แอดมินโรงเรียน School Lunch System

อันดับ 1
คำแสน สีผักผ่อง
บ้านหว้าน
เข้าระบบ 960 ครั้ง
อันดับ 2
พิศวาส อมรสิน
บ้านหนองโอนหนองฮาง
เข้าระบบ 758 ครั้ง
อันดับ 3
รุ่งเพ็ชร ไชยหาญ
บ้านงอยเลิงทอง
เข้าระบบ 235 ครั้ง
อันดับ 4
อัญชิตรา ระวาดชิด
บ้านนาดี
เข้าระบบ 227 ครั้ง
อันดับ 5
กมลวรรณ พุทธพรหม
อนุบาลหนองวัวซอ
เข้าระบบ 219 ครั้ง
อันดับ 6
รัชนี สืบมา
บ้านนิคมพัฒนา
เข้าระบบ 164 ครั้ง
อันดับ 7
ยุพา เศวตศิริ
บ้านใหม่
เข้าระบบ 157 ครั้ง
อันดับ 8
เมธินี พละพงษ์
บ้านหนองหว้าหนองไผ่
เข้าระบบ 148 ครั้ง
อันดับ 9
บุษยา โนนคู่เขตโขง
บ้านหัวบึง
เข้าระบบ 144 ครั้ง
อันดับ 10
วรรณรดา เดชศิริพันธ์
บ้านท่าตูมดงสระพัง
เข้าระบบ 136 ครั้ง
อันดับ 11
สุภาพร สารีโท
บ่อน้อยประชาสรรค์
เข้าระบบ 129 ครั้ง
อันดับ 12
เมตตา ตะไก่แก้ว
บ้านหนองบัวบาน(หนองว
เข้าระบบ 122 ครั้ง
อันดับ 13
รัดดาวัล สายสิงห์
บ้านหม้อ
เข้าระบบ 113 ครั้ง
อันดับ 14
กัลยา ผาจวง
บ้านสังซาวังน้ำขาว
เข้าระบบ 111 ครั้ง
อันดับ 15
รัตติยา ศรีสมเกียรติ
บ้านเชียงหวางสร้างลา
เข้าระบบ 110 ครั้ง
อันดับ 16
กิติยากรณ์ คำภูเวียง
ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
เข้าระบบ 109 ครั้ง
อันดับ 17
จักกรินทร์ ธุรารัตน์
บ้านโนนสะอาดผาสุข
เข้าระบบ 102 ครั้ง
อันดับ 18
สรัญญา บัวสิม
บ้านโนนรังหนองผือวิท
เข้าระบบ 96 ครั้ง
อันดับ 19
อุดร ไกรพินิจ
บ้านโคกหนองแซง
เข้าระบบ 93 ครั้ง
อันดับ 20
ลำไพย์ หาญมนตรี
บ้านจำปาโนนสะอาด
เข้าระบบ 85 ครั้ง
อันดับ 21
จารุวรรณ เคนถาวร
บ้านโคกลาด
เข้าระบบ 85 ครั้ง
อันดับ 22
ชโลทร จันทะสิม
บ้านหนองขุ่นเหล่าหลั
เข้าระบบ 83 ครั้ง
อันดับ 23
สิริพร ศรีหาใต้
บ้านหนองขาม(ค่ายเสนี
เข้าระบบ 83 ครั้ง
อันดับ 24
กำธร บุญโนนแต้
บ้านเชียงพิณ
เข้าระบบ 82 ครั้ง
อันดับ 25
สกุณี โคตรแสนลี
บ้านยวด
เข้าระบบ 81 ครั้ง
อันดับ 26
นางกุลธิดารัตน์ ทองเทียม
หนองไฮวิทยา
เข้าระบบ 81 ครั้ง
อันดับ 27
ลัดดาวัลย์ ภูผายาง
บ้านถ่อนน้อยหนองไผ่ค
เข้าระบบ 80 ครั้ง
อันดับ 28
เพ็ญนิดา พงษ์พิษ
บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเ
เข้าระบบ 78 ครั้ง
อันดับ 29
สุกัญญา สระแก้ว
บ้านทอนดอนยาว
เข้าระบบ 78 ครั้ง
อันดับ 30
เสาวณีย์ ศรีไตรเรือง
อนุบาลอุดรธานี
เข้าระบบ 78 ครั้ง
อันดับ 31
วราพรรณ โตสุข
บ้านหนองบ่อ
เข้าระบบ 78 ครั้ง
อันดับ 32
อุมาภรณ์ แก้วชิน
บ้านศรีบุญเรือง(เพ็ญ
เข้าระบบ 77 ครั้ง
อันดับ 33
สุรัสวดี มุสิกบุญเลิศ
บ้านหนองเหล็ก
เข้าระบบ 76 ครั้ง
อันดับ 34
บุญชู วิริยะภาพ
บ้านโคกก่องหนองแวงยา
เข้าระบบ 76 ครั้ง
อันดับ 35
อุมาภรณ์ แก้วชิน
บ้านแม่นนท์
เข้าระบบ 75 ครั้ง
อันดับ 36
เครือวัลย์ ไชยชิน
บ้านตาด
เข้าระบบ 75 ครั้ง
อันดับ 37
ผุสรัตน์ ดอนสถิตย์
บ้านหินโงม
เข้าระบบ 75 ครั้ง
อันดับ 38
วิเชียร แก้วบุญศรี
นาคลองหนองศรีคามวิทย
เข้าระบบ 74 ครั้ง
อันดับ 39
เกษสุรี พิทักษ์วงษ์
บ้านนาเยีย
เข้าระบบ 73 ครั้ง
อันดับ 40
จิราวรรณ สมบูรณ์
บ้านดอนจันทร์โพนสวรร
เข้าระบบ 72 ครั้ง
อันดับ 41
ธีระวัฒน์ เบ้าหล่อเพชร
บ้านศรีบุญเรือง(เมือ
เข้าระบบ 71 ครั้ง
อันดับ 42
อุบล เพียยุระ
บ้านหนองแวงฮีคำหมากค
เข้าระบบ 71 ครั้ง
อันดับ 43
นิฎฐา อุ่นเมือง
บ้านหมากแข้ง
เข้าระบบ 70 ครั้ง
อันดับ 44
ราตรี อุทัยศรี
บ้านศรีสุวรรณโพนสว่า
เข้าระบบ 69 ครั้ง
อันดับ 45
จุฬา บุญไชยศรี
บ้านท่าหนาด
เข้าระบบ 69 ครั้ง
อันดับ 46
ดอกมะลิ ทีภูงา
ชุมชนหนองแสง
เข้าระบบ 68 ครั้ง
อันดับ 47
เพ็ญจันทร์ คะปัญญา
บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด
เข้าระบบ 68 ครั้ง
อันดับ 48
ยุพา เข็มพล
บ้านหนองตอสูงแคน
เข้าระบบ 67 ครั้ง
อันดับ 49
ปานทิพย์ เที่ยงธรรม
บ้านศรีเชียงใหม่
เข้าระบบ 67 ครั้ง
อันดับ 50
ปัทมา อินทสิทธิ์
บ้านดอนแก้ว
เข้าระบบ 66 ครั้ง
อันดับ 51
ณัชสุดา คำมุกชิก
เจ ซี บ้านอินทร์แปลง
เข้าระบบ 66 ครั้ง
อันดับ 52
สำเริง มุกดาม่วง
บ้านเหล่าดอนแตง
เข้าระบบ 65 ครั้ง
อันดับ 53
ฉวีวรรณ มั่งมูล
อนุบาลเพ็ญประขานุกูล
เข้าระบบ 65 ครั้ง
อันดับ 54
บานเย็น แสงจันทร์
อนุบาลสร้างคอม
เข้าระบบ 65 ครั้ง
อันดับ 55
อรุณี พิมพ์สวัสดิ์
บ้านตลิ่งชัน-สร้างแก
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 56
สายไสว หนูนิล
บ้านยาง (คุรุราษฎร์ว
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 57
อารมณ์ พวงระย้า
บ้านนาหว้า(สันติราษฎ
เข้าระบบ 62 ครั้ง
อันดับ 58
จิราพร เสาะก่าน
บ้านนาพู่
เข้าระบบ 62 ครั้ง
อันดับ 59
สายยนต์ กอผจญ
บ้านกุดลิงง้อหนองแก
เข้าระบบ 62 ครั้ง
อันดับ 60
จิตรละมุน จันทร์เหลือง
บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา
เข้าระบบ 62 ครั้ง
อันดับ 61
กิตติยา ป้านภูมิ
บ้านเลี่ยมพิลึก
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 62
จิรภรณ์ น้อยตาแสง
บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 63
รสสุคนธ์ มุลาลี
บ้านหนองบัว
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 64
บุษยา คำจันวงษา
บ้านอี่เลี่ยน
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 65
ลำใย บุรีสูงเนิน
บ้านพรสวรรค์
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 66
ดวงใจ หาญเชิงชัย
บ้านสร้างหลวงสร้างคำ
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 67
ทองพูน หอนงาม
บ้านโคกกลาง
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 68
อังคณา เข็มเพชร
บ้านสุขสมบูรณ์
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 69
กมลพร ศรีทอง
บ้านน้ำพ่น
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 70
ชมพูนุท สีหาปัญญา
บ้านข้าวสาร
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 71
จุฬาลักษณ์ สาวาปี
บ้านดงบัง
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 72
ราตรี ชัยชนะ
บ้านจำปา
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 73
รัชฎา อัดโดดดร
บ้านศรีชมชื่นบุญชิตว
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 74
นิภาวรรณ์ ลุนละวงษ์
ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษ
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 75
ภาณุพงศ์ อาจหาญ
บ้านนาบัวไผ่วิทยา
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 76
ธนิตา สมสาย
บ้านโนนหวาย
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 77
จงรัก พลเดช
หนองสำโรงวิทยา
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 78
อรสา สีหอมกลิ่น
บ้านโนนชาดวรุบลวิทยา
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 79
พรสุดา พรหมกูล
ชุมชนกุดหมากไฟ
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 80
พลชัย อุปลี
บ้านหนองบัวเงิน
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 81
วิชญาพร งามจิตร
บ้านเตาไห
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 82
ขวัญตา แสงสี
บ้านนาพัง
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 83
เพ็ญศิริ ชัยมณี
บ้านโสกน้ำขาว
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 84
ปิยนุช รักษ์เรียน
บ้านเสาเล้า
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 85
กิตติศักดิ์ เชื้อบุญมา
บ้านแมด
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 86
กฤตยา หันไชยศรี
นิคมสร้างตนเองเชียงพ
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 87
สุมาลี วรวัฒน์
ชุมชนโนนสูง
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 88
บุญเหลือ พากุล
บ้านหนองคอนแสน
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 89
สมคิด ศรีประดิษฐ์
ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 90
กาญสุดา พรหมพิมพ์กุล
รัฐประชา 509
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 91
สุภาภรณ์ โพธิ์บาย
บ้านหนองน้ำเค็ม
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 92
สมาน รู้ยิ่ง
บ้านหนองบัวบาน(เพ็ญ)
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 93
มะลิวัลย์ ขมิ้นเครือ
บ้านหนองนาคำ
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 94
ดารัชพงษ์ โคตรติ
ผ่านศึกสงเคราะห์
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 95
วัชราภรณ์ กัลพัตร
บ้านยางซอง
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 96
อภิรัฐ ศิริกุล
นิคมสร้างตนเองเชียงพ
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 97
อารีย์รัตน์ ไชยธรรม
ชุมชนบ้านเดื่อวิทยา
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 98
อรณิชชา กองทอง
บ้านผาสิงห์
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 99
วรรณี คำสุนันท์
บ้านดอนหาดดงเหล่าต้อ
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 100
วิชิต ประโมนะตา
บ้านน้ำเที่ยง
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 101
โยธกา เกษรัตน์
บ้านเลา
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 102
ดุษฤดี ดาใหญ่
บ้านจอมศรี
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 103
ประสงค์ศิลป ชินคำ
บ้านนาทาม
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 104
อำพร พรหมดีสาร
บ้านหนองตุ
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 105
จิดาภา พันชะโก
บ้านหนองกุง
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 106
จินตนา แจ่มวุฒิปรีชา
บ้านโนนเดื่อ
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 107
สุพิจ มีธรรม
บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศร
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 108
รัชนก วรรณขันธ์
บ้านดงเค็ง (นําวัฒนา
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 109
วันเพ็ญ วงศ์คำจันทร์
บ้านแมดวิทยาคม
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 110
สุภาพ บิกซ์เลอร์
บ้านเชียงพัง
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 111
ทองเทียม ศรีสร้างคอม
บ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนว
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 112
ดวงฤดี พังภักดี
บ้านแพงศรี
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 113
รุ่งนภา พาจันดี
บ้านอีหลุ่ง
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 114
ปรียาลักษณ์ อินทชัย
บ้านพรานเหมือน
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 115
นวลฉวี ดวงปัญญา
บ้านหนองไผ่หนองหิน
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 116
อินทิรา วงศ์โอษฐ์
บ้านหมากตูมดอนยานาง
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 117
รัตนา ชื่นธงชัย
บ้านหนองอ้อ
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 118
สำเนียง รอดชมภู
โคกโพธิ์วิทยา
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 119
บังอร อั้งยุทธ
บ้านคอนเลียบ
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 120
ปรายฝน โพธิ์เวียงคำ
บ้านถิ่น สุขาวิทยา
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 121
รุ่งนภา สีราษฎร์
บ้านเก่าน้อย
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 122
ประภาพรรณ พิมพิภิรมย์
บ้านชัยพรมิตรภาพที่
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 123
หนู หัสดียศ
บ้านด่าน
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 124
จงกล น้อยอุ่นแสน
บ้านสร้างแป้น
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 125
สุมาลี จันทมาตร
บ้านหนองบั่วประชาสรร
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 126
บานชื่น เหมือยพรหม
บ้านนาคำหลวง
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 127
สุจิตรา ศรีทาถุ่ง
บ้านโนนชัยศรี
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 128
ปริศนา ภักดีวิเศษ
บ้านจั่นศรีวิไล
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 129
วรรณิษา กัญญาสัย
บ้านป่าก้าวดอนแดง
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 130
โยทะกา มิ่งขวัญ
บ้านดอนหวาย
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 131
รัตนพร บุญโสภา
บ้านโก่ย
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 132
วิภาดา รีรมย์
บ้านหนองบัวเงินหนองบ
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 133
สุวิมล ยศยิ่ง
บ้านเซประชาอุทิศ
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 134
วริทธิ์พล ศรีประเสริฐ
บ้านดอนข่าคำผักหนามป
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 135
วิภาพรรณ สุทธิประภา
บ้านขมิ้นบ่อโคลน
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 136
พรรณพร คะนานทอง
บ้านหนองนกเขียนโพนทั
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 137
ธัญญา วันดา
บ้านหนองแวงเดิด
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 138
ทิพยวรรณ หารคุโน
บ้านเหล่าดอนเงิน
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 139
คมกฤษ สารพัด
ชุมชนบ้านธาตุ
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 140
สิริขวัญ ขมวดทรัพย์
บ้านยามกาโนนคำ
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 141
ปริญญาวัฒน์ พรมวารี
บ้านนาส่อนโพนทัน
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 142
อุบลรัตน์ แสงกล้า
บ้านนามั่ง
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 143
สสายัณต์ คำพรหม
บ้านเม่น
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 144
อรอุมา โภคาสุข
บ้านหนองแวงชุมพล
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 145
ญาณิศา อบเชย
บ้านคำกลิ้ง
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 146
วิไลทอง ดงชมภู
บ้านนาสะอาด
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 147
จิรภา พิมพ์ศรี
บ้านหนองโสกดาว
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 148
กรรณิการ์ สมงาม
บ้านชาด
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 149
จิระนันท์ ผาจวง
บ้านนาคอมนาดอกไม้
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 150
นิศาชล ชาวเวียง
บ้านสะอาดนาพังศรีเจร
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 151
ปัญญา ศรีรักษา
บ้านโพนเลาโพนทอง
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 152
ละอองดาว เสนางคบุตร
บ้านนาทรายนาม่วง
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 153
ปิยะฉัตร คมขำ
บ้านดงปอ
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 154
อรุณศรี หมู่หาญ
บ้านโนนสวรรค์
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 155
ณัฐิยา เจิมรังษี
บ้านม่วงสว่างสามัคคี
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 156
วัลภา บุญพรหม
บ้านเลื่อม
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 157
สงวนศักดิ์ ครโสภา
บ้านเชียงดา
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 158
รวิพร จันทะดวง
จอมตาลโนนดู่โนนสำราญ
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 159
สุภาภรณ์ ไตรวรรณทวี
บ้านโคกสว่าง(เพ็ญ)
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 160
สุจิตตรา นิลทะละ
บ้านดอนเดื่อ
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 161
อภิญญา แห้วใต้
บ้านโนนสวาง
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 162
วาสนา แซ่จัง
บ้านดงมะกรูดทรายทอง
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 163
อุมาพร รอดสว่าง
บ้านหนองตูม
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 164
อุมาพร เทียมวงศ์
บ้านหนองแสนตอโนนสร้า
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 165
ชูจิต ประดิษฐ์ด้วง
มิตรภาพ 6
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 166
สินีนาถ ศิริบุตรวงษ์
บ้านหนองตะไก้
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 167
เพชรรัตน์ วงศ์ภาคำ
บ้านนาน้ำชุ่ม
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 168
สมชาย พรหมดีสาร
บ้านดงอุดม
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 169
คณัสนันท์ ตันวัฒนะ
บ้านห้วยไร่
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 170
ผ่องพรรณ หีบแก้ว
บ้านโนนยางโนนบ่อ
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 171
อ้อมรัก จูตระกูล
บ้านเชียงยืน
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 172
โยธิน หงษ์สาหัด
บ้านไชยฟอง
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 173
หงษ์คำ พ่อค้าช้าง
บ้านดอนบาก
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 174
มะลิวัลย์ ค้าขาย
บ้านหนองเม็กห้วยทราย
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 175
ภมรวรรณ เกษโสภา
บ้านอูบมุง
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 176
ธัญญาภรณ์ พระนคร
บ้านดอนอุดม(เนยอุปถั
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 177
ทองพูน ขันซ้าย
นิคมสร้างตนเองเชียงพ
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 178
รจนา จันทะสิม
ชุมชนนิคมสร้างตนเองเ
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 179
อารีย์ ทะนามาตร
บ้านกิ่วดงมะไฟ
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 180
วันเพียร ทองอุบล
บ้านหมากหญ้า
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 181
กาญจนี เสระสัย
บ้านหนองบุนาหล่ำ
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 182
เบญจาริณี เรณะสุระ
บ้านดงขันทอง
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 183
อำนวย กฤษคม
บ้านโคกล่าม
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 184
จินตนา สระแก้ว
บ้านดงใหญ่
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 185
เนตรชนก ชำนาญ
บ้านดงยาง
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 186
อารยา แสนเทพ
ชุมชนสามพร้าว
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 187
อรจิรา เสนาโยธี
บ้านท่าเสียว
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 188
นภาลัย เบญจมาตร
บ้านโคกผักหอม
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 189
นิศากร อาจสมบูรณ์
บ้านหนองแซงสร้อย
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 190
เทิดขวัญ วีบุตร
บ้านดอนกลอยดอนอุดม
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 191
สิรินญา ไทยเอี่ยม
บ้านนาแอง
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 192
ศศิธร สิมสวน
ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมช
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 193
พรชนก เว้นบาป
บ้านยามกาใหญ่
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 194
สนอง ประกอบบัว
บ้านดงผักเทียม
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 195
สมพิศ ภักดีกุล
บ้านดู่
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 196
ดารุณี บุญวิเศษ
ถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 197
จักรกฤษณ์ ขันธะชัย
บ้านโพนงามหนองตุ
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 198
สากล โคบาล
บ้านนาพูนทรัพย์
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 199
ปาริชาต แก้วศุภร
ประชาสามัคคี
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 200
นางสาวภรทิพย์ สมบูรณ์
บ้านคอนสวรรค์สินเจริ
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 201
ปราณี พิมพ์ศรี
บ้านกกสะทอนเครือหวาย
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 202
ณัฐวุฒิ เชษฐสุมน
บ้านดงศรีสําราญ
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 203
ศุภิสรา ไชยเสริม
บ้านนาสีนวล
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 204
สุทธิดา สุขสุเมฆ
บ้านหนองหลอด
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 205
ปพิชญา สุขผึ้ง
บ้านหลุบหวายป่าขาม
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 206
สุภา สุพร
นิคมโนนสมบูรณ์
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 207
นางเบญจมาภรณ์ ข่าขันมะลี
บ้านหนองนาเจริญ
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 208
ณัฐชญาพรรณ แก้วมุข
บ้านหนองอ้อน้อย
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 209
จิตราภรณ์ บญละคร
บ้านดงยางนารายณ์
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 210
จงรักษ์ ชนูนันท์
บ้านขาว
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 211
ยุพาภรณ์ พิมพ์ปัจฉิม
บ้านโนนสำราญ
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 212
พรรณทัย สุวรรณวิชัย
สุมเส้าวิทยา
เข้าระบบ 14 ครั้ง
อันดับ 213
ประศาสน์ ศิริพันธุ์
บ้านหนองผง
เข้าระบบ 14 ครั้ง
อันดับ 214
วัชรินทร์ ไชยคำจันทร์
บ้านหมูม่นโพนสว่าง
เข้าระบบ 12 ครั้ง
อันดับ 215
วิไลรัตน์ ศรีโนนยาง
บ้านนาสมบูรณ์
เข้าระบบ 12 ครั้ง
อันดับ 216
พูลศักดิ์ บัวคอม
บ้านโคกสว่าง(สร้างคอ
เข้าระบบ 12 ครั้ง
อันดับ 217
วุฒิพงษ์ สงวนนาม
บ้านปากดงส่งเสริมธรร
เข้าระบบ 11 ครั้ง
อันดับ 218
สุพิณทิพย์ ใจบุญ
บ้านหนองแก
เข้าระบบ 10 ครั้ง
อันดับ 219
พรพิสุทธิ์ จางจัน
บ้านหลวงหัวสวย
เข้าระบบ 6 ครั้ง
อันดับ 220
บ้านบ่อน้อย ประชาสรรค์
บ้านบ่อน้อยประชาสรรค
เข้าระบบ 6 ครั้ง

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net