แอดมินโรงเรียน School Lunch System

อันดับ 1
บ้านไทรย้อย
เข้าระบบ 472 ครั้ง
อันดับ 2
บ้านนาขนัน
เข้าระบบ 365 ครั้ง
อันดับ 3
บ้านนาแวง
เข้าระบบ 353 ครั้ง
อันดับ 4
บ้านดอนหมากมาย(ราษฎร
เข้าระบบ 278 ครั้ง
อันดับ 5
บ้านเกษม
เข้าระบบ 227 ครั้ง
อันดับ 6
บ้านบุ่งวิทยา
เข้าระบบ 206 ครั้ง
อันดับ 7
บ้านดอน
เข้าระบบ 198 ครั้ง
อันดับ 8
บ้านนาแมด
เข้าระบบ 197 ครั้ง
อันดับ 9
บ้านคำแม่มุ่ย
เข้าระบบ 195 ครั้ง
อันดับ 10
บ้านนาส้มมอ
เข้าระบบ 195 ครั้ง
อันดับ 11
บ้านฮี
เข้าระบบ 191 ครั้ง
อันดับ 12
บ้านอีเติ่ง
เข้าระบบ 153 ครั้ง
อันดับ 13
บ้านสร้างโพน
เข้าระบบ 152 ครั้ง
อันดับ 14
บ้านโคกก่องวังนอง
เข้าระบบ 151 ครั้ง
อันดับ 15
บ้านดอนชาด
เข้าระบบ 145 ครั้ง
อันดับ 16
บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิ
เข้าระบบ 144 ครั้ง
อันดับ 17
บ้านแข็งขยัน
เข้าระบบ 143 ครั้ง
อันดับ 18
บ้านบกหนองทันน้ำ
เข้าระบบ 125 ครั้ง
อันดับ 19
บ้านเลาะ
เข้าระบบ 124 ครั้ง
อันดับ 20
บ้านหนองนกทา
เข้าระบบ 123 ครั้ง
อันดับ 21
บ้านกุศกร
เข้าระบบ 122 ครั้ง
อันดับ 22
บ้านด่านฮัง
เข้าระบบ 121 ครั้ง
อันดับ 23
บ้านหนองผือ
เข้าระบบ 121 ครั้ง
อันดับ 24
บ้านดอนทับช้าง
เข้าระบบ 119 ครั้ง
อันดับ 25
บ้านนานวน
เข้าระบบ 118 ครั้ง
อันดับ 26
เขมราฐ
เข้าระบบ 116 ครั้ง
อันดับ 27
บ้านห้วยที
เข้าระบบ 115 ครั้ง
อันดับ 28
บ้านสำโรง
เข้าระบบ 114 ครั้ง
อันดับ 29
ชุมชนบ้านสะพือ
เข้าระบบ 114 ครั้ง
อันดับ 30
ผอบ ณ นคร 1
เข้าระบบ 112 ครั้ง
อันดับ 31
บ้านม่วงเฒ่า
เข้าระบบ 109 ครั้ง
อันดับ 32
บ้านโคกสว่าง
เข้าระบบ 109 ครั้ง
อันดับ 33
บ้านกองโพน
เข้าระบบ 107 ครั้ง
อันดับ 34
บ้านห้วยยาง
เข้าระบบ 106 ครั้ง
อันดับ 35
บ้านลุมพุก
เข้าระบบ 105 ครั้ง
อันดับ 36
บ้านแก้งหลักด่าน
เข้าระบบ 105 ครั้ง
อันดับ 37
บ้านดงตาหวัง
เข้าระบบ 104 ครั้ง
อันดับ 38
บ้านนาหว้าใต้
เข้าระบบ 103 ครั้ง
อันดับ 39
บ้านจอมปลวกสูงสร้างก
เข้าระบบ 103 ครั้ง
อันดับ 40
บ้านฟ้าห่วน
เข้าระบบ 101 ครั้ง
อันดับ 41
เกษมบ้านนาคำ
เข้าระบบ 101 ครั้ง
อันดับ 42
บุญจิราธร
เข้าระบบ 100 ครั้ง
อันดับ 43
บ้านคอนสาย
เข้าระบบ 99 ครั้ง
อันดับ 44
ชุมชนบ้านโนนสวาง
เข้าระบบ 98 ครั้ง
อันดับ 45
ขามเปี้ยบ้านศรีสุข
เข้าระบบ 97 ครั้ง
อันดับ 46
บ้านพนมดี
เข้าระบบ 97 ครั้ง
อันดับ 47
บ้านแก้งเหนือ
เข้าระบบ 97 ครั้ง
อันดับ 48
บ้านโคกใหญ่
เข้าระบบ 95 ครั้ง
อันดับ 49
บ้านหนองกุงดอนตาเขสา
เข้าระบบ 94 ครั้ง
อันดับ 50
บ้านดอนเย็นใต้
เข้าระบบ 93 ครั้ง
อันดับ 51
บ้านหนองหว้า
เข้าระบบ 93 ครั้ง
อันดับ 52
บ้านคำข่า
เข้าระบบ 92 ครั้ง
อันดับ 53
บ้านขุมคำดงตาหวาน
เข้าระบบ 92 ครั้ง
อันดับ 54
บ้านลาดหญ้าคา
เข้าระบบ 92 ครั้ง
อันดับ 55
บ้านป่าข่า(กุดข้าวปุ
เข้าระบบ 92 ครั้ง
อันดับ 56
บ้านนาคำวิทยา
เข้าระบบ 92 ครั้ง
อันดับ 57
บ้านปากแซง
เข้าระบบ 90 ครั้ง
อันดับ 58
บ้านนาสนามนาหว้าเกษม
เข้าระบบ 90 ครั้ง
อันดับ 59
บ้านโนนขุมคำ
เข้าระบบ 90 ครั้ง
อันดับ 60
บ้านโพธิ์ไทร
เข้าระบบ 89 ครั้ง
อันดับ 61
บ้านลาดสมดี
เข้าระบบ 89 ครั้ง
อันดับ 62
บ้านตากแดด
เข้าระบบ 88 ครั้ง
อันดับ 63
บ้านคำมณี
เข้าระบบ 88 ครั้ง
อันดับ 64
บ้านป่าข่า(เขมราฐ)
เข้าระบบ 88 ครั้ง
อันดับ 65
บ้านนาหินโหง่นนาดง
เข้าระบบ 86 ครั้ง
อันดับ 66
บ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอ
เข้าระบบ 85 ครั้ง
อันดับ 67
บ้านกุดกลอย
เข้าระบบ 84 ครั้ง
อันดับ 68
บ้านคำไหล
เข้าระบบ 84 ครั้ง
อันดับ 69
บ้านดงไม้งาม
เข้าระบบ 83 ครั้ง
อันดับ 70
บ้านตระการ
เข้าระบบ 83 ครั้ง
อันดับ 71
บ้านคำหาด
เข้าระบบ 82 ครั้ง
อันดับ 72
บ้านร่องข่า
เข้าระบบ 82 ครั้ง
อันดับ 73
บ้านท่าหลวง
เข้าระบบ 81 ครั้ง
อันดับ 74
บ้านดอนก่อ
เข้าระบบ 81 ครั้ง
อันดับ 75
บ้านแอมเจริญ
เข้าระบบ 81 ครั้ง
อันดับ 76
บ้านเสาธงใหญ่
เข้าระบบ 80 ครั้ง
อันดับ 77
บ้านนาห้วยแดง
เข้าระบบ 80 ครั้ง
อันดับ 78
บ้านแก้งลิงโคกสว่าง
เข้าระบบ 80 ครั้ง
อันดับ 79
บ้านดอนตะมุน
เข้าระบบ 78 ครั้ง
อันดับ 80
บ้านโพนเมือง
เข้าระบบ 78 ครั้ง
อันดับ 81
บ้านพะไล
เข้าระบบ 78 ครั้ง
อันดับ 82
บ้านคึม
เข้าระบบ 78 ครั้ง
อันดับ 83
บ้านโปร่งเจริญ
เข้าระบบ 78 ครั้ง
อันดับ 84
บ้านปากห้วยม่วง
เข้าระบบ 78 ครั้ง
อันดับ 85
บ้านโพนแพง
เข้าระบบ 76 ครั้ง
อันดับ 86
บ้านนาพิน
เข้าระบบ 76 ครั้ง
อันดับ 87
บ้านกาจับ
เข้าระบบ 75 ครั้ง
อันดับ 88
บ้านกึ่งพุทธกาล
เข้าระบบ 74 ครั้ง
อันดับ 89
บ้านพะลาน
เข้าระบบ 74 ครั้ง
อันดับ 90
เสาวนิต(บ้านวังแซ)
เข้าระบบ 74 ครั้ง
อันดับ 91
บ้านกาบิน
เข้าระบบ 74 ครั้ง
อันดับ 92
บ้านโนนหอม
เข้าระบบ 73 ครั้ง
อันดับ 93
บ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น
เข้าระบบ 73 ครั้ง
อันดับ 94
บ้านหนองเต่าเพชรเจริ
เข้าระบบ 72 ครั้ง
อันดับ 95
บ้านคันพะลาน
เข้าระบบ 72 ครั้ง
อันดับ 96
บ้านแพง
เข้าระบบ 72 ครั้ง
อันดับ 97
บ้านน้ำเกลี้ยง
เข้าระบบ 71 ครั้ง
อันดับ 98
บ้านสงยาง
เข้าระบบ 71 ครั้ง
อันดับ 99
บ้านโนนตูม
เข้าระบบ 71 ครั้ง
อันดับ 100
บ้านเล้า
เข้าระบบ 70 ครั้ง
อันดับ 101
บ้านนาหว้า
เข้าระบบ 70 ครั้ง
อันดับ 102
บ้านกุดยาลวน
เข้าระบบ 70 ครั้ง
อันดับ 103
บ้านห้วยฝ้าย
เข้าระบบ 70 ครั้ง
อันดับ 104
บ้านโคกจาน
เข้าระบบ 69 ครั้ง
อันดับ 105
ตชด.บ้านป่งคอม
เข้าระบบ 68 ครั้ง
อันดับ 106
บ้านโนนหินแร่
เข้าระบบ 68 ครั้ง
อันดับ 107
บ้านดอนงัว
เข้าระบบ 68 ครั้ง
อันดับ 108
บ้านนาม่วง
เข้าระบบ 66 ครั้ง
อันดับ 109
บ้านบึงหอม
เข้าระบบ 66 ครั้ง
อันดับ 110
บ้านตุ
เข้าระบบ 66 ครั้ง
อันดับ 111
บ้านทรายพูล
เข้าระบบ 65 ครั้ง
อันดับ 112
บ้านแก่งเค็ง
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 113
ชุมชนบ้านเซเป็ด
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 114
บ้านโหมน
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 115
บ้านถ้ำแข้
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 116
บ้านโนนสูง(เขมราฐ)
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 117
บ้านโป่งน้อย
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 118
บ้านนานางวาน
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 119
บ้านบาก
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 120
ตชด.ทองพูนพิทยา
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 121
บ้านค้อ
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 122
บ้านนาหว้าเหนือ
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 123
บ้านคำกลาง
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 124
สมาคมจักรยานสมัครเล่
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 125
บ้านหินห่อม
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 126
บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ย
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 127
บ้านกะเตียด
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 128
บ้านนาชุม
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 129
บ้านนางิ้ว(ประชาสามั
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 130
บ้านทม
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 131
บ้านดอนหมูวิทยา
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 132
อนุบาลบ้านเหนือเขมรา
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 133
บ้านพังเคน
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 134
บ้านสารภี
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 135
บ้านนาชุมใต้
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 136
บ้านไพรสวรรค์
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 137
บ้านหนองลุมพุก
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 138
บ้านเขือง
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 139
บ้านตาดโตนแก้งกกก่อ
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 140
บ้านโนนสำราญ
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 141
บ้านสมบูรณ์
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 142
บ้านหนองฟานยืน
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 143
บ้านโสกชัน
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 144
บ้านขามเปี้ย
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 145
บ้านดอนหมู
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 146
บ้านโคกน้อย
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 147
บ้านโป่งเป้าสาขาบ้าน
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 148
บ้านบ่อหิน
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 149
บ้านหนองเต่า
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 150
บ้านนาเมือง
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 151
บ้านโบกม่วง
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 152
บ้านด่านหม่วน
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 153
บ้านไหล่สูง
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 154
บ้านพะลอง
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 155
บ้านนาคิแลน
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 156
บ้านไหล่ทุ่ง
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 157
บ้านนาตาหมุด
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 158
บ้านแสนอุดม
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 159
บ้านนาขาม
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 160
บ้านหนองแดง
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 161
บ้านบก
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 162
บ้านกะลึง
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 163
บ้านดอนม่วง(แก้วประช
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 164
บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอ
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 165
ตระการพืชผล
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 166
บ้านนายูง
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 167
บ้านไชยชนะ
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 168
บ้านม่วงใหญ่
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 169
บ้านเอ็นอ้า
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 170
บ้านแหลไหล่
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 171
บ้านนาดอกไม้
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 172
บ้านนาจ่าย
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 173
บ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำ
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 174
บ้านโป่งเป้า
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 175
บ้านพอก
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 176
ชุมชนบ้านเจียด
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 177
บ้านแดง(บุญเสริมอุทิ
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 178
ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 179
บ้านดงบัง
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 180
บ้านดอนใหญ่
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 181
บ้านไหล่ธาตุ
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 182
บ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 183
บ้านโนนสูงโนนสำราญ
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 184
บ้านนาตาลใต้
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 185
บ้านนาเดื่อ
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 186
บ้านกระเดียน
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 187
บ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 188
บ้านโนนกุง
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 189
บ้านโคกเลาะ(มิตรภาพท
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 190
บ้านตาดแต้
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 191
บ้านดอนกะทอด
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 192
บ้านหนองบั่ว
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 193
บ้านแก้งใต้
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 194
บ้านคำสมิง
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 195
บ้านไทรงาม
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 196
บ้านบุ่งเจริญ
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 197
บ้านแก้งอะฮวน
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 198
บ้านศรีสุข
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 199
บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 200
บ้านนาทราย
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 201
บ้านนาไฮ(มิตรภาพที่
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 202
บ้านนากลาง
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 203
น้ำคำพิทยา
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 204
บ้านนาพะเนียงออ
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 205
บ้านป่าติ้ว
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 206
ชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศา
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 207
ชุมชนบ้านขามป้อม
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 208
บ้านน้ำคำ
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 209
บ้านสารภี(สาขาหนองผั
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 210
บ้านนาตาลเหนือ
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 211
บ้านหนองหลวง
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 212
บ้านหนองเอาะหนองสิม
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 213
บ้านศรีเชียงใหม่สองค
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 214
บ้านดอนจิก
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 215
บ้านคำแคน
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 216
บ้านนางิ้ว
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 217
บ้านสองคอน
เข้าระบบ 23 ครั้ง

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net