แอดมินโรงเรียน School Lunch System

อันดับ 1
ประภาวดี โชติสนธิ์
บ่อทองวิทยา
เข้าระบบ 192 ครั้ง
อันดับ 2
จตุพร ไชยฤทธิ์
บ้านเขาไม้แก้ว
เข้าระบบ 184 ครั้ง
อันดับ 3
วธูสิริ เลือดทหาร
วัดใหม่พรหมสุวรรณ
เข้าระบบ 163 ครั้ง
อันดับ 4
เนตรทิพย์ สุทธการ
บ้านคลองตาหมื่น
เข้าระบบ 144 ครั้ง
อันดับ 5
จีรนาถ เมืองโพธิ์สมุทร
โรงเรียนบ้านกุงประชา
เข้าระบบ 121 ครั้ง
อันดับ 6
อัจฉราพร เทียมพัฒน์
อนุบาลกบินทร์บุรี
เข้าระบบ 120 ครั้ง
อันดับ 7
นิศาชล ยศรุ่งเรือง
บ้านบุสูง
เข้าระบบ 117 ครั้ง
อันดับ 8
ละมูล สิงหลสาย
ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์
เข้าระบบ 117 ครั้ง
อันดับ 9
นิภาพร แผ่นทอง
สหกรณ์นิคมบ้านคลองปล
เข้าระบบ 116 ครั้ง
อันดับ 10
นิยม ขัติสะ
วัดสระดู่(บู่บำรุงวิ
เข้าระบบ 114 ครั้ง
อันดับ 11
ศักดิ์รพี บุญสาลี
บ้านหนองหอย
เข้าระบบ 114 ครั้ง
อันดับ 12
ฐิติรัตน์ ลาวัณย์กาญจน์
บ้านกระเดียง
เข้าระบบ 106 ครั้ง
อันดับ 13
มธุรสร จันทร์ธรรม
บ้านทุ่งแฝก
เข้าระบบ 103 ครั้ง
อันดับ 14
ชินานันท์ รู้กิจนา
บ้านเขาถ้ำ
เข้าระบบ 102 ครั้ง
อันดับ 15
รัชนีกร กระจ่างโพธิ์
บ้านวังตะเคียน
เข้าระบบ 101 ครั้ง
อันดับ 16
ทองคำ สีอาจ
บ้านโคกกระจง
เข้าระบบ 100 ครั้ง
อันดับ 17
ประนอม เรืองทิพย์
บ้านคลองมะไฟ
เข้าระบบ 99 ครั้ง
อันดับ 18
นุชจรินทร์. ภู่เนตร
บ้านหนองโดน
เข้าระบบ 94 ครั้ง
อันดับ 19
พรทิพย์ ธนจำรัส
วัดโคกขี้เหล็ก
เข้าระบบ 87 ครั้ง
อันดับ 20
ยุภาพร พิมพ์สา
บ้านคลองสิบสอง
เข้าระบบ 80 ครั้ง
อันดับ 21
กัลป์ศักด์ รอดพฤกษ์ภูมิ
บ้านบุเสี้ยว
เข้าระบบ 76 ครั้ง
อันดับ 22
สุรินทร์ สร้อยมณี
บ้านโคกหอม
เข้าระบบ 74 ครั้ง
อันดับ 23
พัชรีญา สีสงคราม
บ้านราษฎร์เจริญ
เข้าระบบ 72 ครั้ง
อันดับ 24
อะคร้าว ศรีสุข
วัดหาดสูง
เข้าระบบ 72 ครั้ง
อันดับ 25
สุมณฑา บุญเจริญ
บ้านหนองปรือ
เข้าระบบ 71 ครั้ง
อันดับ 26
สุจิน คำวงศ์
บรรหารวิทยา
เข้าระบบ 65 ครั้ง
อันดับ 27
จินตนา พลคำ
บ้าน ก.ม.80
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 28
วรันทร ศรีสมพงษ์
บ้านโนนสะอาด
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 29
บุปผา ไวยพารา
วัดรัตนชมภู
เข้าระบบ 62 ครั้ง
อันดับ 30
ศิริพร วงศ์ชารี
วัดสารวนาราม
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 31
กรนิกา ไวยารัตน์
บ้านหนองศรีวิชัย
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 32
บุญเสริม วชิรดุสิต
บ้านหนองอนามัย
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 33
ชาติธนา พิชญชานันท์
บ้านหนองไผ่ล้อม
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 34
น้ำฝน บุญตา
บ้านแก่งดินสอ
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 35
พะยอม น้อยเพชร
บ้านทับลาน
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 36
สุภัค พรมภักดิ์
บ้านคลองระกำ
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 37
อัญชิสา เล็บครุฑ
บ้านคลองตามั่น
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 38
นิตยา อุตส่าห์เพียร
บ้านคลองอุดม
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 39
อธิวัฒน์ ดิลกวงศ์รัศมี
วัดวัฒนารังษี
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 40
ธัญนาฏ แพนลา
ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้าน
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 41
อุทุมพร สุดตานนท์
บ้านใหม่พัฒนา
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 42
จันทนี เจียมรัตนะ
บ้านหนองแหน
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 43
ละออง สวาทพงษ์
ชุมชนบ้านสำพันตา
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 44
ประภาพรรณ ฉันกระโทก
บ้านขุนศรี
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 45
วาสนา ลิตตา
บ้านเขาด้วน
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 46
พรธนา บุญชูงาม
บ้านชำโสม
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 47
เบญจมาศ จันทราสินธุ์
บ้านไผ่
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 48
หทัยวรรณ แก้วคุณ
บ้านซ่ง
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 49
สุภาวดี ฮะซิ้ม
วัดเนาวรัตนาราม
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 50
บุษบา แสงแก้ว
บ้านคลองร่วม
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 51
อรวรรณ เชียงน้อย
วัดศรีสวัสดิ์
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 52
วาสนา แสงรัตนาภรณ์
บ้านเขากระแต
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 53
เตือนใจ แดงนำ
บ้านพระปรง
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 54
นฤทัย ตาทิพย์
บ้านคลองหันแดง
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 55
กนกอร วงค์สอน
บ้านโนนสูง
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 56
จารุณี วงษ์ศรีแก้ว
บ้านชงโคสันติสุขวิทย
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 57
พรพรรณ เพ็งสีดา
บ้านท่าสะตือ
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 58
วรภพ ตุละพิภาค
บ้านหินเทิน
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 59
รุ่งนภา บุญมณี
บ้านเขาปูน
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 60
แสงอรุณ ธรรมวิจิตร
วัดปากแพรก
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 61
รินนารี เพ็งสำเริง
บ้านทด
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 62
รุ่งอรุณ ทองสืบแสง
บ้านท่าอุดม
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 63
เสาวลักษณ์ รุณเกตุ
บ้านโคกลาน
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 64
ผ่องศรี บุญสาลีพิทักษ์
วัดเกาะแดง
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 65
ปัทมา พืชสอน
บ้านโคกสั้น
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 66
คำรณ กงแก้ว
บ้านโนนหัวบึง
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 67
ปรียาภรณ์ ผลเสงี่ยมศักดิ์
บ้านโคกกระท้อน
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 68
วรรณพร ท่าประเสริฐ
อนุบาลนาดี
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 69
พิกุล รุ่งไธสงค์
บ้านนาคลองกลาง
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 70
ณัฐทยา เมตตา
วัดจันทรังษีถาวร
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 71
เสาวณีย์ ดอนลาดลี
บ้านไทยเจริญ
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 72
จิราพร มีศรี
บ้านเขาดิน (ประชาอุท
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 73
จิราวรรณ อาจโยธา
วัดวังหวาย
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 74
เอี่ยมศุภร ศรีอุดร
บ้านหนองสัง(ไลอุทิศ)
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 75
นฤมล คชรณ
บ้านแก่ง
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 76
ดวงใจ วิริยะ
บ้านหนองมันปลา
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 77
พัชรีย์ เทศไธสง
บ้านวังรี
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 78
ทิพรัตน์ ภูมิภู่ทอง
บ้านหนองประดู่
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 79
จุฑารัตน์ บัวจำปา
บ้านหนองจิก
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 80
นิตยา มั่งคั่ง
บ้านหนองหัวช้าง
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 81
นางอนงค์ วรรณศิริ
บ้านคลองเจ้าแรง
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 82
วทันยา ยุทธเสรี
ชุมชนบ้านเขาลูกช้าง
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 83
ณปภัช เครือวรรณ
บ้านวังกวาง
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 84
มยุรา จันทรา
ชุมชนบ้านทุ่งแฝก
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 85
กัญญา แสนใจกล้า
บ้านหนองนาใน
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 86
จริยา คุ้มทอง
วัดย่านรี
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 87
ทิพวรรณ อินทร์จันดา
วัดรัตนโชติการาม
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 88
กรรณิการ์ พิมพ์สาร
บ้านอุดมบรรพต
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 89
ธีระวัฒน์ สุวรรณ
บ้านโนนแสนสุข
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 90
ลำใย ทูคำมี
บ้านโปร่งสะเดา
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 91
สุกฤตา กูลกิจ
บ้านหนองสองห้อง
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 92
สุรีฉาย ใต้คีรี
วัดปากน้ำ
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 93
พัชนี พลเผือก
วัดศรีสุวรรณาราม
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 94
ภัทร์ชฎากร อ่อนน้อม
บ้านหนองตลาด
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 95
บุปผาชาติ นาคฤทธิ์
วัดโคกอุดม
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 96
จิดาภา โพธิ์งาม
วัดราษฎร์รังษี
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 97
ธนัชพร โนนกงกาง
บ้านวังบัวทอง
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 98
โพธื์ศรี ปะวะเส
บ้านโปร่งใหญ่
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 99
หิรัญญา ภูนาแร่
บ้านวังมะกรูด
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 100
อุทัย ดวงพรหม
บ้านบุพราหมณ์
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 101
อุทัย ดวงพรหม

เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 102
ธัญญรัตน์ คุณล้าน
บ้านโคกสว่าง
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 103
ธัญญรัตน์ คุณล้าน

เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 104
พิชญารัตน์ ผิวอ่อน
บ้านหนองบัว
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 105
สุวารี กองคำ
วัดโคกป่าแพง
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 106
วิชชุดา องค์ยา
บ้านหนองคล้า
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 107
กมลพร มั่นคง
บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุ
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 108
ทิพวรรณ คำชาลี
บ้านปราสาท
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 109
ไพจิตร ศิริประภา
บ้านตรอกปลาไหล
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 110
จินดารัตน์ ประสิทธิ์
บ้านหนองตะแบก
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 111
สุนันทา มีชัย
บ้านวังดินสอ
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 112
รติวัฒน์ รัสมี
วัดตันทาราม
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 113
กลีบแก้ว ผิวอ่อน
วัดเนินสูง
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 114
พัชรีญา สีสงคราม
บ้านราษฎร์เจริญ
เข้าระบบ 11 ครั้ง
อันดับ 115
พิกุล รุ่งไธสงค์
บ้านนาคลองกลาง
เข้าระบบ 0 ครั้ง

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net