แอดมินโรงเรียน School Lunch System

อันดับ 1
สนิท แก้วสว่าง
วัดละหารไร่
เข้าระบบ 218 ครั้ง
อันดับ 2
พรสุดา ปานศิริ
วัดหนองพะวา
เข้าระบบ 102 ครั้ง
อันดับ 3
ฐานิตา มโนเลิศเทวัญ
บ้านชะวึก
เข้าระบบ 82 ครั้ง
อันดับ 4
ณัฐภัทร วงษ์พันธ์
วัดน้ำคอก
เข้าระบบ 80 ครั้ง
อันดับ 5
ไพรริน บุญเต็ม
ไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้า
เข้าระบบ 69 ครั้ง
อันดับ 6
สุรพรหม อักษร
บ้านเขายายชุม
เข้าระบบ 68 ครั้ง
อันดับ 7
เยาวดี อุบล
บ้านชากมะหาด
เข้าระบบ 67 ครั้ง
อันดับ 8
มัททรี กล้าหาญ
บ้านหมอมุ่ย
เข้าระบบ 66 ครั้ง
อันดับ 9
อมรรัตน์ ประดับผล
บ้านปากแพรก
เข้าระบบ 66 ครั้ง
อันดับ 10
อรวรรญา วงศ์สมุทร
นิคมสร้างตนเอง จ.ระย
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 11
สุมา เยี่ยงศรีรงค์
วัดห้วงหิน สาขาโรงเร
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 12
สุรีย์พร กองวาจา
วัดตาขัน
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 13
จุฑามาส พืชพันธุ์
วัดชากหมาก
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 14
กรรณิกา พานเพชร
วัดไผ่ล้อม
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 15
ฐิติกาญจน์ ทรัพย์เจริญ
บ้านหนองจอก
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 16
ดวงใจ อิ่มกมล
บ้านห้วยปราบ
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 17
ชิตวรรณ ฝ่ายเทศ
บ้านเขาวังม่าน
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 18
ภัทรีพันธ์ พรหมปองสุข
บ้านเขาห้วยมะหาด
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 19
นัฐยาภรณ์ สายหยุด
บ้านหนองแฟบ
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 20
ระเบียบ ล้อมวงศ์
วัดสำนักกะท้อน
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 21
ฐิวรรณภรณ์ ใยเยื่อ
บ้านยายจั่น
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 22
รัตนาภรณ์ กล้าหาญ
นิคมสร้างตนเอง จ.ระย
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 23
ศิริภา โสดา
บ้านพยูน
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 24
จีรวรรณ สุทธิสาร
วัดมาบข่า
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 25
จันทร์เพ็ญ ทรงฉาย
บ้านหนองฆ้อ
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 26
นางเสาวณีย์ โกมล
วัดเกาะกลอย
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 27
สมบูรณ์ คชแก้ว
วัดปทุมาวาส
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 28
ลักคณา สุขกำเนิด
ชุมชนวัดสุวรรณรังสรร
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 29
ยุทธนา สุภาภา
บ้านหลังเขา
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 30
พิสมัย วงศ์แสง
วัดในไร่
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 31
ชม้าย อบรม
ชุมชนวัดทับมา
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 32
สุกัญญา ทาลุมพุก
บ้านตะเกราทอง
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 33
ศศิธร จันทรมหา
วัดเนินพระ
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 34
บุรัสยา บุตรบุญ
บ้านคลองกรำ
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 35
สมฤดี มนต์ประสิทธิ์
วัดปลวกเกตุ
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 36
อภิสิทธิ์ ศรีพนมพงษ์
วัดสระแก้ว
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 37
วัชรี เกิดมณี
อนุบาลระยอง
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 38
บุณยนุช ด่านนคร
บ้านคลองบางไผ่
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 39
กัญญาภัทร ราชพลแสน
นิคมสร้างตนเองจังหวั
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 40
อุษณีย์ พื้นแสน
วัดหนองกรับ
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 41
อนันต์ สัจกุลชัยเลิศ
บ้านคลองทราย
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 42
กุหลาบ กว้างมาก
วัดนาตาขวัญ
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 43
สุพัตรา สหไชย
บ้านมาบตาพุด
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 44
นาถฤดี เวชกามา
วัดโขดหินมิตรภาพที่
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 45
วิไลลักษณ์ เวชประสิทธิ์
วัดบ้านเก่า
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 46
นุชจรี หันตะ
วัดห้วงหิน
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 47
พรทิพย์ ปิ่นสกุล
บ้านท่าเสา
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 48
ศิรินทร ดงเรืองศรี
นิคมสร้างตนเองจังหวั
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 49
ณัฐกานต์ เฟื่องฟุ้ง
วัดท่าเรือ
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 50
นรี ทองจิตต์
นิคมสร้างตนเอง จ.ระย
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 51
ชรัตน์ ผลเกตุ
วัดเขาสำเภาทอง
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 52
ธาริณี เกษตรจังหรีด
วัดแกลงบน
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 53
ศิริวรรณ เหมะศิวะ
วัดหนองกระบอก
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 54
สุจิตรา เยาวลักษณ์
อนุบาลระยองวัดหนองสน
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 55
กฤติยาภรณ์ หงษ์ธานี
เกาะแก้วพิศดาร
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 56
วดี บุญทด
ชุมชนบริษัทน้ำตาลตะว
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 57
วิภารัตน์ ด้วงสูงเนิน
นิคมสร้างตนเองจังหวั
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 58
พรรณิภา มนยฤทธิ์
วัดช้างชนศิริราษฎร์บ
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 59
สุธิดา ภูมิวัลย์
วัดหนองตะแบก
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 60
สุรางคนา โอดเปี้ย
วัดพลา
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 61
นพรัตน์ ชูรัก
วัดกรอกยายชา
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 62
กัญญาภัทร ก้อนจันเทศ
บ้านหนองสะพาน
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 63
ชมพูนุช วิเซีย
วัดดอนจันทน์
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 64
นงนุช สองทอง
บ้านหนองบอน
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 65
ญาดา ตุ่นกระโทก
สามัคคีราษฎร์บำรุง
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 66
วิภารัตน์ รักกลาง
บ้านเขาคลองซอง
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 67
วิชิต อัมฤทธิ์
บ้านแม่น้ำคู้
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 68
มงคล ประเสริฐผล
บ้านหินโค่งประชานุเค
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 69
สมชาย ทองเลิศ
บ้านไร่จันดี
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 70
รตาภัสร งามนุช
วัดห้วยโป่ง
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 71
พวงพร เหลืองอ่อน
ชุมชนวัดบ้านแลง
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 72
จันทร์ฤดี จั่นเพชร์
บ้านเนินเสาธง
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 73
ศรินทิพย์ สุนทรส
บ้านสมานมิตร
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 74
ชูศรี จันทร์สว่าง
บ้านมาบตอง
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 75
กรรณิการ์ กาญจนดุล
บ้านเขาลอย
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 76
หยาดรุ้ง สิงห์พร
บ้านคลองขนุน
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 77
คนึงนิด ศรีสุภา
ชุมชนนิคมสร้างตนเอง
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 78
กรรณิกา อินทร์ตา
นิคมสร้างตนเอง จ.ระย
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 79
วรางคณา ยมจินดา
บ้านหนองละลอก
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 80
เวฬุรีย์ ชินคง
นิคมสร้างตนเองจังหวั
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 81
จริยา บุญคำ
วัดสมบูรณาราม
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 82
กาญจนา หงษ์กระโทก
วัดบ้านฉาง
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 83
ธาดารัตน์ สมณะ
นิคมสร้างตนเอง จ.ระย
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 84
อรอุมา จำปาหวาย
วัดตากวน
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 85
นัฐฐ์ชารัตน์ เหมาะสมาน
บ้านหนองระกำ
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 86
สมบัติ ฝึกฝน
วัดธงหงส์
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 87
ภัคเนตร พุทธิโภคิน
นิคมสร้างตนเอง จ.ระย
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 88
นุจรี ภักดีแก้ว
วัดชากลูกหญ้า
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 89
ทองหลอม เมฆฉิม
บ้านบึงต้นชัน
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 90
วันนา อินทร์นอก
บ้านมาบยางพร
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 91
จารุณี สะมะจิตร์
วัดบ้านดอน
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 92
นัทธหทัย หมูทอง
บ้านตะพุนทอง
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 93
พิลาวัณย์ ถินกระโทก
บ้านคลองน้ำแดง
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 94
อันธิยา ภูมิไธสง
บ้านคลองยายเมือง
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 95
พนิดา แม่นปืน
บ้านบึงตาต้า
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 96
สมหมาย จิตรบรรเทา
วัดคีรีภาวนาราม
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 97
ศรัณยา สอนไธสง
ชุมชนวัดหนองคอกหมู
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 98
สุกัญญา พ่วงกระแสร์
บ้านมาบเตย
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 99
พิไล ประสพรัตน์
วัดบ้านค่าย
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 100
อาริตา นพพิบูลย์
วัดประชุมมิตรบำรุง
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 101
มาลินี ศรีสุวรรณ
วัดเภตราสุขารมย์
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 102
ดวงเดือน วันสาลี
วัดกระเฉท
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 103
ธนภรณ์ ซ่อนกลิ่น
วัดมาบชลูด
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 104
วิราชินี จันทร์นคร
บ้านเขาหวาย
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 105
ชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์
บ้านมาบป่าหวาย
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 106
สุฬิญัณห์ สมกุล
วัดธรรมสถิต
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 107
พัชนีวรรณ อนันตภูมิ
วัดเนินกระปรอก
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 108
ณัฏฐกมล สิงห์วงษ์
วัดตะพงนอก
เข้าระบบ 14 ครั้ง
อันดับ 109
นุสรา เปี่ยมสอาด
วัดเกาะ
เข้าระบบ 14 ครั้ง
อันดับ 110
ณัฐพร หิรญมาศ
วัดตะเคียนทอง
เข้าระบบ 13 ครั้ง
อันดับ 111
ชฎาพร โคตรพรม
บ้านปลวกแดง
เข้าระบบ 12 ครั้ง
อันดับ 112
จันทร์เพ็ญ มีชัยรัมย์
วัดชากผักกูด
เข้าระบบ 12 ครั้ง
อันดับ 113
สุคนทา นาบุญ
วัดยายดา
เข้าระบบ 11 ครั้ง
อันดับ 114
พรรณธิดา สุนทรธรรม
บ้านหนองไร่
เข้าระบบ 11 ครั้ง

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net