แอดมินโรงเรียน School Lunch System

อันดับ 1
อุไรลักษณ์ จิตแสง
บ้านหนองผือกอบง
เข้าระบบ 223 ครั้ง
อันดับ 2
นฤมล เวียงวงษ์
ชุมชนโนนแสนสุข
เข้าระบบ 145 ครั้ง
อันดับ 3
เสาวภาวลัย แสงกล้า
บ้านป่างิ้วหนองฮี
เข้าระบบ 107 ครั้ง
อันดับ 4
วัลภา นาน้อย
บ้านสร้างเอี่ยน
เข้าระบบ 97 ครั้ง
อันดับ 5
จิรชยา หวานขม
บ้านเล็บเงือก
เข้าระบบ 79 ครั้ง
อันดับ 6
จิราพร ผาไหม
บ้านท่าม่วง
เข้าระบบ 76 ครั้ง
อันดับ 7
จรัล อุปชิต
บ้านหนองรูแข้
เข้าระบบ 72 ครั้ง
อันดับ 8
ประภาพร วงสมบูรณ์
บ้านผักหวานโนนสวาง
เข้าระบบ 71 ครั้ง
อันดับ 9
เกศรินทร์ นามแก้ว
บ้านห้วยแร่
เข้าระบบ 66 ครั้ง
อันดับ 10
พชร พงศธรโยธิน
บ้านหนองแวงไร่
เข้าระบบ 66 ครั้ง
อันดับ 11
สุภาวดี ธรรมวิเศษ
บ้านหนองดู่ดอนเปือย
เข้าระบบ 66 ครั้ง
อันดับ 12
นันท์นภัส พลจ่า
บ้านนาเสียวโคกสว่าง
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 13
อนงลักษณ์ นามโสภา
ชุมชนบ้านชนบท
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 14
สุขุมาล เค้าแคน
บ้านกุดเชือก
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 15
สุภัชญา แสงกงพลี
บ้านโนนคุต
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 16
ปรานี เรือนแก้ว
บ้านหนองผักตบ
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 17
หนูจันทร์ สอยโว
บ้านป่าปอ
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 18
สมใจ ราศรี
เบญจมิตรวิทยาคม
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 19
ลักขณา กิจเทาว์
บ้านดงหนองเกี่ยว
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 20
สุดารัตน์ แก้วแดง
บ้านหนองหญ้ารังกา
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 21
นงรัก สงศรี
บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิ
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 22
กัลยาณี สร้อยเปาะ
บ้านขามป้อมราษฎร์นุก
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 23
ศิริกานดา เขจรสัตย์
บ้านห้วยยางประชาสรรค
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 24
ธีรวัฒน์ นักทำนา
บ้านเสาเล้าหินแตก
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 25
นงลักษณ์ ศรีละพันธ์
โนนพะยอมพิทยไพศาล
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 26
มณีนุช สอนสงคราม
สวัสดี
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 27
สำอาง สิงขิตร์
บ้านหนองสะแบงหนองโน
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 28
นิตยา หอศิลาชัย
บ้านส้มป่อย
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 29
ชัญญาภัค ผุยไธสง
บ้านวังเวินกุดหล่ม
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 30
วรรณา สุขแสน
บ้านเก่าน้อย
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 31
สุภาพร สีเขียวแก่
บ้านท่านางเลื่อนท่าข
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 32
รัชฎาพร นินทะสิงห์
บ้านลาน
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 33
นิภาภรณ์ ภูสอดเงิน
บ้านไผ่ประถมศึกษา
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 34
จงกิจ จ่ายนอก
บ้านเป้าประชาบำรุง
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 35
ศุภรัตน์ พื้นหัวสระ
โพนเพ็กพัฒนวิทยา
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 36
ปัญญา สอลี
บ้านวังผือขามป้อม
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 37
ศิริพร มาตรกำจร
บ้านนาจานซับสมบูรณ์
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 38
วารินทร์ แก่นวงษ์
ไตรคามประชาพัฒนา
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 39
บานเย็น ศรีรงไชย
บ้านหินฮาวลำวังชู
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 40
วิทยา คำควร
หัวห้วยหัวฝาย
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 41
ศักรินทร์ อารี
บ้านนาตับเต่า
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 42
วีระยา คำมณีจันทร์
ไตรคามประชาสรรค์
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 43
กัญจน์ณิชา ศรีมา
บ้านทางพาดหนองแวงโอง
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 44
วรรณวดี ไกรบำรุง
ไตรมิตรศึกษา
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 45
เพิ่มพูน สะเดา
บ้านนาแพงสงแดง
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 46
นพรัตน์ ทุมคำปัญจรัส
ชุมชนบ้านโคก
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 47
นางสาวกมลวรรณ โพธิ์ศรี
ประชาพัฒนาบ้านแฮด
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 48
ปริสนา เมืองขวา
บ้านหนองเต่าราษฎร์บำ
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 49
อานนท์ บัวพรมมา
บ้านห้วยไผ่โนนคำมี
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 50
สวัสดิ์ ดอกพอง
บ้านหินตั้ง
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 51
วีระชาติ เฮียงราช
บ้านป่าม่วง
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 52
จุฬารัตน์ แก่นพรม
บ้านหนองสองห้อง
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 53
ฉวีวรรณ แจ้งภูเขียว
บ้านโคกสูงพิทยาคาร
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 54
เยาวลักษณ์ ลีกระจ่าง
บ้านดอนปอแดง
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 55
ดาราสรรค์ เขื่องสตุ่ง
มาบตากล้าร่มเย็น
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 56
วนิชา อุดคำเที่ยง
บ้านท่าศาลาประชารังส
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 57
จุฑามาศ ไชยรส
บ้านเหล่าเหนือ
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 58
นิภาพร หาวอง
บ้านดู่ใหญ่
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 59
ชนม์นิภา หน่อสีดา
บ้านทุ่มห้วย
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 60
ทรงศักดิ์ เสนไสย
บ้านหินตั้งโคกก่อง
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 61
อัษฎา แก่นวงษ์
บ้านแคนเหนือ
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 62
ชนกานต์ ปุณยวัชญ์
บ้านสระแก้วประชาสรรค
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 63
แพรวพรรณ ทองดี
บ้านวังม่วง
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 64
ประสบ ชมชื่น
บ้านหญ้าเครือเสาเล้า
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 65
รัชนู บุญแสน
บ้านหนองต่อโคกหนองโจ
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 66
กรวรรณ จันภูงา
เก่านาโนมีวิทยา
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 67
มลทิชา จันทร์วัน
บ้านหูลิงโนนศิลา
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 68
จุฬาลักษณ์ โชติมีศรี
หนองหญ้าปล้องโนนสว่า
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 69
ละม่อม ซื่อตรง
บ้านขุมดิน
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 70
อรนุช เฉลิมศรี
บ้านแจ้ง
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 71
เพียงพิศ ผิวแดง
บ้านนาจานบ่อแก้ววิทย
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 72
ไสว บุญเรือง
บ้านคำโซ่
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 73
ขันตี แสนทวีสุข
ขามป้อมประชานุกูล
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 74
มุทิตา โมดาคำ
บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 75
ศุภรัตน์ พื้นหัวสระ
บ้านห้วยฮวก
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 76
วิษณุกร เชื้อสีดา
บ้านหนองหัวช้างดอนพั
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 77
เกรียงศักดิ์ นามเสริฐ
บ้านหนองนกเขียนนาเสถ
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 78
เสาวคนธ์ หอมทอง
บ้านโคกสำราญ
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 79
พุดทา จะเรียมพันธ์
บ้านห้วยไร่
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 80
กชมน ปะทะดี
บ้านโสกตลิ่งโสกจาน
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 81
จิตราภรณ์ แสนนาม
บ้านหนองไห
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 82
อุบล จำปาวงษ์
บ้านเขวา
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 83
พรนภา กมลปรีดี
บ้านวังแคน
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 84
รวิวรรณ พลบำรุง
ประเสริฐแก้วอุทิศ
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 85
นางสาวมลิวรรณ์ จันปัญญา
บ้านซับบอนซับเจริญ
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 86
หนึ่งฤทัย นิยะมะ
บ้านป่าปอสาขาบ้านหนอ
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 87
อรุณศรี ศรีนาง
บ้านขามเรียน
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 88
กฤษณา มงคล
บ้านเสือเฒ่า
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 89
พิมพ์ลภัส รัตนวิจิตร
บ้านมูลตุ่น
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 90
อาทิตย์ พิมมี
บ้านสว่าง
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 91
จุฬารัตน์ คำโม
โนนสวางวิทยาสรรค์
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 92
บุษมาศ บัวแสง
บ้านห้วยแกดอนหันหนอง
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 93
ศุภรัตน์ พื้นหัวสระ
หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 94
ณชพัฒน์ เสมาชัย
บ้านขามป้อมดอนยูง
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 95
สงวน โสตา
หนองบัวเย็น
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 96
หทัยรัตน์ วงษ์พระกิจ
บ้านหนองไฮขามเปี้ย
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 97
คึกฤทธิ์ คงแหลม
บ้านนางาม
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 98
ทัศนีย์ ขามประไพ
บ้านทุ่งมน
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 99
ทองเลื่อน สาเพชร
บ้านโพธิ์ไชย
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 100
รุ่งลาวรรณ์ ฉันสิมา
บ้านเมืองเพีย
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 101
วิยะดา วรแสน
บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ย
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 102
นคร สอนคำ
บ้านหันแฮด
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 103
เยาวภา รอดกลาง
บ้านหนองขามสมบูรณ์
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 104
ชรินทร์ทิพย์ แสนสีมนต์
บ้านหนองนางขวัญ
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 105
ศรายุทธ พิลาดา
บ้านชีกกค้อ
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 106
มลิวัลย์ บุญจันทร์
บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 107
วรานุสรณ์ อ้มเถื่อน
บ้านหนองมะเขือ
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 108
แสงเพชร ศรีน้ำย้อย
หนองแซงวิทยาคม
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 109
ประภาวดี อินทะแสง
หนองหญ้าปล้องวิทยา
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 110
แจ่มนภา ปัญญพัฒน์พงศ์
บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎ
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 111
วรรณภา เย็นเหลือ
ร่มเย็นประชาสรรค์
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 112
ถลัชนันท์ อาจเด
ซับแดงซำไผ่
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 113
จุลัยลักษณ์ นรศรี
บ้านห้วยโป่ง
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 114
พนิดา มุ่งเตย
บ้านนาฮี
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 115
ด้วง ตลอดไธสง
ชุมชนบ้านหัวขัว
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 116
มาลีวรรร โคตรทุม
ไตรมิตรประชาบำรุง
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 117
สุวิทย์ คำมา
บ้านแจ้งทัพม้า
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 118
นิตยา พันโพคา
บ้านห้วยแล้ง
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 119
ปานรวี สันพันธ์
บ้านโคกพระหนองยายเกล
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 120
ภัทรานิษฐ์ หวลศรีไทย
จตุรมิตรบ้านไผ่
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 121
ไพศาล มูลมณี
บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บ
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 122
บัวลี สุดจริง
บ้านหนองแปน
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 123
ยุภาพร เนตร์โคตตร
บ้านวังหว้า
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 124
ทองสี เหล่าคนค้า
บ้านหนองทุ่มวิทยา
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 125
ปนัดดา เคนโพธิ์
สามหมอโนนทัน
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 126
ไพบูลย์ ทุมเที่ยง
บ้านปอแดง
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 127
วรานุสรณ์ อ้มเถื่อน
บ้านหัวหนองนาวัวโนนง
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 128
สมรักษ์ เชิดโกทา
บ้านโนนแดงน้อย
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 129
มณฑ์รัชชา ชัยนา
บ้านโสกนาดี
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 130
สุกัญญา บัวคำภู
บ้านหนองตับเต่า
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 131
ปิยะดา ชาวชุมนุม
บ้านหัวนา
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 132
กวินท์สวัสดิ์ แสนผาบ
แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 133
สายสวาท ทับแสงสี
ชุมชนบ้านหันมัญจาคีร
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 134
นัทธ์พรรษชนก ผาอินทร์
บ้านนาข่า
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 135
วันวิสาข์ ดินจันทร์
บ้านโนนทัน
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 136
นิตยา หอยมุกข์
บ้านไส้ไก่
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 137
ธิติมา แก้วมาลา
บ้านหนองร้านหญ้าโนนข
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 138
พิมลภรณ์ จรัสแผ้ว
บ้านโซ่งเหล่านาดี
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 139
เทวิน คำจันทร์
บ้านโกน้อย
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 140
กนกรัตน์ ไพลาม
อุดมคงคาคีรีเขต
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 141
กิ่งกาญจน์ ภูคำวงค์
ชุมชนบ้านแฮด
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 142
เกษร บุตรจ้อม
บ้านขามป้อม
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 143
หงษ์ยนต์ สุทธิ
บ้านไผ่แสงทองประชาสร
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 144
นฤมล สินเพ็ง
บ้านกอกป่าผุวิทยา
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 145
ปราณี แวมประชา
สระแก้วโคกกลาง
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 146
วิจิตรา ระดารงค์
บ้านหนองเต่า
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 147
วิไลวรรณ ต่อชีพ
บ้านภูเหล็ก
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 148
เกศสุดา เล่ห์กัน
วัดจันทร์ประสิทธิ์
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 149
สรญา อินทร์ทะจันทร์
บ้านหินลาดนาโนหนองกุ
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 150
นงเยาว์ พรมมากูล
บ้านหนองลุมพุก
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 151
รัตนะ การญจนวณิช
บ้านวังแสง
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 152
จำรัส เวชภูติ
บ้านสร้างแป้นดอนนาแพ
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 153
สัจพร เอราวัณ
บ้านโสกนาค
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 154
กนกวรรณ นาภู่
บ้านโนนสว่าง
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 155
หนูเวียง แสนบุญศิริ
บัวเหลือง
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 156
สราลี ศรีสุริยา
บ้านหนองขามวิทยา
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 157
รัชนี วงภาพ
บ้านหนองเจ้าเมือง
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 158
ศิริมาจย์ พิมะกุล
บ้านหนองดู่ดอนเปือยส
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 159
ประจักษ์ เจ้าทรัพย์
บ้านหนองไฮหนองแวง
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 160
บัวทอง ทองรักษ์
บ้านโนนข่า
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 161
สุรีย์พร ยอดรัก
บ้านโนนกระยอมกุดลอบ
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 162
จินตนา ผาจันทร์
บ้านบัว
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 163
ดุจเดือน ชัยพรมมา
บ้านเกิ้ง
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 164
ถนอมจิต มูลคำกาเจริญ
บ้านหนองน้ำใส
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 165
อาร์ม โพธิ์พัฒน์
บ้านมูลนาค
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 166
ธัญญลักษณ์ ผาสุตะ
บ้านป่าดู่
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 167
สยุมพร ค่าเจริญ
บ้านหนองหญ้าปล้อง
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 168
จอมศรี อินทวัฒน์
บ้านละว้า
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 169
พัชรีญา สาพา
บ้านหนองม่วงหลุบคา
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 170
ยุพา เยาวนารถ
บ้านโนนเค็ง
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 171
สุจิตรา ปานเนาว์
กุดขอนแก่นท่าเกษม
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 172
ณัฏยาณี ปรุงคำมา
บ้านคำแคน
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 173
นงค์นุช พรมลิบุตร
บ้านป่าแดงแจ้งกระหนว
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 174
มลิวรรณ รูปหล่อ
บ้านคำปากดาว
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 175
คำวาลย์ เหล่าดี
บ้านสวนหม่อน
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 176
พิทักษ์ ไชยฤทธิ์
บ้านแท่น
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 177
อุรารัตน์ เพียยุระ
โคกโกโคกกลาง
เข้าระบบ 14 ครั้ง
อันดับ 178
ปิยะชาติ ชอบค้า
เหล่าใหญ่วิทยา
เข้าระบบ 14 ครั้ง
อันดับ 179
วนิชชา ศรีพุทธ
บ้านโนนคูณรัฐประชาสร
เข้าระบบ 14 ครั้ง
อันดับ 180
จารุวรรณ ราชวงศ์
บ้านท่าสวรรค์
เข้าระบบ 14 ครั้ง
อันดับ 181
สุริยะภพ อุทัยนิตย์
โนนเขวาประชารักษ์
เข้าระบบ 14 ครั้ง
อันดับ 182
จินดา กาวงษ์กลาง
บ้านคำน้อย
เข้าระบบ 14 ครั้ง
อันดับ 183
สุกัญญา เคแสง
ดอนหมู
เข้าระบบ 14 ครั้ง
อันดับ 184
น้ำทิพย์ ราชสมบัติ
บ้านวังหินเก่าค้อ
เข้าระบบ 14 ครั้ง
อันดับ 185
ณัฐนันท์ แก้วสกุลพิทักษ์
โนนสวางวิทยาสรรค์(สา
เข้าระบบ 13 ครั้ง
อันดับ 186
วัชรี นนทะเสน
บ้านศิลานาโพธิ์
เข้าระบบ 13 ครั้ง
อันดับ 187
กนกอร ศรีไชยมูล
บ้านโนนทองวิทยาคม
เข้าระบบ 13 ครั้ง
อันดับ 188
สมปรารถนา วรสิทธิ์
บ้านหัวนากลาง
เข้าระบบ 13 ครั้ง
อันดับ 189
วราภรณ์ อุททา
บ้านโนนพันชาติ
เข้าระบบ 13 ครั้ง
อันดับ 190
สุพรรณิการ์ อัคนิจ
ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุ
เข้าระบบ 13 ครั้ง
อันดับ 191
นิติยา ราศรี
บ้านโจด
เข้าระบบ 13 ครั้ง
อันดับ 192
ประมล สอนสุภาพ
บ้านหนองขามบ่อหิน
เข้าระบบ 12 ครั้ง
อันดับ 193
ประวัติ ศรีคิรินทร์
บัวเหลือง(สาขาบ้านหน
เข้าระบบ 12 ครั้ง
อันดับ 194
วนิชชา ศรีพุทธ
บ้านโนนตุ่นศึกษา
เข้าระบบ 12 ครั้ง
อันดับ 195
ทองปัน สอนเอี่ยม
บ้านน้อยกลางคำแคนเหน
เข้าระบบ 12 ครั้ง
อันดับ 196
รุ่งตะวัน ใจดี
บ้านหนองหัวช้าง
เข้าระบบ 12 ครั้ง
อันดับ 197
จุรีรัตน์ ประทุมแบน
บ้านโนนสำนัก
เข้าระบบ 12 ครั้ง
อันดับ 198
พรพิมล เชื้อแพง
หนองตอกเกี้ยหัวนาประ
เข้าระบบ 12 ครั้ง
อันดับ 199
จักรพงศ์ ดาโสม
บ้านขามคุรุราษฎร์อุป
เข้าระบบ 12 ครั้ง
อันดับ 200
ทิพรัตน์ สุดวิเศษ
บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง
เข้าระบบ 11 ครั้ง
อันดับ 201
วิรัตน์ นามวงค์
บ้านโนนงาม
เข้าระบบ 11 ครั้ง
อันดับ 202
สุนิศา อวยพรส่ง
บ้านหนองกระหนวนหนองเ
เข้าระบบ 11 ครั้ง
อันดับ 203
ไก่แก้ว หล้าเลิศ
บ้านหนองโนประชานุเคร
เข้าระบบ 10 ครั้ง
อันดับ 204
ไก่แก้ว หล้าเลิศ

เข้าระบบ 9 ครั้ง
อันดับ 205
สุรัตน์ ผือลองชัย
บ้านโนนสาวเอ้
เข้าระบบ 9 ครั้ง
อันดับ 206
กชกร คำนู
บ้านแก้งค้อ
เข้าระบบ 7 ครั้ง
อันดับ 207
ไพวัลย์ ชนยุทธ
บ้านกุดเพียขอมนาผายโ
เข้าระบบ 6 ครั้ง
อันดับ 208
ไพวัลย์ ชนยุทธ
บ้านกุดเพียขอมเหนือ
เข้าระบบ 6 ครั้ง
อันดับ 209
สัญญา ผิวคาม
โนนคูณอัมพวัน
เข้าระบบ 4 ครั้ง

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net