แอดมินโรงเรียน School Lunch System

อันดับ 1
ศุภัทรา จันทร
บ้านโคกแปะ
เข้าระบบ 71 ครั้ง
อันดับ 2
ดลนภา หรี่อินทร์
บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวั
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 3
ทัตทยา ศรีอาสนา
บ้านดอนแดงดอนน้อยวิท
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 4
วารีรัตน์ วิเศษมี
บ้านดงเก่า
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 5
จุฬา บุตรเอก
บ้านกระเดื่อง
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 6
กัลยา พลายบัว
บ้านม่วง
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 7
ฐิดาพร แยบดี
บ้านดอนดู่คุรุราษฎร
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 8
ฐิติมา ธรรมะเก่
บ้านหนองเซียงซุยโนนส
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 9
อำไพร พานิชโปรยโสภา
บ้านหนองกุงน้อย
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 10
ชวนชม ชาญนุวงศ์
บ้านหนองกุงวิทยาคาร
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 11
กุสุมาภรณ์ ปัดทำ
บ้านหนองไหลหนองบัวทอ
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 12
มัตติกา โคตรศิลา
บ้านโจดใหญ่
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 13
ศิริณา วงษาเนาว์
บ้านดงกลาง
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 14
กำไลทอง ชุมยางสิม
บ้านหนองโข่ย (ประชาร
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 15
ลักคณา หาญอาษา
บ้านโนนตุ่นประชาบำร
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 16
สุลักษณ์ มุสิกโปดก
บ้านป่าหม้อหนองคู
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 17
นุชจิเรศ อนุสุเรนทร์
บ้านบะยาว
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 18
ฤๅชัย สุทธิวงศ์
บ้านนาล้อม
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 19
จารุณี สงวนรัตน์
หนองไผ่มอดินแดง
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 20
รวิสรา ทองเชื่อม
บ้านโนนค้อ
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 21
ณภัค ต้นสีนนท์
บ้านดอนบม
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 22
กาญจนา พิมพ์สุข
บ้านม่วงโป้
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 23
ปริยฉัตร หาญโย
ชุมชนบ้านพระยืน
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 24
พรพิมล เพียดสิงห์
บ้านดอนธาตุท่าฉางท่า
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 25
จารุวัฒน์ ศรีรังกรณ์
บ้านหนองแวงหนองจิกโน
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 26
มัตติกา จุเมือง
บ้านหนองแวงบวรวิทย์
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 27
สิทธิศักดิ์ วิเศษสัตย์
บ้านหินลาดวังตอ
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 28
นงลักษณ์ ศรีจันทร์หล้า
ชุมชนบ้านพรหมนิมิต
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 29
ประภาส นุศรีอัน
บ้านดงพอง
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 30
นิติยา กองกูล
หนองแวงคุรุราษฎร์รัง
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 31
ลัดดา มาป้อง
บ้านหนองหญ้าข้าวนก
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 32
ศุภลักษณ์ขณา กิตติปัญญาศิริ
บ้านโคกสีวิทยาเสริม
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 33
ศิริพรรษา โชคช่วยพัฒนากิจ
โคกงามวิทยาคาร
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 34
เกศศิณี ภูพลผัน
บ้านหินขาว
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 35
วิไลวรรณ พุกทอง
อนุบาลขอนแก่น
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 36
สิริกร ศรีษะโคตร
บ้านห้วยเตยพัฒนา
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 37
เพ็ญศรี วงษ์ไชยา
บ้านนาเพียง
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 38
ไกรยราช ปุริสาร
หินกองวิทยา
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 39
สุจิตตรา วงษ์ธานี
บ้านหนองคลอง
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 40
กฤติญา ศรีบุญเรือง
บ้านบึงเนียมบึงใคร่น
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 41
อรทัย ดลเอี่ยม
บ้านหนองเบ็ญ
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 42
ธนัชพร พิลาวุฒิ
บ้านซำจานเนินทอง
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 43
ณัฐพัชร์ อัครราษฎร์
บ้านโคกท่า
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 44
กฤตนัย ชุมวุฒิศักดิ์
บ้านหินตั้งหนองอีเล
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 45
จันทิวา เวชกามา
ชุมชนบ้านฝาง
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 46
สุมลทรา แสนเมือง
บ้านโคกนางามปลาเซียม
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 47
ดวงใจ สุทธิวงศ์
บ้านหว้าเหล่าโพนทองป
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 48
ปรียนันท์ วุฒิสุพงษ์
บ้านหนองบัวดีหมี
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 49
อภิญญา แสนวิชัย
บ้านไก่นา
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 50
เสาวลักษณ์ พิมพ์อุบล
บ้านหนองหัววัว
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 51
กิรนันท์ ขุนทิพย์ทอง
บ้านโคกล่าม
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 52
พณิชชา เรืองสวัสดิ์
บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 53
วิลาสินี มุลตรี
หนองโพธิ์ประชานุกูล
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 54
พิศมัย ชุมเเวงวาปี
บ้านหนองแสงโคกน้อย
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 55
จารุณี คงศิริ
บ้านค้อท่อนน้อย
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 56
จตุรพร จินบุตร
บ้านเลิง
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 57
ทิพวรรณ แสงต้น
บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึ
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 58
วรลักษณ์ จโนภาส
บ้านหนองขามประชาบำรุ
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 59
ธัญญารัตน์ เรียงไสนา
บ้านโจดศรีวิชัย
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 60
อังสนา ถุงวิชา
พระบุบ้านหันราษฎร์ป
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 61
พิบูล ดวงคมทา
บ้านเหล่านกชุมวิทยาส
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 62
พรศิริภัสร์ ศรีพระยา
บ้านหนองหญ้าแพรกท่า
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 63
พัลลภ ศรีพรรณ
ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมล
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 64
ฉวีวรรณ์ สายจำปา
บ้านสะอาด
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 65
จีรนันท์ คำมูล
ห้วยหว้าวิทยาคม
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 66
ธนัดกิจ พิณรัตน์
หนองชาดพิทยาคม
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 67
รัชนีกร ใจทัศน์
บ้านหนองบัวน้อย
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 68
กรรภิรมย์ ดรพล
บ้านโนนท่อนวิทยา
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 69
พัชรี อีคะละ
บ้านกุดกว้างประชาสร
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 70
บานเย็น น้อยสุวรรณ
บ้านขามป้อมชานบึงโพธ
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 71
จันทนา มหานาม
บ้านเป็ด(ท่าบึงประชา
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 72
ดอน ด่อนศรี
บ้านทองหลาง
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 73
ญาณภา นาคหว่าง
บ้านคำหัวช้างโนนตุ่น
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 74
เฉลิมวุฒิ แก้วสม
บ้านโคกกว้าง
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 75
มามาส ศิริวรวุฒิ
ชุมชนบ้านท่าพระ
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 76
รุ่งอรุณ ดีพรวน
เขื่อนกระพี้ศึกษา
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 77
ธัญฎี บุญลือ
บ้านบ่อแก
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 78
สมร ชินบุตร
บ้านหนองหิน
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 79
เตือนใจ อุดชาชน
พงษ์ภิญโญ 2
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 80
วัลวิภา อ่อนราษฎร์
บ้านโนนเรือง
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 81
วัชราภรณ์ มาสิง
บ้านโคกสีโคกเปี้ย
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 82
รำลึก คำสุพรม
บ้านสาวะถี(สาวัตถีร
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 83
พิกุล ผางจันทดา
โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา
เข้าระบบ 14 ครั้ง
อันดับ 84
วัฒนา แก้วกัลยา
บ้านเหล่านางาม
เข้าระบบ 14 ครั้ง
อันดับ 85
จีรนันท์ ศรศักดา
บ้านดอนช้าง(ศรีสุขว
เข้าระบบ 14 ครั้ง
อันดับ 86
ศรัณย์ชนก อดทน
บ้านหนองคู
เข้าระบบ 14 ครั้ง
อันดับ 87
รุ่งฤดี สนอุป
บ้านเหมือดแอ่คุรุรา
เข้าระบบ 14 ครั้ง
อันดับ 88
ปิยธิดา เบ้านี
บ้านหนองหลุบ
เข้าระบบ 14 ครั้ง
อันดับ 89
กิ่งดาว ซื่อสัตย์
บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุ
เข้าระบบ 14 ครั้ง
อันดับ 90
วิลาวัลย์ ไชยศรี
บ้านป่าส่าน
เข้าระบบ 14 ครั้ง
อันดับ 91
ทิพาวรรณ ถนอมผล
บ้านบึงแก
เข้าระบบ 14 ครั้ง
อันดับ 92
อมร หมื่นสา
บ้านป่าสังข์หนองฮี
เข้าระบบ 13 ครั้ง
อันดับ 93
บุหงา ดวงจันทร์
บ้านโสกแต้
เข้าระบบ 13 ครั้ง
อันดับ 94
จักรพันธ์ กองจันทร์
บ้านหินเหิบศิลาทิพย์
เข้าระบบ 13 ครั้ง
อันดับ 95
ธนาพร ม่วงศรี
สระแก้วราษฎร์บำรุง
เข้าระบบ 13 ครั้ง
อันดับ 96
ศศิกานต์ อุตถา
บ้านโนนบ่อ
เข้าระบบ 13 ครั้ง
อันดับ 97
ศิราภรณ์ วิเศษดอนหวาย
ไตรมิตรวิทยาคาร
เข้าระบบ 13 ครั้ง
อันดับ 98
น้ำอ้อย ปะจิคะ
บ้านคำบอน
เข้าระบบ 13 ครั้ง
อันดับ 99
พัชรินทร์ งอยกุดจิก
บ้านคำหญ้าแดง
เข้าระบบ 13 ครั้ง
อันดับ 100
พรทิวา พลโยธา
หนองตูมหนองงูเหลือม
เข้าระบบ 13 ครั้ง
อันดับ 101
ภัทลดา ทัดทาน
บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น
เข้าระบบ 13 ครั้ง
อันดับ 102
สุธาสินี ดากุล
บ้านเลิงเปือย
เข้าระบบ 13 ครั้ง
อันดับ 103
ประภาพร สุขพูล
ไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำ
เข้าระบบ 12 ครั้ง
อันดับ 104
พัทรภรณ์ เครื่องจำปา
บ้านหนองเต่าบึงเรือใ
เข้าระบบ 12 ครั้ง
อันดับ 105
มัชฌิมา ทาเภา
บ้านเหล่าเกวียนหัก
เข้าระบบ 12 ครั้ง
อันดับ 106
อานนท์ พินวนนอก
บ้านโนนลาน
เข้าระบบ 12 ครั้ง
อันดับ 107
แสงเพชร ปากหวาน
บ้านศิลา
เข้าระบบ 12 ครั้ง
อันดับ 108
บุญญฤทธิ์ จันทร์โสม
บ้านกอก
เข้าระบบ 12 ครั้ง
อันดับ 109
เบญจมาศ เขตหนองบัว
ดอนหันประชารัฐศึกษา
เข้าระบบ 12 ครั้ง
อันดับ 110
ดวงเดือน สุทธิ
บ้านโคกสูงวิทยาคม
เข้าระบบ 12 ครั้ง
อันดับ 111
เสาวนุช วิศิษฐชาติ
บ้านค้อ
เข้าระบบ 12 ครั้ง
อันดับ 112
วิลาวัลย์ พลสัสดี
บ้านแดงน้อย
เข้าระบบ 12 ครั้ง
อันดับ 113
ธัญชนก ประโพทัง
บ้านดอนหันวิทยาสาร
เข้าระบบ 11 ครั้ง
อันดับ 114
วโรชา ลีลาศ
บ้านโสกม่วงดอนดู่
เข้าระบบ 11 ครั้ง
อันดับ 115
สุคิดตา สิงโคตร
บ้านแดงราษฎร์สามัคค
เข้าระบบ 11 ครั้ง
อันดับ 116
ปราณีต อินทร์จันทร์
บ้านแก่นประดู่
เข้าระบบ 11 ครั้ง
อันดับ 117
เตือนตา แซงบุญเรือง
บ้านเหล่านาดี
เข้าระบบ 11 ครั้ง
อันดับ 118
เบญจมาศ ซ้ายสุข
บ้านลาดนาเพียง
เข้าระบบ 11 ครั้ง
อันดับ 119
พัชระ สุดทีป
บ้านตอกแป้น
เข้าระบบ 11 ครั้ง
อันดับ 120
อันชรี สานันต์
ชุมชนบ้านหนองบัว
เข้าระบบ 11 ครั้ง
อันดับ 121
เนตรทราย ชาบุญมี
หินฮาวคุรุประชาสรรค์
เข้าระบบ 11 ครั้ง
อันดับ 122
สันติ ชัยชนะ
บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ
เข้าระบบ 11 ครั้ง
อันดับ 123
สิรินทร์รัตน์ สิงห์หาญ
แก่นเท่าพัฒนศึกษา
เข้าระบบ 11 ครั้ง
อันดับ 124
ปิโยรส ถนอมดำรงศักดิ์
สนามบิน
เข้าระบบ 10 ครั้ง
อันดับ 125
กาญจนา พิมพ์สุข
บ้านโนนกู่
เข้าระบบ 10 ครั้ง
อันดับ 126
วีณา เอี่ยมสะอาด
บ้านหนองค้ากลางฮุง
เข้าระบบ 10 ครั้ง
อันดับ 127
เยาวรัตน์ กิจโป้
บ้านหนองปิง
เข้าระบบ 10 ครั้ง
อันดับ 128
อาริดา จันทร์พรม
บ้านวังโพน
เข้าระบบ 10 ครั้ง
อันดับ 129
สรญา แมนเมือง
บ้านหนองตาไก้หนองเม
เข้าระบบ 9 ครั้ง
อันดับ 130
พนิดา แสนเหลา
บ้านทุ่ม(ทุ่มประชาน
เข้าระบบ 9 ครั้ง
อันดับ 131
นิสาชล กองไชยสงค์
บ้านกุดนางทุย
เข้าระบบ 9 ครั้ง
อันดับ 132
ทัศนวรรณ พรมโคตร
บ้านคำไฮหัวทุ่งประชา
เข้าระบบ 9 ครั้ง
อันดับ 133
อุไรภรณ์ ป้องปาน
บ้านนาฝายนาโพธิ์
เข้าระบบ 9 ครั้ง
อันดับ 134
บุษรา ชาตะรักษ์
บ้านโกทา
เข้าระบบ 9 ครั้ง
อันดับ 135
จิรัสยา เปรมปรี
บ้านชาด
เข้าระบบ 8 ครั้ง
อันดับ 136
สมจิต พิพุฒ
บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร
เข้าระบบ 8 ครั้ง
อันดับ 137
สุภาภรณ์ สาลำ
บ้านป่าเหลื่อม
เข้าระบบ 8 ครั้ง
อันดับ 138
สุดารัตน์ ศรีไสว
บ้านโนนรังวิทยาคาร
เข้าระบบ 8 ครั้ง
อันดับ 139
สุระ คงศิริ
บ้านหนองกอยสิทธิราษ
เข้าระบบ 8 ครั้ง
อันดับ 140
ชัญญกัญญา ทิพย์รักษ์
บ้านดอนยาง
เข้าระบบ 8 ครั้ง
อันดับ 141
ศุภวรรณ สุดประเสริฐ
บ้านโนนม่วง
เข้าระบบ 7 ครั้ง
อันดับ 142
ลำพูน เฮียงสอน
บ้านท่าพระเนาว์
เข้าระบบ 7 ครั้ง
อันดับ 143
ปรมา คงอุ่น
โนนฆ้องวิทยาคาร
เข้าระบบ 7 ครั้ง
อันดับ 144
ณัฐธินี เพิ่มขึ้น
บ้านงิ้ว
เข้าระบบ 7 ครั้ง
อันดับ 145
ณฐวัฒน์ โสดา
บ้านป่าหวาย
เข้าระบบ 7 ครั้ง
อันดับ 146
ภูมิ เนินชัด
บ้านโนนเขวา
เข้าระบบ 7 ครั้ง
อันดับ 147
มณีรัตน์ นาดี
บ้านหนองกุงคุรุประชา
เข้าระบบ 7 ครั้ง
อันดับ 148
นางสาวธนภัทร แสนทวีสุข
บ้านแก่นเท่า
เข้าระบบ 6 ครั้ง
อันดับ 149
ศิรินภา เทพภูเขียว
บ้านดอนหญ้านาง
เข้าระบบ 6 ครั้ง
อันดับ 150
น้ำฝน กลางเหลือง
บ้านหนองปอ
เข้าระบบ 6 ครั้ง
อันดับ 151
วัชราภรณ์ มาสิง
บ้านโนนแต้
เข้าระบบ 6 ครั้ง
อันดับ 152
อรธิดา สันรัมย์
พระคือหนองโพธิ์วิทยา
เข้าระบบ 5 ครั้ง
อันดับ 153
นันทพร นนทะชิต
บ้านโคกฟันโปง
เข้าระบบ 4 ครั้ง
อันดับ 154
xxxxxxxxxxx
บ้านบึงฉิม
เข้าระบบ 3 ครั้ง
อันดับ 155
xxxxxxxxxxx
บ้านบึงฉิม
เข้าระบบ 0 ครั้ง

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net