านโก่มวิทย
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 142
สว่างจิตร์ ภักดีวุฒิ
บ้านกุดเม็ก
เข้าระบบ 13 ครั้ง
อันดับ 143
ปริยากร บุตรโคต
จอมศรีโคกก่องวิทยา
เข้าระบบ 12 ครั้ง

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net