แอดมินโรงเรียน School Lunch System

อันดับ 1
มารศรี บุษดี
บ้านเหล่าแชแลหนองแวง
เข้าระบบ 208 ครั้ง
อันดับ 2
คมคาย ไวยวรณ์
บ้านสะอาดนามูล
เข้าระบบ 127 ครั้ง
อันดับ 3
สุมิตรา เขจรจิตร
ดานใหญ่พิทยาคาร
เข้าระบบ 111 ครั้ง
อันดับ 4
สุภารัตน์ ผางสำเนียง
บ้านโคกกลางหนองแวงให
เข้าระบบ 110 ครั้ง
อันดับ 5
สุภารัตน์ ศรีเทพย์
บ้านนาฝาย
เข้าระบบ 106 ครั้ง
อันดับ 6
คุณัญญา บุญแนน
บ้านโนนอำนวย
เข้าระบบ 90 ครั้ง
อันดับ 7
กรรณิกา กลั่นสุวรรณ
บ้านดอนแก้ว
เข้าระบบ 88 ครั้ง
อันดับ 8
ศิวณัฐ ทัศนิยม
บ้านเสาเล้าผักชีศรีส
เข้าระบบ 86 ครั้ง
อันดับ 9
อัมพรรณ นาสุวรรณ์
บ้านหาดสถาพร
เข้าระบบ 81 ครั้ง
อันดับ 10
วลินดา โภคาพานิชย์
บ้านหนองหว้า(กุมภวาป
เข้าระบบ 75 ครั้ง
อันดับ 11
จิรัฐติกาล หงษ์สีทอง
บ้านโคกสว่าง
เข้าระบบ 74 ครั้ง
อันดับ 12
ประยงค์ ภักดีวุฒิ
บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้
เข้าระบบ 72 ครั้ง
อันดับ 13
อรอนงค์ จันทร์ภูทัศน์
บ้านบะยาว
เข้าระบบ 70 ครั้ง
อันดับ 14
ลำดวน ทองเฟื้อง
บ้านกงพาน
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 15
มุกดา แก้วศิริ
บ้านป่าหวาย
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 16
สุภารา แก้ววงษา
บ้านโนนหนองม่วง
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 17
อนงค์นาถ ลุนสะแกวงษ์
อนุบาลโนนสะอาด
เข้าระบบ 62 ครั้ง
อันดับ 18
จินตนา พวงประโคน
บ้านคำโคกสูง
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 19
ศิริวรรณ น่าชม
บ้านโพนทอง
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 20
ประพิศ นาจะรวย
บ้านโนนสมบูรณ์
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 21
สวรรค์ วังสะพันธ์
บ้านอุ่มจาน
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 22
สิมลี ศรีจุลฮาต
อนุบาลประจักษ์ศิลปาค
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 23
นางนพวรรณ ศิริมา
บ้านเซียบ
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 24
กุลทนี นินทรเชรฐฐา
บ้านโนนสิมมา
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 25
สุภาภรณ์ อินทร์อุดม
บ้านเกิ้งน้อย
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 26
อภิสิทธิ์ พันธ์กาฬสินธุ์
บ้านคำไผ่
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 27
ธนพร ชนะมาร
บ้านโสกรังโนนสว่าง
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 28
พรรณี น้อยทรง
สหราษฎร์วิทยานุสรณ์
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 29
วิมลศรี ไชยคุณ
บ้านเชียงแหว
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 30
พรพรรณ พรมแสง
บ้านดูนเลา
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 31
สุภาพร ขันทจร
บะยาวพัฒนาศึกษา
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 32
ประเสริฐ สายมนตรี
บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 33
ลำไย ศิริสุวรรณ
บ้านวาปี
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 34
วาสนา ศรีพันดอน
เหล่าหมากจันทน์คำล่อ
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 35
ศิรินรา บุดดานอก
บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ย
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 36
ขวัญใจ วงษ์จันทึก
บ้านโคกกลาง
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 37
วัชรินทร์ หงษาคำ
บ้านหนองประเสริฐ
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 38
ราตรี โสตะภา
บ้านม่วงเฒ่า
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 39
คำไพ วารีบ่อ
หาญใจพิทยาคม
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 40
เบญจา ขุนทา
บ้านกอก
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 41
ปิยวรรณ แสนเกษม
คำกุงประชานุกูล
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 42
ทรัพย์ นรบัติ
คำไฮพิทยาคม
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 43
เสาวนีย์ ไชยมูล
อนุบาลวังสามหมอ
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 44
อุมากานต์ ทับรัตน์
บ้านนาเหล่า
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 45
ปนัดดา เนื่องมัจฉา
บ้านสมดี
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 46
วรัญญา บุญกลาง
บ้านหนองแวงโนนขี้เหล
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 47
บังอร พงษ์กล้าศึก
บ้านโคกสง่า
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 48
สุกฤตา ภูดวง
บ้านค้อน้อย
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 49
รุ่งธิวา เจริญภู
บ้านผาทอง
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 50
อรทัย สิทธิสวนจิก
อนุบาลศรีธาตุ
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 51
บุญเต็ม รักษาภายใน
บ้านเชียงกรม
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 52
รุ่งฤดี นาสมใจ
ทับกุงประชานุกูล
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 53
ภัทราพร ศรีสาคร
บ้านคำยาง
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 54
วาสนา ทองประเสริฐ
บ้านเดียม
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 55
ฉันทนา อ้วนแพง
บ้านคำเจริญ
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 56
กฤษณา บุญปลอด
ห้วยแสงอรุณวิทยา
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 57
อโนชา แก้วมหาวงศ์
บ้านนาดีโคกกลาง
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 58
ถนัด ตีระมาตย์
บ้านพันดอน
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 59
จันทนา ศรีสุชาติ
บ้านโคกก่อง
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 60
พูลทรัพย์ เสนไสย์
บ้านผือ
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 61
เหรียญทอง ศรีหริ่ง
บ้านหนองหญ้าไซ
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 62
รัตนา ภักดีพันดอน
ชุมชนวัดป่าทรงธรรม
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 63
พิทักษ์ สุขรมย์
บ้านเมืองพรึก
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 64
อัจฉรา ศรีไชยโย
บ้านโคกศรีสำราญวังหน
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 65
หนูกูล ชัยคำภา
บ้านห้วยบงดงมะไฟ
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 66
ทัศนีย์ ชินวัง
บ้านกุดยาง
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 67
คนึงนิจ จรูญวรรณ
บ้านโนนมะข่า
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 68
ปาริตา คำวิแสง
บ้านกระเบื้องโนนทิง
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 69
ดอกแก้ว เกษคึมบง
บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทย
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 70
สุดารัตน์ ขวัญบาง
หนองไผ่พรเจริญ
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 71
จิรวรรณ ไกรพินิจ
บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อ
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 72
กนิษฐา ภักดิ์จรุง
บ้านทับไฮ
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 73
สายใจ ชื่นชม
บ้านดอนเงิน
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 74
สุมัทนา ภาโนมัย
บ้านโนนเห็นวังชัย
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 75
รุ่งนภา ผลาพฤกษ์
บ้านนาดีสร้างบง
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 76
สุนทร สุริยะจันทร์
บ้านคำจวง
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 77
ปรางค์ทอง พรมรินทร์
บ้านดงน้อย
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 78
สุริยา สรวงศิริ
บ้านสี่แจ
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 79
มนูพันธุ์ จำปาวงค์
บ้านแสงสว่าง
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 80
ศรีวรรณ์ สีเกตุ
บ้านหนองกุงทับม้า
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 81
สุวิมล จันทร์ดวง
บ้านทมนางาม
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 82
สุชีวา พัฒนะสาร
บ้านหัวขัวเหมือดแอ่
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 83
มัณฑนา พุ่มคง
บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 84
อุทัยรัศมี อุ่นชัย
บ้านหนองแวง
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 85
ประวิทย์ จิตสวา
คำบอนประชาสรรค์
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 86
กัลยา พละสาร
บ้านท่าเปลือย(บุญเกื
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 87
อรทัย เนตรโสภา
คำเมยวิทยาคม
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 88
วิริยา กิตตยาภิสนธ์
บ้านสีออสว่างราษฎร์ส
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 89
ปัญญาพล สุภาแดง
บ้านห้วยกองสี
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 90
พรนิภา อินทรพานิช
บ้านโพธิ์ศรีสําราญ
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 91
คนอง โคตรมณี
บ้านหินเหลิ่ง
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 92
นันธิวา สังวันนา
คำค้อพิทยศึกษา
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 93
พิมพร ขันมา
บ้านโนนสำราญ
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 94
รัชนีกร ชูเสียง
บ้านหนองแดง
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 95
สุพัตรา พึ่งสว่าง
บ้านดอนสวรรค์
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 96
ปิยะนิดา บุตรสาระ
บ้านเมืองปัง
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 97
จอมศรี มะลิต้น
บ้านโคกสะอาด
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 98
วรรณดี เขียวอ้วน
บ้านท่าลาด สาขาแหลมท
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 99
อัญจนา ผลอุดม
บ้านโนนสวาง
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 100
อรุญ นูทอง
บ้านนาเพ็ญ
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 101
สุรินทร์ สิมพา
บ้านหนองท่มคำเจริญ
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 102
พิมพร ปฏิทานัง
บ้านหนองศรีเจริญ-หนอ
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 103
อภิรดี กองหล้า
บ้านโนนแสวง
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 104
ประพาส วิชัย
บ้านคำน้อย
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 105
จิรา จันโทพลัง
บ้านท่าสัง
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 106
ประนอม พิมพากุล
บ้านสวนหม่อน
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 107
สุวรรณี จันทรเสนา
บ้านสวนมอนคำ
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 108
บังอร จันทลือ
บ้านหนองกุง
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 109
วนิดา อุ่นทะยา
บ้านเหล่าหมากบ้าเชีย
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 110
จงกล ดาสุโพธิ์
ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 111
สรัญญา ภักดีราช
บ้านห้วยสามพาด(สหราษ
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 112
สรัญญา กียะกูล
บ้านโคกศรีห้วยยาง
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 113
ลัดดาวัลย์ แฮดจ่าง
บ้านตูม
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 114
นาตญา ศิริวารินทร์
บ้านท่ายม
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 115
บุษบง กาบิล
บ้านบุ่งหมากลาน
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 116
วิลาวัลย์ คณโทมุข
บ้านหมากบ้าเลาโคกกลา
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 117
ปาณิสรา สุขพรแจ่ม
บ้านโนนเชียงค้ำ
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 118
สุมณฑา เขียวลุน
บ้านหนองแวงเหนือป่าก
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 119
วีระ ประวิสารัตน์
บ้านสวรรค์ราษฎร์
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 120
คูณมี พลยูง
บ้านท่าแร่
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 121
ชวนพิศ พรมรี
โนนจำปาประชาสรรค์
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 122
อัจฉราพร การวิไลโรจนกุล
บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพ
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 123
ดาหวัน สารพัน
บ้านปะโค
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 124
เปรมฤดี ลี
บ้านน้ำเที่ยงลานเตหน
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 125
ศศิชา ภวาระศรี
บ้านหนองแสงแสงแก้ว
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 126
สุบิน พนมเขต
บ้านนาแก
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 127
ศิรินภา ธรรมผาลา
บ้านโนนทรายฟอง
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 128
มะลิวัลย์ พรหมโส
บ้านกุดจิก
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 129
วิกรม บุญพามา
บ้านโนนจำปา
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 130
สุนันทา ถำวาปี
บ้านห้วยวังปลา
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 131
พิสมัย จันทร์กำจร
บ้านนาตาดนาโปร่ง
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 132
ชรินทร์รัตน์ กุลธานี
บ้านคำเต้าแก้วหินลาด
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 133
ประภาพร เรืองเดช
บ้านนายูง
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 134
เครือวัลย์ แข็งขัน
บ้านโนนทองคำเจริญ
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 135
กมลชนก นิติธรรม
บ้านท่าหนองเทา
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 136
พรรณรพี ภูวนาถ
บ้านโคกสีวังแสง
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 137
พิศรานุช โคตรวัฒน์
บ้านม่วงดง
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 138
กัญญารัตน์ จรูญวรรณ
บ้านนกขะบา
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 139
ยุพาพร มุลนี
สามัคคีวิทยาคาร
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 140
ศิรินทรา แสงตา
บ้านป่าไม้โนนสวรรค์
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 141
นฤมล จิตตะรัตน์
บ้านสามเหลี่ยม
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 142
วิภาวดี โคตรมณี
ชุมชนทมป่าข่า
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 143
จารุวรรณ หล่อศิลาทอง
บ้านนาแบก
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 144
วชิรา จันทคัต
บ้านสามขา
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 145
เฉลิม บุญลือ
บ้านหนองหว้า(หนองแสง
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 146
ณกมล แพนน้อย
บ้านหนองนกเขียน
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 147
ศศิชา ปิตตาแสง
ชุมชนจำปี
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 148
จริยา รัตนา
บ้านท่าม่วงเวียงคํา
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 149
วิลาวรรณ โคตมะณี
บ้านโคกผักหวานโนนรัง
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 150
กาญจนา หลวงทำเม
บ้านโคกเล้า
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 151
อุษารัศมี ศรีบุญเรือง
บ้านหนองโก
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 152
อรุณรัศมี สุดดี
บ้านนานกชุมนาชุมพร
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 153
กอบแก้ว ดารารัตน์
บ้านหนองบัว
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 154
กชนิภา พรมนาม
ดงง่ามนางาม
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 155
จินตนา พฤกษชาติ
บ้านปอ
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 156
อัญชลี ไชยราช
ผาสุกประชานุกูล
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 157
เพียรทอง คำวัง
บ้านโคกหนองแวง
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 158
กชพร ศรีแดงน้อย
บ้านหัวฝาย
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 159
ทับทิม ภูครองทอง
บ้านกุดขนวน
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 160
ณิชาพัชร์ โคตะคำ
บ้านโนนสูง
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 161
ดารา ดีสิน
บ้านหนองหญ้ารังกาห้ว
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 162
รัชนี บุญราช
บ้านหินฮาวโนนงาม
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 163
Rungniran Nonthachai
บ้านกุดนาค้อ
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 164
ทองปลิว จันโทพลัง
บ้านห้วยผึ้ง
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 165
พิสมัย โคตรสุโน
บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 166
จิราวรรณ ระวิโรจน์
บ้านโคกน้อย
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 167
ศุภร บุญราช
บ้านสงเปลือยดงสามสิบ
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 168
นวลจันทร์ อินพิทักษ์
บ้านโพธิ์สง่า(มังกรส
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 169
วิไลพร สารคม
บ้านห้วยเกิ้ง วัฒนเส
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 170
สายยนต์ ภาโสภะ
บ้านโนนม่วง
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 171
สิริมน วรรณกุล
บ้านคำดอกไม้
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 172
วิชิตรา โพระกัน
บ้านดงเรือง
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 173
ศุภมาศ ธรรมทัศนานนท์
บ้านดงเมือง(ดงเมืองว
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 174
จงกล ดาสุโพธิ์
บ้านโคกล่าม
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 175
ทัศนีย์ เผ่าเวียงคำ
บ้านคำม่วง
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 176
จุฑารัตน์ สารีพันดอน
บ้านโนนสา
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 177
จิรวดี ประทุมโสม
บ้านท่าลาด
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 178
รุ่งฤดี แน่นอุดร
โคกสว่างดงง่ามน้อย
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 179
วนิดา เล็งไทยสงค์
บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 180
วริศรา ศรีวิชา
อนุบาลหนองแสง
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 181
สุดใจ อินทร์อุดม
อนุบาลกุมภวาปี
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 182
วิชญาดา อุณวงค์
บ้านหนองกุงปาว
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 183
ฐิติพร จันทร์อุด
บ้านไทยสมพร
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 184
ลลิสา ทองศรี
บ้านโคกศรี
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 185
สกุลณา ชื่นมะโน
บ้านโปร่ง
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 186
แสงจันทร์ หาญกล้า
บ้านนาม่วง
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 187
รัชนี ศิริมนตรี
บ้านหนองแสง
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 188
วนิดา จันทรวิจิตร
บ้านทองอินทร์สวนมอญ
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 189
เพ็ญนภา ผ่านชมภู
บ้านวังทอง
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 190
ปัญญา ไชยทองศรี
บ้านดงกลาง
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 191
สุภาวดี ฤทธิ์มหา
บ้านป่าไร่
เข้าระบบ 14 ครั้ง
อันดับ 192
xxxxxxxxxxx
บ้านดงแคน
เข้าระบบ 12 ครั้ง
อันดับ 193
นายปรีชา นามจันดา
บ้านตาดโตนไร่เดชา
เข้าระบบ 10 ครั้ง
อันดับ 194
เรวดี ชนะวงศ์
บ้านคำบอน
เข้าระบบ 10 ครั้ง
อันดับ 195
สมพร จันทร์ฤาชัย
เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์
เข้าระบบ 10 ครั้ง

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net